google27eaa3905ca3fee3.html

Otázka: Někteří lidé říkají, že k tomu, abychom se mohli vyvíjet efektivněji a radostněji, musíme být nejprve osvíceni. Je právě toto cílem programu využití prány?

Odpověď Jasmuheen: Naprosto přesně. Jedna z definic osvícení totiž zní, že člověk je prodchnutý světlem. Světlo v sobě přirozeně nese aspekty lásky a moudrosti. Být osvícen znamená být si těchto aspektů vědom a uplatňovat je ve svém jednání. Tím, že náš tělesný systém prostoupí prána, aktivuje v nás naše přirozené sklony činit dobro a konat věci s láskou, což je právě ukazatel osvícenosti. Musíme si uvědomit, že neexistuje cosi, co bychom mohli nazvat jednorázové osvícení. Naše kapacita pro přijetí světla je totiž neomezená, vždy můžeme zvýšit jeho množství. Proto není osvícení záležitostí okamžiku, nýbrž postupným a dlouhodobým procesem.

Otázka: Podle vaší první knihy zabývající se programem na využití prány s názvem Pranic Nourishment – Nutrition for the New Millennium (Pránická výživa – strava nového millénia), známé též pod názvem Living on the Light (Žít ze světla), vás na programu využití prány nejvíce přitahoval postup ve vlastním vývoji.

Odpověď: Na začátku 90. letech minulého století jsem se soustředila hlavně na to, abych zvýšila kvocient svého vnitřního světla. Mou hlavní motivací bylo stát se co nejlepší lidskou bytostí – tím mám na mysli člověkem, ze kterého vyzařuje láska a moudrost. Ačkoliv jsem dnes hlavně známá jako zastánce výživového programu využití prány, která představuje hlavní zdroj potravy, původně mne tento aspekt prány příliš nezajímal. Již tehdy jsem si byla vědoma toho, jak by bylo možné pránu využít k vyřešení hladomoru a bídy v zemích třetího světa. Přesto fakt, že nám prána poskytuje i fyzické nasycení, byl pro mne v té době malý a relativně nepodstatný bonus.

Otázka: Řeknete nám něco o vzestupu, tedy o posunu ve vývoji?

Odpověď: V očích našeho Stvořitele jsme dokonalí, jen se podle toho zapomínáme chovat. Obvykle se zaměřujeme na praktické věci – například abychom byli zdraví a šťastní. Měli bychom ale pamatovat na to, že potřebujeme lásku, a zkoumat, jestli způsob, jakým žijeme, přináší dobro naší planetě, nebo ji naopak vrhá do chaosu a nás samotné do izolace od ostatních. Pokud jsme jako jedinci šťastni, cítíme se naplněni ve všech oblastech svého života, žijeme v naprosté harmonii. Proto jsme se po dlouhou dobu snažili dosáhnout uspokojení na emoční, mentální, fyzické i duchovní úrovni. Vzestup a osvícení jsou pouze jedním z aspektů. Abychom dosáhli tohoto stupně vývoje, musíme být nejprve schopni vnímat naše vnitřní božské Já. Od něj totiž pochází dar dechu a života.

Otázka: Ve svých odpovědích hodně opakujete slovo my. Koho máte na mysli?

Odpověď: My jsou všechny duše, se kterými se společně snažíme o pozitivní rozšíření vědomí na Zemi a uplatnění programu prány. Jsou to bytosti prostoupené láskou a světlem a pracují se mnou na vnitřní i vnější úrovni.

Otázka: V metafyzických kruzích se hovoří o tom, že se lidstvo nachází na křižovatce, ze které se dále může ubírat buď směrem k radostné evoluci skrze uvědomění si své pravé podstaty a využití jejích darů, nebo se dostane do neutuchajícího chaosu. Ten podle metafyziků vyvěrá právě z ignorování naší skutečné podstaty. Můžete se k tomu vyjádřit? A co má program využití prány společného s touto volbou?

