google27eaa3905ca3fee3.html

Všichni jste nádherné bytosti – oplýváte velkým nadáním, jste jedineční a v pravém smyslu slova Božští. Přestože do vás po celý život vtloukali, že jste jen ubozí tvorové, jediné, co je opravdu důležité, je míra vašeho poznání zvaného život.

Jste drahý Bůh Otec, protože jste věčnou součástí Boží mysli. Jen si ještě svůj význam musíte uvědomit; na to však časem přijdete. V mých očích – a nejen v mých, ale také v očích všech ostatních viditelných i neviditelných bytostí ve všech vesmírech a na všech úrovních života – jste milovanými bratry. Jsme všichni navzájem propojeni moudrostí, ušlechtilostí a Boží láskou; tou úžasnou myšlenkou, která vás posiluje v průběhu celé věčnosti bez ohledu na to, jak se chováte.

Jste větší poklad, než jste si kdy mysleli, protože bez kohokoliv z vás by život, vesmír a veškeré molekulární struktury nemohly existovat. Pro vás a kvůli vám se život stal živoucím projevem moudrosti – hrou, v níž myšlenky nabývají oslnivých barev reality.

Jste nádherné bytosti nehledě na to, co si o sobě myslíte, a spolutvůrci všeho, co je. Jste úžasní. Podívejte se na své bratry, kteří spolu s vámi vytvářejí celek zvaný lidstvo. Nikdo z vás nevypadá stejně. Jste jako květiny rostoucí v překrásné zahradě, z jejichž semen se rodí nové druhy, ještě krásnější a barevnější.Všichni jste nádherní, přestože se od sebe odlišujete; každý z vás je Bůh vyjadřující se prostřednictvím své jedinečné vůle.

Kdysi jste byli jen malou hrstkou myšlenek – zářivým světlem, jež se rozšířilo do věčnosti. Abyste mohli lépe prozkoumat své království, navrhli jste po řadě experimentů hmotná těla, která jsou v podstatě zhuštěnými myšlenkami. Díky nim jste se mohli vyjadřovat na jiné rovině Bytí a pustit se do objevování celé škály projevů Boha. Beztvaré světlo, jímž jste byli, se díky vaší bezmezné tvůrčí síle transformovalo do buněčné hmoty zvané člověk. Stali jste se tak Bohem- člověkem, principem zvaným Boží mysl, jenž se vyjadřuje prostřednictvím živého organismu.

Jako lidstvo představujete pozoruhodnou inteligenci. Nejenže jste vdechli do vlastních buněčných struktur život a opatřili je instinktem, aby byly schopny přežít: také jste hmotné tělo spojili s nejvyšší inteligencí, aby se mohlo neustále kultivovat a rozvíjet. Na základě svého vývojového konceptu jste se rozvinuli z člověka neandertálského do Homo sapiens, člověka moudrého. Trvalo miliardy let a bylo zapotřebí řady ne vždy úspěšných pokusů, než vzniklo lidstvo a vzpřímené bytosti, které nyní sedí přede mnou.

Všichni jste zde proto, abyste demonstrovali sílu své tvůrčí inteligence na této rovině života. Myšlenka, váš milovaný Otec, existuje ve všech podobách: od světelné formy až po hrubou hmotu. Moudrost vzkvétá na všech rovinách. Ovšem tato rovina, kterou nazýváte Země, je místo, kde lidstvo – jež je spojením myšlenky a hmoty – dosahuje vrcholu svého vývoje.

Myslíte si, že jste jako lidé nedostatečně rozvinutí? Máte za to, že znamenáte méně než bytosti neviditelného světa? Není tomu tak. Jste na dobrodružné cestě za poznáním věčného myšlenkového procesu. Kdybyste neprošli zkušeností, která se nazývá lidský život, nikdy byste nepochopili definitivní pojem toho, kdo a co je Bůh, protože byste nepoznali, že království Boží se rozprostírá již od úrovně světla k elektru, a ke hmotě a nakonec k formě. Bůh tedy nepředstavuje jen ty nejvyšší frekvence myšlenky; Bůh se nachází také na úrovni nejhustší a nejnižší myšlenkové frekvence zvané hrubohmotný svět.

Jen v lidské podobě můžete vyjadřovat Boha ve všech jeho podobách; jako Bůh-člověk nejste jen myšlenkou a emocí, ale také světlem, elektrem a hmotou současně. Nikdo není schopen vyjádřit celé království Boží, dokud neprojde lidskou zkušeností. Abyste mohli porozumět myšlenkám, uvědomili si podstatu všeho, co je, a objevili v sobě Boha, musíte být pro to dostatečně otevřeni a musíte se naučit sami sebe milovat. Jen tak pochopíte všechny roviny Bytí včetně té, na které se nacházíte teď. Vyjadřováním se na úrovni hrubohmotného světa získáváte poznání Boha ve formě zvané hmota.

