google27eaa3905ca3fee3.html

Prvá fáza terapie rakoviny často rozhodne aj o jej zvyšnom priebehu: Po útoku na primárny tumor explozívne vzrastie riziko metastáz.

Udržať priestor na ďalšiu liečbu pomáha kooperatívna cesta spoločnej existencie, ktorá tumor a tým aj pacienta necháva nažive. Vo výskume rakoviny je všeobecne známe, že prevažná väčšina asi 90 percent pacientov zomrie na metastázy alebo sekundárne tumory, a iba malá časť na primárny tumor.

Už pred viac ako 30 rokmi nemecký profesor rádiológie Ernst Krokowski (pozri nižšie) jednoznačne dokázal, že liečba rakoviny je hlavnou príčinou metastáz – fakt, ktorý medzi terapeutmi a pacientmi vyvolal veľké obavy. Medicínske osadenstvo však štúdiu úplne ignorovalo. Bola jednoducho príliš šokujúca, aby o nej vôbec začali uvažovať, a väčšina pacientov sa o nej ani nikdy nedozvedela.

Odvtedy bolo zverejnených stále viac znepokojujúcich údajov a štúdií. Najnovšia rozsiahla správa pochádza od medzinárodnej skupiny popredných vedcov skúmajúcich rakovinu a jej výsledok je zrejmý už z jej názvu:

„Operácie rakoviny prsníka spôsobujú vznik latentných vzdialených ochorení: Nepohodlná pravda?“ 

Pre nespochybniteľné postavenie členov skupiny komunita lekárov nemôže viac ignorovať jej výsledky a zarazene ich berie na vedomie, najmä keď je správa bežne dostupnou publikáciou. Vychádzam z toho, že sa pokúsia tieto informácie zatajiť širokej verejnosti.

V správe sa okrem iného konštatuje, že neskoršie orgánové metastázy vznikajú nezávisle od veľkosti primárneho tumoru a jeho zjavnej zhubnosti alebo účasti lymfatických uzlín. Zdá sa, že tvorba metastáz závisí predovšetkým od stresu, ktorému sú tumor i pacient vystavení, stimulácie rastu mechanizmami hojenia rany po operácii, a stavu imunitného sys-tému.

Nasledujúce príklady tiež ukážu, že operácia nie je jediným medicínskym opatrením, ktorým dochádza k zvýšenej tvorbe metastáz. V uplynulých rokoch boli uskutočnené výskumné práce, ktoré ukazujú, že v podstate všetky medicínske zásahy môžu spustiť metastázovanie.

Stále väčší počet prírodných liečivých prostriedkov a zodpovedajúcich metód zasa dokáže tvorbe metastáz brániť.

Výsledky najnovších výskumov

Zatiaľ čo veľkú časť výskumu rakoviny financujú farmaceutické spoločnosti s cieľom zvýšenia svojho zisku, existujú medzičasom stále viac nezávislých štúdií, ktoré poukazujú na negatívne aspekty konvenčnej terapie rakoviny:

 • Dopátrať sa pravdy v rámci medicínskeho výskumu je skôr ťažké, pre závažné konflikty záujmov. Mnohí vedci sú finančne naviazaní na farmaceutické spoločnosti; okrem toho sú medicínske špecializované časopisy svojimi príjmami z reklamy odkázané na farmaceutické a technologické spoločnosti. Takto vznikajú skreslené výsledky a štatistiky sú manipulované na získanie priaznivejších výsledkov pre vyskúmané lieky a technológie.
 • Príkladom tohto financiami podmieneného skreslenia sú preventívne prehliadky na včasné zistenie rakoviny prsníka a rakoviny prostaty.
Mnohí vedci skúmajúci rakovinu sú teraz proti týmto prehliadkam, pretože ich výsledkom je nadmerné rozpoznávanie a liečba tumorov a celkovo spôsobujú viac škody ako úžitku. V SŠA bolo z oficiálnej strany odporúčané, nerobiť preventívne prehliadky mladším ženám. Odporúčanie sa opieralo o dôkazy zvýšeného rizika poškodenia zdravia, museli ho však odvolať, pretože by znížilo zisky onkologického priemyslu.
 • Morfium je príkladom nekritického používania medikamentov. Pri liečbe rakoviny sa používa už 200 rokov. Výsledky výskumu teraz ukazujú, že morfium podporuje rast a rozptýlenie rakovinových buniek a skracuje dobu života pacien-tov.
 • Existujú však aj niektoré dôkazy toho, že ožarovanie spôsobuje škody. Podľa odhadov celoživotné diagnostické ožarovanie spôsobuje u obyvateľstva až 3,2 percenta zbytočných rakovinových ochorení. Tiež sa ukázalo, že už jediná terapeutická dávka ožiarenia dokáže spôsobiť podstatný úbytok kostnej hmoty. Z toho sa môže o niekoľko rokov vyvinúť osteoporóza, osteonekróza alebo rakovina kostí.
 • Už dlho je známe, že použitie ionizujúceho žiarenia spôsobuje genetické poškodenia, ktoré môžu prispieť k bujneniu buniek. Nová štúdia teraz odhalila, že ožarovanie dokáže zmeniť aj okolie buniek, takže neskôr vzniknuté bunky s väčšou pravdepodobnosťou začnú bujnieť a vznikne tak rakovina.
 • Podobné problémy sa zisťujú v súvislosti s chemoterapiou. Použitím taxolu sa zväčší dĺžka záchytných mikrovlákien rakovinových buniek a nádorové bunky sa navzájom spájajú rýchlejšie. V prípade liečby taxolom pred operáciou, s cieľom zmenšiť primárny tumor, úroveň obiehajúcich nádorových buniek sa zvýši 1 000 až 10 000 razy, čo potenciálne zvyšuje metastázovanie.
Tamoxifén sa používa pri rakovine prsníka, s cieľom znížiť riziko vyvinutia častejšieho a menej nebezpečného druhu sekundárnej rakoviny prsníka. Tento liek zároveň zvyšuje riziko vzniku mimoriadne agresívneho a smrteľného tumoru.
 • Biopsie sú štandardné opatrenie, aktívne však podporujú rozptýlenie metastáz. Ihlové biopsie viedli v prípade rakoviny prsníka k 50-percentnému zvýšeniu rozšírenia metastáz na blízke lymfatické uzliny.
 • Aj stres významne napomáha vývoju rakoviny. Stresové hormóny chránia rakovinové bunky pred samozničením, priamo i nepriamo podporujú šírenie a rast tumorov tak, že oslabia imunitný systém a podporujú rast nových cievok. Zistila sa spojitosť stresu so zrýchleným priebehom choroby. Stresové hormóny sa vylučujú vo veľkých množstvách predovšetkým v stavoch, kedy sa pacient bojí a počas operácie.
 • Keď sa tvorba týchto hormónov zablokovala, dlhodobá pooperačná miera prežitia u rakovinových ochorení sa zvýšila o 200 až 300 percent, ako ukázala štúdia na zvieratách.
 • Ďalší negatívny vplyv má náhradná hormonálna liečba. Už predtým sa dokázalo, že zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Nová štúdia teraz zistila, že takáto terapia zvyšuje aj pravdepodobnosť vzniku metastáz tumoru. Ľahko tak možno ukázať, že miera rakoviny prsníka v uplynulých rokoch extrémne poklesla rapídnym odklonom od náhradných hormonálnych terapií.

