google27eaa3905ca3fee3.html

Po objavoch týkajúci sa vzájomných polôh pyramíd v Gíze a Dášure vzhľadom k umiesteniu rieky Níl aj nedôverčivý a konzervatívny egyptológovia začali pripúšťať, že staré pamätihodnosti v Egypte sú kópiou umiestenia hviezd a planét na nebi. Iný významný fakt je, že tieto pozície monumentov sú pravdepodobne také, aké bolo zdanlivé umiestnenie hviezd na oblohe v čase, keď stavby boli postavené. Bohovia v mýtoch sú zviazaní presne s určitými hviezdami a planétami. Po výskume Denderského zvieratníka a po matematickom – astrofyzikálnom rozbore planetárnych obežných dráh a pohybov osí otáčania planét mi bolo jasné, že Usire je Urán, Hor je Jupiter, Sutech je planéta X, alebo Saturn (po zmene obežnej dráhy vyvolanej pôsobením planéty X). Thovt je Merkúr, Geb je Zem. Keď sa pozrieme pozorne na Denderský zvieratník je tam niekoľko kruhov. Jeden kotúč – Jupiter je so znakom oka (Hórove oko – škvrna na Jupiteri) vnútri. Pod týmto kotúčom je znak vody, ktorý symbolizuje pás asteroidov medzi Jupiterom a Marsom – ďalším kruhom s postavou je Zem – Geb je to kotúč so skupinou ľudí vo vnútri. Títo ľudia sú spútaní, čo znamená, že osud ľudí je už spečatený.

Je tu tiež, hneď vedľa zemského kruhu kačka, ktorá je znakom boha Geba – Zeme, čo potvrdzuje že sa jedná skutočne o planétu Zem. Kúsok pred znakom Zeme je postava Sutecha a pisára, ktorý píše na tabuľku znak vody a to dokonca štyrmi vlnovkami.  To značí obrovskú povodeň, potopu. Tri vlnovky pod sebou znamenajú aj veľké rozvodnenie Nílu- pre porovnanie. Keď Sutech prechádza blízko popri Zemi je o osude ľudí na nej rozhodnuté. Vzájomná poloha  znakov na zverokruhu obdivuhodne presne kopíruje vzájomnú polohu planét a pásu asteroidov v našej slnečnej sústave. Tento fakt zodpovedá značným astronomickým vedomostiam starých Egypťanov alebo civilizácie, od ktorej vedomosti prebrali, a presnosti zápisu toho, čo videli v kritických chvíľach odohrávať sa na oblohe.  Kotúč dôvtipne symbolizovaný vyzlečenou osobou vo svojom vnútri znamená voľbu pre ďalší pohyb planéty X (vyzlečená postava symbolizuje blízkosť Slnka, zadumanosť značí možnosť voľby)  Váhy pod kotúčom s postavou symbolizujú ohromnú gravitačnú silu Slnka, ktorá udeľuje telesám rýchlosť, zrýchlenie a smer.  Pred a za Levom predstavujúcim Slnko sú skupiny znamení, ktoré ukazujú, ako sa zakrivujú dráhy planét pred a po priblížení k Slnku.

Tieto zakrivenia zodpovedajú svojou krivosťou (po vykonaní ich projekcie do zverokruhu) skutočnému reálnemu zakriveniu dráh telies pri daných smeroch a určitých rýchlostiach pri priblížení sa  telies ku Slnku.

Za normálnych okolností sa planéty môžu vyskytovať po obvode zverokruhu a aj v jeho vnútri, ale nie v malom kruhu, ktorý je vlastne stredom celého veľkého zverokruhu.  Toto je malý kruh, či skôr elipsa, ktorú opíše zemská os zdanlivo počas celej precesnej periódy na nočnej  oblohe.  Platí to pre zemepisnú šírku Dendery.  Do tejto oblasti cirkumpolárnych súhvezdí sa za normálnych podmienok v slnečnej sústave planéty nedostávajú. Ak tadiaľto Sutech – planéta X alebo Hór – Jupiter prešiel, tak to znamená, že ich dráhy neležali ani približne v rovine ekliptiky alebo nemali tvar elíps s malou excentricitou.

Ako to je s mýtom o bojoch medzi Sutechom a Usireom a medzi Horom a Sutechom?

V jednej z verzií  prvej bitky bol Usire rozsekaný  Sutechom na 14 kusov.  Jeden kus bol neskôr zjedený  rybou a zvyšok bol po veľkom úsilí poskladaný dohromady a Usire bol na  krátky čas pomocou bohyne Eset a iných bohov znovu oživený.  Hór – Jupiter ale zaujal jeho postavenie a Usire sa stal menej významným bohom podsvetia.  Pri oživovaní Usireho sa ho pokúšali postaviť Eset s Thovtom na nohy (o výsledku sa nehovorí), lebo dovtedy ležal na boku.

