google27eaa3905ca3fee3.html

Cestovanie v čase je v súčasnosti určite suverénne najobľúbenejšia téma žánru sci-fi. Bolo natočené nepreberné množstvo (niekedy až stupídnych) filmov a napísané rovnako veľké množstvo kníh a poviedok s touto témou. Ale zamyslime sa, že ako sa stavia najprestížnejšia veda o kozmológii, fyzika, k tejto téme..?

Pohľad všeobecnej fyziky

Moderní vedci nemajú v tejto oblasti jednotný názor a treba zdôrazniť, že pozemská veda sa zatiaľ ďaleko nedostala. Keď aplikujeme gravitačné rovnice na nám známy pozorovateľný vesmír, zistíme šokujúci výsledok, že celý nám známy vesmír predstavuje necelých 10% hmoty vo vesmíre. Možno aj tých 10% je prehnaných. Niekedy sa uvádzajú dokonca len 4%. V budúcnosti bude nutné definovať novú, alebo nové formy hmoty a energie okrem nám známych 4 definovaných: silnej, slabej jadrovej, gravitačnej a elektromagnetickej.

Pre neznámu hmotu sa zaviedol tajuplný termín šedá hmota. Len okrajovo – fyzika hľadá teóriu, ktorá by dala do súvislosti všetky známe formy energie. Táto očakávaná teória dostala honosný názov: Teória veľkého zjednotenia (je však možné, že nikdy nebude sformulovaná). Rovnako je očakávaná teória, ktorá fyzikálne zjednotí kvantovú mechaniku a teóriu relativity. Táto teória dostala názov: Kvantová teória gravitácie. Obidve tieto očakávané teórie by mali mať vzájomné interakcie a mali by elegantným spôsobom vysvetliť všetko dianie vo vesmíre. Najďalej sa zatiaľ k teórii zjednotenia dostala teória superstrún a z nej vychádzajúca M-teória. Teda opakujem, zatiaľ takú konečnú teóriu nemáme a je možné, že ani nikdy mať nebudeme. Je možné, že Boh nechce, aby sme mu videli do kariet. Asi bude treba úplne zmeniť spôsob poznávania, ako sa vyjadril uznávaný ruský fyzik, Andrej Linde, dôležité bude fyzikálne pochopiť ľudské vedomie.

Fyzikálne cestovanie v čase

Vzájomnou aplikáciou teórie relativity a kvantovej mechaniky je cestovanie v čase na rôznych úrovniach nie len možné, ale dokonca nevyhnutné aj kvôli tomu, že prítomnosť nie je presne definovaná. Keďže majú teória relativity a kvantová mechanika diametrálne rozdielny prístup, pracuje sa s nimi osobitne. (Podobne vlnovo-časticový paradox). Pri kozmológii sa kladie dôraz hlavne na teóriu relativity, no napríklad pri teoretických modeloch čiernych dier a extrémne nízkych teplotách, nad nula kelvinov, nemožno kvantové javy zanedbať. Z fyzikálneho hľadiska sa javí byť ďaleko väčší problém cestovanie v čase do minulosti ako do budúcnosti, pretože sa tým môže porušiť princíp kauzality…

Skúsim nenásilný príklad. Posunieš sa v čase do minulosti a tvoju babičku presvedčíš, aby išla v mladom veku do kláštora. Tým pádom sa nevydá za tvojho dedka, a teda oni nesplodia tvojho otca alebo matku, ktorí potom nesplodia teba…

Dokiaľ aplikujeme na cestovanie v čase do minulosti kvantovo-mechanický princíp neurčitosti, (keďže nemáme presne definovanú ani fyzikálnu minulosť) môže nastať situácia, že sa dejinné udalosti pre cestovateľa v čase budú vyvíjať rozdielne, oproti tomu ako ich poznáme z dejepisu…

Skúsim pozitívnejší príklad. Povedzme žeby sa fašisti a komunisti v 20. storočí vôbec nedostali k moci. (Hovorí sa tomu vetvenie reality). Tým by sa cestovateľ v čase do minulosti dostal do inej reality, alebo dokonca do iného vesmíru.

Ďalšou obľúbenou sci-fi témou je stroj času. Keď ho v budúcnosti, ako ja verím, ľudia budú mať k dispozícii, musí ísť o presnú lokalitu, alebo zónu na zemi, ktorá musí mať aj dnes presné súradnice – takých lokalít je viac a najznámejšia z nich je bermudský trojuholník. To je známa lokalita, v ktorej došlo k psychotronickým javom ako odhmotnenie lodí a lietadiel a ich posunutie v čase. Takýchto príkladov poznáme z psychotroniky viac a ide v podstate o javy cestovania v čase pravdepodobne za využitia stroja času z budúcnosti. Stroj času by mal využívať fyzikálne červie diery. Je možné, že aj javy UFO sú v niektorých prípadoch cestovatelia v čase, existuje na to dobrý argument, pretože niektorí ufóni sú nám ľuďom biologicky príbuzní… No ja si myslím, že väčšina UFO sú bytosti z iných svetov, aj keď technológia cestovania musí byť príbuzná.

