google27eaa3905ca3fee3.html

Hladovění je magickým klíčem k obnově vlastního zdraví a k jeho zdokonalení.

V dávné minulosti se medicína neoddělovala od ostatních sfér poznávací činnosti člověka a po právu byla považována za první stupeň moudrosti. Nejstarší zprávy o hladovění pocházejí proto od takových známých svatých, jako byl například Buddha, Ježíš Kristus, nebo mudrců, jako byl Pythagoras, Sokrates, Platon a dalších.

V průběhu tisíciletí se nashromáždil unikátní praktický materiál, který vyjadřuje různorodé efekty, vznikající v organizmu člověka během hladovění. Tyto efekty je možné shrnout do dvou kategorií – efekty, působící na životní pole člověka, a na jeho fyzické tělo.

Metodiky a výsledky přeměny polní podstaty člověka pomocí hladovění byly zapomenuty a vytlačeny názornějšími výsledky, které ovlivňovaly spíše fyzické tělo.

Hladovění je speciálním odvětvím nové vědy o člověku. Vaším proviněním jsou škodlivé zvyky, vaší odměnou je zdravý způsob života. Hladovění ovlivňuje polní formu života člověka dvojím způsobem: trénuje životní sílu organizmu potřebnou k regeneraci a zbavuje vědomí různých škodlivých návyků, které potlačují životní sílu, a v neposlední řadě zlepšuje charakterové rysy. Právě tyto dvě stránky využívali starodávní mudrcové k dosažení jasné mysli a svátosti.

Hladovění a životní síla organizmu

Začneme vysvětlením, co rozumíme životní silou organizmu? Je to informační a energetická hladina lidské bytosti, která řídí vývoj lidského organizmu od oplodnění vajíčka až do období pohlavně zralého člověka. Během dalšího života člověka udržuje tato hladina jeho organizmus ve stabilním stavu.

Pro lepší vysvětlení, co je to životní síla organizmu, uvádím následující informace: člověka má fyzické tělo, v němž probíhají fyziologické procesy; za fyzickým tělem a procesy, které v něm probíhají, se nachází životní pole různých energií; energetická pole tvoří kvantovou hladinu lidské bytosti; kvantová hladina člověka je tvořena a udržována ještě hlubší, informační a energetickou hladinou, kterou jsem pojmenoval životní sila nebo životní energie.

Termín z ájurvédy prakriti, což znamená pravá podstata člověka, se skládá z životní síly a kvantové hladiny lidské bytosti, která tuto bytost vytvořila. Všechny další složky lidského organizmu, to znamená energetická pole, fyziologické procesy, tkáně organizmu a hmotnost těla dospělého člověka se v procesu života mohou měnit. Prakriti (životní síla a kvantové tělo člověka) se však nemění.

Mnozí vědci a lékaři zdůrazňují během hladovění životní sílu organizmu a její úlohu. Uvedu několik jejich zkušeností, aby si čtenáři mohli udělat lepší představu o tomto závažném fenoménu. Paul Bragg, známý americký dietolog, konstatuje, že životní energie, která se dříve zužitkovala na trávení potravy, se během hladovění spotřebovává na vyloučení nečistot z organizmu. Jestliže člověk hladoví, jeho organizmus provádí díky životní energii takzvanou samoočistu, samoléčbu a sám se regeneruje.

Tisíce činů, které člověk vykoná, vyžadují pouze jedno – životní energii! Životní energie je univerzální devizou, přičemž všichni živí tvorové od nepatrného viru až k člověku se snaží tuto energii ovládnout. Není možné ji ani koupit, ani prodat. Mnoho lidí se domnívá, že životní energii lze získat účinky nejrůznějších léků nebo jiných látek. To je však velmi mylná představa. Životní energie je odměnou za způsob života, který se co nejvíce podobá přirozenému způsobu života. Hladovění je speciálním klíčem ke kouzelné skříňce, v níž matka příroda chrání životní energii.

Hladovění ovlivňuje každou buňku lidského organizmu a nechává ji, aby vyprodukovala co nejvíce životních sil a zároveň aby se také sama zregenerovala.

Nyní se podívejme, jaké faktory utlačují životní sílu organizmu (jiný název je kundaliní). V našem organizmu se tedy nachází:

  1. Životní síla, která řídí a podporuje vývoj lidského organizmu.
  2. Kvantový model lidského organizmu, jenž je představuje základní schéma fyzického těla a fyziologických funkcí.
  3. Energetická pole ovlivňující různé fyziologické procesy. Jedná se například o erekci mužského pohlavního orgánu. Energetické pole intenzivně pumpuje během tohoto fyziologickém procesu krev, která vyvolává erekci.
  4. Tkáně lidského organizmu, jež mají různou strukturu.
  5. Rozum člověka, založený na orgánech smyslů a paměti. Lidský rozum je specifickým orgánem, s jehož pomocí člověk komunikuje s okolním prostředím.

Jestliže budeme posuzovat lidský organizmus v souladu s výše uvedeným podle stupně důležitosti, pak nejdůležitější je životní síla a rozum (jejich lokalizace je v srdci a mozku). Tkáně organizmu je možné považovat za vázanou životní sílu, která se v případě nutnosti může rozkládat a být organizmu k dispozici k dalším potřebám. Jinými slovy, v lidském organizmu se nachází zdroj životní síly (mozek a srdce) a depo životní síly (ostatní tkáně organizmu).

Nyní se na základě uvedených informací podíváme na proces zpracování potravy. Z fyziologie víme, že k rozmělnění potravy dochází v dutině ústní, v žaludečním a střevním traktu se štěpí na jednotlivé složky, vstřebává se krví a postupuje do jater.