„Zmenená koncepcia liečby rakoviny“ Ernsta Krokowského

Ernst H. Krokowski (1926 – 1985) bol profesorom rádiológie v nemeckom Kasseli. Jeho výskum poskytol prvý priamy a presvedčivý dôkaz, že operačná liečba rakoviny spúšťa tvorbu metastáz. Zatiaľ čo veľa jeho článkov na rôzne témy je stále verejne prístupných, jeho výskumnú prácu o súvise medzi operáciami a metastázami sotva objavíte.

Špecializovaný časopis, v ktorom vyšiel jeho jediný vedecký článok na túto tému v anglickom jazyku, medzičasom zanikol. Pre význam tohto výskumu som článok poskytol na svojej stránke www.health-science-spirit.com/Krokowski.pdf; na internete možno nájsť aj nemeckú verziu jednej jeho prednášky.

„Už nemožno viac spochybňovať, že medicínske zákroky môžu vyvolať vznik metastáz.“

Na tomto mieste uvádzam zhrnutie menovaného článku s anglickým titulom „Is the Current Treatment of Cancer Self-Limiting in the Extent of its Success?“:

„Už nemožno viac spochybňovať, že za istých podmienok môže byť následkom diagnostických alebo chirurgických zákrokov vznik metastáz. Analýza miery rastu metastáz ukázala, že 30 percent (v prípade hypernefrómov) až 90 percent (v prípade sarkómov a seminómov) diagnostikovaných metastáz boli spôsobené takýmito zákrokmi.

Bolo to jednoznačne dokázané na základe početných pokusoch na zvieratách a klinických pozorovaní a vyvoláva to potrebu zmeny doterajšej koncepcie terapie rakoviny. Doterajším používaným a osvedčeným liečebným metódam operácie a ožarovania musí predchádzať preventívne opatrenie na zabránenie metastázovania. V tejto súvislosti navrhujeme tri rôzne prístupy na dosiahnutie takejto profylaxie.“

Pomocou fotografických postupov meral Krokowski rýchlosť rastu 2 893 metastatických tumorov u 568 pacientov s rôznymi rakovinovými ochoreniami. Na základe týchto údajov dospel k nasledujúcim záverom:
 • Metastázy vznikajú iba z primárneho tumoru alebo lokálnej recidívy; vznikajú v jednom kroku alebo iba v priebehu niekoľko málo krokov.
 • Metastázy na lymfatických uzlinách sa z biologického pohľadu správajú inak ako metastázy v orgánoch – metastázy na lymfatických uzlinách sú pomerne neškodné, zatiaľ čo orgánové metastázy sú mimoriadne nebezpečné.
 • Viac ako 3 000 rastových kriviek, medzi nimi aj údaje z pokusov so zvieratami, možno opísať pomocou rastového vzorca. Rastové krivky veľkého množstva metastáz zahŕňajú podľa druhu tumoru 30 až 90 percent a možno ich spätne odvodiť z okamihu prvej liečby.
Prof. Krokowski ďalej píše, že všeobecne uvádzaná extrémne vysoká úspešnosť operácií nádorov nie je autentická a je výsledkom buď selektívneho usporiadania skupín skúmaných pacientov alebo vhodných, upravených alebo „učesaných“ štatistík.

