google27eaa3905ca3fee3.html

Chiron_instructs_young_Achilles_-_Ancient_Roman_fresco

Mýtus o Chironovi

Chiron byl nesmrtelným dítětem bohů, avšak narodil se jako kentaur – napůl kůň (zvíře, nižší přirozenost) a napůl člověk (lidská, ale i božská, vyšší přirozenost).

To, co vnímáme jako zranění, představuje zvířecí (nižší) polovina těla kentaura. Chiron utrpěl zranění nohy – zranění nižší přirozenosti: té části naší povahy, která vidí jenom jednu stránku světa a ostatní popírá, potlačuje, ignoruje, odmítá, a tedy odsuzuje.

Jakmile ale začneme hledat rovnováhu a vrhneme na naši temnotu světlo, naše nižší přirozenost se uzdraví, transformuje, sjednotí a spojí s naší vyšší povahou.

To bylo i Chironovým osudem, když se stal nesmrtelným v podobě souhvězdí Střelce (jež symbolizuje větší pravdu, jednotu a lásku galaktického vědomí). Chirona vychovával a vzdělával Apollón, sluneční bůh. Tato část příběhu představuje nejen schopnost dosáhnout vyšší vědomí, ale také ukazuje, že v temných chvílích máme vždycky k dispozici duchovní vedení.

Chiron se stal lékařem a léčitelem, a zároveň učitelem otce medicíny Asklépia. Naše zranění nás nutí hledat léčbu, ale také v nás někdy vzbuzuje touhu léčit druhé, protože máme sklon vidět v nich odraz vlastních zranění (odtud symbolika „zraněného léčitele“). A když se léčíme, vlastně tím předáváme dál pochodeň.

Chiron po domluvě s Diem vyměnil svou původní nesmrtelnost za propuštění Prométhea, který symbolizuje oheň ducha a lidský potenciál navrátit se k duchu. Prométheovo utrpení – orel mu každý den zaživa vytrhával játra, která mu v noci zase dorůstala – představuje nekonečný cyklus inkarnací. Chiron obětoval svou nesmrtelnost, tedy vzdal se nekonečného koloběhu zrození a připoutanosti k dualistické iluzi nižší přirozenosti, a žádal za to osvobození/vzestup Prométhea, navrácení lidské povahy k jednotě.
Nakonec však byl přeci jen učiněn nesmrtelným, a to v podobě souhvězdí Střelce, představujícího větší pravdu, jednotu a lásku galaktického jádra vědomí. Cesta uzdravení se završila.

Chiron z astronomického hlediska

Chiron byl objeven 1. 11. 1977. Je to vesmírné těleso typu komety (přestože někteří astrologové mu stále říkají „asteroid“; my jej v dalším textu, v rámci astrologických výkladů, budeme pro zjednodušení nazývat „planeta“).

Chiron nejspíš pochází z prostoru mimo naší Sluneční soustavy (a podle některých astronomů v ní možná nezůstane navždy). V psychologickém smyslu to znamená, že je „daleko od domova“, izolovaný, zapomenutý, opuštěný, osamělý. Zároveň má ale právě díky tomu schopnost odstupu, pohledu přesahujícího ochranný obal Sluneční soustavy, a tedy schopnost vidět větší kosmický obraz.

Chiron má výrazně eliptickou dráhu. Celý jeho oběh trvá 49–51 let. Elipsovitý pohyb znamená, že se Chiron nezdržuje v každém znamení zvěrokruhu stejně dlouho. Nejkratší dobu tráví ve Vahách a nejdelší v Beranu. Lze říct, že na první pohled Chiron zveličuje zraněnost a minimalizuje léčení (za předpokladu, že Váhy představují vyvážené vědomí, zbavené dualistických iluzí, a Beran ego ponořené do světa hmoty a duality, samostatného jedince odděleného od ostatních).

Chiron zároveň tráví víc času dál od Slunce a méně času blíže ke Slunci, což rovněž klade důraz na zraněnost a odklon od světla.
Eliptická oběžná dráha Chironu celkově představuje svérázný cyklus, a to nejen z hlediska našich individuálních životů, ale i z hlediska lidských dějin. Eliptická dráha znamená, že se doba mezi různými tranzity velmi liší u jednotlivých osob i generací. Na individuální úrovni tento pohyb odpovídá stoupání a klesání našeho zájmu a schopnosti zabývat se našimi zraněními a problémy a řešit je, a na úrovni kolektivní stoupání a klesání zájmu o duchovní záležitosti (tedy o otázky zranění a uzdravení v tom nejširším smyslu).

