google27eaa3905ca3fee3.html

teloVo všeobecnosti môžeme povedať, že regresná terapia znamená, že s klientom ideme určitým spôsobom do minulosti a pri tom sa snažíme znovuprežitím udalostí riešiť problém, ktorý ho práve ovplyvňuje v prítomnosti. Prežité traumy v minulosti nás môžu do určitej miery ovplyvňovať v prítomnosti tak, že sa nám viac či menej pripomínajú prežité emócie alebo telesné pocity.

Keďže si nemusíme hneď uvedomovať či, a ktoré traumy z našej minulosti vplývajú na problémy, ktoré práve prežívame, nemôžeme ani tieto problémy uspokojivo riešiť. Regresná terapia nám dáva možnosť hľadať tieto príčiny našich súčasných problémov, uvedomiť si ich a tiež ich spracovať. Regresnou terapiou môžeme spracovať problémy s bolesťami rôznych častí tela, s chorobami, ktoré nás trápia a majú korene v traumách prežitých v minulosti, rôzne strachy a fóbie, duševné poruchy, závislosti.

Ďalej nám dáva možnosť riešiť vzťahové problémy a problémy s rozhodovaním.

Regresná terapia nám pomáha riešiť problémy z minulosti, tak aby sme už v tej minulosti nemuseli ďalej ostávať a zároveň umožňuje riešiť ilúzie budúcnosti, na ktoré má dosah naša minulosť, tak aby sme mohli žiť v prítomnosti.

Spracovaním problémov, ktoré nás trápia nám otvára možnosti spoznať samého seba, čo nám ďalej môže ukázať a pomôcť s hľadaním cesty k ďalšiemu poznaniu.

Regresná terapia je:

  • terapia slovom, kde sa riešenie nastoľuje komunikáciou s využitím verbálnych a neverbálnych prostriedkov bez priameho fyzického kontaktu.
  • terapia centrovaná na klienta, takže klient si pomocou terapeuta v uvedomení sám nachádza riešenie svojho problému. Terapeut nehodnotí klienta a jeho problémy, nesnaží sa meniť jeho myšlienky a nič mu nesugeruje.
  • nehypnotická terapia, kde sa využíva asociatívne vybavovanie informácií z minulosti, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
  • kauzálna terapia, kde hľadáme jasné príčiny problémov z minulosti, ktoré majú dosah na našu prítomnosť.
  • štruktúrovaná terapia, takže je presne definovaný postup a techniky v terapeutickom procese.
  • hlbinná terapia, kde v terapeutickom procese ideme do oblastí psychických a fyzickým prežitkov blízkej alebo vzdialenej minulosti. Klient si môže vybavovať informácie pár rokov dozadu, informácie z detstva, prenatálneho obdobia a tiež informácie z takzvaných minulých životov.
  • abreaktívna terapia, kde cieľom je opačná reakcia k reakcii problému, ktorá je nastolená znovuprežitím potrebných informácií z minulosti a vytvorením takzvanej korekcie.

TECHNIKY REGRESNEJ TERAPIE:

Základná terapia

Základná technika dáva možnosť spracovať nastavenie regulátorov a receptorov tela z minulosti tak, aby sa táto minulosť už neprejavovala. Dostávame sa k engramom, ktoré spôsobujú problémy. Tieto spracujeme postupom základnej techniky regresnej terapie vytvorením korektívnej udalosti ktorá zabezpečí, že sa problém už v prítomnosti nebude prejavovať. Keďže týmto procesom problém aj jeho príčiny spracujeme na úrovni vedomia, prestáva neprirodzená nadvláda podvedomia nad vedomím.

Základná regresná technika rieši psychosomatické problémy nášho života. Hľadáme príčiny problémov v traumách v minulosti cez telesné pocity, ktoré nás teraz ovplyvňujú v prítomnosti.

Nastolenie riešenia

V terapii nájdeme a postupne prechádzame všetky skoršie udalosti, ktoré sú podobné ako udalosť, kde prežívame popisované telesné pocity, ktoré spôsobujú problémy.

Prechádzame všetky skoršie udalosti, kde je v minulosti klientovi spôsobovaná bolesť, kde ju klient spôsobuje niekomu inému, kde je svedkom ako niekto spôsobuje bolesť a kde sám sebe spôsobuje bolesť. Ide o takzvané behy v terapeutickom procese.
Riešenie je vo vytvorení korektívnych udalostí k udalostiam z minulosti, kde sa nachádza zdroj bolesti – sú príčinou bolesti.

Prenatálna terapia

Prenatálna terapia rieši problémy, ktoré nás ovplyvňujú z obdobia počatia až pôrodu. Vychádza z teórie a praxe regresnej terapie, ktorá využíva asociatívnu schopnosť pamäte vybavovať si zážitky z minulosti, takže sedenie prebieha plne pri vedomí klienta.