Odpověď: Již dlouho je život na Zemi pro mnohé poznamenán strachem, stále nekončícími válkami a terorismem. Je to výsledek omezeného vnímání bez pochopení naší vyšší, jemnější a intuitivní podstaty. Aby lidstvo mohlo učinit správná rozhodnutí, musí vědět, jak velký je jeho potenciál a schopnosti. To je právě obsahem holistického vzdělávání. To zkoumá, jak funguje lidský biosystém jako celek – z hlediska fyzického, emočního, mentálního i spirituálního. Nemůžeme si dovolit nadále ignorovat holistické vzdělávání, neboť právě to se jeví jako možný způsob, jak lze mluvit o spiritualitě nezávisle na náboženství. Když se snažíme hovořit o duchovních aspektech našeho bytí pomocí náboženských doktrín, často to vyvolává odcizení a nepochopení podstaty. Je to také důvod toho, proč se o náboženství a politice tak málo mluví. Mnohdy nad těmito tématy vznikají spory, navíc pro mnohé je naše náboženské vyznání věc velmi osobní a svatá. Holistické vzdělávání není závislé na našem vyznání, a proto nezpochybňuje naše nejosobnější pocity. Právě metafyzika zde může hrát důležitou roli. Studujeme tak spiritualitu, život a vlastní zkušeností se dozvídáme o rezonanci a energetických polích. Zvýšením průtoku prány svým tělem přeorientujeme naši vnitřní a vnější energii tak, že vesmír na nás reaguje jinak než předtím. Snížení průtoku prány nebo její znečištění má za následek nemoc a disharmonii. Jeho zvýšení nám naopak přináší zdraví, klid a naplnění.

Otázka: Co je největším přínosem programu využití prány pro rychle se rozvíjející lidstvo? 

Odpověď: Největší přínos programu využití prány je podle mého názoru v tom, že díky němu prána pro nás představuje zdroj energie a přímou cestu k vytvoření klidného a harmonického světa. Pomocí programu prány k tomu budeme potřebovat minimální úsilí, využíváme totiž zároveň boží milost a pomůže nám to zvýšit naše EQ – emoční inteligenční kvocient.

Otázka: Můžete blíže vysvětlit pojem boží milost?

Odpověď: Boží milost je energie regulovaná pránickým prouděním. Boží milost přitahujeme do svého energetického pole intenzivní a čistou pránickou energií. Čím méně pránu znečišťujeme fyzickou, emocionální a mentální zátěží, tím více divů, zázraků a sounáležitosti zažíváme. Přitom nemusíme vyvíjet tolik snahy, neboť boží milost je jako vlna, jež nás s lehkostí nese mořem života k radosti a pocitu, že vše se odehrává přesně tak, jak má. Podle Oxfordského slovníku je boží milost nezasloužená laskavost, kterou nám bůh prokazuje. Posiluje nás, regeneruje a inspiruje.

Otázka: Indičtí jogíni říkají, že si boží milost nelze získat, že přichází pouze k tomu, kdo je připraven. Jak se na to díváte vy?

Odpověď: Ačkoliv toto je v podstatě pravda, můžeme se naladit na stejné energetické pole, v jakém vibruje boží milost tím, jaký vedeme život. Je to jako bychom se postavili do kosmické řeky, kde proudí boží milost jako voda, takže dříve či později nás proud začne unášet. Jedna z věcí, kterou přinesl náš výzkum je fakt, že jakmile naše mysl přejde z paradigmatu já na paradigma my, budeme soucitnější a uvědomíme si, jak naše chování ovlivňuje celek. Začneme jednat tak, aby naše chování přinášelo dobro světu – tím automaticky přitahujeme boží milost k sobě.

Otázka: Na jakém stupni vývoje se nacházejí lidé, kteří se zajímají o váš výzkum?