Dále, stejně jako všechny komety, Chiron pohlcuje světlo a má velmi tmavý povrch (i když ocas komety se rozzáří, jakmile se přiblíží ke Slunci). To je jen dalším potvrzením symboliky, podle níž Chiron klade důraz na zranění (temnotu) a minimalizuje léčení (světlo).
A nakonec, Chiron má potenciál tvořit jakýsi most mezi vnějšími planetami. Směruje náš pohled od „materiálně-centrického“ a zastaralého k „spirituálně-centrickému“ a novátorskému, protože ačkoliv se většinou pohybuje mezi Saturnem a Uranem, pravidelně protne oběžnou dráhu Saturnu a pronikne do prostoru Uranu. Přitom střídavě „zamává“ Jupiteru a Neptunu – tedy posouvá do vyšší roviny i témata těchto planet: vede nás od dětinského ke zralému pohledu, probouzí naše vnitřní dítě a naši vnitřní moudrost, sjednocuje polarizované emoce a myšlenky ve všeobjímající, bezpodmínečné, soucitné lásce. Je branou, která nás čeká za „strážcem prahu“ Saturnem a představuje průchod k vyššímu vědomí (tedy k uzdravení v širším smyslu slova). Nejdříve proto musíme vyřešit naše saturnské problémy a záležitosti (které v sobě zahrnují i veškeré potíže vnitřních planet), a až potom se nám skutečně otevře cesta k uzdravení a vyššímu vědomí.

Naše pozemská cesta životem spočívá v tom, že po narození postupně sílí náš pocit oddělenosti, izolace, osamělosti, opuštěnosti, roztříštěnosti, nesmyslnosti a nedostatku lásky; připadáme si bez cíle uprostřed chaosu. Tyto pocity obvykle narůstají v první polovině našeho života – od narození zhruba do věku 36 let. Zodpovídá to „sestupu“ v rámci kosmogonického cyklu. Jak tyto pocity projevujeme nebo potlačujeme, závisí od toho, kdo jsme. Konkrétněji to můžeme vyčíst z horoskopu narození podle postavení Chironu.

Zhruba od 36 let (samozřejmě to ale není železným pravidlem) začne narůstat naše potřeba spojení, sounáležitosti, jednoty a celistvosti; toužíme být milovaní, chceme, aby se o nás někdo staral, aby na nás někomu záleželo, aby nás někdo potřeboval; hledáme smysl života, směr, vnitřní mír a lásku. To zodpovídá „vzestupu“ v rámci koloběhu života. Konkrétní cestu k nalezení toho všeho rovněž ukazuje natální Chiron.

mists_of_chiron_by_mylochka-d5lzxb6

Chiron představuje v horoskopu to, co cítíme, že nám nejvíc chybí; co je podle nás nejhorší a nespravedlivé; to, co se podle nás mělo nebo nemělo stát; to, co toužíme napravit a změnit, nebo čeho bychom se chtěli zbavit; co bychom nejraději úplně popřeli, ignorovali nebo od toho utekli; naše potlačované negativní emoce, názory, soudy, výčitky, traumatické vzpomínky.

V této temnotě se ale skrývá druhá strana rovnice – užitek, požehnání, ponaučení a dar každého jednoho problému. Za temnotou je světlo. Pokud se snažíme vyhýbat temnotě, postaví se nám do cesty. Jakmile se přiblížíme ke zranění, osvětlí se skryté aspekty a umožní nám růst, proměnu, uzdravení a vývoj vědomí.

Když porozumíme tomuto principu, pochopíme, že v horoskopu každého člověka je jasně naznačená i jeho vlastní cesta k uzdravení. Horoskop je mandala vědomí.

Z moderních psychologů tento princip nejlépe pochopil C. G. Jung, když popsal proces individuace jako spojení naší světlé a temné stránky. Zbývalo pouze definovat, co přesně je světlá a temná stránka lidské duše. A přesně to nám pomohl pochopit Chiron. Chironovo poselství dává smysl, pouze když pochopíme a oceníme, že svět se skládá ze zdánlivé duality. Všechno má svůj rovnocenný protiklad, přestože ze začátku je před námi obvykle jedna stránka skrytá. Jak praví přísloví, každá palice má dva konce. Všechno je to ale otázka vnímání, vědomí.

V konečném důsledku je vše o vědomí a vědomí je vše, co je. My všichni jsme, individuálně i kolektivně, vědomí jakožto světlo, jež sestoupilo z jednoty (před Velkým třeskem) do mnohosti. Naše cesta nás vede od mnohosti zpátky k jednotě. Je to kosmogonický cyklus. Tento cyklický pohyb od jednoty k mnohosti a zase zpátky k jednotě je viditelný všude v přírodě. Odráží se ve spoustě starých textů, mýtů, náboženství a podobně, ale také v hudbě, astronomii a astrologii.

