google27eaa3905ca3fee3.html

Moře života je velmi hluboké. Každá kapka v moři je obrazem celku. Sexualita je oblastí, kde má jedinec možnost prožívat celý svět skrze druhého člověka. Když prožíváme svou sexualitu s různými lidmi, vidíme tentýž svět v různých podobách a barvách. Dochází k výměně informací, které nelze vyjádřit slovně, na hluboce intuitivních úrovních. Pomalu odhalujeme záblesky velkého tajemství. Začínáme chápat, jak něco tak prostého, jako je sex, může být tak komplexní jako celý vesmír a zároveň tak jednoduché, jako samotné stvoření.

Sex je nejvyšší formou lásky, jaká se dá prožívat na tělesné úrovni. Otevírá různá centra naší bytosti a dělá nás zranitelnými vůči ostatním lidským bytostem. Nutí nás konfrontovat se s naší existenciální osamělostí a zároveň nám dává příležitost cítit spojení se skutečností. Vytváří některé z nejsložitějších problémů v životě, které musíme vyřešit, protože je tím posledním, co musíme zvládnout, abychom se stali skutečně duchovními bytostmi. Množství knih mluví o výhodách neosobního prožívání života, ale žádný člověk něčeho takového není schopen, dokud si nevypěstuje vyrovnané chápání toho, co znamená sexualita. Správná životní cesta nemá nic společného s tím, zda člověk žije v celibátu, anebo to se sexem přehání. Je spíš otázkou toho, zda člověk chápe sám sebe vzhledem ke své sexualitě v rámci skutečnosti, že je to jedna z nejpřímějších cest vedoucích k velkému tajemství života.

Sex produkuje nadšení a výměnu energií. Umožňuje jedinci dotknout se svého nitra, a tím mu dává rozpoznat to, co je falešné. V tomto smyslu je korektorem a usměrňovatelem ega, protože člověku odhaluje, jak je lidský. Zároveň dokáže posilnit slabé ego tím, že dokazuje, jak jsme potřební, cenění a milovaní i v našich „nejnižších, nejhrubších“ projevech. Může nás donutit čelit tomu, co někdy nazýváme „zlým“ nutkáním, a následně nám ukázat, že tento instinkt není vůbec zlý.

Většina jedinců má množství komplexů pramenících v sexualitě, z nichž mnohé si protiřečí. Představují různé stránky naší osobnosti. V přítomnosti různých osob se projevují různé stránky naší bytosti. Tím se učíme, kdo a jací jsme. Některé z našich stránek jsou příjemné a uspokojivé, některé ne. Všechny jsou ale součástí moře, jehož kapkami jsme.

Někteří lidé si myslí, že sex je „nízký“, ale to není pravda. Jiní si myslí, že sex je „čistý“, ale ani to není pravda. Další tvrdí, že sex je perverzní, ale to rovněž není pravda. Sex je síla, energie, část Božské Inspirace, kterou máme prožívat. Na osobní úrovni představuje největší zdroj učení pro lidstvo a zároveň je součástí samotného důvodu lidského bytí. Tím, že jsme osobní na sexuální úrovni, se dostáváme do kontaktu se svými vyššími centry, a pomalu objevujeme svou vnitřní krásu, protože jsme součástí nádherného světa.

Ani asketa, ani nenasytný chlípník neznají opravdové bohatství sexuálních prožitků, protože sex není životním extrémem. Ve skutečnosti je hlavním, středním proudem samotné existence. Je jádrem naší podstaty. Všechno, co cítíme ke druhým lidem, vychází z našeho podvědomého vnímání jejich sexuální podstaty.

Lidé tráví roky čtením knih, meditací, účastí na ezoterických přednáškách či studiem mystiky, aby našli sami sebe a svůj vnitřní klid. Přesto přehlížejí to, co mají přímo před očima. Přední část našeho těla a způsob, jakým ji představujeme druhým, je symbolickým naznačováním naší budoucnosti spolu s odhalením všeho, čeho jsme až do této chvíle dosáhli. Zamyslete se na chvíli nad touto větou na velmi intimní úrovni. Někteří lidé mají silnou potřebu vlastnit, zatímco jiní ne. Ale bez ohledu na to, jak duchovní či nemajetnický se někdo může zdát, je velmi vlastnický, pokud jde o své tělo. Identifikuje se s ním. Možná řekne, že tomu tak není, protože se v moudrých knihách dočetl, že by tomu tak být nemělo. Ale v tom případě není sám k sobě upřímný. Dokonce i ten, kdo žije v celibátu, má velké problémy, protože se staví proti přirozené síle v sobě.