Prax ukazuje, že prenatálne obdobie je akoby malé zhustenie nášho celého života z pohľadu psychiky a vzťahov. Prežívame tam mnohé interakcie s rodičmi a okolím, čo sa neskôr v živote môže prejavovať ako prežívanie podobných modelov správania až tak, že tieto doslova nevedome opakujeme. Keďže ale nepatria nám, ale našim rodičom, sme často v živote podvedome tlačení do ich poznávania a nakoniec „odovzdania“ týchto modelov správania komu naozaj patria. Prebieha proces, ktorý by sme mohli nazvať prijatie rodičov a pochopenie seba a svojho života. Uvedomenie seba samého.

Nastolenie riešenia

V terapii klient prechádza a poznáva svoje zážitky počas prenatálneho obdobia, emotivitu a modely správania svojich rodičov a okolia, v ktorom žijú. Zároveň toto poznávanie pomocou terapeuta spája s prežívaním v prítomnosti a tým poznáva mapu modelov správania, ktoré mu nepatria. Klient sa potom môže vedome rozhodnúť, či ich ďalej bude používať, alebo miesto nich bude používať už svoje modely. Dostáva tak jasný obraz o sebe, svojich rodičoch, o rode, z iného pohľadu.
Potom môže tieto udalosti pochopiť a prijať rodičov takých, akí naozaj sú a tým sa priblížiť k prijatiu samého seba. Dochádza k riešeniu mnohých problémov, hlavne v postojoch a vzťahoch.

Terapia Detstvo

Z praxe sa mi ukázalo, že pristupovať k niektorým problémom, ktoré majú svoje korene (príčiny) v detstve technikami zakladná technikla, vzťahová technika, archetypálna vzťahová technika nebýva jednoduché. Sú to hlavne niektoré problémy bez somatických prejavov a modely správania, ktoré presahujú prenatálne obdobie.
Samozrejme je riešenie možné aj s vyššie uvedenými technikami, ale jeho efektivita a potreba opakovania spravcovávania v niektorých prípadoch býva v terapii kontraproduktívna.

Detstvo je zdrojom modelov správania

Podobne ako prenatálne obdobie je detstvo takým začiatkom, kde naberáme mnohé podnety a skúsenosti priamo od rodičov a okolia.

Najviac podnetov preberáme do 3 mesiacov života, kedy je podnetový systém dieťaťa úplne otvorený, potom ešte priamo prijímame podnety do 3-4 rokov, neskôr už stále menej a menej. Potom sa priame prijímanie cez podnetový systém uzatvára, dospelý človek už priamo neprijíma žiadne informácie, všetky prechádzajú cez rôzny typ filtra našej psychiky.

V detstve prežité „dotyky“, ktoré môžeme nazvať poníženie so stratou kontroly (psychické alebo fyzické znásilnenie), sa môžu neskôr prejavovať v problémoch bez somatických prejavov alebo „nesprávne“ používanými modelmi správania. Pristúpiť k nim cez základnú techniku regresnej terapie nie je jednoduché, cez vzťahovú možné, ale do vzťahu je potrebné dať priamo model správania alebo obdobie.

Šamani by povedali: Silové zviera je „preč“.

Nastolenie riešenia

Technika spočíva v nájdení a spoznaní „vnútorného dieťaťa“, ktoré mohlo byť nejakým „zásahom“ v detstve poznačené.
V terapii klient prechádza a poznáva svoje zážitky počas detstva, emotivitu a modely správania svojich rodičov a okolia, v ktorom žijú. Zároveň toto poznávanie pomocou terapeuta spája s prežívaním v prítomnosti a tým poznáva mapu modelov správania, ktoré mu nepatria.

Keďže je podnetový systém v detstve otvorený úplne inak ako v dospelosti, bývajú problémy z detstva v dospelosti týmto rozdielom ovplyvnené. Klient po prejdení techniky „Hľadanie seba v detstve“ často hovorí o tom, ako ho mohla takáto „maličkosť“ z detstva takto ovplyvňovať v prítomnosti.

Resize of kruhVzťahová terapia

Vzťahová regresná terapia rieši priamo problémy vo vzťahoch najčastejšie s nejakou osobou alebo osobami, prípadne rieši problémy vo vzťahoch s nejakou vecou, udalosťou alebo javom.

Dostávame sa k úplnému začiatku daného vzťahu, k prvej udalosti, kde sa nám odkrýva príčina momentálnych riešení problémov tohoto vzťahu cez utrpenie. Vzťahová technika ide ďalej k podstate a hľadá aj príčiny toho, kde sa začali alebo čo predchádzalo kolám utrpenia napríklad aj v telesných pocitoch.

Otvára sa nový obzor uvedomenia, ktorý rieši problémy predtým skryté alebo obtiažne zvládnuteľné.

Teória a prax vzťahovej terapie hovorí, že začiatkom kola utrpenia vo vzťahu je vždy konflikt, ktorý nastal vo vzťahu, pričom daní aktéri vzťahu na neho nemali priamy vplyv.

Nastolenie riešenia

Prejdenie a uvedomenie všetkých udalostí kola utrpenia v danom vzťahu a nájdenie jeho začiatku.

Vo vzťahu sú vždy dvaja. Začiatok spočíva s úplne prvom konflikte v danom vzťahu, kde priamou príčinou nebol ani jeden z nich. Poznaním celého systému daného kola utrpenia, vrátane toho kde začalo, dostávame možnosť na jeho pochopenie prijatie.

