google27eaa3905ca3fee3.html

O Mayském proroctví už toho bylo napsáno velmi mnoho. Badatelé na tomto poli, světu předložili množství teorií, které jsou často velmi rozporuplné, ale jedno mají společné. Situace, tak jak ji nyní známe, se zdá být neudržitelná a nastává čas, kdy bude potřeba, něco zásadně změnit. S několika výjimkami bylo Mayské proroctví o konci kosmického cyklu pátého světa vyloženo jako skutečné fyzické zničení lidstva a hmotného světa, v podobném způsobu výkladu (nebo lépe nesprávného výkladu ) jako „apokalypsa „. Je ovšem potřeba poznamenat, že lidé, kteří problém vidí tímto způsobem, si ovšem nejsou vědomi skutečnosti, že původní a doslovný význam pojmu apokalypsa (řecky Ἀποκάλυψις Apokálypsis) není zničení, ale „zvedání závoje“ nebo „zjevení, odhalení“.

Jedná se tedy o objevení některých tajemství dosud skrytých pro většinu lidstva, tajemství, se kterými bylo seznámeno pouze několik málo osob. Zdrojem nesprávného výkladu tohoto slova je pravděpodobně výraz „apokálypsis eschaton „, což doslova znamená“ zjevení na konci Aeonu, nebo-li věku. “

Mayské proroctví týkající se zimního slunovratu roku 2012 má důležité astronomické rozměry. Před více než 2000 lety Mayové zformulovali důkladnou a propracovanou galaktickou kosmologii. Byli vynikající pozorovatelé oblohy, všimli si, že pozice zimního slunovratu Slunce se pomalu přesouvá směrem k zarovnání s galaktickou osou. Tento pohyb je způsoben tzv. precesí – kolísáním rotační osy Země. Toto je událost, která se stane pouze jednou 25.920 let, což je potřebná doba, za kterou ekvinoce (bod rovnodennosti?) proběhne všemi dvanácti znameními zvěrokruhu. C. G. Jung použil ve své knize Aion a i v dalších spisech termín „platónský měsíc“ pro období, ve kterém bod jarní rovnodennosti projde jedním souhvězdím siderického zodiaku (přibližně 2160 let) a termín „platónský rok“ pro dokončení celého zodiakálního cyklu. Východ slunce 21. prosince 2012 by tak představoval nejen návrat světla do světa, jak se to děje každý rok o slunovratu, ale také počátek nového kvalitativně vyššího cyklu.

Zatímco dobu ročního solárního návratu můžeme astronomicky přesně vypočítat, z astrologického hlediska by galaktické zarovnání nemělo být událostí jednoho dne. Precese posouvá postavení rovnodenností a slunovratů o jeden stupeň za 71,5 roků. Protože slunce je půl stupně široké, bude trvat v prosincovému slunovratu 36 roků než překročí přes galaktický rovník. Tranzity také nejsou z hlediska astrologie momentální události, probíhají v křivkách (tvaru zvonu — parabolách?), a jejich vliv se postupně zvyšuje a dosahuje maxima v době, kdy úhlový vztah je přesný, a po dosažení vrcholu se zase postupně snižuje. Vliv galaktického zarovnání by se tak měl prodloužit na dobu několika desetiletí, a s ním spojené proměny světa by měly být již v plném proudu. K tomuto galaktickému zarovnání dochází pouze jednou za 26 000 let. Protože v astrologické literatuře a současném astrologickém poznání není žádná zkušenost, odpovídající konci a počátku 26 000 – letého cyklu, nemají současní astrologové jinou šanci, než dedukovat a odhadovat, co se může stát, či bude dít. Jsou to však jen dohady, více či méně podložené dosavadními zkušenostmi starých i moderních astrologů. Z mého pohledu v posledních letech i době současné, přetrvává mnoho napěťových aspektů, které by se daly vykládat, jako informace naznačující, možné dramatické válečné konflikty, jaderné katastrofy, zemětřesení, nejrůznější přírodní katastrofy či dokonce globální katastrofy vesmírné – např. přepólování zeměkoule, magnetické pole slunce se rychle přetočí a nárazová radiační vlna na zemi zničí všechny telekomunikační prostředky, blízký průletu či náraz komety, meteoritu atp..

Naštěstí se nic takového naši civilizaci zatím nestalo a neděje. Tedy s výjimkou ekonomické a finanční krize, případně krizí jiných spojených se systémem kapitalismu. V současné době se ukazuje, že se současným finančním systémem není možné vyřešit zásadní problémy, jako je problém klimatu, nezaměstnanosti, stárnutí – penzí. Tento systém, který je postaven na principu, že všechny peníze jsou vlastně bankovní dluhy, které vznikají tak, že lidé si z bank půjčují peníze. Tedy nejen jednotlivci, ale i vlády, firmy, korporace … Tím vznikla monokultura, která je vždy nestabilní a velmi zranitelná.