Nezamýšleli jste se někdy nad tím, proč krev ze žaludečního a střevního traktu musí projít nejdříve játry a teprve potom se dostává do celého organizmu? Proč se jednotlivé složky potravy, které se vstřebají do krve, nerozptýlí hned do celého organizmu? Je tomu proto, že tyto látky jsou pro organizmus cizí a vyvolávají okamžitou alergickou reakci. V játrech dochází k jejich novému zpracování, to znamená, že z cizích látek se přeměňují na látky, které jsou organizmu vlastní. Organizmus může pouze v této podobě kvalitně využít výživné látky. Je úplně samozřejmé, že k takovémuto zužitkování je nezbytná energie organizmu.

Sousto potravy nepředstavuje jen látky, z nichž se skládá, ale jsou to také informační a energetická pole, která tvoří jeho základ. Vložení vedlejších informací a energií společně s potravou do informačního a energetického pole člověka způsobí jeho oslabení. Organizmus musí spotřebovat část své energie k přeměně cizí energie na energii vlastní, to znamená, že se jedná o podobný proces, jenž probíhá v játrech s výživnými látkami. K potlačení energetických polí dochází v ústní dutině a v žaludku. Mechanizmus potlačení jsem označil výrazem informační a energetická homeostáze.

S přibývajícím věkem člověka dochází k odumírání vlastních buněk organizmu a produkty životní činnosti buněk a cizí látky se stále více hromadí v těle. Každá látka má přitom svoji kvantovou hladinu. V kvantovém těle člověka se postupně objevují a hromadí cizorodé kvanty odumřelých buněk, metabolitů a cizorodých látek (zavedení různých protéz a úpravy postavy například pomocí silikonu narušují na této úrovni zdraví lidského organizmu). Kvantové pole člověka ztrácí svoji stejnorodost, jsou rozmazaná a oslabená. To nakonec vede k tomu, že struktura a funkce orgánů není v pořádku a dochází k narušení. Zevně se tyto změny projeví jako předčasné stárnutí.

Pokud člověk začne hladovět, životní síla není tolik zatěžována. Nespotřebovává ji proces informační a energetické homeostáze a její zbytek vymete z kvantového pole člověka všechny zbytečné a cizorodé látky. Nečistoty se začínají vylučovat z míst, kde se  usazovaly, a dostávají se do krevního řečiště. S proudící krví se pak dostávají do vylučovacích orgánů a vylučují se z těla ven.

Životní síla začne při vylučování nečistot regenerovat kvantové tělo lidského organizmu. To vede k regeneraci struktury nitrobuněčných prvků, ke zvýšení aktivity enzymů, k obnově genetického aparátu buněk a buněčných membrán. Obnovení  kvantového těla vede k posílení a harmonizaci polí, což se následně odrazí na aktivitě fyziologických funkcí organizmu (zlepšuje se činnost smyslových orgánů, ztrácí se sexuální ochablost a dochází ke zlepšení jiných činností a projevů).

Množství životní energie v organizmu člověka se během hladovění zvyšuje dvojím způsobem: ze zdroje, v němž se energie produkuje, a z depa, to znamená tkání organizmu.

Tkáně organizmu se podle délky hladovění pomalu rozkládají, životní energie přechází z vázaného stavu do aktivní podoby a využívá se k podpoře životních procesů. Důsledkem tohoto procesu, probíhajícího v lidském organizmu, je nevyváženost mezi stávající zásobní životní energií v tkáních organizmu a energií, která je k dispozici v kvantovém těle. Podobná nevyváženost se objevuje u vyvíjejícího se organizmu. Kvantové tělo dítěte předbíhá ve svém vývoji růst fyzického těla. To vede k tomu, že při regeneraci se životní síla produkuje mnohem více proto, aby se tkáně organizmu obnovovaly podle schématu kvantového těla rychleji. To znamená, že během takzvané regenerační výživy probíhají v organizmu dospělého člověka procesy, které jsou vlastní vyvíjejícímu se dítěti.

Tím se více zásobní životní energie (tkání organizmu) přeměňuje na aktivní energii (což bylo narušeno v průběhu hladovění), a v tom vlastně spočívá efekt omlazení a růstu organizmu. Je potřeba si však uvědomit že doba hladovění nesmí překročit fyziologické hranice. Rozumné opakování správného hladovění umožňuje trénovat mechanizmus produkování životní energie. To vede zároveň k tomu, že organizmus člověka zůstává mladý a je odolný vůči různým škodlivých faktorům z okolního prostředí.

Takovýmto způsobem životní síla člověka regeneruje organizmus.

Text je z knihy:

128338_leciva-detoxikace-hladem-teorie_mediumGennadij Malachov – Léčivá detoxikace hladem – Teorie

Organizmu treba pomôcť zbaviť sa usadených škodlivých látok, obnoviť silu orgánov, posilniť imunitu a omladiť bunky. Hladovanie je veľmi mocným liečivým prostriedkom, nástrojom fyzickej, ale aj psychickej a duchovnej očisty (pozor – nie je to vhodný prostriedok iba na schudnutie), ak sa robí správne a s porozumením. Uznávaný autor vyčerpávajúco, odborne a pritom zrozumiteľne popisuje, čo sa deje s ľudským organizmom, keď nejaký čas neprijíma potravu.

Hladovať sa dá viacerými spôsobmi a rôzne dlho, so zreteľom na biologické rytmy, individuálnu konštitúciu a vek človeka. Tieto rôzne možnosti sú v knihe popísané. Dozviete sa tu všetko potrebné, aby ste sa mohli bezpečne zorientovať v tejto svojskej metóde.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 8.01 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.89 EUR


Súvisiace články:


foto: https://commons.wikimedia.org/


 

(Prečítané 835 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.