Mýtus o Chironovi je pouze jedním z mnoha příkladů tohoto velkého Příběhu života. Všechno na světě je hologramem většího brazu. Podobně i každý prvek našich individuálních životů představuje holografický kousek pořád větších celků. Když popíráme,  odmítáme, ignorujeme a nechceme si přiznat určité naše části, zároveň tím popíráme větší plán a smysl vesmíru. Avšak když se dobrovolně vydáme do své temnoty a vrhneme na ni světlo, postupně znovu získáme ztracené části sebe samých. Zacelíme se, spojíme se s naší božskou přirozeností a staneme se právoplatnými spolutvůrci tohoto úžasného světa.

Vyšším Chironovým poselstvím je, že všechno je otázkou vnímání. Když vidíme jen jednu stránku (dualita), je to zraňující. Když vidíme všechny stránky (jednota), je to léčivé. A když se začneme uzdravovat, začne se měnit i svět kolem nás. Ne však proto, že se jej snažíme změnit, napravit nebo zbavit toho, co se nám nelíbí, ale protože se na něj začneme jinak dívat. Začneme se čím dál tím víc dívat očima lásky. A to je největším darem každého zranění. Bezpochyby je to cesta, na kterou se stojí za to vydat.

Chiron ve vztahu k některým planetám a znamením – Saturn

Saturn nás připravuje na setkání s Chironem. Bez jeho přísného výcviku a disciplíny je cesta k Chironu buď uzavřená, anebo nejistá a pochybná. Postavení Saturnu v natálním horoskopu i jeho tranzity rozhodují o tom, jaké máme v každém daném okamžiku našeho života možnosti a příležitosti dostat se k Chironu. Je ovšem pouze na nás, zda tyto možnosti vezmeme do úvahy a využijeme.

Důležité je mít na paměti, že i takzvané „nepříznivé“ aspekty či tranzity skýtají ty samé možnosti, jako kterékoliv jiné, pokud se na ně díváme z vyššího hlediska. Různé horoskopy se od sebe navzájem liší pouze formou, kterou na sebe berou různé příležitosti. Všechno má za cíl přivést nás k vyššímu vědomí; a právě to se nám snaží ukázat astrologie.

Saturn je vládce forem. Paradoxně nám také skýtá nástroje na překonání iluze forem. Abychom Saturn opravdu využili, musíme konat vědomě a cíleně. Saturn po nás chce zodpovědnost, vážnost, disciplínu, záměr, odhodlání, vytrvalost, pozornost, soustředěnost, stálost a snahu. To všechno jsou základní stavební kameny cesty k uzdravení, již představuje Chiron. Podívejme se na ně proto podrobněji.

Zodpovědnost (za náš život) a konec obviňování

• Každý z nás hraje určitou roli při vytváření okolností a událostí ve svém životě.
• Odpuštění je na cestě životem zásadní.
• Ještě dál než odpuštění jde bezpodmínečná láska; učíme se mít rádi svůj život i všechno ostatní takové, jaké to je.
• Vnější svět je dokonalým odrazem našeho vědomí.
• Dostáváme to, co dáváme a vyzařujeme – nic víc, nic míň.

Vážnost, seriózní přístup (k uzdravení a vývoji vědomí)

• Musíme přestat utíkat před šepotem našeho duchovního srdce, vyhýbat se mu, ignorovat jej nebo jej zlehčovat.
• Musíme se zamyslet nad svým životem a nad sebou, a to co se týče minulosti, současnosti i budoucnosti.
• Měli bychom sami sebe poznat a zabývat se sebereflexí.

Disciplína

• Všechno, co stojí za to, abychom se tím zabývali, si zaslouží, abychom se tím zabývali disciplinovaně.
• Sporadické úsilí přináší sporadické výsledky; vytrvalé úsilí přináší dlouhodobé a trvalé výsledky.
• Duchovními záležitostmi bychom se měli zabývat s využitím praktických metod a zručností.
• Když nás okolnosti (jako omezení, nepřízeň osudu, nemoc, nuda, smutek, chybějící smysl a podobně) přinutí přehodnotit naše priority, Saturn nás vyzývá, abychom se začali ukázněněji zabývat duchovní cestou.

Záměr

• Nic se nestane vědomě nebo cíleně bez záměru.
• Pokud nemáme jasný záměr, převálcují nás záměry druhých.

Odhodlání

• Nedostatek záměru nebo cílevědomosti může vést k neblahým okolnostem a událostem.
• Když musíme čelit neblahým okolnostem a událostem, chce se po nás, abychom se odhodlali a začali se vážně zabývat svým uzdravením a vývojem vědomí.

