google27eaa3905ca3fee3.html

Nedeľné besedy Učiteľa, ktoré mával o desiatej ráno pred širokou auditóriou, kde mohli prísť ľudia rôznych vrstiev a vstup bol voľný, obsahovali v prvých rokoch vysvetlenia o zmysle Učenia, zakladajúceho sa na troch vesmírnych princípoch: Láska, Múdrosť, Pravda. Toto originálne Učenie, ako hovorí jedna z prvých stenografistiek jeho besied, tento Boží vyslanec nikdy nenazýva svojím, ale Božím učením.

Je podivuhodné, že v tomto Slove sa môže každý nájsť vo svojich protikladoch a utrpeniach, v rôznych situáciach a príhodách zo svojho života. A tak si poslucháč povie: Hovorí o mne, o mojich bolestiach a protikladoch, bez toho, aby som mu o nich niečo povedal. Tento veľký prorok môže čítať vo vedomí ľudí a odpovedať na to, čo trápi človeka. Dáva mu odpoveď a vyriešenie. Osvetľuje dušu Slovom Pravdy. O nej sa Učiteľ skutočne geniálne vyjadril: “Pravda je skutočne najčistejšou podobou Lásky.” Nemôžu jedna bez druhej.

Povedali sme, že jednou z charakteristických čŕt tohto Božieho učenia, ktoré vzniklo už na začiatku dvadsiateho storočia, je nový vzťah k prírode. V jednej spomienke Bojana Boeva, ktorý zapisoval všetky svoje rozhovory s Učiteľom, sa hovorí o jednej Učiteľovej myšlienke: “Hmota je kondenzovaná energia. Energia je kondenzované svetlo. Svetlo je kondenzovaná Božia myseľ, Božia myseľ, a vôbec myseľ je kondenzovaná Božia Láska, Božia Láska je prejavom Božieho Ducha, a Boží Duch je prejavom Boha.

Takto sa stupňuje evolúcia energie, ktorá prechádza hmotou, svetlom, mysľou, Božou Láskou, Duchom až dosiahne prejavenie Boha. Neznamená to, že náš vzťah k hmote v jej rôznych skutočných podobách- svetlo a myseľ – je správnou cestou k učeniu sa rozvážnosti v Prírode?

Učiteľ vytvoril svoju školu uprostred prírody. Doviedol žiakov do jej lona. Neboli to obyčjné výlety, ale kontakt s mysľou, svetlom a energiou, ktoré prechádzajú rôznymi úrovňami hmoty. Inými slovami bol to kontakt s Bohom. Učiteľ tým vytvoril nové vedomie, ktoré nazval vesmírnym. Preto hovorí: “Prírodu treba skúmať najskôr podľa tvaru, potom podľa obsahu a podľa zmyslu.” Z týchto slov je zrejmé, že nechce, aby sa obchádzala výuka o hmotnom svete, nepohŕda ním. Je potrebné, aby sa učilo o riekach, kameňoch, rastlinách, ľudskom tele. Tak to robí aj dnešná veda. Učenie o prírode a jej zmysle je vniknutie do rozumných síl, ktoré usmerňujú energiu a organizujú formy. Takže Učenie nie je odtrhnuté od života so všetkými jeho prejavmi a našou prítomnosťou v nich. Učiteľ stimuluje svojich žiakov, aby pestovali rastliny novým spôsobom – s láskou. Jeden žiak obrábal takto malé políčko. Obišiel všetky uhly v záhrade, modlil sa, spieval. A dopestoval oveľa viac ako ľudia s veľkými majetkami. To isté platí aj pre stromy. Nerodiace stromy sa prebúdzajú a dávajú hojnosť plodov, ak sa k nim ich hospodári správajú ako k živým bytostiam. Dnes je už známy tento spôsob poľnohospodárenia, no v prvých rokoch Bratstva sa ľudia neodvážili o ňom hovoriť, aby sa im nesmiali. Stúpenci Učenia uprednostňovali nové chápanie komunikácie s prírodou a prácou s modlitbou. Niektorí ľudia z Bratstva boli a sú poľnohospodári. Takmer všetky dediny okolo čiernomorského pobrežia sú bratské. Tam sa dokonca dedinčania obliekajú do bieleho, ich domy sú biele a upravené, nechovajú prasatá a hydinu na mäso, sú vegetariáni. Len si predstavte: sedliaci-vegetariáni na začiatku storočia! Títo sedliaci sa zaoberajú filozofiou, hrajú na husliach, spievajú, učia sa cudzie jazyky, astronómiu a astrológiu. Využívajä pre život svetlo, vedomosti, chápu, že všetko okolo nás je prejavom Božej mysle. Aj vzduch a voda sú prejavom Božej mysle. Učiteľ dal veľa cvičení, spätých s využitím vody a hlbokého dýchania – nie mechanického dýchania, ale dýchania, v ktorom je prítomné vedomie. Je to dýchanie – modlitba. Treba poznamenať, že aj človek vplýva na prírodu. Učiteľ tvrdí, že zvieratá prijímajú naše myšlienky. Zver je krutá, pretože aj ľudia sú krutí. Dokonca existuje spätosť medzi človekom a klímou. V jednej zo svojich besied Učiteľ hovorí, že chlad je spätý s ľudským egoizmom. Egoizmus je chlad, Láska je teplo. V budúcnosti, pri šiestej rase, rase Lásky, nebude chladno.