Odpověď: Obvykle tyto lidi dělím do čtyř skupin. První skupinu tvoří ti, kteří jsou jen zvědaví a někteří z nich jsou velmi skeptičtí. Ti druzí si právě začínají uvědomovat, že jsou něco více než pouze mozek a tělo, tudíž jsou přístupní kultivování sebe sama a hledají cestu ke svému vnitřnímu božskému Já. Intuitivně cítí, že právě to je klíč k jejich štěstí a zdraví. Tito lidé často touží zažít více boží milosti a sounáležitosti. Zlepšuje se jim intuice a rozšiřuje vědomí. Třetí skupina zažívá mnoho radosti, těší se dobrému zdraví a snaží se pomáhat ve všech možných oblastech, aby byl jejich život přínosem pro svět. Mnohdy využívají meditaci k prozkoumání svého nitra, rozšíření vlastního vědomí a poznání, jak velký je jejich potenciál. Boží milost a sounáležitost tito lidé zažívají velmi často a přejí si ji pociťovat neustále. V tomto stavu se mnozí dostávají i na jiné úrovně, kde se setkávají s andělskými a svatými bytostmi. Lidé ve čtvrté skupině jsou zdraví a šťastní, protože během svého života zažili vzájemnou sounáležitost i zázraky. Cítí se naplněni, tudíž chtějí pomáhat. Dá se říci, že završili své pozemské studium a na rozdíl od těch z první a druhé skupiny již nejsou zastíněni svatými bytostmi, ale dostávají se na jejich úroveň. Na této úrovni obvykle již nemají další otázky, jsou zajedno se svým vnitřním božským Já a upřednostňují bytí před konáním. Podle mé zkušenosti obvykle lidé ze skupin tři a čtyři lépe rozumí skutečnosti, že výživa může pocházet také z neviditelných zdrojů – jako je prána nebo boží láska.

Otázka: Jsou lidé, kteří si za svou výživu zvolí bezvýhradně pránu, osvícení nebo mimořádní?

Odpověď: Nemusí být. Měli bychom si uvědomit, že se naše kapacita pro přijímání a vyzařování lásky, světla a moudrosti neustále zvětšuje. A čím více se do tohoto procesu dostáváme, tím více darů z něj obdržíme. Nezapomínejme, že podobné se přitahuje; takže jakmile vyzařujeme více lásky a moudrosti z naší vlastní podstaty, vrací se k nám to samé, protože vesmír funguje jako zrcadlo našeho vědomí. Abychom mohli být beze zbytku živi z pránické energie, potřebujeme vést určitý životní styl, jenž nám umožní přitahovat více kosmických částic. Takže v jistém smyslu jsou lidé žijící z prány mimořádní v tom, jakým způsobem žijí.

Otázka: Je pravda, že člověk musí nejprve dosáhnout určité úrovně ve svém vlastním osobním vývoji, aby se vůbec začal zajímat o využití prány jako alternativní výživy?

Odpověď: Na určité úrovni ano. Pokud považujeme naši planetu za určitou školu a akceptujeme fakt, že jsme vlastně systémem energie a že se jako jedinci v průběhu jednotlivých reinkarnací neustále měníme, může to trvat mnoho životů, než naši duši přestanou fascinovat jednotlivá omezení, která život na Zemi vyžaduje. Pobyt zde je vlastně poučením o limitovaných možnostech našeho těla. Říká se, že mnohé duše přicházejí na Zem právě proto, aby si vyzkoušely a pocítily její tíhu a omezení, jež nám klade. Také aby poznaly radost z vnímání pěti smysly, vychutnaly si potěšení při jídle, pití vody či vína, rozkoš ze sexu i plození potomků a všechny věci, které nám Země nabízí, zrodíme-li se zde v těle z masa a kostí. Nicméně ve vývoji každé duše přijde okamžik, kdy se zaktivují její vyšší schopnosti – intuice a poznání. Tehdy zatouží nahlédnout dál za dualitu, zbavit se pocitu oddělenosti, znovu se vnořit do celku a být jeho nedílnou součástí. Toto úsilí je vlastní všem duším v momentě, kdy poznají, čemu je má pobyt zde na Zemi naučit. Do popředí našeho zájmu se pak dostává uvolnění karmických pout, naplnění vlastního poslání, touha být prospěšný celku a přispět tak k lepšímu vývoji na naší planetě. Zjišťujeme, že jsme otevřenější vůči darům proudícím z naší vyšší podstaty. Jedním z nich je též schopnost zajišťovat si výživu, jež není závislá na zdrojích z fyzického světa. To vše je součástí našeho vývoje, neboť jsme nesmrtelné duchovní bytosti, které se pouze dočasně zrodily do smrtelného lidského těla.