Skutočné miery prežitia vzhľadom na rovnaké štádium a rovnakú veľkosť tumoru sa od rokov 1950 nezlepšili, a ženy po menopauze s neliečenou rakovinou prsníka žili dlhšie ako lekársky liečené pacientky.

Metastázy sa v prípade rýchlo rastúcich tumorov vyskytnú skôr ako v prípade pomaly rastúcich tumorov. Na základe toho možno predpokladať, že vývoj týchto metastáz začína súčasne v okamihu prvej liečby alebo po nej. Spojitosť medzi operáciou a tvorbou orgánových metastáz bolo možné v jednotlivých prípadoch konštatovať mimoriadne pôsobivo:
U jedného pacienta so sarkómom sa po odstránení primárneho tumoru vytvorili metastázy; takisto aj po štyroch ďalších odstráneniach lokálne opakovane vznikajúcich tumorov. Ovplyvnenie tumoru vedie k náhlemu množeniu nádorových buniek, ktoré sa dostanú do krvného riečiska a s vysokou pravdepodobnosťou metastázujú.

To môže súvisieť s drsným prehmatávaním a vyvinutím vysokého tlaku počas neho (rovnako ako je to v prípade mamografie), s biopsiou alebo chirurgickým zákrokom. Vznik metastáz môžu vyvolať nielen rušenie tumoru, ale aj operácie na inom mieste, ktoré s rakovinou nesúvisia. Medzi lekármi je už dlho známe, že melanóm sa nesmie poraniť, pretože lézie na melanóme by spôsobili priam explozívny rast metastáz, hovorí Krokowski.

Lézie na melanóme môžu vyvolať priam explozívny rast metastáz.

Čím je tumor väčší, tým je jeho rast pomalší; z niektorých pozorovaní dokonca vyplýva, že v istom okamihu dokonca prestáva rásť.

Ožarovanie a chemoterapia tumoru pred operáciou a po nej boli neúspešné. Krokowski bol presvedčený, že mieru vyliečenia možno počas onkologického ochorenia v rozhodujúcej miere zlepšiť iba raz, a to počas prvej liečby. Súčasnú operačnú liečbu rakoviny vnímal dokonca ako druhý Semmelweisov fenomén. Dr. Semmelweis sa v 19. storočí zasadil o to, aby si chirurgovia umývali a dezinfikovali ruky, aby tak zabránil smrti mnohých žien počas pôrodu.

Nepohodlná pravda?

Nasledujúce zhrnutie sa opiera o niekoľko štúdií, ktoré ukazujú, že tumory treba v záujme pacientov nechať na pokoji.

To samozrejme nie je v záujme onkologického priemyslu, pre ktorý invazívna liečba predstavuje finančný elixír života. Ustavične vyvíjali nové medikamenty a otvárali nové cesty, na kombinovanie chemoterapie a ožarovania s chirurgickými zákrokmi; tiež opäť a opäť tvrdili, že teraz už objavili možnosť, ako predĺžiť život pacientov.

S novými metódami včasného rozpoznávania, ktorými malé, prekancerózne, neinvazívne, spiace tumory klasifikujú ako rakovinu – tumory, ktoré by sa nestali zhubnými, ak by ich nechali na pokoji – niektoré štatistiky ukázali skutočne vyššie miery vyliečenia. Tieto výsledky však skorigovala rozsiahla správa skôr uvádzanej medzinárodnej skupiny popredných vedcov skúmajúci rakovinu.

Nasleduje úryvok z už uvádzanej štúdie „Operácie rakoviny prsníka: Nepohodlná pravda?“:

„Vyhodnocujeme tu našu prácu za uplynulých 14 rokov, ktorá sa začala, keď sme boli prvý raz konfrontovaní s bimodálnymi schémami recidívy v dvoch databázach prípadov rakoviny prsníka z odlišných krajín. Všeobecne uznávanými modelmi o konštantne rýchlom raste tumorov nebolo možné vysvetliť údaje uvedené v týchto databázach.

S cieľom vysvetlenia hodnôt sme vychádzali z toho, že vývoj metastázujúcej rakoviny prsníka vo všeobecnosti sprevádzajú dočasné prestávky, a to tak vo fáze mutovanej individuálnej bunky ako aj vo fáze tvorby mikrometastáz v tkanive bez cievok. Okrem toho sme zohľadnili aj to, že chirurgický zákrok na odstránenie primárneho tumoru často ukončuje jej fázu pokoja, čo môže viesť k prípadom zrýchlenej recidívy. 

Takéto lekárskou liečbou vyvolané prípady sa vyskytujú zjavne veľmi často, pretože vo viac ako polovici všetkých prípadov recidívy s tvorbou metastáz možno pozorovať podobný priebeh. Ak by sme predpokladali, že to zodpovedá pravde, mali by sme nájsť množstvo názorných dôkazov v materiáli klinických údajov. Naše vyhodnotenie paradigmy rakoviny prsníka robíme na základe množstva historických, klinických a vedeckých uhlov pohľadu; pritom kontrolujeme, ako sú zisťované fázy pokoja ako aj ich operáciou vyvolané ukončenie a čo by to mohlo znamenať.