Ti, kdo se ještě nedostali na úroveň Boha -člověka, nemají potřebnou zkušenost, aby byli schopni získat moudrost a poznání z veškerého života. Jedině ti, kteří se odhodlali přijít na tuto rovinu existence a stát se součástí její krásy – tím, že ji vyvíjeli, tím, že tvořili její barvy, hory a další nádherné monumenty – pouze ti rozumějí tajům lásky, radosti a tvořivosti. Jen tito cestovatelé, kterými vy sami jste, mají schopnost získat moudrost z nekonečnosti a cítit po ní touhu. Rovina hmoty dovoluje a umožňuje nekonečnost života skrze nekonečnou kreativní expanzi. Být mužem či ženou, být kolektivním lidstvem je skutečnou výsadou a opravdovou ctí. Lidský život je doopravdy životem božským.

Jistě jste se setkali s pojmem andělé a řada z vás si přeje se jimi stát. Byl by to krok zpět; tato Božská stvoření nedosáhla potřebné úrovně vědomí a teprve musí projít lidskou zkušeností. Jsou to energetické bytosti, Bohové, kteří se časem stanou Bohem-člověkem, avšak nemají pochopení pro lidstvo ani slitování s ním. Jak vám může někdo na úrovni neviditelného světa dokonale porozumět, pokud sám neprošel stejnou zkušeností? Lidstvo je mnohem vyspělejší než andělé, kteří nedospěli na úroveň Boha vyjádřujícího se ve hmotné podobě zvané člověk; jsou omezeni ve svém poznání lidstva i jeho radostí a strastí.

Být součástí lidstva je posvátná zkušenost – jen tímto způsobem se totiž můžete dokonale přiblížit Bohu a branám nebeského království. Je třeba, abyste pochopili, že tím, že jste se stali součástí lidstva, jste se nijak nesnížili. Bez této zkušenosti byste nikdy nemohli vstoupit do království nebeského. Nemohli byste vstoupit do nebe, kdybyste nikdy nesestoupili do života.

Zkušenost v lidském těle je velmi cenná a smysluplná. Díky ní porozumíte ohni, jenž žhne ve vašem nitru a který se nazývá Bůh všemohoucí. Z tohoto ohně se skládá všechen život. Žít ho skrze nejvyšší stupeň inteligence hrubé hmoty – čímž je lidstvo – vám dovolí získat celistvý pohled na to, co je Bůh. A když to všechno dokonale poznáte – vnitřní i vnější vesmír, hmotu, lásku, radost i utrpení – pak proniknete do Otcovy podstaty a stanete se jím.

Důvodem vaší existence na Zemi je objevování a zkoumání Boha skrze hmotu těla, které obydlujete. Síla zvaná život podporuje váš kreativní projev; tato síla současně stmeluje atomy a udržuje Zemi ve vesmírném prostoru. Jejím univerzálním posláním je nekonečný růst, vývoj a přeměna. Vaším úkolem během všech stadií, jimiž jste kdy prošli, bylo poznávat život, učit se z něj a své poznatky propojovat a začleňovat do svých zkušeností. Váš život je o tvoření. Hrajete si se svými tvůrčími myšlenkami a vyjadřujete je prostřednictvím hmoty, abyste tak získali moudrost, poznání a identifikovali se s velkou záhadou, jíž jste. Všechno na této Zemi je však iluze. Jste přesvědčeni, že vaše trojrozměrná planeta je reálná, ale není tomu tak. Všechno snažení lidstva je iluze, vysněná realita. Skutečný svět se odehrává pouze ve vašem nitru na úrovni citových zážitků; je to neustálý pohyb emocí, který se neřídí logickými pravidly, ale láskou.

Tento svět, který nazýváte realitou, by nikdy neexistoval, kdybyste neměli oči a díky nim jej nevnímali skrze emoce uvnitř své duše. Všechen tento úžasný svět hmoty byl vytvořen za účelem budit v duších těch, kdo se podílejí na jeho vytváření, emoce. Výsledkem je největší hodnota života – moudrost. Nejde jen o rozumové poznání; je to emocionální poznání získané na základě zkušenosti.

Život, toto velké podium určené pro vaše kousky, je vaše království. Je to základna, na níž si plníte své iluze. Můžete se přenést do jakékoliv reality, vysnít si jakoukoliv myšlenku, pocítit jakoukoliv emoci – a svůj sen zrealizovat, přičemž kdykoliv v průběhu můžete změnit svůj názor a udělat to jinak.