Při použití metafory, tento systém připomíná auto, jedoucí z příkrého kopce, které nemá brzdy a má nespolehlivý volant. Ani sebelepší řidič či tým jej nedokáže uřídit. I kdyby se tým řídící auto vyhodil a nahradil jiným, stejně výsledek bude stále jediný – nabourá. Podle našich zajetých zvyklostí a posuzování věcí, pak na vině bude řidič. Nikoho tak nenapadne, že špatné je auto – nebo-li finanční systém. Jeho princip spočívá v tom, že všechny rozvinuté civilizace měly centralizovanou měnu s pozitivním úrokem, který byl stanoven shora. Je to systém jak pomocí úroků vysávat zdroje směrem nahoru. To znamená, že zdroje jsou odčerpávány od lidí, kteří nemají dostatek peněz, jichž je drtivá většina směrem k jedincům, kteří mají přebytek. Tak je postaven systém, jehož důsledkem je bezuzdná honba za neomezeným ekonomickým růstem, bezohledné vyčerpáváním neobnovitelných zdrojů a exponenciální nárůst životu nebezpečného průmyslového znečištění. Lidstvo jako celek se tak dostalo do materialistické pasti.

Současný zemědělsko – průmyslový systém dlouhodobě prostřednictvím chemie a jiných prostředků tráví půdu, vodu a všechny živočichy lidstvo nevyjímaje. Kultura spotřeby způsobila ztrátu spojení lidí s přírodou, oddělení lidí od půdy, odlesnění, vytvoření monokultur, odstranění biologické různosti, vyhubení mnoha živočišných druhů, vydrancování obrovského množství nerostných bohatství. Ignorace půdní biologie učinila z živoucích systémů otrávené a polomrtvé prostředí. Již nyní je např. pro dvě miliardy lidí, problém nedostatek pitné vody. Voda se navíc pomalu stává náhradou ropy – tedy produktem který lze zpeněžit. V rukou bezohledných přírodu ničících korporací se stává nástrojem zisku a obohacování jednotlivců na úkor většiny.

Kapitalismu jako systému není nic svaté. Pokud se najde něco, co jde zpeněžit, bude se o to snažit, a to bez ohledu na možné důsledky. Navíc ještě nikdy v minulosti nebylo možné za pomocí vyspělé komunikační techniky, tak kontrolovat a ovlivňovat prostřednictvím mas – médií lidské vědomí. Díky tomu všemu jsme se odcizili přírodě i sami sobě. Ztratili jsme spojení s jakoukoli duchovností. Orientace na materiálno vymýtila veškeré smysluplné duchovní vzory. Vzorem nyní je ten kdo je bohatý a úspěšný, a to bez ohledu na to, jakým způsobem toho dosáhl. Morální vzory zejména v mediálním světě neexistují. Chování lidstva připomíná, chování rakovinové buňky na živém organismu matky země. Naše společnost se tak v možném pokračování vývoje jeví jako neudržitelná, sebevražedná.

Přestože to tak navenek zejména z pohledu médií sice nevypadá, mnohým z nás, ale je nejspíš zřejmé, že pro nás jako pro biologické organismy, se stává nejvyšší prioritou čisté ovzduší, pitná voda a životadárná půda. Uvědomujeme si, že před touto zásadní nutností by neměly mít přednost žádné jiné zájmy, jako ekonomický zisk, vojenské akce, vědecký a technický pokrok, nebo ideologické a náboženské přesvědčení. Nemůžeme přece porušovat naše přirozené životní prostředí a ničit jiné druhy, aniž bychom současně neničili sami sebe. Jak již bylo zmíněno, protože není možné se z astrologického hlediska pro dění v roce 2012 opřít o žádnou historicky doloženou zkušenost je nutno pro pohled na nastolení „nového vesmírného cyklu“, hledat cesty jiné.

Např. mnohé původní kultury po celém světě, tedy včetně Mayů mají mnoho podobných proroctví o této době. Společné pro ně je, že všechny současné krize, jež se dějí, nejsou ničím jiným, než krizí lidského vědomí. Pokud ji chceme jako lidstvo přežít musíme změnit svůj přístup k životu. Musíme se probudit z přesvědčení, že jsme od přírody odděleni, že ji můžeme vlastnit, drancovat, trávit a ničit. Musíme se přestat chovat neuctivě nejen k planetě zemi, ale i životu jako takovému. Z hlediska západní civilizace mně osobně je blízká zkušenost spojená s rozšířeným vědomím, navozeným formou holotropního dýchání.

V holotropním stavu vědomí je možné získat hluboký vhled, týkající se hlavního plánu vesmíru, navržený kosmické inteligencí, tak udivujících rozměrů, že je to daleko za hranicemi naší každodenní představivosti. Jednotlivci, kteří zažili psychedelické stavy, včetně Prof. Grofa, občas hlásili, že měli osvětlující vhled do tvůrčí dynamiky Kosmu i jeho dalšího směrování – nadcházející zásadné celkové změně lidského vědomí. Bohužel, jak se zdá výsledek přerodu lidského vědomí, je nejednoznačný a nejistý; nabízí nám jak pesimistickou, tak optimistickou interpretaci.