Fázy pokoja možno zistiť z rôznych údajov, mimoriadne nápadný je však náhly súčasný koniec fázy pokoja po prvej operácii. Opierajúc sa o naše poznatky by sme chceli predstaviť nový model predčasného štádia rakoviny prsníka. Navrhujeme aj nový spôsob liečby, ktorý sa pokúša stabilizovať a udržať fázu pokoja tumoru, namiesto zabitia všetkých rakovinových buniek ako doteraz.“

Pod „bimodálnymi schémami recidívy“, uvádzanými v tomto úryvku, sa myslí to, že po operačnom odstránení primárneho tumoru možno očakávať dva vrcholy v tvorbe metastáz. K prvému vrcholu dochádza po 18 mesiacoch, po ňom dochádza k útlmu v trvaní 50 mesiacov a k rozsiahlemu vrcholu po 60 mesiacoch, ktorý prináša obdobie 15 až 20 rokov. Približne 50 až 80 percent všetkých prípadov recidívy nastane počas prvého vrcholu. Pacienti s veľkým tumorom utrpia recidívu predovšetkým vo fáze prvého vrcholu, zatiaľ čo v prípade menších tumorov dochádza k recidíve v oboch fázach vrcholu rovnako často.

Počas fázy prvého vrcholu možno tiež pozorovať istú štruktúru. Recidíva počas prvých desiatich mesiacov je podmienená mikrometastázami, ktoré vznikli súčasne s primárnym tumorom a rast ktorých bol vybudený. Táto forma sa vyskytovala mimoriadne často u pacientok s napadnutými lymfatickými uzlinami, ktoré ešte neboli v prechode a z ktorých viac ako 20 percent zažíva recidívu. Zostávajúca časť fázy prvého vrcholu je spôsobená individuálnymi bunkami, ktoré sú spočiatku v pokoji, no po operácii sa začínajú deliť.

Dosiahne sa fáza druhého vrcholu, pretože jednotlivé rakovinové bunky sa chirurgickým zákrokom rozptýlia a následne sa postupne vyvinú do metastáz. Touto dynamikou možno vysvetliť aj pretrvávajúca vysoká úmrtnosť žien pred menopauzou, ktoré sú v treťom roku dlhodobého mamografického skríningu: Po desiatich mesiacoch sa vyskytnú metastázy; čas medzi recidívou a úmrtím predstavuje pri rakovine prsníka odhadom dva roky, čo znamená, že pacientky zomrú asi po troch rokoch od skríningu.

Spomínam si na jednu mladú a zdanlivo zdravú pacientku, ktorej práve odobrali prsník, pretože mamografia jej objavila drobný tumor. Bola presvedčená, že včasným zistením tumoru sa zachránila, no po troch rokoch zomrela.

Iné zaujímavé tvrdenie v tomto vedeckom článku pochádza z istej dánskej správy: Súdom nariadené autopsie ukázali, že 39 percent žien medzi 40 a 49 rokov trpí na neobjavenú a spiacu rakovinu prsníka, zatiaľ čo celoživotné riziko ochorenia na rakovinu prsníka vyžadujúcu liečbu predstavuje v Dánsku iba približne 8 percent. To znamená, že iba 20 percent tumorov diagnostikovaných mamografiou sa vyvinulo až do stavu vyžadujúceho liečbu.

Zostávajúce tumory sú buď úplne neškodné a slúžia na vylepšenie úspešnosti liečby, alebo následná operácia vyvolá u ostatných tumorov tvorbu metastáz, takže ženy nakoniec zomrú na základe liečby.

Chcel by som vyzdvihnúť aj nasledujúce body zo štúdie:

 • Prakticky v celom 20. storočí bola radikálna amputácia prsníka všeobecne uznávanou formou terapie. Žiaľ, ďalších desať rokov však prežilo iba 23 percent pacientok. Reakciou na tento neúspech boli jednoducho ešte radikálnejšie operácie. Vysoko dávkovaná chemoterapia, ktorá mala ochrániť aj kostnú dreň, prirodzene zlyhala – a čím menej slov padlo o tejto smutnej epizóde v histórii rakoviny prsníka, tým lepšie.
 • Mamografický skríning je jedným z hlavných cieľov mnohých organizácií. Informácie o možných škodách (ako napríklad zbytočná liečba a extrémne vysoké úmrtnosti) sú preto verejnosti odopierané. Patologické vyšetrenia a štúdie z autopsií signalizujú, že väčšina nezistených tumorov v prsníkoch (a tiež v prípade rakoviny prostaty) ani nikdy nemuseli byť liečené.
 • Rakovinové bunky a mikrometastázy ostanú nečinnosti, až kým signál nespustí rýchle bujnenie – tým signálom môže byť chirurgický zákrok alebo iná nepriaznivá udalosť v živote. Podľa Dr. Hamera je to podmienené emočným šokom, na ktorý nie sme pripravení. Operačnou ranou vzniknú rastové faktory, ktoré vytvoria priaznivé podmienky na to, aby mikrometastázy prešli z latentného do aktívneho stavu.
 • Veľký primárny tumor bráni vývoju a rastu akýchkoľvek vzdialených metastáz! Odstránenie primárneho tumoru vedie k osídleniu a rýchlemu rastu veľkého počtu metastáz, z ktorých väčšina by ostala v stave pokoja alebo by zmizla, ak by primárny tumor nebol odstránený. Rast stimulujúce dôsledky chirurgického zákroku na už skôr existujúce, nečinné metastázy sú podmienené odstránením pôvodného tumoru.
Počas liečby rakoviny preto nemožno spraviť väčšiu chybu ako operačne odstrániť primárny tumor, bez zabezpečenia potlačenia tvorby metastáz. Doteraz všetky konvenčné terapie viedli k zvýšenému metastázovaniu.