Sex má pro každého jiný význam, a i pro jednoho člověka se tento význam mění v průběhu různých období jeho vývoje. Na jedné úrovni pomáhá sex některým lidem překonat zábrany, které jim brání rozvinout naplno svůj potenciál v jiných oblastech života. Na jiné úrovni umožňuje sex lidem nalézt soulad se svou přirozeností. Mohou se o sobě víc dozvědět. V další rovině může sex odhalit naši lidskost. Může zdůraznit skutečnost, že i když je každý z nás jedinečný, zároveň se od sebe nelišíme. Vůdce velkého národa, sluha či otrok jsou si rovni, když čelí své sexualitě. Je to až vědomí své vlastní sexuality, které pramení ze schopnosti milovat a chápat, které určuje skutečné bohatství našich sexuálních prožitků.

Tradiční astrologie považuje sex za výsledek projevů Marse, Venuše, Urana, Pluta a osmého domu. Pravdou je, že sex (vlastně jako všechno ostatní) je pouze záležitostí „mysli“, a když je mysl nějakého člověka zaměřena na sex, do hry se nedostávají pouze výše zmíněné faktory. Sexualitu daného jedince symbolizuje celý jeho horoskop. Každá jedna planeta má vliv na jeho sexuální život. Mohl by snad někdo komunikovat či přemýšlet o sexu bez Merkura? Nebo mít sexuální představy bez Neptuna? Pokud omezíme naše chápání sexuální astrologie na pouhých několik planet, příliš zjednodušíme podstatu věci. I aspekty hrají významnou roli v sexuálních projevech. Množství kvadratur může vzbuzovat silné sexuální napětí, zatímco množství trigonů může způsobit letargii či nezájem. Také znamení, v nichž se planety nacházejí, jsou důležitá. Někdo může mít málo či slabě aspektovanou určitou planetu, která se však může nacházet v silně sexuálním znamení. Například neaspektovaná Venuše v Beranu může být mnohem silnější než výrazně aspektovaný Mars ve Vahách.

Vidíme tedy, že planety, znamení a aspekty hrají různé úlohy v celkovém obrazu sexuality jednotlivých osob. A jakou úlohu mají domy? Tradiční způsob interpretace sexu na základě osmého domu je zastaralý. Patří do obrazu také pátý dům (= dům lásky a romantických vztahů)? Můžeme si dovolit ignorovat čtvrtý dům (= dům emocionálních základů)? A co nám říká druhý dům (= dům osobních hodnot)? Astrologové by si měli začít uvědomovat, že při rozvíjení naší sexuality hrají všechny domy svou jedinečnou a zároveň do celkového obrazu včleněnou roli.

Pochopit planety, znamení, aspekty a domy v rámci sexuality najednou není samozřejmě možné ani rozumné. Kde tedy máme začít? Jednou z fascinujících vlastností sexuality je to, že většina lidí ji nejdříve začne prožívat a teprve pak se o ní učí! Děti experimentují se svou sexualitou dávno předtím, než jsou poučeny o tom „jak to v životě chodí“. I dospělí se učí o své sexualitě na základě experimentování. Sex je záležitostí prožitků. Nikdo nedokáže říct druhému člověku, co je to sex, pokud jej nikdy nezažil. Pokud vycházíme z této skutečnosti, nejlogičtějším se jeví začít studovat sexualitu za pomoci té části astrologie, která se zabývá světem zážitků. Ze všech čtyř uvedených prvků horoskopu jsou to astrologické domy, které představují sexuální příhody a události, k nimž v životě jedince dochází. Podíváme se proto nejprve na ně.

Jednou z nejzajímavějších vlastností sexuality je to, že dává každému pocit osobní jedinečnosti. Jenom málo lidí se domnívá, že i jiní mají stejné sexuální myšlenky a pocity, jako jsou ty jejich. To způsobuje oddělenost ve světě, který usiluje o dosažení jednoty a celistvosti. Ve skutečnosti má stejné sexuální názory a zážitky zhruba každý člověk z patnácti (na základě intercepce domů). Lidé se od sebe ve skutečnosti neliší tolik, jak si myslí. Je to vidět, když pochopíme, jak každé ze znamení na ascendentu automaticky vyvolává příslušnou polaritu v horoskopu. Osoba s ascendentem v Raku bude mít nutně descendent v Kozorohu. Zároveň má s největší pravděpodobností hrot druhého domu ve Lvu, osmý ve Vodnáři, dvanáctý v Blížencích a pátý ve Střelci. Pokud se žádné znamení nenachází v intercepci, pak známe polaritu celého jejího horoskopu pouze na základě ascendentu.