Archetypálna vzťahová terapia

Archetyp je nezávislá stavebná štruktúra reality bez špecifického obsahu. Archetyp je základná matrica, do ktorej sa všetko v realite má snahu vtesnať.

Archetypálna vzťahová technika rieši vzťahové problémy na úrovni určitého archetypu, ktorého pôsobenie nás priamo či nepriamo ovplyvňuje v prítomnosti.

Vzťah k mužom, ženám, moci, oceneniu a podobne. Dostávame sa až na začiatok celej štruktúry problémov, kde sme daný archetyp začali riešiť, čo nám umožňuje pozrieť sa na jeho pôsobenie z iného pohľadu. Začíname chápať náš vťah a problémy s daným archetypom, toto jeho pôsobenie môžeme následne prijať, tak aby nám už nevstupoval do života deštruktívnym spôsobom.

Archetypálna vzťahová technika otvára obzor uvedomenia na základe základných otázok nášho bytia a zároveň dáva možnosť pochopiť počiatočné podmienky prežívaného vesmíru a ich vplyv na prítomnosť.

Nastolenie riešenia

Prejdenie a uvedomenie všetkých udalostí kola utrpenia v danom vzťahu s archetypom a nájdenie jeho začiatku.
Vo vzťahu sú vždy dvaja. Začiatok spočíva s úplne prvom konflikte v danom vzťahu s archetypom, kde priamou príčinou nebol ani jeden z nich. Poznaním celého systému daného kola utrpenia, vrátane toho kde začalo, dostávame možnosť na pochopenie prijatie archetypu, v ktorom cítime problém.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY OHĽADOM REGRESNEJ TERAPIE

Je regresná terapia bezpečná?

Terapia prebieha pri vedomí, takže si klient plne uvedomuje presne čo sa s ním deje počas celého sedenia. Ideme len do minulosti, ktorú klient už raz prežil, preto z určitého pohľadu to nie je pre klienta nič nové. Nový môže byť postup, ktorým sa do minulosti dostávame. Skúsenosť ukazuje, že po prvých sedeniach si klient osvojí všetky techniky, ktoré od neho terapeut vyžaduje a nie sú postupne pre neho ničím neznámym.

Ako sa pozerá regresná terapia na takzvané minulé životy?

Cieľom regresnej terapie nie je ani zisťovať ani potvrdzovať, či minulé životy existujú. Jedným z pravidiel v terapeutickom procese je, že „terapeut nehodnotí vybavované informácie klienta“. Z toho vyplýva, že ak sa klientovi vybavia informácie, ktoré zjavne nepatria do prežitkov z jeho života, sú ďalej prechádzané ako iné udalosti a informácie. Tento postup zaručí efektívne riešenie a výsledok terapie.

Teória minulých životov ostane až do jej potvrdenia len na úrovni viery. Z pohľadu terapeutického procesu však nie je dôležité ani podstatné či minulé životy existujú alebo nie.

Na čom je regresná terapia založená?

Regresná terapia je založená na princípe doplnenia informácií na úrovni vedomia, ktoré sa tam nenachádzajú z dôvodu určitého prežívania udalostí. Najčastejším dôvodom chýbajúceho uvedomovania je prežívanie traumy a nemožnosť prejavovať individualitu.

Chýbajúce uvedomenie neskôr spôsobuje problém, ktorý nás núti k uvedomeniu dodatočnému. Znovuprežítím a doplnením informácií dochádza k doplneniu informácií na úrovni vedomia, pričom daný problém stráca svoj účinok a ostáva už len skúsenosť.

Viac tu: http://www.regresnaterapia.sk/


Súvisiace články:


K tématike regresnej terapie odporúčame knihy od Micheala Newtona:

Michael Newton – Cesty duší – Fascinujúce dielo, zostavené na základe výpovedí ľudí, uvedených do hlbokej regresnej hypnózy. Autor-hypnoterapeut sa zameriava na širšiu súvislosť našich životov – čo se deje po smrti, v období medzi životmi, ako si duša volí podmienky nového života, aké sú naše vzťahy s inými dušami a pod. Kniha je písaná veľmi inteligentne a pútavo. Autorov text dopĺňa množstvo ukážok z hypnózy rôznych ľudí.

+

Michael Newton – Proměny duší – Príbehy vedomého osvietenia duše na základe regresnej hypnózy. Hrdinovia týchto príbehov mali možnosť nahliadnuť do duchovného sveta a pochopiť zmysel svojich ťažkostí alebo bolestných skúseností. Všetky príbehy začínajú popisom konkrétneho problému, ďalej nasleduje odhalenie jeho koreöv a nakoniec riešenie. Na záver každej kapitoly sa dozviete, ako prispela skúsenosť s hypnoterapiou ku skvalitneniu života subjektu.


(Prečítané 3 464 krát, 1 dnes)
 

One Response to Techniky regresnej terapie

  1. Jaroslav píše:

    Dobry den,mam zajem to zkusit,jenom jestli praktikujete v Praze.Děkuju…..