Cestovanie v čase a psychotronika

Jedinou rutinnou a fungujúcou formou cestovania v čase a do iných svetov, akú v súčasnosti na zemi poznáme, je cestovanie v čase s pomocou hypnózy. Táto oblasť je verejnosti málo známa vzhľadom na fakt, že tieto záležitosti boli súčasťou ezoterických (utajovaných) učení.

Minulosť

Najčastejšou formou cestovania v čase do minulosti je reinkarnačná hypnóza. Pod reinkarnačnou hypnózou rozumieme ezoterickú regresívnu techniku navodenia návratu spomienok na minulé životy. Na navodenie reinkarnačnej hypnózy potrebujeme minimálne strednú hĺbku hypnózy. No najlepšia je hlboká, alebo obzvlášť hlboká hypnóza. Hĺbka hypnózy závisí od individuálnej schopnosti hypnotizovaného subjektu, ktorej hovoríme hypnabilita a považujeme ju za vrodenú schopnosť. Reinkarnačnú hypnózu môžeme navodiť asi u 65% populácie. Dôležitá je aj správna technika navodenia hypnózy. Pokiaľ je naším cieľom navodenie autentických reinkarnačných zážitkov, je väčšinou nutná hlboká hypnóza. Keď sú dodržané uvedené podmienky, hypnotizér použije techniky cestovania v čase do minulosti…

Pri úvodnej hypnóze sa surfuje po minulých životoch a navodzujú sa situácie, ktoré takmer každý z nás v minulých životoch určite videl, alebo zažil. Hypnotizér subjekt vedie. Uvidíš východ slnka, budeš na trhu, na moste, uvidíš kostol, možno aj nejakú vojnu, alebo konflikt, mužský – ženský minulý život, profesia v predchádzajúcom živote… a veľmi dobre je, keď nevedomie samé vyberie nejaký minulý život.

Ja sám som zažil kedysi dávno reinkarnačnú hypnózu… bolo to veľmi zvláštne, bol som námorník na plachetnici. Prvý zážitok bol, že som stál vzadu na palube… bola noc a bolo tam poriadne vlhko, vidieť sa ako – tak dalo, pretože tam svietil starodávny lampáš a spomenul som si, že ma poriadne boleli zuby. Čo sa týka vzťahov medzi posádkou, myslím si, že tam bola poriadna šikana a najhoršia zo všetkého bola strava, ktorá pozostávala hlavne zo sušeného soleného mäsa, ktoré plesnivelo. Veľmi zlé boli aj kruté tresty za aj banálne previnenie. Až takéto realistické bývajú tie reinkarnačné zážitky.

Reinkarnačná hypnóza má ten význam, že je to účinná psychoterapia vrodených, hlavne psychosomatických, duševných problémov a je to veľmi dobrá cesta sebapoznania. No poznáme aj inú formu cestovania v čase do minulosti. Pokiaľ má hypnotizovaný dobrú hypnabilitu (hypnotický talent), je možná aj retrokognitívna telegnózna cesta do minulosti (jasnovidectvo do minulosti). Retrokognitívne cestovanie do minulosti vyžaduje už lepší hypnotický talent (hypnabilitu). Hypnotizér subjekt vedie cez rôzne dejinné udalosti a je to úžasné! Hypnotizovaný môže vidieť Ceasara, Krištofa Kolumba ako objavuje Novy svet, alebo Napoleona vo Waterloo. Môže vidieť premiéru Nabucco v La Scale, alebo premiéru Dona Giovanniho. Môže vidieť božského Beethovena, alebo Leonarda, ako maľuje Monu Lisu, Botticelliho, ako maľuje Zrodenie Venuše, aj božského Michalangela. Rozsah zážitkov a dojmov nemá nijaké limity. Pritom reprodukcia zážitkov nebýva presná a vedomie hypnotizovaného subjektu má veľký priestor na spracovanie zážitkov.