A i když neznáme horoskop podle ascendentu, známe sedmý dům, část šestého a osmého, a na základě polarity také část druhého a osmého domu. Horoskop s ascendentem v Býku bude mít automaticky sedmý dům ve Štíru. Je pravděpodobné, že ve druhém domě budou Blíženci, v osmém Střelec, v šestém Váhy a ve dvanáctém Beran. Takto bychom mohli postupovat podle každého z dvanácti možných ascendentů. Podstatou je, že každé vycházející znamení automaticky vyvolává různé polarity horoskopu. Tyto rozdíly nejsou vidět pouze na ascendentu, ale také na všech domech, které se od něj odvíjejí. Existuje v podstatě pouze dvanáct rozdílných typů polarit. Horoskop s ascendentem v Raku má svůj specifický pocit, který se diametrálně liší od horoskopu s ascendentem ve Lvu.

V obou případech to není pouze vycházející znamení, ale i způsob, jakým jsou horoskopy polarizovány jednotlivými osami, které nás programují na určité druhy zážitků. Když myslíme na sexuální prožitky, v zásadě máme na mysli dvanáct různých oblastí, v nichž dochází k očekávaným jevům. Přirozeně, že pozice planet, jejich aspekty, znamení a další prvky horoskopu to všechno zabarvují a vytvářejí různorodost v rámci stejnosti. Tato zabarvení jsou důležitá a budou probírána v následující části. Původní konfrontace s vlastní sexualitou může dosáhnout pravdivé úrovně až tehdy, když si jedinec uvědomí, že vzory, kterými se řídí jeho prožitky, jsou na úrovni lidství sdíleny tisíci a tisíci dalších osob.

Pokud se v jednom domě nacházejí dvě znamení, je moudré prostudovat obě. Většinou nám nejpřesnější interpretaci poskytuje znamení na hrotu domu. V některých případech se ve druhém znamení nacházejí nějaké planety, případně zabírá větší část domu, čímž vzniká silný předpoklad pro to, že v životě daného jedince sehrává významnou roli právě toto znamení. Je také důležité uvědomit si, že znamení na hrotu domu může být výraznější v raném věku a druhé znamení se začíná více projevovat během toho, jak si jedinec víc a víc uvědomuje své naplnění.

V těch vzácných případech, kdy jeden dům obsahuje tři znamení, může daný člověk prožívat velkou část své karmy podle toho, jak se vypořádává se zážitky a událostmi, spadajícími do onoho domu. I když jsou všechna tři znamení důležitá, může dojít k tomu, že  dvě z nich jsou pozitivní a jedno negativní nebo naopak. Pozitivní znamení se snaží projevit, zatímco negativní se skrývají pod rouškou ochrany pozitivního znamení. To znamení, které zabírá nejvíce stupňů daného domu, je mimořádně důležité. Pokud se jedná o negativní polaritu, pak se může projevovat pouze za podmínek, kdy se jedinec cítí bezpečně.

Když posuzujeme domy s cílem interpretovat sexualitu, důkladné prozkoumání velikosti domu, jeho pozitivních či negativních vlastností a planet nám ukáže, na co je třeba klást důraz. Pomůže nám to pochopit funkci sexu tak, jak ji stimulují různé planety. Domy, kterým vládnou určité planetární energie, můžeme chápat ne pouze v rámci zážitků, jež představují, ale i na základě úlohy, jakou daná planeta sehrává při „funkci sexu“.

Text je z knihy:

Martin Schulman – Astrologie sexuality

Jeden z najlepších astrológov súčasnosti pútavo popisuje dynamiku celého procesu fungovania sexuality jedinca, od prvotného pociťovania sexuálnej energie až po možné naplnenie, na základe vzťahov medzi planétami. Nejde o nijakú bežnú interpretáciu aspektov, ale o svojráznu schému. Hlavnou časťou knihy je analýza domov horoskopu.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.74 EUR

Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.86 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 288 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.