google27eaa3905ca3fee3.html

Význam čísel obvykle vnímáme velmi omezeně: mluví k nám v podobě účtenek z nákupů, doby smluvených schůzek, stavu bankovního konta, případně je reflektujeme v telefonním seznamu. Čísla však v sobě zahrnují mnohem víc – každé má svůj individuální charakter a pro leckoho překvapivé vlastnosti.

Jedním z prvních abstraktních myšlenkových postupů člověka bylo počítání. Tento základní kulturní krok měl brzy své následky: číslům byly přiznány rysy dříve vyhrazené pouze světu lidí. Něco podobného se stalo s hvězdami. Všechna souhvězdí byla natěsnána do hrdinských eposů a mýtů. Když mezi jednotlivými lidskými osudy a životními peripetiemi hrdinů na obloze vyšly najevo určité souvislosti, zrodila se astrologie a předvídání budoucnosti. Spojení číselných a hvězdných principů zase dalo vznik numerologii a jejímu nástroji – numeroskopu.

Čísla jsou podstatou kalendářů a veškerého časového měření. U času je rozhodující jeho kvalita. Jestliže okamžiky ubíhají bez událostí, zahrnují v sobě jen málo pohybu. Pokud jsou však naplněny životem, stávají se z nich vzpomínky. Čísla vztahující se k určitému momentu nám podávají informaci o jeho kvalitě a o tom, jaké jsou v něm obsaženy příležitosti pro budoucnost. Přirozeně to nejvíc platí pro nejdůležitější okamžik našeho života – narození. Tato chvíle v sobě nese klíč k našemu charakteru i k jeho vývoji a ukazuje nám cestu do našeho nitra.

Staletá moudrost numerologie nám spolu s naší intuicí pomáhá odhalit roušku tajemství tohoto klíčového momentu lidského života.

V následujícím přehledu jsou popsány významy čísel, která v naší kultuře hrají nejdůležitější roli.  

1

Číslo jedna symbolizuje nedělitelný bod. V geometrii se říká, že má pozici, ale nemá rozměr. Být jednička znamená být souladu sám se sebou, vědět co chci. Jednička označuje vrchol božské hierarchie. Existuje jeden křesťanský boží Otec, jeden řecký Zeus či jeden germánský Ódin. V pohádkách a pověstech ztělesňuje hlavního hrdinu s jeho kladnými vlastnostmi: odvahou, touhou po dobrodružství, nezávislostí a autoritou. Jeho hrdinské činy přitom mají jasný cíl – dokonalost, osvícení nebo přístup na horu Olymp.

Klíčová slova: vůle, osobnost, původ, počátek, autorita, průkopnictví, nezávislost, jednota

2

Číslo dvě souvisí s vědomým poznáním. V geometrii se mezi prvním a druhým bodem utváří vztah. Dva body můžeme spojovat, nacházet mezi nimi rozdíly nebo je porovnávat: něco je větší, menší, světlejší či tmavší než něco jiného. Existuje několik podob dvojky, které jsou na sobě závislé. V čínském principu jin-jang tvoří dva díly nedělitelnou jednotu. Tato dualita se objevuje také v klasických dvojicích, jako jsou Adam a Eva, Romeo a Julie nebo Orfeus a Eurydika. Dvojka zastupuje protiklad dobro – zlo, jako příklad nám může posloužit dvojice Bůh – ďábel.

Klíčová slova: vědomí, znalosti, intuice, úsudek, rozlišování, pochybnost, myšlení, moudrost

3

Třetí bod uzavírá trojúhelník a dává tím vznik určitému tvaru. Z dvojky, která zastupuje myšlenky a pochybnosti, přidáním třetího bodu vzniká myšlenková formace: trojzvuky v hudbě spolu tvoří harmonii, klasické básně mají tři části. Zatímco dvojka je jen šedá teorie, trojka reprezentuje živoucí, neustále se obměňující náměty. Projevuje se v ní bohatost života a jeho neustálý koloběh. Trojka je odpradávna posvátné číslo. Trojice bohů se objevuje v křesťanství, hinduismu i v pohádkových příbězích (viz například pohádku Stolečku, prostři se nebo O Popelce). Trojí opakování nebo existence něčeho zaručuje zdar a štěstí. V některých arabských pohádkách přijde na svět po dvou nezdárných synech dcera-spasitelka, která najde cestu z bezvýchodné situace.