Ak si človek vytvorí vzťah s rozumnou prírodou, musí sa následne zamerať na seba a svoj spôsob života, ku svojmu malému vesmíru. Ako dokonalý pedagóg Učiteľ hovorí: V živote existujú dve situácie: – prvá je rozkazovať ľuďom, a druhá – rozkazovať všetkým svojim stavom a bolestiam. Súčasní ľudia si vybrali prvý spôsob – rozkazovať ľuďom. Na tomto základe spočíva celá naša kultúra. No tvorcovia novej kultúry kráčajú druhou cestou – študujú vedu a rozkazujú všetkým svojím stavom a silám a slúžia svojim blížnym. Ktorí sú silnejší, rozumnejší?

Toto je totálne nový smer novej kultúry a ľudí, ktorí jej slúžia. Skutočná revolúcia vedomia. Vo svojich besedách venuje Učiteľ pozornosť tomu, ako sa majú žiaci naučiť rozkazovať svojim stavom. Pretože, hovorí: “Skôr ako začneš učiť a vychovávať niekoho, musíš poznať jeho podstatu. Rozumný človek nepotrebuje príkaz. Naučiť prostých a nevedomých – to je znalosť.

A táto schopnosť, presiaknutá múdrosťou ako kvapky rannej rosy na ranných kvetoch, sa rozvíja Slovom Učiteľa a vytvára nové vedomie, ktorým môžeme vkročiť do všetkých úrovní nášho života. No predovšetkým je k tomu potrebná čistota mysle, vznešenosť sskutkov a viera, silná viera. “Viera je základom inteligencie” – hovorí – “a inteligencia je základom života, ktorý je zakladom všetkých radostí, ktoré prežívame.” Taktiež radí: “Robte všetko s vierou. Posilňuje ľudský organizmus, dáva mu stabilitu.” Aký pekný východiskový bod v živote, kde niet miesta pre pochybnosť, znechutenie, súženie. Učenie o Láske robí ľudí presvedčenými a silnými, s nádejou na život.

 —

Paneurytmia je stelesnením Učiteľovho Slova a sily, ktorú v sebe má. Nie je možné hrať Paneurytmiu iba tak, uskutočňujúc jej krásne pohyby bez toho, aby sme vnikli do je hlbokého významu. Pretože Paneurytmia predstavuje vyšší vesmírny rytmus. Učenie poukazuje na to, ako aj prostredníctvom hudby, pohybov a reči môžeme odhaliť najdokonalejší spôsob pričlenenia sa k silám vesmírneho života a vesmírnej múdrosti. Paneurytmia obsahuje 28 cvičení, harmonicky prepojených s vnútornými zákonitosťami. Predstavujú jednotu melódie, rytmu a pohybu. Človek vojde do iného sveta, ktorý akoby pozdnal už oddávna. V cvičeniach Paneurytmie sa zúčastňuje celé telo a dochádza k správnej výmene síl človeka a živou prírodou.pôsobenie Paneurytmie je hlboké všestrané. Živý kruh je symbolom harmonického života, ktorý sa ľudstvo snaží dosiahnuť. Je predzvesťou novej ušľachtilej kultúry, ktorá prichádza. Živý kruh Paneurytmie je výzvou pre všetkých ľudí na Zemi k novému životu v Láske a bratstve.