Ať to již staří mayští vizionáři předpověděli, nebo ne, evidentně se nacházíme ve velmi dramatickém závodu s časem, který nemá v celé historii lidstva obdoby. V sázce není nic menšího, než budoucnost lidstva a života na této planetě. Západní civilizace staví na lineárním pojetí času, kdy od minulosti je přímé spojení k budoucnosti. Naproti tomu Mayové stavěli na cyklickém pojetí času. Vycházeli z představy, že pokud se něco stalo v určitém cyklu, tak v příštím cyklu se na jiné úrovni bude opakovat to samé. A bude se to opakovat do nekonečna, stejně jako se do nekonečna odráží obraz u dvou zrcadel postavených proti sobě. Budoucnost je tak odrazem známé minulosti.

Mnoho lidí, se kterými Prof. Grof pracoval, si myslí, že lidstvo je na kritické křižovatce a nyní čelí buď kolektivní zkáze, nebo evolučnímu skoku ve vědomí, který má bezprecedentní povahu i rozměry. Terence McKenna to řekl velmi výstižně: „Historie hloupé opice je minulostí, tak či tak“ (McKenna 1992). Buď proděláme radikální transformaci našeho druhu, nebo nemusíme přežít. Pokud budeme pokračovat ve starých strategiích, které jsou ve svých důsledcích evidentně extrémně destruktivní a sebedestruktivní, je nepravděpodobné, že moderní civilizace přežije. Nicméně pokud dostatečný počet lidí projde procesem výše popsané hluboké vnitřní transformace, můžeme dosáhnout stádia a úrovně evoluce vědomí. Pak zasloužíme ten hrdý název, který jsme dali našemu druhu: homo sapiens sapiens, A život v novém světě, který bude jen málo podobný tomu starému.

Z pohledu astrologa pak dodávám, že nejdramatičtější konstalace na hvězdném nebi už máme za sebou a to, že se nic extra dramatického nestalo, že neproběhl žádný celosvětový jaderný konflikt atp., dává velkou naději, že proces změny lidského vědomí, je již na pozitivní úrovni nastartován, že úspěšně dospějeme k závěru, že má-li se ozdravit celá společnost, musí se ozdravit jednotlivci.  V souvislosti s tím je velmi znepokojující, že dle studií, které zveřejnila Česká psychiatrická společnost, údajně psychickými problémy a nemocemi trpí, nejméně tři milióny Čechů. Znepokojující tím spíš, že oficiální medicína nabízí záplavu vysoce účinných léků proti úzkostem a depresím.

Jak to tak vypadá, dochází na slova antipsychiatrů R. D. Lainga, T. Szasze nebo filosofa M. Foucaulta. Podle nich duševní choroby, jako samostatné biologické jednotky, v podstatě neexistují. Foucault je považuje za „výsledek klasifikujících a represivních společenských tlaků na jedince“. Laing hovoří o „zvláštní strategii, kterou si člověk vyvine, aby mohl žít v podmínkách, které nejsou k životu“. V těžce nemocné společnosti nemohou žít zdraví občané. V souvislosti s tím zmiňuje MUDr. Hnízdil hypotézu, že stejně jako nemohou léky spasit jedince, nemohou finanční injekce zachránit překonaný společenský systém, založený na výše uvedených principech. Je tak zřejmé, že vývoj tak jak jej známe dosud, už nemůže dlouho pokračovat. V souvislosti s koncem cyklu předpovězeného starými Mayi je možné, že to bude právě rok 2012, který bude tím zlomovým. Mnozí z nás pak mohou předpokládat katastrofický vývoj a na nahlížet na něj jako na katastrofický. Avšak slovo katastrofa pochází z řečtiny a znamená také konečný obrat. Mnohé z toho co zažíváme i toho, co zde bylo zmíněno, naznačuje, že lidstvo k nějakému obratu opravdu míří.

Otázkou pro rok 2012 tedy nebude, co se stane, ale co každý z nás udělá pro to, aby planeta země a vše na ni přežilo, abychom sami sebe nedovedli do záhuby. Současná krize, může být velmi silným jednotícím prvkem, který smete to překonané a nastolí nové, spravedlivější, uctivější a pro všechny prospěšné.

Milan Gelnar, profesionální astrolog

www.astrosfera.cz , www.skolaastrologie.cz

 *

*

Doporučená kniha:

Gregg Braden – Zmysel zmien 2012 a ďalší vývoj Zeme – Vynikajúca, zrozumiteľná a seriózna kniha o mýtoch okolo roku 2012. Faktom je, že z astronomického hľadiska sa naša planéta v tomto roku dostane súčasne na začiatok až dvoch nových cyklov, z ktorých jeden nastáva raz za 5 000 a druhý raz za 26 000 rokov. Autor sa zaoberá faktografickým aj filozofickým významom časových cyklov a predkladá k nim časový kľúč.

Pôvodná cena: 11.60 EUR Naša cena: 9.28 EUR Zľava: 20.00 % Ušetríte: 2.32 EUR

*

(Prečítané 4 606 krát, 1 dnes)

Comments are closed.