google27eaa3905ca3fee3.html

Jak by se měl člověk dozvědět o povaze neviditelného a jemného vlivu rostlin na vnitřní energii prostředí a na člověka? O těchto účincích rostlin budeme hovořit právě teď, a proto na dalších řádcích využiji jednak svá pozorování a zkušenosti ze soužití s rostlinami a jednak zázračnou vědu – astrologii, která nám poskytuje klíč k pochopení každého jevu v našem životě.

Astrologie je složitá věda, kterou nelze vysvětlit dvěma slovy, a naučit se jí mohou pouze někteří. Tato věda je všemocná, možná proto, že sleduje život na Zemi „shora“, a odtud je, jak víme, lépe vidět. Astrologie nám pomůže určit některé zázračné schopnosti pokojových rostlin.

V knize  Člověk v království rostlin jsem již hovořila o shodě různých částí rostlinného těla s určitými planetami. Ještě jednou připomenu, že stonek spadá pod Saturn – tvoří totiž kostru rostliny, listy pod proměnlivý Merkur, květy a plody pod Slunce a Venuši. Tento systém souladu mezi rostlinami a planetami nám pomůže vyřešit tajemství pokojových rostlin.

Listy kterékoli rostliny, dokonce i listy změněné v ostny nebo úponky, ovládá Merkur. Probíhá v nich fotosyntéza a proces fotosyntézy vytváří kyslík. Právě v listech probíhají všechny procesy, které zpřístupňují energii a uhlovodíky všem živým organizmům, právě fotosyntéza pravěkých rostlin poskytla lidstvu energetické palivo. Všechno živé na Zemi závisí na fotosyntéze a tedy na listech rostlin. Proto je třeba listům věnovat zvláštní pozornost, jestliže hovoříme o vlivu rostlin na náš život a na stav ovzduší.

Mluvíme-li o závislosti pozemského života na fotosyntéze (na listech), je nutné připomenout, že život znamená neustálý pohyb. V astrologii je pohyb spojován se vzdušným živlem a s jeho znameními, hlavně s nestálým Merkurem. Právě tato planeta nejblíže Slunci nutí listy, aby se otáčeli se za světlem, vytvářely mozaiku listů, komunikovaly s okolním světem a vyměňovaly si s ním navzájem energii. (Vzpomeňme si na sdílnost slavného boha obchodu a výmluvnosti!)

Všichni ze školy víme, že rostliny očišťují atmosféru a prosycují ji kyslíkem. Ale astrologie naznačuje, že Merkur nemá očisťující schopnosti, pouze uvádí věci do pohybu, urychluje život, a přitom může okolní prostředí znečistit. Jestliže jsme si osvojili znalosti o procesu fotosyntézy, tak pochopíme, že rostliny vylučují do ovzduší kyslík pouze jako jeden z odpadù jejich životní funkce. Merkur ovládá listy natolik majetnicky, že všechny jejich funkce se ztotožňují s vlastnostmi a úkoly této planety.

Pokud máme znalosti o životních snahách a fungování orgánů, nad kterými bdí Merkur, můžeme hovořit o skrytých vlastnostech listů, které ještě racionální věda neprokázala, ale které pociťují jemné mechanizmy a citliví lidé. Merkur je spojen hlavně s rozumovým schématem – myšlenkovými záměry a způsobem jejich vyjádření: slovem. Proto listy rostlin ovlivňují proces myšlení a lidskou řeč a také očišťují okolí od energie lidských myšlenek a slov. Neustále o něčem přemýšlíme a něco říkáme. Lidská duše nemusí po nějakou dobu nic prociťovat, ale v hlavě se nám myšlenky rodí neustále.

Naše myšlenky nejsou uzamčeny v naší hlavě jako v šuplíku. Jestliže nepřemýšlíme o sobě, ale o někom druhém nebo něčem jiném, naše myšlenky proudí od nás k tomuto předmětu nebo věci a k nám letí myšlenky těch, kteří o nás přemýšlejí. Pokud přemýšlíme o sobě nebo o svých problémech, tak naše myšlenky krouží kolem nás. Vyřkneme slovo – a jeho energie letí k tomu předmětu nebo člověku, o kterém mluvíme. Pokud hovoříme o sobě, zůstane poblíž nás. Časem se tato energie rozptýlí do prostoru, ale vliv, který má na náš psychický a fyzický stav, zůstane s námi.