Učiteľ vytvoril toto obrovské dielo jednoducho a skromne. Žiaci sa učili melódiu a pohyby v malých skupinkách, potom odovzdávali vedomosti a skúsenosti druhým. Učiteľ pracoval s Láskou, bez úmoru, čo prechádzalo na všetých. Entuziazmus bol veľký. Bolo to v rokoch pred vojnou. Paneurytmia sa hrala na lúke v sídlisku „Izgrev” (Východ Slnka); je to miesto, kde sa nachádzal Učiteľov salón, v ktorom prednášal svoje besedy, kde v malých drevených domčekoch bývali bratia a sestry, kde žil aj Učiteľ. Každé ráno pred východom Slnka sa na tejto lúke hrávala aj v súčasnosti hrá Paneurytmia. V strede stál orchester z huslí, gitary, flauty a iných nástrojov. Učiteľ hral sám v strede kruhu, jeho biele vlasy sa v lúčoch slnka ligotali ako striebristé. Každý jeho vlas bol ako slnečný lúč.

Toto bohatstvo, táto sila sa odovzdá novej rase, rase Lásky! My by sme mohli pomôcť tomuto dobrému dielu.

MYŠLIENKY Učiteľa PETRA DANOVA 

1.Všetky utrpenia, ktoré môžu prísť, nie sú nešťastím. Sú úlohou.“

2.„Najskôr sa človek musí naučiť počúvať, dívať sa, jesť, správne dýchať. Potom sa naučí myslieť a až potom je možné vytvoriť bratský život, vnútorné spojenie medzi všetkými ľuďmi.“

3.“Tvoj brat je ten, ktorý si s tebou rozdelí blahá života a je pripravený vždy ti pomôcť. Ktorý si váži tvoj život ako svoj vlastný.”

4.“Žiak musí mať srdce čisté ako kryštáľ, rozum svetlý ako Slnko, dušu širokú ako vesmír, Ducha mocného ako Boh a v jednotoe s Bohom.”

5.“Čo robiť? Nechajte všetko ísť, vytvorte podmienky, nechajte, nech čas vyrieši všetky trápenia, a nech v čase pracuje Boh. Pracuje ľudský Duch.”

6.“Treba precítiť Božiu Lásku, nie obyčajnú ľudskú, ale Božiu Lásku, ktorá má v sebe všetky prvky k prebudeniu Božieho života. Táto Láska buduje prostredníctvom Božej Múdrosti. A keď sa k tomuto spôsobu pridá svetlo Božej Pravdy, a keď sa toto svetlo podporí Božou Spravodlivosťou, a to všetko sa oprie o Božiu Cnosť, vtedy pôjdeme správnym smerom v živote.”

7.“Pravda je skutočne najčistejšou podobou Lásky. Nemôžu jedna bez druhej.”

8.“Hmota je kondenzovaná energia. Energia je kondenzované svetlo. Svetlo je kondenzovaná Božia myseľ, Božia myseľ, a myseľ vôbec je kondenzovaná Božia Láska, Božia Láska je prejavom Božieho Ducha, a Boží Duch je prejavom Boha.”

9.“Ak si človek vytvorí vzťah s rozumnou prírodou, musí sa následne zamerať na seba a svoj spôsob života, ku svojmu malému vesmíru.”

10.“V živote existujú dve situácie: – prvá je rozkazovať ľuďom, a druhá – rozkazovať všetkým svojim stavom a bolestiam.”

11.“Viera je základom inteligencie a inteligencia je základom života, ktorý je zakladom všetkých radostí, ktoré prežívame. Robte všetko s vierou. Posilňuje ľudský organizmus, dáva mu stabilitu.”

12.„Medzi človekom a prírodou prebieha neustála výmena síl a energií. Počas tejto výmeny sa udržuje a obnovuje život. Človek sa odtrhol od prírody a ochudobnel o idey, silu a život. Paneurytmia obnovuje tento vzťah, rozumná obmena sa udržuje prostredníctvom pohybov Paneurytmie.”


Skvelá Paneurytmická hudba podľa nôt Petra Danova

Bratstvo Svetla – TUSúvisiace články:


Tip na knihu:

Omraam Mikhael Aivanhov – Semena štěstí – Významný duchovný učiteľ a filozof, pôvodom z Bulharska, pôsobiaci vo Francúzsku, žijúci v r. 1900-1986. Zameriaval sa na človeka a jeho rast k dokonalosti. Táto knižka jeho učenia sa zaoberá prístumi a myšlienkami, aké človeku umožňujú žiť lepšie a šťastnejšie, bez zbytočného utrpenia a pritom duchovne.

Pôvodná cena: 5.80 EUR, Naša cena: 4.64 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.16 EUR


 

(Prečítané 2 033 krát, 1 dnes)

Comments are closed.