Tieto fakty dobre korešponduje s planétou Urán, ktorá ako jediná v našom slnečnom systéme sa otáča okolo vlastnej osi v uhle skoro 0 stupňov k ekliptike.  Z nášho pohľadu Urán leží teda na boku.

Podarilo sa mi  nájsť jeden obrázok – piktogram kruhov v obilí z Anglicka (objavil sa v lete 1999), ktorý zobrazuje túto prvú bitku veľmi názorne aj s astronomickými dôsledkami. 

Tento piktogram je tiež v súlade s  astronomickými poznatkami o vzájomných pôsobeniach binárnej sústavy hviezd. Po oživení Usirea Eset musela použiť umelý falus, aby mohli splodiť potomka – Hóra.  Falus bola práve časť tela o ktorú prišiel Usire v boji so Sutechom. Pri opätovnom pohľade na zmienený piktogram je jasné, že sa jedná o kanál, ktorým X odsával hmotu z Uránu pri maximálnom vzájomnom priblížení.

V mýte bola veľmi zaujímavá aj skutočnosť, že po bitke Sutech svoj útok na Usireho zdôvodňoval tým,  že Usire išiel  príliš rýchle a preto došlo k boju.  Môže to byť fakt, že orbitálna dráha Uránu bola príliš výstredná (keď je dráha výstrednejšia, tak aj rýchlosť sa mení výraznejšie), alebo mala sklon vhodný pre katastrofu medzi Sutechom – planétou X a Usirem – Uránom.

V mýte o Sutechovi sa ďalej hovorí, že on má železné kosti a kožu ako hroch. Keď Sutech bol schopný zničiť Urán,  zraniť Jupitera, tak sa jedná o masívnu planétu s vyššou hustotou (nie asi o plynnú planétu), alebo to je zvyšok z inej hviezdy – neutrónová hviezda. V týchto mýtoch  boli vojská na oboch stranách. Tieto vojská by mali byť mesiace Uránu, Jupitera a planéty X. Hor – Jupiter stráca v druhej bitke oko a toto oko bol odhodené  ďaleko na nebo k Thovtovým – Merkúrovým krídlam.  Krídla tu znamenajú pravdepodobne orbitálnu dráhu Merkúra. V tejto bitke bol Jupiter prestrelený  jedným zo  Sutechových mesiacov  alebo  planétou X samotnou. Pozostatkom po tejto udalosti môže byť rýchlo rotujúca škvrna na Jupiteri – jeho oko.  Sutech tu tiež  stráca dva semenníky – mesiace.

Hor bol po týchto bitkách dôležitejším bohom ako Usire, ktorý bol poslaný  do podsvetia.  To môže znamenať fakt že, Usire bol po bitke  menšej hmotnosti a presunul sa na vzdialenejšiu orbitálnu dráhu.  Hor – Jupiter – nová veľká hviezda  sa stala viac významnou. Sutech – planéta X, ale nebol zničený.  To značí, že  sa môže vrátiť.

Fakt že  všetci spomenutí bohovia sa zrodili z Re –  Slnka je významný tiež.  To podporuje kozmogonickú hypotézu, podľa ktorej bohovia – planéty vznikli zo Slnka alebo z inej hviezdy…

Na Denderskom zvieratníku je znázornená aj cesta Sutecha, ktorý počas bojovej naháňačky s Horom – Jupiterom – sokolom sa zmenil najprv na hrocha. Jupiter – sokol ale hrocha našiel a zaboril mu pazúry do hrubej kože.   Sutech sa potom zmenil z hrocha  na líšku a pokúsil sa utiecť z bitky. Množstvo rozličných ciest na zverokruhu (cesty sokola, hviezdy, líšky, muža s barlou…) je zachytením rozličných udalostí (príletov X, kolízii X s planétami…) počas jedného alebo viacerých precesných cyklov:

Fotografia Denderského zverokruhu, ktorého orginál sa v súčastnosti nachádza v múzeu Louvre, Paríž. V Dendere je umiestnená len kópia spomenutého zverokruhu.

Cesta muža s barlou predstavuje jeden z prechodov planéty X cez vnútornú časť slnečnej sústavy po premietnutí do Denderského zverokruhu.

