google27eaa3905ca3fee3.html

Je čas odkódovať zmysel rozprávok a mýtov a zreteľne ľuďom túžiacim po poznaní povedať, v čom spočíva tajomstvo ľudskej existencie. Preto dnes vychádza najavo toľko skrytého poznania. Úlohou v znamení Kozorožca je prekonanie psa Cerbera, strážcu podsvetia. Učiteľ otvoril Herkulesovi tretie oko a on zbadal trpiacich titanov, ktorých mal oslobodiť po tom, čo prekoná Cerbera.   Keď Herkules získal múdrosť a silu, mal svoje schopnosti použiť na oslobodenie iných od utrpenia. Napokon Cerbera prekonal a titanov oslobodil. V širšom chápaní sa cieľ tejto práce prejavuje nasledovne: na svete nemôže zavládnuť pokoj a súlad, kým trpia titani a ich bolesť padá na prsia Matky Zeme. Zmysel desiatej úlohy spočíva v tom, aby žiak svojim každodenným životom dokázal, že vie byť čistý, oslobodený od pokušení a egoizmu. Potom Herkules prešiel zasvätením. Musel prejsť osobným peklom, prežiť vo svojom živote veľmi ťažké obdobia, kým dokázal vstúpiť do všeobecného pekla, slovom musel zažiť peklo ako individuálnu skúsenosť. Až potom mohol zaujať neosobný postoj, zakúsiť pocit agape všeobjímajúcej lásky, ktorá bola spočiatku nasmerovaná len ku konkrétnym ľuďom. Teraz má túto lásku pocítiť voči celému ľudstvu. Takýto človek je schopný milovať každého, dokáže ho vidieť takého, akým je, spolu s jeho chybami a pádmi a napriek tomu ho akceptovať a milovať. Je schopný bezpodmienečnej lásky. Už z kmeňa slova je jasné, že ide o lásku, ktorá si nekladie nijaké podmienky a neprináša nijaké sklamania.

V Hádovej ríši Herkules prekonal Cerbera, ktorého tri hlavy symbolizujú: honbu za senzáciami a neustálymi dojmami, znova oživované túžby a dobré, ale nepremyslené a nezrealizované predsavzatia, o ktorých sa hovorí, že cesta do pekla je nimi vydláždená. Hady, ktoré ovíjajú netvora, to sú rôzne ilúzie, ktoré brzdia náš postup na duchovnej ceste, ťahajú nás dole a pútajú nás k materiálnym veciam, podporujú naše strachy a obavy. Medzi inými je to aj strach z neúspechu, ktorý paralyzuje aktivitu a rodí pasivitu. Toto je častý a veľký nedostatok adeptov a žiakov.

Kedy sme pripravení slúžiť ľudstvu? Kozorožec je aj pre astrológov náročné znamenie zverokruhu, plné smútku, náročné na interpretáciu. Jeho vládca Saturn je prísny ale spravodlivý sudca. Zobrazuje ho kozorožec driapajúci sa smerom hore, ktorý hľadá obživu v chudobnej skalnej pôde. Po mnohých ťažkostiach sa vyšplhá na štít, získa zasvätenie, pretože dokázal, že mu možno zveriť tajomstvá života a vyšších síl.  K zasväteniu vždy dochádza v znamení Kozorožca. Skutočnosť, že sa niekto narodil v tomto znamení, neznamená, že už je zasvätený. Ľudia smerujúci k duchovnému rozvoju buď trpia komplexom menejcennosti a cítia, že nemôžu nič dosiahnuť alebo majú prehnané predstavy o svojej dôležitosti a stávajú sa pyšní, namyslení. Zasvätenca možno spoznať podľa mlčania a ticha: nehovorí o svojich duchovných úspechoch. Zasvätenie vždy sprevádza osamelosť a zvyčajne aj intenzívne utrpenie. Symbolika tohto znamenia hovorí o ceste hore.  V znamení Kozorožca vstupujeme do kráľovstva ducha, k čomu môže dôjsť len vtedy, keď sa človek prestane stotožňovať so svojou pominuteľnou stránkou, telom, a uprednostní duchovnú časť svojej existencie. Jeho vedomie je sústredené v duši, ktorá sa oslobodila od obmedzení formy.  Všetky predchádzajúce Herkulesove práce súviseli s jeho vlastným duchovným rozvojom: teraz je slobodný, je zasvätencom a môže pracovať na prospech iných… Bránou Zasvätenia človek prechádza aj v dvoch posledných znameniach – Vodnára a Rýb, ktoré symbolizujú službu ľudstvu. Keď Herkules skončil desiatu úlohu, majster mu prikázal odvrátiť sa od lesku svetla a vrátiť sa k tým, pre ktorých je svetlo iba iskierkou v tme. Poslal ho očistiť od zla kráľovstvo Augiáša. Kráľ bol prekvapený, že ktosi ako Herkules chce urobiť čosi bez nároku na odmenu. Sľúbil mu však, že ak prácu – vyčistenie jeho chlievov – vykoná za deň, dostane desatinu jeho stáda. Ak nie, Herkulesov život i majetok sa ocitnú v rukách kráľa. Keď však Herkules zmenil korytá riek a usmernil ich do znečistených stajní (vďaka čomu vykonal úlohu za deň), kráľ bol rozhorčený: „To nie ty, ale rieky vykonali túto prácu!“ A nedal hrdinovi nič. Keď sa Herkules vrátil k učiteľovi, ten mu povedal: „Začal si slúžiť svetu. Postúpil si dopredu zdanlivým krokom späť. Daroval si časť vlastného svetla, aby svetlo iných svietilo jasnejšie. Poklad jedenástej úlohy je navždy tvoj.“ Nie hmota a rozum, ale život a láska. Cieľom jedenástej úlohy je pomoc v očistení sveta správnym nasmerovaním sily a životných energií. Herkules čistí stajne Augiáša od zlej karmy predchádzajúcich chýb a ignorancie. Špina sa v nich zhromažďovala 30 rokov – toľko približne trvá cyklus obehu Saturna, planéty, ktorá si od nás vyžaduje sebazaprenie a odpracovanie toho, čo sme zanedbávali.