Mnohé rastlinné liečivá majú vlastnosti, ktoré chránia pred tvorbou tumorov a metastáz. Súčasná správa sa zaoberá predovšetkým rakovinou prsníka, treba však starostlivo preskúmať aj iné druhy rakoviny. Niektoré z nich vykazujú úplne podobné priebehy ako v prípade rakoviny prsníka, ako ukazujú existujúce údaje. To sa týka predovšetkým melanómov a osteosarkómov.

Blokovanie vytvorenia metastáz

Autori tejto správy poukazujú na to, že riešením by mohlo byť poskytnutie inhibítorov angiogenézy už pri prvej operácii. Tieto medikamenty blokujú vytváranie nových cievok v tele a tým aj vnútorných tumorov, takže tie nemôžu rásť.

Teraz sa však zistilo, že tieto medikamenty zmenšujú tumor iba na začiatku. Potom nasleduje náhly rast v tvorbe lokálnych a vzdialených metastáz. Jeden z vedcov to komentoval takto:

„Tumor s bohatou sieťou cievok je dobre zásobovaný a šťastný, nemá žiadny vnútorný tlak prerastať do okolitého tkaniva […] [No] ak zastavíme prívod krvi do tumoru, rakovinu to podnieti k tomu, aby bola invazívnejšia a tvorila metastázy, pretože potrebuje kyslík a výživné látky.“

Existuje však východisko. Objavuje sa stále viac prírodných liečiteľských postupov, ktoré blokujú metastázovanie a tumory nechávajú odpočívať. Uvádzame niektoré príklady z výskumu, ktoré potvrdzujú celostné princípy o príčine a vyliečení rakoviny:
 • Zatiaľ čo rozličné pokusy viedli k rozličným výsledkom, pôvodný výskum ukázal, že pacienti s najvyšším príjmom vitamínu D, ktorí boli operovaní v lete, vykazovali tri razy vyššiu bezchorobnú a štyri razy vyššiu všeobecnú mieru prežitia ako pacienti, ktorým sa podalo iba málo vitamínu D a ktorých chirurgický zákrok sa uskutočnil v zime.
 • Aj antioxidačné činidlo bráni metastázovaniu. V prípade oxidačného stresu sa v bunkách tvoria v nadmernej miere kyslíkové radikály a posilňujú tvorbu vzdialených metastáz. Vedú k bunkovým protrúziám , ktoré rakovinovým bunkám umožňujú putovať a nanovo sa prichytiť. Antioxidanty blokujú takéto invazívne správanie rakovinových buniek.
 • Orálne podávanie nátronu znemožňuje rast tumoru a tvorbu metastáz.
 • Okrem toho zriedkavejšie dochádza k napadnutiu lymfatických uzlín a k metastázam v pečeni. Príčinou je skutočnosť, že lymfa je v dôsledku nátronu zásaditejšia, čím sa zabráni tvorbe zápalov. Aby sa tumor mohol roztrúsiť, musí rozkladať hraničiace väzivo. To sa však stane iba vtedy, ak je toto tkanivo dostatočne kyslé na to, aby tak aktivovalo proteolytické enzýmy rakovinových buniek.
 • Mnohé rastlinné liečivá majú preukázateľne vlastnosti, ktoré chránia pred tvorbou tumorov a metastáz: papája a ginko sú dve z nich. Papája mala vo forme čaju zo sušených listov drastický účinok na tumory vypestované v laboratóriu, medzi nimi bola aj rakovina maternice, prsníka, pečene, pľúc a slinivky brušnej. Antirakovinový efekt sa zvýšil pri väčších dávkach čaju. Ginko pomáha predovšetkým v prípade rýchlo rastúcich tumorov, spomalilo rast agresívnych buniek rakoviny prsníka a blokovalo implantované tumory o viac ako 80 percent. Ginko ďalej znižuje stresové hormóny, ktoré sa uvoľňujú strachom v dôsledku diagnózy rakoviny; tak sa môže stať, že tumor nebude invazívny.
 • Aj meditácia pôsobí proti stresu. Ženám s rakovinou prsníka pomohla zlepšiť svoje psychické rozpoloženie a emocionálnu pohodu.
 • Medzičasom sa stále častejšie vychádza z toho, že životné prostredie vo veľkej miere prispieva k rakovinovému ochoreniu. V SŠA President’s Cancer Panel (PCP), čo je výbor zvolaný americkým prezidentom, teraz skonštatoval, že „skutočné zaťaženie rakovinovými ochoreniami podmienenými životným prostredím bolo hrubo podcenené“ a naliehavo vyzýval ku konaniu na ochranu ľudí pred substanciami vyvolávajúcimi rakovinu. Takéto karcinogény podporujú nielen vznik primárnych tumorov, ale aj pravdepodobnosť tvorby metastáz.
 • Iná správa poukazuje na nebezpečenstvá hroziace nasledujúcim generáciám: Ak sa dcéry gravidných krýs vyživujú nezdravo, s vyššou pravdepodobnosťou si vyvinú rakovinu prsníka. No aj keď sa tieto dcéry vyživujú zdravo, ich potomstvo má zvýšené riziko rakoviny.
 • Ďalšie výskumy sa zaoberajú následkami odtučňovacích kúr alebo obmedzeného príjmu potravy na rakovinu. Ako ukázali pokusy, diéty v opakujúcom sa rytme sú podstatne efektívnejšie ako ustavičné počítanie kalórií, zatiaľ čo prejedanie sa je tým najhorším predpokladom prevencie rakoviny prsníka.
 • Najnovšie štúdie okrem toho potvrdili význam starostlivosti o hrubé črevo v tom, že doložili, že črevná dysbióza alebo nežiaduce baktérie v žalúdočno-črevnom trakte môžu viesť k rakovine.