Cesta hviezdy (planéty X) v priemete do Denderského zverokruhu znázorňuje jedno z priblížení X do našej slnečnej sústavy

Cesta líšky alebo tiež zobrazenie (v priemete do Denderského zverokruhu) pohybu planéty X (Sutecha) počas prechodu cez slnečnú sústavu v čase, keď nastala kolízia s Jupiterom

 Aký je tvar orbitálnych dráh planét keď planéta X je príliš blízko k nim?

Orbitálne dráhy planét menia svoj tvar z eliptického na zvlneno eliptický, pretože gravitačná sila  od X a následne gravitačná sila aj od Slnka menia smery z ktorých pôsobia  pomerne rýchlo. Ďalší dôvod je, že planéty sú neustále nútene zakrivovať svoje dráhy, hlavne keď dráhy X a danej planéty ležia v jednej rovine a sú temer paralelné alebo dokonca ležia na jednej priamke. Skladá sa tu pohyb priamočiary s otáčavým, výsledkom čoho je zvlnená dráha planéty. Pozri obrázky.

Ak X je zhruba 10x ťažšia ako Jupiter a je 10x bližšie k Zemi ako on (predpoklad), tak gravitačná sila od  X je 1000x väčšia a gravitačná slapová 10000x väčšia ako gr. sila od Jupitera. Tento fakt sa prejaví výrazným zvlnením orbitálnej dráhy Zeme.

V našej slnečnej sústave majú planéty zvlneno eliptický pohyb aj za normálnych okolností.  Toto zvlnenie je ale veľmi jemné, takmer nepostrehnuteľné- nemerateľné, pretože vzájomné gravitačné sily medzi planétami (ich intenzity)sú veľmi malé v porovnaní s príťažlivosťou zemskou.

Astrológia pri popisovaní účinkov planét (pri  rozmanitých vzájomných konfiguráciách ich polôh) na človeka (ľudí) zachytáva prejavy toho, ako skladanie rôznych gravitačných (možno aj magnetických a iných…) polí pôsobí na organizmy, vývoj osobnosti, psychyku, vývoj plodu a podobne.  Dochádza tu vlastne k skladaniu vlnení (vznikajú stojaté vlny, maximá a minimá, impulzy…).  To že fyzika zatiaľ nevie takéto javy a ich účinky opísať ešte neznamená, že ani nemôžu existovať.

Ak si pozrieme obrázky orbitálnych dráh X a Slnka je zrejmé, že tiež Slnko sa pohybuje počas priblíženia s X  pomerne rýchlo a aj mení svoj smer pohybu. Výsledkom skladania takýchto pohybov medzi X, Slnkom, planétami je ešte väčšie zvlnenie elipsovitého pohybu planét, X, Slnka.

Zdroj – RNDr. Pavel Smutný – Viac TUTip našej redakcie:

Steve Taylor – Ovládání času

Cieľom tejto pozoruhodnej knihy sú tri veci: porozumiete času – prečo sa nám zdá, že v rôznych situáciách plynie rozličnou rýchlosťou, a že je to spôsobené našou mysľou. Získate nad časom kontrolu a schopnosť predlžovať ho tak, abyste si plnohodnotne predĺžili život. A naučíte sa prijímať a naplno využívať to jediné, čo máme – prítomnosť.

Úryvok: Na zrychlování času lze rovněž pohlížet z biologického hlediska. Jedna z teorií je taková, že naše vnímání času se mění s tím, jak se náš metabolismus s přibývajícími léty postupně zpomaluje. Tato teorie také dává určitý smysl, jelikož metabolismus dítěte je rychlejší a zpomaluje se úměrně tomu, jak stárneme – což by také odpovídalo tomu, jak vnímáme pozvolné a postupně se zrychlující plynutí času. Dětská srdce tlučou rychleji než srdce dospělých, a jejich dech a krevní oběh jsou rychlejší a díky tomu „odměří“ jejich biologické hodiny v průběhu o 24 hodin více času než ty naše. Děti mají více času jednoduše proto, že se v něm prostě pohybují rychleji. Představte si hodiny, které jsou nastaveny tak, aby odměřovaly čas o 25% rychleji než obyčejné hodiny. Takže místo 12 hodin odměří 15, místo 24 to bude 30, což by znamenalo, že den by podle těchto hodin trval déle než podle normálních hodin. Na druhé straně, starší lidé jsou jako hodiny, které odtikávají čas pomaleji. Ve třicátých letech psycholog Hudson Hoagland uskutečnil řadu pokusů, které prokázaly, že i tělesná teplota má vliv na vnímání času. 

Pôvodná cena:10.60 EUR, Naša cena:1.00 EUR

Zľava:90.00 %


Súvisiace články:


(Prečítané 1 702 krát, 1 dnes)

Comments are closed.