Smyslem života na planetě hmoty je dokázat těm, kteří ji obývají – lidstvu – že každá myšlenka, která je přijata v podobě emoce, je následně materializována ve fyzickou realitu. Teprve když získáte toto poznání a uplatní se vaše úžasná tvůrčí síla, vaše nitro se probudí a vy si uvědomíte, že jste Bůh. Bez lidské zkušenosti byste na to nikdy nepřišli. Tento život je tu proto, abyste se mu otevřeli. Je pestrý, bohatý a plný dobrodružství i výzev. Všude okolo vás staví otevřené brány a příležitosti k vašemu dalšímu růstu, abyste získali dostatek zkušeností potřebných k uvědomění si Boha ve svém nitru. Jen Bůh totiž má schopnost vytvářet hmotná díla, která potvrzují jeho slávu.

Zasloužíte si být oslavováni za to, že jste Bůh -žena nebo Bůh-muž, protože život na této úrovni může růst a vyvíjet se jen tehdy, když se jako Bůh stanete člověkem. Jste nádherní a mnohem mocnější, než si myslíte. Každá vaše emoce i každá vaše myšlenka vytváří život. Je jen na vás, abyste mu uvolnili místo a nechali jej vejít. Není to v silách neviditelných bytostí: ty se mohou uplatňovat jen na úrovni neviditelného světa. Kdo je však schopen podpírat království hmoty, království ze všech nejvznešenější? Jste to vy, vaše myšlenky a míra vaší otevřenosti.

Díky vám mají věci smysl a život může existovat. Oslavujete tak království Boží, aniž byste si to uvědomovali, protože jste přesvědčeni, že jste na nižší úrovni než andělé. Už brzy poznáte, že to není pravda, a světlo i barvy duhy přijdou a připomenou vám, kdo ve skutečnosti jste. Bude to věk osvícení – nezbytná zkušenost pro člověka, aby si uvědomil, že je ve skutečnosti součástí Boží mysli. Čekají na vás úžasná dobrodružství, nekonečná hra s myšlenkami a nové definování hmoty, času, prostoru, vzdálenosti i vás samých.

Jste opravdu úžasní. Vykonali jste dlouhou cestu, abyste se stali tím, čím nyní jste. Účelem této cesty je uvědomění si Boha ve všem, co je: v myšlence, ve světle, v elektru i hrubé hmotě této Země. Všichni jste touto cestou prošli. To je na vás krásné a současně svědčí o vaší velké odvaze riskovat. Přeměna velkého nesmrtelného Já do hmotné podoby totiž skýtá možnost ztráty vlastní identity, kdy je dotyčný zcela zaujat svým přežitím. Naneštěstí je to případ většiny lidí.

Víte, proč mně, záhadnému Ramthovi, nyní nasloucháte? Je to proto, že ve svém nitru věříte, že to, co jsem vám právě řekl, je pravda. Hledáte cestu, která vás zavede zpět k vašemu prvnímu Božskému vědomí, které vše uvede do pohybu. Hluboko uvnitř cítíte, že jste víc než jen kus hmoty, víc než maso a krev – že máte Božskou podstatu. Jste tu proto, abyste na to přišli a otevřeli se Božskému principu, jímž jste, a ve svém nitru našli počátek světla a dech myšlenky, z níž jste vzešli.

Moji nádherní druhové, to vy jste dali život větru, vy jste dali Slunci důvod zářit a díky vám se bouřkové mraky seskupují a hromadí svou sílu, aby mohly uhasit žízeň Země. Nevíte to, protože jste byli vždy přesvědčeni, že jste méně než láska, která je Bůh. Miluji vás a ctím vás, protože jsem byl stejný jako vy. Prožíval jsem tytéž iluze a snil stejné sny. Na místo, kam jsem se vydal, se také jednou dostanete, ale nejdříve musíte přijmout tento život a Boha tím, že se láskyplně otevřete sami sobě.

Vzdávám vám poctu z hloubi srdce. Jste velcí a důležití a jen díky vám existuje věčnost a veškerý život. 

– Text je úryvek z knihy – Bílá kniha:

Ramtha – Bílá kniha – Ramtha je vyspelá duchovná bytosť, ktorá sa prejavuje prostredníctvom fenoménu zvaného channeling cez Američanku JZ Knight. Ramtha hlása úplnú slobodu a božskosť človeka. Kladie dôraz na zodpovednosť každého jedinca za vlastnú realitu, lebo naše postoje ovplyvňujú náš život, a teda môžeme zmeniť svoj život tým, že zmeníme svoje myslenie. Jeho učenie patrí k najvýznamnejším stavebným kameňom súčasnej ezoteriky.

Pôvodná cena: 11.60 EUR, Naša cena: 9.28 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 2.32 EUR

 *

(Prečítané 1 184 krát, 1 dnes)

Comments are closed.