Jedným z hlavných pilierov celostnej liečby rakoviny je starostlivosť o črevo spojená so systematickou antimikrobiálnou liečbou. Tieto nové poznatky potvrdzujú nielen užitočnosť starostlivosti o črevo, ale aj nevyhnutnosť antimikrobiálnych terapií. Posledne uvedené tvrdenie je namierené proti pleomorfným mikroorganizmom, ktoré môžu spôsobiť tak autoimunitné ochorenia ako aj rakovinu a označujú sa aj ako „rakovinové mikróby“.

Dôkaz týchto mikróbov školská medicína nikdy neuznala, dokonca tvrdila, že imunitný systém je v takýchto prípadoch jednoducho zle naprogramovaný a útočí na vlastné zdravé bunky.

„To, čo sme považovali za autoprotilátky, ktoré útočia na vlastné telo, možno teraz považovať za protilátky, ktoré sú namierené proti skrytým baktériám. V prípade autoimunitných ochorení imunitný systém neútočí na seba – chráni telo pred choroboplodnými zárodkami“, hovorí vedúci skupiny, ktorá potvrdila existenciu rakovinových mikróbov.

Prírodná medicína okrem toho vychádza z toho, že biochemickým základom rakoviny je ukladanie jedov a koncových produktov metabolizmu v bunkách. Tieto látky poškodzujú oxidačný energetický metabolizmus a napomáhajú rozvoju rakovinových mikróbov. Medzičasom bolo dokázané, že bunky sa musia zbaviť poškodených proteínov, pretože nahromadené odpadové látky v opačnom prípade podporia premenu na rakovinové bunky. Ak sa bunkám nepodarí zbaviť sa odpadových látok, môže to viesť k toxicite, poškodeniu chromozómov a zápalom, ktoré zasa podporujú vznik tumorov a iné degeneratívne ochorenia.

Nakoniec treba spomenúť ešte nasledujúcu prírodnú metódu liečenia: Na začiatku je väčšina tumorov iba málo zhubná a ľahko ich možno ovplyvniť.Pôst redukuje rast tumorov, senzibilizuje rakovinové bunky na chemoterapiu a chráni zdravé bunky pred toxickými dôsledkami tejto medikamentóznej terapie. 48-hodinový pôst výrazne potlačil vývoj tumoru u myší s rakovinou prsníka. U jednej z myší sa rast tumoru znížil o viac ako 50 percent iba samotným pôstom. Keď sa pôst spojil s chemoterapiou, pokles rastu dosiahol v porovnaní s neliečenými pokusnými zvieratami až o 90 percent. Porovnateľné výsledky boli dosiahnuté s gliómami (mozgové tumory), neuroblastómami a melanómami.

Prirodzené riešenie

Nové výsledky výskumu o význame výživných látok a prírodných liečiv v prevencii metastázovania a zlepšení liečby rakoviny potvrdzujú mnohé metódy, ktoré sú používané v celostných rakovinových programoch. Na prvom mieste je nutnosť starostlivosti o črevo, odstraňovanie rakovinových mikróbov ako aj pôstne a očistné kúry na detoxikáciu.

Okrem toho existujú objektívne dôkazy o úžitku, ktorý prináša zníženie emocionálneho stresu meditáciou a nahradenie strachu pozitívnymi pocitmi. Všetko to privádza výskum k poznaniu dôležitého princípu celostnej liečby rakoviny:

Namiesto po-dráždenia tumoru pri pokuse o jeho zničenie by sa mal nechať na pokoji a mali by sa plniť jeho potreby, aby sa opäť mohol začleniť do spoločenstva zdravých buniek.