Pozornost

• Pozornost je jedním z nejdůležitějších klíčů při uzdravení a vývoji vědomí.
• Bez vědomě a cíleně usměrňované pozornosti jsme jen otroky své nižší přirozenosti – podléháme různým silám a jiným lidem, zmítají námi všechny možné emoce nebo myšlenky.
• Pozornost musíme rozvíjet a posilovat jako sval, pokud se chceme stát pánem svého života.
• Nedostatek vědomé pozornosti vede k chaotickému vědomí a nakonec i k špatnému zdraví.
• Když nebudeme rozvíjet vědomou pozornost, nedostaneme se ke svým zraněním, v nichž se skrývají naše zvláštní dary.
• Soustředěná pozornost je klíčem k přítomnosti, která je zase klíčem k překonání iluzí nižší mysli – klíčem k uzdravení a vývoji vědomí.

Soustředění

• Soustředění vyrůstá z vědomého, záměrného, cíleného používání pozornosti.
• Cíl nebo účel se nám zjeví, když budeme zodpovědně, vážně, ukázněně, pozorně a odhodlaně pracovat na sebepoznání.
• Soustředění představuje poměrně sjednocené a probuzené vědomí, které si uvědomuje svůj cíl, jímž je uzdravení a vývoj vědomí.

Vytrvalost

• Opravdová a trvalá změna stavu bytí (probuzení) je možná jen díky vytrvalosti.
• Vytrvalost znamená, že v potížích, nepřízni a překážkách vidíme příležitost pro uzdravení a vývoj vědomí.
• Vytrvalost pohání naše nejhlubší touha – touha uzdravit se a rozvíjet své vědomí.

Stálost

• Stálost neboli neochvějnost znamená, že neustále myslíme na to, co víme ve svém duchovním srdci, a to navzdory vnějším okolnostem a protestům naší nižší přirozenosti.
• Nejvyšším duchovním poznáním je láska. Stálost znamená neustále a neochvějně vnímat lásku.

Snaha

• Snaha je Saturnovou měnou.
• Nic cenného se nedá dosáhnout bez námahy.
• Zranění si nevyžaduje žádnou námahu (je pouhou reakcí), zatímco uzdravení (které je sledem určitých kroků, vedoucích k jednotě a lásce) ano.
• Snažení zpochybňuje iluze, vycházející z naší nižší přirozenosti, ozařuje temnotu, staví naše zranění do centra pozornosti a pomáhá nám uzdravit se, růst a vyvíjetse.

Když použijeme tyto klíče, Chiron nám začne pomáhat při uzdravení a vývoji vědomí. Nejdřív nás ale nevyhnutně dožene ke konfrontaci se Saturnem. V určitém bodě života se dostaneme do slepé uličky – slepé uličky vědomí, jíž obvykle odpovídá i nějaká slepá ulička v našem vnějším životě. Často k tomu dochází během saturnských tranzitů; jsme tak nucení přehodnotit svůj vztah k saturnským záležitostem a začít se vážně zabývat cestou k uzdravení a vývoji vědomí.

Text je z knihy:

301-chiron-uzdraveni-a-vyvoj-vedomi_1409038832_mediumMartin Lass – Chiron – Uzdravení a růst vědomí

Hlavné témy, ktoré súvisia s Chirónom, sú zranenie a uzdravenie – na úrovni telesnej, emocionálnej, duševnej aj duchovnej. Táto kniha je z astrologického hľadiska jedinečná, pretože prináša podrobné interpretácie Chirónu v horoskope: v znameniach, domoch, aspektoch aj tranzitoch. Okrem toho autor uvádza mytologické súvislosti týkajúce sa kentaura Chiróna a astronomické údaje o kozmickom telese Chirón.

Nie je to však len bežná astrologická príručka. Je to hlboko múdra, filozofická, ezoterická, liečivá kniha. Chirón tvrdí, že uzdraviť sa znamená prebudiť sa a uvidieť dokonalosť našich životov. Hovorí, že v každom zranení sa skrýva dar čakajúci, kedy ho odhalíme. Martin Lass to všetko rozoberá a vysvetľuje takým spôsobom, že jeho astrologické výklady pôsobia ako  terapia. Okrem toho majú myšlienky tu uvedené všeobecný význam a stojí za to prečítať si ich aj mimo astrologického kontextu. Knihu preto môžeme odporúčať aj čitateľom, ktorí sa nezaoberajú astrológiou.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.99 EUR


Foto: http://mylochka.deviantart.com/https://en.wikipedia.org/wiki/Chiron


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 669 krát, 1 dnes)
 

One Response to Chiron v astrologii představuje to, co nám nejvíc chybí, co toužíme napravit a změnit

  1. Ladislav Szajkó píše:

    Zaujímavá myšlienka v tej knihe je – brať Chiróna ako vládcu znamenia Panny… Je to tam tak dlho popísané, že človek musí všetko dopodrobna rozobrať aby pochopil svoje zranenia atď.

    Ale aj ten obraz – napol zviera a napol človek a Panna ako znamenie ktoré učí že hmota je rovnako božská ako duch…

    mohli by sme prejsť napríklad aj k tomu že zviera je rovnako božské ako kultivovaná bytosť atp.