Energie špatných myšlenek a slov otravuje atmosféru a ničí naše zdraví. Naopak energie dobra zahřívá naši duši, a vytváří harmonii v činnosti fyzických orgánů. Také zde je třeba říci, že listy nezačnou pohlcovat energii čistých myšlenek a slov: potřebují přece produkt činnosti lidského organizmu – kysličník uhličitý. Pokojové rostliny pohlcují pouze to, co člověk nepotřebuje a je pro něho škodlivé – energii nečistých myšlenek a slov, a produkují kyslík, užitečnou a čistou energii.

Jednou ze skrytých schopností listů je právě to, že člověku pomáhají utvářet dobré myšlenky, a tak působí na proces myšlení i mluvení. Tento vliv je přitom adresný. Podívejte se, jaký mají listy tvar, velikost a rukopis: listy jsou úzké a široké, srdčité nebo oválné, drsné a hebké, velké a maličké – všechny vlastnosti nelze ani vyjmenovat. Stejně tak myšlenky i slova jsou velmi rozdílná a stávají se „stravou“ nebo plodem podpory různých listů. Podle tvaru listu můžeme určit, před jakými myšlenkami a slovy, které zamořují okolí, chrání okolní atmosféru a které myšlenkové procesy ovlivňuje i jakou řečí nás obdarovává.

Fíkus lyrovitý má oproti jiným fíkusům největší a nejpevnější listy, které očišťují prostředí od energie velikášských myšlenek i nekonečných pesimistických hovorů. Tento druh fíkusu je určen tomu, kdo často dlouho přemýšlí nad jediným problémem. Kdybychom se naučili řeči rostlin, tak fíkus by nám určitě řekl, že „strach má velké oči“, nebo by nás požádal, abychom „zahráli na jinou strunu“. Jak už jsem uvedla, pokud se člověk nemohl zbavit neustále se opakujících chmurných a zveličených úvah, často se rozhodl navštívit jasnovidku. Fíkus očišťuje okolí nejenom od konzervativních názorů myšlenek, ale také napomáhá myšlenkovému rozletu a spojuje v mysli několik různých námětů. Fíkus je například prospěšný vědcům a badatelům, kteří ke své práci potřebují znalosti z různých vědních oborů. Fíkus je také vhodný pro umělce, již ve své tvorbě spojují několik stylů a směrů. Stejný účinek jako fíkus lyrovitý mají všechny rostliny s velkými listy, jenom v různých obměnách.

Listy jsou různě dlouhé a široké, ale také různě tlusté a dužnaté. Čím jsou listy masitější, tím více daná rostlina působí na přízemní myšlenky. Například tlustice má velmi masité listy a lidově se jí říká „stromeček štěstí“. Dužnaté listy pevně spojují tuto rostlinu s zemským živlem, s materiální sférou života. Masité listy – to je Merkur, zahlcený každodenními, nicotnými, světskými problémy.

A skutečně, tlustice je věrna svému lidovému pojmenování, protože očišťuje prostředí kolem nás od myšlenek spojených s obstaráváním peněz a pomáhá nalézt správnou cestu k blahobytu. Když se člověk ocitne v těžké materiální situaci, tehdy potřebuje tlustici. Mimochodem také pomáhá člověku, aby se stal pracovitějším. Tlustici by měl mít v bytě každý, kdo si na živobytí vydělává těžkou fyzickou prací.

Určitě jste postřehli, že každá vlastnost listu jako by měla dvojstrannou povahu – očišťuje od špatných vlastností a rozvíjí dobré. Všimněte si, jak například drobné lístky asparágusu nebo azalky očišťují prostor i náš rozum od malicherností – pomáhají člověku, aby si v životě všímal úplných maličkostí a dovedl se z nich radovat. Žíhané listy nás ochraňují před protikladnými myšlenkami – pomáhají nám v hlavě spojit protichůdné úvahy a najít vztahy mezi na první pohled neslučitelnými jevy. Modifikované listy kaktusu ostny zbavují prostor od jízlivých, pichlavých myšlenek a slov – tříbí vtipnost ducha a učí člověka přesnému vyjadřování.

Listy očišťují nejenom naše okolí a myšlenky a pomáhají rozvoji našeho talentu, mají však také blahodárný vliv na fyzickou kondici člověka. Například velké listy působí preventivně proti rakovině, bodlinky kaktusu nás ochraňují před prudkými svalovými bolestmi a onemocněními pohlavních orgánů.