Nasledujúca alegória by mohla prispieť k lepšiemu pochopeniu:
Predstavme si mýtickú krajinu s mnohými nespokojnými obyvateľmi. Isté mesto vyhlásilo svoju nezávislosť a mesto zo všetkých strán obohnalo ochranným múrom. Panovníkovi neostávali iné možnosti ako mesto zničiť alebo ho uspokojiť, aby sa opäť zapojilo do priateľskej spolupráce so zvyškom krajiny. Ak mesto zničí, utekajúci rebeli by sa mohli pokúsiť vyvolať povstania v iných častiach krajiny. Panovník nevie, koľko podpory by rebeli mohli získať inde. Ak by nezískali žiadnu veľkú podporu, vôbec by nebolo podstatné, či mesto zničí – tak či tak mu nemôže mesto uškodiť. Ak by však získali dostatočnú podporu, panovník by pravdepodobne padol. Ktoré rozhodnutie je múdrejšie: mesto zničiť alebo s jeho obyvateľmi uzatvoriť mier?

Liečba rakoviny je konfrontovaná rovnakou otázkou. Konvenčná terapia sa rozhodne pre nekompromisné zničenie, zatiaľ čo celostná terapia to skúša uzavretím mieru. Zo začiatku je väčšina tumorov iba málo zhubná a ľahko ich možno uspokojiť. No nadmerný alebo trvalý stres ich zhubnosť zvýši a zabezpečí im podporu v iných častiach tela, kde sa vytvoria metastázy.

Tento stres možno rozdúchať strachom, zatrpknutosťou, emocionálnym šokom, nesprávnou výživou, ožarovaním alebo chemickými vplyvmi.

Mierové riešenie oslabí zhubnosť tým, že normalizuje metabolizmus rakovinových buniek, posilní imunitný systém a zníži sa úroveň stresu meditáciou a terapiami na získanie duševnej pohody. Nedávno bol dokonca navrhnutý chemoterapeutický protokol, na „uzatvorenie mieru“ s tumorom. Zakladá sa na myšlienke tumor nezničiť, ale použiť iba toľko chemoterapie, koľko je potrebné na blokovanie jeho rastu.

Istý vedec sa vyjadril nasledovne: „U jednej myši s ovariálnym karcinómom sa v jednom teste zistilo, že rakovina pri veľmi silnej dávke zmizne. Zdá sa, ako keby bola vyliečená. No o niekoľko týždňov neskôr sa vráti a zviera zabije. To je normálny priebeh. Na to sme podávali menšie dávky medikamentov iba vtedy, keď sa to javilo ako potrebné. Takto sme dokázali tumory stabilizovať a myši trvalo udržať nažive.“

Namiesto chemoterapie sa celostná liečba rozhodla tumor alkalizovať, aby ho stabilizovala a zastavila jeho rast. Pacient tak dokáže svoj tumor stále viac obšťastňovať tým, že plní jeho ďalšie potreby: Normalizuje sa metabolizmus tumoru tým, že sa naštartuje oxidačný kolobeh energie, odstránia sa jedovaté bunkové usadeniny, ktoré všetky tie problémy zavinili, držia sa v šachu pleomorfné mikroorganzmy a meditáciou a terapiou pocitov sa redukujú stresové hormóny.

Treba tumor vnímať ako súčasť vlastného tela, ku ktorému sme sa nevedomky zle správali – treba ho opäť uzdraviť podobne ako zneužité dieťa. Zhubné bunky potom buď opäť obnovia svoje normálne funkcie, alebo dobrovoľne zaniknú, ak sú priveľmi poškodené (tento proces sa nazýva apoptóza). Tumor tak môže počas opakovaných očistných fáz konzumáciou surovej stravy postupne zmiznúť. Pokým však existuje špeciálne ako nestresovaný primárny tumor, uzavrie s pacientom mier tým, že potlačí tvorbu nebezpečných metastáz. Dokonca aj keď bol primárny tumor odstránený z nevedomosti, ostáva toto riešenie dohodou o spolupráci jedinou schodnou cestou.

Na základe existujúceho výskumného materiálu sa domnievam, že väčšina sprievodných príznakov a úmrtí v súvislosti s rakovinou je podmienená medicínskou liečbou, nie chorobou ako takou.

Pretože v súčasnosti sa robí veľa pre to, aby sa medicína postavila na základy opierajúce sa o dôkazy, som presvedčený o tom, že neuplynie znovu celé storočie, kým bude súčasná bezúspešná a škodlivá terapia rakoviny školskej medicíny nahradená kooperatívnymi a udržateľnými prírodnými liečiteľskými postupmi.

autor textu: Walter Last


O autorovi

Walter Last je biochemik, výskumný chemik, poradca v otázkach výživy a prírodný liečiteľ na dôchodku. Pracoval v Nemecku, SŠA, na Novom Zélande a v Austrálii, kde v súčasnosti žije.

Je autorom početných článkov a viacerých kníh na tému zdravie, medzi nimi „The Natural Way to Heal“ (Hampton Roads, 2004) a séria „Heal-Yourself“ (www.the-heal-yourself-series.com).

Kniha Waltera Lasta Buch o prirodzenom liečení rakoviny „Liečiť rakovinu prirodzene: Ako môžete ihneď začať zachraňovať svoje zdravie“ čoskoro vyjde nemecky v Mobiwell Verlag; jeho posledným príspevkom pre časopis Nexus bol „Die ultimative Reinigung“ (Ultimatívne čistenie, Nexus 25).

S autorom sa môžete spojiť na jeho stránke www.health-science-spirit.com; tam nájdete aj ďalšie články na tému zdravie.