Klíčová slova: duchaplnost, odhodlání, činorodost, iniciativa, praktický rozum, orgasmus

4

Čtyři body spolu vytváří prostor. Přidáním čtvrtého bodu vzniká z plošného trojúhelníku první prostorový útvar – pyramida. Je to první forma hmoty, kterou jsme schopni vnímat. Čtyřka popisuje konstruktivní síly materiálního světa: čtyři světové strany, čtyři roční období nebo čtyři elementy (oheň, voda, země, vzduch). Podle Bible byla Země stvořena čtvrtého dne. Goethův Faust studoval čtyři klasické fakulty, které mu pomohly obsáhnout vědění světa – fakultu filozofie, práva, lékařství a teologie. V pohádkách se čtyřka téměř nikdy nevyskytuje, protože narušuje ucelenost trojné struktury a vytváří nadbytečnou, negativní vazbu. Klíčová slova: hmota, budování, statika, moc, upevňování, stabilita, správná míra

5

Číslo pět symbolizuje uspořádání světa. Pátý bod umístěný nad čtvercem kontroluje jeho čtyři rohy a strany. Lidské tělo je sestaveno podle proporcí takzvaného zlatého střihu (3/5 : 2/5), pětiúhelník ve tvaru pentagramu proto symbolizuje člověka a je jeho ochranou před zlými duchy. Pětka se v pohádkách objevuje v souvislosti se svatbou následující po vyřešení nějakého úkolu. V Příběhu o princezně Turandot získá princ svou princeznu poté, co pro ni získá pět perel, v pohádce bratří Grimmů Svatba paní lišky se pětka objevuje v podobě pěti prstenů.

Klíčová slova: řád, kontrola, organizování, manipulace, duchovní růst, humor, citovost, vášeň

6

Spojením dvou trojúhelníků vzniká šestiúhelník, šestka je proto symbolem dokonalého prolnutí dvou myšlenkových světů. V lidském měřítku jde o ideální spojení muže a ženy. Platón popisuje lidské těleso tvaru koule, které bylo tak mocné a nebezpečné bohům, že jej Zeus rozdělil na dvě poloviny. Od té doby se obě toulají světem a touží nalézt svou druhou část. Analogicky se lidé prostřednictvím sexuality snaží znovuzískat svou původní sílu. Číslo šest je tedy symbolem osvobození základních energií a prosazení sebe sama navzdory tlaku ostatních. V pohádce bratří Grimmů Šestka táhne světem dostane voják po výkonu služby malý žold, proto se rozhodne vzít si, co mu patří, násilím. Když dosáhne materiálního bohatství, nenechá se zlákat ani vnadami královské dcery a spokojeně odejde.

Klíčová slova: sexualita, moc, energie, schopnost prosadit se, pud, násilí

7

Sedm je číslo vesmírných zákonitostí a period: týden má sedm dní, lidské tělo sedm čaker a židovský svícen sedm ramen. Říká se, že k přežití potřebujeme sedm věcí. Lidský organismus se každých sedm let obnovuje a vždy přitom nastupuje do nové vývojové etapy. V pohádkách se sedmička vyskytuje v mnoha podobách: sedm let, po které musí princ nebo princezna čekat na vysvobození, sedm trpaslíků či sedmimílové boty. Sedmička je pozitivní symbol, na jehož principu jsou založena přirovnání v Bibli, Tóře i v Koránu.