Otázka: Co odpovíte lidem, kteří žijí okamžikem, domnívají se, že život je skvělý právě takový, jaký je, a nevidí důvod, proč na světě cokoliv měnit?

Odpověď: Tento pohled je pravdivý pro někoho, kdo hledá, objevuje, kdo se nachází v oblasti mozkových vln delta a theta. Ale my jsme zde na Zemi a máme přijímat i dávat. Můžeme se podělit o výsledky našeho experimentálního výzkumu a holistického vzdělávání, které se také vyvíjí. Je to způsob, jak kultivovat svět tak, aby každý člověk viděl krásu života a aby byl každý okamžik, který prožívá, skvělý. Jistěže je mnohem snazší zabývat se těmito věcmi, pokud žijeme v západních rozvinutých zemích. Pro lidi denně bojující o holé přežití je situace naprosto odlišná – měli bychom se tedy snažit ji změnit. Každý člověk představuje jednu buňku v těle božského dokonalého bytí. Ale stejně jako v lidském těle, jsou i zde některé buňky nakažené virem disharmonie. Pokud se to stane, pracuje tělo jako jeden celek k obnovení zdraví a rovnováhy. Je pravda, že můžete svou osobní rezonanci sladit s vaší božskou podstatou, že se bude vesmír v extázi roztáčet u vašich nohou. Franz Kafka jednou řekl: „Vůbec nemusíte vyjít z pokoje. Zůstaňte sedět u stolu a poslouchejte. Dokonce nemusíte ani poslouchat, jednoduše čekejte. Vlastně nemusíte ani čekat, jen se naučte být o samotě, tiší a klidní. Svět vám sám nabídne svou pravou tvář. Nemůže ani jinak, v extázi se bude odvíjet u vašich nohou.“ V tomto stavu nemusíte dělat nic, protože se vše odvíjí okolo vás a pro vás. To vše je závislé na vaší osobní resonanci, kterou můžete ovlivnit svou vůlí.

Článek z knihy: Jasmuheen – Využití prány


Knihy od Jasmuheen:

Jasmuheen – Pránická výživa – Žití ze světla – Kniha obsahuje pokyny k jednadvacetidennímu procesu pro přechod na pránickou výživu podle Charmaine Harley. Fascinující příběh, jakým způsobem se autorce podařilo opustit fyzickou stravu a přejít čistě na výživu ze Světla. Pránická výživa není půst. Jde o to přepnout se do stavu vědomí a vědění, že naši skutečnou obživu nám přináší kosmické světlo, které dává život všemu. Ačkoli dříve býval tento stav bytí vyhrazen či přisuzován jen světcům, díky procesu, který tato kniha popisuje, se dnes stává alternativou pro všechny, kdo hluboce touží po duchovním životě. Úspěch závisí na tom, zda člověk ví, že on sám je tvůrcem vlastní reality. Musí mistrovsky ovládat svou mysl a říkat si například „Očekávám, že mne živí prána, Boží síla“. A tak se stane, neboť univerzální pole nekonečné lásky a inteligence zrcadlí a podporuje jakékoli naše přesvědčení.

 +

Jasmuheen – Život bez jídla – „Všude na světě mi lidé neustále pokládají otázky proč a kdy. Proč jsem se rozhodla žít z prány a zvolila si ji jako zdroj výživy a kdy jsem s tím začala? Nebylo to tak, že bych se rozhodla, že přestanu jíst. Tato schopnost či dar prostě přišel jako přirozený vedlejší produkt duchovního zasvěcení, kterým jsem prošla v roce 1993. Následující stránky popisují můj osobní příběh a zkušenosti. Lidé mají právo na to, aby byli skeptičtí a kritičtí a aby nevěřili…“


Všetky publikácie od Jasmuheen nájdete v

E-SHOPE EUGENIKA – www.eugenika.sk + www.eugenika.cz Súvisiace články: 


 

(Prečítané 3 845 krát, 1 dnes)

Comments are closed.