Zdroje k článku:
1 Krokowski, E. H.: „Is the current treatment of cancer self-limiting in the extent of its success?“; http://tiny-url.com/22tqg3
2 Retsky, M.; Demicheli, R.; Hrushesky, W.; Baum, M. a Gukas, I.: „Surgery Triggers Outgrowth of Latent Distant Disease in Breast Cancer: An Inconvenient Truth?“, 30.03.10; http://tinyurl.com/22oxx6s
3 Sampson, D.: „Review finds conflicts of interest in many cancer studies“, 11.05.09; http://tinyurl.com/pj5a6v,
4 „Study questions whether screening really cuts breast cancer deaths“, 24.03.10; http://tinyurl.com/33jywbp; BJS: ..Implementing comparative effectiveness research: Lessons from the mammography screening controversy“, 22.06.10; http://tinyurl.com/3944cf5
5 University of Chicago Medical Center: „Common pain relief medication may encourage cancer growth“ na ScienceDaily.com, 18.11.09; http://tinyurl.com/ycc89x2
6 Andrew, L.: „Study spells out x-ray risk, not benefit“ na ABC Science Online, 30.01.04; http://tinyurl.com/2dmyo3t
7 Moss, R. W., „Here at the Moss Reports“ v Cancer Decisions Newsletter, 29.10.06; http://tinyurl.com/2b9vuqh
8 Lawrence Berkeley National Laboratory: „Study raises new concerns about radiation and breast cancer“; http://tinyurl.com/237po7c
9 University of Maryland Medical Center: „,Microtentac-les‘ on Tumor Cells Appear to Play Role in How Breast Cancer Spreads“ na ScienceDaily.com, 15.03.10; http:// tinyurl.com/yhw5uux
10 Fred Hutchinson Cancer Research Cente: „Long-term Tamoxifen Use Increases The Risk Of ER Negative Second Breast Cancer“ na Medical News Today, 26.08.09; http://tinyurl.com/37g5tt5
11 Mercola, Dr.: „Are Needle Biopsies Save?“ na Mercola. com, 16.04.05; http://tinyurl.com/32z2tnh
preklad z nemčiny ďurino, © október 2011, http://www.auria.sk/blog/skryte-rizika-liecby-rakoviny www.auvita.sk
12 Moisse, K.: „Does Stress Feed Cancer?“ v Scientific American, 13.04.10; http://tinyurl.com/ycomrur
13 „Stress, fear increase cancer recurrence risk, study says“ auf Scienceblog.com, 27.02.08; http://tinyurl.com/2wjypey
14 Jackson, K.: „Study Finds Breast Cancer Metastasis Increases After Estrogen And Progestin Hormone Therapies“ na Medical News Today, 07.05.10; http://tinyurl. com/2cchtmx
15 Marshall et al.: „Recent breast cancer incidence trends according to hormone therapy use: the California Teachers Study cohort“, 08.01.10; http://tinyurl.com/23ontyc 16 Krokowski, E. H.: „Is the Current Treatment of Cancer Self-Limiting in the Extent of its Success?“ v J. Int. Acad. Preventive Medicine, 1979, 6(i):23-39
17 Krokowski, E. H.: „Verändertes Konzept der Krebsbe-handlung“, prednáška na „Kongrese Nemeckej akadémie pre medicínske postagraduálne štúdium“, Kassel 1978; http://tinyurl.com/25ru2cg
18 18 Moss, R. W.: „Shadow falls on anti-angeiogenic drugs“ v Cancer Decisions Newsletter, i5.03.09; http://tinyurl. com/3756f3n
19 Froelich, W. R.: „Success of lung cancer surgery influenced by vitamin D intake and time of year“ na Medical News Today, i9.04.05; http://tinyurl.com/26wq5ov
20 Sanford-Burnham Medical Research Institute: „Reac-tive Oxygen’s Role v Metastasis“, 15.09.09; http://tiny-url.com/28lgzuv
21 Robey, I. F. et al.: „Bicarbonate Increases Tumor pH and Inhibits Spontaneous Metastases“ v AACR Journals, i0.03.09; http://tinyurl.com/mvb7up
22 University of Florida: „Papaya Extract Thwarts Growth of Cancer Cells in Lab Tests“ na ScienceDaily.com, 10.03.10; http://tinyurl.com/yj7lnq2
23 Georgetown University: „Ginko Biloba extract: more than just for memory?“, 24.02.06; http://tinyurl. com/29aezct
24 White, S. E.: ..Transcendental Meditation Reduces Stress, Improves Mental Health Among Women With Breast Cancer“ na Medical News Today, i4.i0.09; http://tiny-url.com/2f4pg9n
25 Cone, M.: „Doctors Underestimate Environment as Cause for Cancer“ in Scientific American, 06.05.10; http://tiny-url.com/2bz2amt
26 Callaway, E.: „Rats on junk food pass cancer down the generations“ v New Scientist, 20.04.10; http://tinyurl. com/y4zvhvp

Prebraté zo stránky: http://www.navod-nazdravie.sk/news/rizika-konvencnej-liecby-rakoviny/

preklad z nemčiny ďurino

foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Basal-cell_carcinoma


Súvisiace články:


(Prečítané 292 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.