Klíčová slova: rytmus života, umění žít, rozvoj, úspěch přicházející po zharmonizování vlastní cesty s proudem života

8

Číslo osm je znakem dokonalé harmonie. Především v asijském kulturním okruhu najdeme mnoho podob osmičky jako výrazů harmonie, míru a zklidnění. Například hinduistický kruh o osmi paprscích nebo osm fenoménů v Knize proměn I-ťing. V naší kultuře představuje ležatá osmička znak nekonečnosti. V mytologii se osmičkou vyjadřuje nekonečná spravedlnost. Buddha hlásal osm kroků k osvícení a v józe se setkáváme s osmidílnou stezkou Patandžalího. Podle germánské tradice znázorňovala dvojitá ležící spirála znak manželství, zatímco ve vzpřímené poloze byla symbolem keltských kněží.

Klíčová slova: rovnováha, harmonie, kolísání, dosažení dohody

9

Devítka je symbolem překračování hranic a předzvěsti něčeho nového. Často souvisí s procesem přípravy. Například dítě se narodí po devíti měsících těhotenství. Devítka má neklidnou a živou povahu se skrytou dynamikou. V mnoha jazycích najdeme nápadnou podobnost slova nový s číslovkou devět (francouzské slovíčko neuf dokonce označuje obojí). Zajímavé aspekty devítky najdeme v oblasti matematiky: vynásobíme-li libovolné číslo devítkou, je součet číslic výsledného čísla vždy devět (například 26 [součet číslic je 8] x 9 = 234 [součet je 9]). Pokud k jakémukoliv číslu přičteme devítku, zůstává součet číslic zachován (například 26 [součet je 8] + 9 = 35 [součet je 8]). V mytologii je devítka znamením převratných událostí. Ve sbírce severských eposů Edda získá bůh Ódin po devíti dnech a nocích klíč k moudrosti run a přispěje tak ke zrodu písma. V pohádce bratří Grimmů Svatba paní Lišky umírá devítiocasý muž. V tutéž dobu se objeví půvabný mladík, na starého muže se zapomene a s novým se slaví svatba (Zde se také uplatňuje slovní hříčka s německými slovíčky neu [nový] a neun [devět].).

Klíčová slova: pohyb, skrytý neklid, rozvaha, vnitřní dynamika, energie

0 (10)

Nula je těžko uchopitelné číslo, vzpírající se lidskému rozumu. V naší kultuře se začala uplatňovat teprve kolem roku 1000, kdy arabské číslice přicházející z Indie vytlačily původní římské. Nula sama o sobě nemá žádnou hodnotu, svou pozicí však ovlivňuje hodnotu jiných čísel: 0,000… 1 označuje nekonečně malé množství, zatímco 10000… množství nekonečně velké. Nula je něco jako prapolévka, u níž všechno začíná a také končí. Jako příklad může posloužit deset přikázání Starého zákona nebo deset sefír židovské Kabaly. V tarotovém systému karta s hodnotou nula zastupuje Blázna a desítka označuje Kolo štěstí; oba dva znaky jsou symboly nepředvídatelnosti.

Klíčová slova: chaos, dokonalost, všechno, nic, kolo štěstí, záhada 

Text je úryvek z knihy: 

Ewald Kliegel, Thomas Gutsche – Numerologie: Jednoduchý a výstižný numeroskop – Dvojica nemeckých autorov predstavuje jednoduchú, zábavnú, a pritom komplexnú metódu, ako lepšie spoznať seba samého aj druhých. Slúži k tomu takzvaný numeroskop. Číslice dátumu (poprípade i presného času) narodenia sa zapisujú do špeciálneho kruhu, v ktorom tak vzniká množstvo rôznych väzieb medzi jednotlivými číslami. Tie predstavujú silné aj slabé stránky osobnosti, jej vlohy, schopnosti a sklony. Kniha obsahuje podrobný výklad všetkých aspektov numeroskopu aj konkrétnym príkladom ilustrovaný návod, ako ho zostaviť.

Pôvodná cena: 4.30 EUR, Naša cena: 3.44 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 0.86 EUR


Súvisiace články:(Prečítané 3 587 krát, 1 dnes)

Comments are closed.