Astrologický obraz znamenia Vodnára je človek vylievajúci vodu z nádoby, z ktorej vytekajú dva prúdy vody. Dve rieky, o ktorých hovorí mýtus o Herkulesovi, vidíme aj v grafickom symbole znamenia Vodnára – dve vlnky. Dvoma riekami sú – rieka života a rieka lásky. Tieto dve slová sú  v ére Vodnára kľúčové. Čiže nie hmota a rozum, ale život a láska. Keď zlomíme bariéry separatizmu, budeme mať k dispozícii iné energie a necháme ich plynúť rodinou ľudí. Pochopíme, v čom spočíva Jednota.  Dovtedy však nečakajme uznanie iných, keď sa snažíme chrániť život (nielen v podobe nenarodeného, ale aj v podobe vojaka posielaného brániť záujmy mocibažných) a vyjadrovať lásku. Byť pionierom v nejakej oblasti, hlásať nové myšlienky je ťažká úloha: vždy sa stretáva s nedôverou, často pohŕdaním, nepochopením a dokonca vysmievaním. Takýto človek nech nečaká odmeny: je baranidlom na ceste do budúcnosti. Jedenásta úloha, ktorú Herkules podstúpil, nám ukazuje, že nemusíme akceptovať „špinu“ ani vo svojej povahe ani vo svete, ktorý nás obklopuje. Zbaviť sa jej môžeme vtedy, keď vedome usmerníme energiu „dvoch riek“ lásky a života k sebe.  Ten, kto vo svojom živote dostatočne trpel, prestáva myslieť len na seba. Pochopí, že cesta k šťastiu nespočíva v zbavení sa utrpenia, ale v rozplynutí utrpenia v čomsi, čo prekračuje vlastné problémy.

V znamení Vodnára sa žiak stáva majstrom, ktorý začína slúžiť iným. Môže sa ním stať, lebo sa naučil slúžiť iným a vie slúžiť, lebo sa už stal majstrom.  V tejto etape vývoja človeka zaväzujú tri vlastnosti. Ak neboli dostatočne rozvinuté, človek ešte nevstúpil na cestu zasvätenia. Ide o nezištnú službu iným (pre majstra je pomoc iným prirodzená, neznamená žiadne odriekanie, či obeť). Schopnosť pracovať v skupine znamená celkom zabudnúť na seba pre prospech skupiny. Existuje veľa skupín, organizácií, spoločenstiev, ktoré sú živnou pôdou pre mnohých ambicióznych ľudí. Každá takáto skupina je liahňou žiarlivosti: ľudia sa snažia zapôsobiť na iných svojim vedomosťami, svojim zaradením, dosiahnutým stupňom „duchovnosti“. Správne chápaná úloha „vodcu“ v skupine spočíva v zabudnutí na seba a na vlastné záujmy v prospech skupiny či organizácie. Iba takí ľudia by sa mali v budúcnosti dostávať na významné funkcie, kde budú môcť rozhodovať za spoločenstvo.