Vztah mezi rostlinami a planetami

Listy jsou samozřejmě základní jednotkou rostliny, která působí na okolní prostředí. Také všechny další části rostliny mají vliv na atmosféru domu a na kondici člověka, avšak očišťující účinky mají hlavně listy. Zbývající části rostliny vytváří energii domu a člověka tím, že zesilují nebo zeslabují určité energie, určité pocity a myšlenky člověka. Stonek a květy občas působí jako sonda: prohledávají okolí a listy povzbuzují k činnosti tím, že k nim vysílají informace o životních problémech i o zamoření prostředí. Stonek je oporou, kostrou rostliny.

V astrologii je nosná funkce svěřena zemskému živlu a hlavně jedné z planet tohoto živlu – Saturnu. Saturn ovlivňuje vnitřní sílu člověka, intenzitu jeho povahy, vůli a sílu ducha. Stonky rostlin, které se nacházejí pod vládou Saturnu, zpevňují pohybově-opěrný aparát, mají blahodárný vliv na lidskou pokožku. Jestliže jste labilnější, stonek rostliny tuto skutečnost zaznamená, vyšle signál listům a ty na vás začnou působit, aby vás posílily. Každý druh stonku odpovídá určitému povahovému rysu pomáhá člověku, aby byl odolný proti konkrétním negativním vlivům okolního světa. Všechny tyto proměňující účinky stonku (také květů a ostatních částí rostlin) však probíhají skrze listy, které řídí zprostředkující planeta Merkur.

Květy rostlin, které přinášejí do našich domovů světlo a radost, se nacházejí pod vládou Slunce. Slunce je v astrologii spojeno s radostí, láskou a tvořivou sílou. Rostliny často nekvetou lidem pesimisticky založeným a naopak optimistům rozkvetou i rostliny, jež jinak v domácím prostředí kvetou málokdy. Květy pomáhají rozvíjet tvůrčí schopnosti, mají blahodárný vliv na srdečně-cévní systém a na čakry.

Květy rostlin poukazují na jejich schopnost působit na určitou čakru. Například rostliny kvetoucí růžově odlehčují nejnižší čakru múladháru, která začíná působit na kostrči a jejíž účinek se rozprostírá až do pat. Rostliny s růžovým květy zmírňují tíhu v nohou a zmenšují bolest při onemocnění křečovými žilami.

Je jasné, že květ, lodyha ani listy nepůsobí na člověka odděleně. Rostlina je jednotný systém, ve kterém jsou všechny jeho části propojeny. Síla účinku stonku a květů se spojuje se silou listů a vytváří charakter rostliny. Tvar a barva listů určitým způsobem působí na naše vědomí, podvědomí, psychiku a nezávisle na našich přáních mění náladu, a – jak je známo – na emocionálním povědomí závisí i fyzická kondice.

Text je z knihy:

Jelena Mazovová – Energie pokojových rostlin

Autorka veľmi pekne popisuje, ako pôsobia jednotlivé druhy bežne pestovaných rastlín na našu psychiku, zdravotný stav a vzťahy. Rastliny sú na základe svojho pôsobenia a energie rozdelené podľa dvanástich znamení zverokruhu, uvádzané v abecednom poradí, s čb ilustráciami. Táto kniha, plná hlbokého porozumenia a lásky k svetu rastlín, nám kvety odhaľuje inak než len ako dekoratívny doplnok. Na základe poznania, ktoré prináša, si každý z nás môže vybrať vhodnú rastlinu, alebo vhodnú rastlinu niekomu darovať.

Úryvok: Čínská růže – královna květin, růže je nejvýraznějším představitelem znamení Lva. Růže má silný, mužský charakter. Růže v domě je jako tichý hnací motor, který naplüje atmosféru kolem sebe energií činorodosti. Růži pěstujte tam, kde bydlí lidé unavení životem a lidé pohodlní, jež by si chtěli pouze užívat a snaží se vyhnout jakékoliv práci. Růže pohlcuje mdlou energii lenosti a přeměňuje ji na tvůrčí energii.

Každá rostlina má své vlastní tajnůstky, ale existuje záhada, která je pro všechny rostliny společná: každá rostlina pohlcuje nejenom kysličník uhličitý, vytváří kyslík a transformuje sluneční energii pro živé organizmy, ale také přeměňuje energii lidského hněvu, prchlivosti a pesimizmu na energii dobra, laskavosti a aktivity. Jedny rostliny zpracovávají jed našich zbytečných a nicotných myšlenek, druhé – jed pesimizmu, třetí – jed křivd a příkoří…

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.76 EUR


Súvisiace články:

(Prečítané 407 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.