Prítomnosť

Ďalší termín je aktuálna telegnózia (vnímanie na diaľku). Keď sa prejaví u subjektu dobrá hypnabilita, je možné otestovať aj jeho telepatické schopnosti. Máme na to viac možností. Najjednoduchším z nich sú Zenerove karty. Na tradičných Zenerových kartách je 5 ľahko rozlíšiteľných znakov. Hypnotizér vždy jednu kartu nenápadne vyberie a jej znak si podrží v mysli a hypnotizovaný subjekt háda, aký je na karte znak. Tieto pokusy treba urobiť veľa ráz a pokiaľ subjekt uhádne viac znakov ako predpokladá matematická pravdepodobnosť, tak sa jedná o telepatiu. No dobré médium väčšinou matematickú pravdepodobnosť výrazne prekoná. Vyššou formou aktuálnej telegnózie je hypnotické astrálne cestovanie. Hypnotizovaný si môže vo svojej mysli popozerať napríklad Eiffelovu vežu, alebo Himaláje, môže sa potulovať po Amerike, Afrike, prezrieť si pyramídy, či tučniakov na Antarktíde… Overiť sa to dá takým spôsobom, že hypnotizovaného zameriame napríklad na dianie a ľudí pri Eiffelovej veži, spýtame sa ho, čo sa tam deje. Máme tam svojho človeka s mobilným telefónom… zavoláme mu a overíme si, do akej miery sa jeho predstavy a zážitky zhodujú s realitou.

Najvyššou formou aktuálnej telegnózie je astrálne cestovanie do iných svetov. Hypnotizovaný môže byť na inej planéte a vidieť, ako tam bývajú nejaké zvláštne iné inteligentné bytosti. Niektoré iné svety sú veľmi krásne. Preto je dobré, keď to absolvuje skúsený výtvarník a pokúsi sa svoje dojmy z hypnózy dôkladne namaľovať, aby sme si mohli trochu predstaviť, čo hypnotizovaný videl a zažil. Takisto je výborné, keď má dobrú hypnabilitu teoretický fyzik. Môžeme ho v hypnóze poslať na cestu vesmírom. Môže vidieť krásne galaxie, planéty z iných svetov, môže vidieť (hypoteticky) čierne diery v centre galaxie… Môže cestovať do iných svetov a cez biele diery aj do iných vesmírov… Takže to je krááása.

Budúcnosť

Poslednou formou je prokognitívna telegnózia, teda cesty do budúcnosti. Cesty do budúcnosti v hypnóze nemajú charakter vykonštruovaných a logickou cestou vydedukovaných informácií, ale niektoré vízie budúcnosti sú podobné, aké mali v minulosti vizionári ako Nikola Tesla, Edison, Verne, alebo Leonardo. To, čo môže človek zažiť a vidieť, nemá žiadne obmedzenia, subjekt sa môže prejsť v budúcnosti, napríklad, po galérii a vidieť rôzne formy budúceho umenia. Keď niekoho zaujímajú futuristické autá, môže sa zúčastniť na autosalóne v budúcnosti, koho zaujímajú kvety, zas na výstave kvetín, alebo si popozerať rôzne múzeá. Môže sa prejsť po obchodnom dome plnom futuristických a možno? v budúcnosti skutočne existujúcich predmetov. Takisto sa môže pohrať s počítačom budúcnosti…

Tieto zážitky majú veľký význam pre tvorivých ľudí, ktorí riešia nejaký obzvlášť zložitý problém… Napríklad projektujú supermodernú priehradu… Postupuje sa tak, že hypnotizér pošle celý výskumný tím do budúcnosti – uvidia priehradu v ďalekej bdúcnosti a hypnotizér ich dôkladne zameria na všetky dôležité detaily a posthypnoticky ich naprogramuje, aby si všetky detaily dôkladne pamätali. Po hypnóze hypnotizér sugestívne otvorí debatu o danom probléme s tým, že ďalej do debaty nezasahuje… Je dôležité, aby dostal slovo každý z tímu, kto si myslí, že má čo k téme povedať.

Špeciálnou formou ciest do budúcnosti sú inkarnačné progresy, alebo cesty do budúcich životov. Stane sa, že človek s pozitívnou mysľou má pozitívne predstavy o budúcnosti a človek s negatívnou mysľou má temné predstavy o budúcnosti, ale nie je to pravidlo. Môžete zažiť ako ľudia vyriešili závažné ekologické problémy. Napríklad ako sa Afrika začala zelenať po vytvorení sofistikovaných umelých kanálov so sladkou vodou, ktorá sa (v budúcnosti) vyrába prevažne z oceánskej vody a tento projekt budú financovať najbohatšie krajiny. Z toho všetkého sa zdá, že celý svet a jeho dianie je determinovaný.

Priznám sa, že v tejto veci nemám jasno, takže túto tému uzavriem bez jednoznačného záveru.


Súvisiace články:


(Prečítané 1 789 krát, 1 dnes)

Comments are closed.