Samozasvätenie je posvätením vlastného JA. Taký človek prebúdza v každom s kým sa stretne túžbu po pravde, dobre a kráse. V jeho prítomností ľudia cítia rozšírenie vedomia, uvoľnenie, vnútorný pokoj… Jednoducho povedané, prítomnosť skutočného majstra človeka duchovne povznáša. Jedným zo súhvezdí spojených s Vodnárom je okrídlený kôň Pegas, symbol večne inšpirujúcej vyššej mysle, lásky k umeniu, odpútania sa od toho, čo je prízemné.

Zostala už len jedna úloha, ktorú musí Herkules splniť, aby dosiahol oslobodenie. Z toho, ktorý slúži, sa teraz má zmeniť na toho, čo oslobodí. Má sa naučiť pomôcť druhým postaviť sa na nohy. Jeho úlohou je vyslobodiť červené stádo netvora Géryona, ktoré strážil dvojhlavý pes. Pri spiatočnej ceste Herkules strácal a znova nachádzal cestu. Keď sa však vrátil k učiteľovi, ten mu oznámil, že poklad nesmrteľnosti je jeho: vykonaním dvanástich prác prekonal ľudské chyby, dosiahol vlastnosti božské a stal sa nesmrteľným. Stádo, ktoré mal Herkules zachrániť, symbolizuje ľudstvo, a pastier, ktorý ho stráži, rozum; pes s dvoma hlavami – to je materiálna stránka a povaha emócií. Herkules zabil dvojhlavého psa, ale omilostil pastiera. Znamená to, že vlastnosti predstavované psom musíme prekonať, kým myseľ, ako pastier stáda, má kontrolovať všetku našu činnosť. Géryon v tomto mýte je symbolom máje, ilúzií, je tvar, ktorý naberá hmota.

Súhvezdie Rýb symbolizujú dve ryby: jedna, väčšia, predstavuje ľudskú dušu a pláva smerom k severu – čo je smer duchovného snaženia a druhá ryba, menšia, predstavuje osobnosť, čiže našu fyzickú, emočnú povahu a konkrétny rozum: pláva pozdĺž nebeského rovníka akoby „s prúdom“. Čiara medzi nimi je niť života spájajúca dušu s nasledujúcimi osobnosťami v jednotlivých vteleniach. Pohyby jednej ryby prostredníctvom čiary pôsobia na správanie sa druhej a naopak.

Počas mnohých vtelení ryba (duša) nie je aktívna, ťahá ju malá ryba, osobnosť. Ale postupne sa úloha obracia, fyzično prestáva dominovať nad potrebami duše, až nakoniec sa človek stáva nositeľom svetla, lásky a sily, ktoré duša vyžaruje. Podľa tradície je vládcom znamenia Rýb Neptún a ezoterickým vládcom Pluto, planéta hlbokej vnútornej transformácie. Neptún môže pôsobiť rôzne: podľa toho, ako prijímame jeho vibrácie. Zle znáša kontakt s materiálnou úrovňou: vtedy spôsobuje, že človek podlieha ilúziám, zlým návykom, klamstvám, rozčarovaniu. Vyššími prejavmi vplyvu Neptúna je umelecká vnímavosť a ešte vyššími spolucítenie, milosrdenstvo a bezpodmienečná všezahŕňajúca láska. Ku znameniu Rýb na tele človeka sú priradené chodidlá. Kristus pred poslednou večerou umyl svojim žiakom nohy. Týmto rituálom im poskytol intuitívny vhľad na ich ďalšiu cestu, na ktorej dosiahnu svoj duchovný cieľ.

Každý skutočný majster pomáha svojim žiakom postaviť sa na vlastné nohy, aby dokázali vziať svoj osud do vlastných rúk. Slúži iným, ale nerobí ich na sebe závislými, naopak, učí ich samostatnosti, sebadôvere, inšpiruje ich byť sebou, nájsť a prejaviť svoju podstatu, odmietnuť staré formy. Majster vedie žiaka k tomu, aby realizoval svoju dušu, „sprítomnil“ ju v tele, zbavil okov fyzickej, emočnej a mentálnej povahy, závislosti na prostredí, a tak dosiahol stav vnútornej slobody.

Znamenie Rýb uzatvára cyklus a je zároveň bránou k novému cyklu zmien na vyššom stupni špirály života. Lebo cesta poznania je nekonečná.

Zvládnite svoje poslanie a posuňte sa ďalej / 1.časť

Zvládnite svoje poslanie a posuňte sa ďalej / 2.časť(Prečítané 1 001 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.