google27eaa3905ca3fee3.html

220px-Satrughna_slays_Lavana

Král Lávana byl svědomitý hospodář, který udržoval svou říši ve vzorném pořádku. Nikdy by si nedovolil sebemenší porušení zákonů a pravidel a důsledně k tomu vedl i ostatní. Přesto jeden starý zvyk, který se nesměl zanedbat, mu dlouho nedal spát: V jeho rodu byla tradice, které se nevyhnuli ani jeho otec ani jeho děd, že panovník uspořádá velkou jágu, ohňovou oběť na počest krále bohů Indry. Bude to se spoustou bráhmanů, obětníků a hudebníků s bubínky, flétnami i strunnými nástroji, a zejména se záplavou darů, které se všechny spálí v posvátném ohni. Bůh Indra za to slíbil jeho předkům, že o ně bude pečovat k jejich štěstí i slávě, a to jak hmotně v čase ohrožení říše, tak i duchovně, až na ně dolehne tíha jejich karmy.

Ptáte se, proč král Lávana s touto obětí stále váhal? Tradovalo se totiž, že bůh Indra svůj slib sice spolehlivě splní, království bude vzkvétat i králi propůjčí božskou moudrost, přesto se králi jednou v životě přihodí nějaké neštěstí. A to starostlivý a opatrný Lávana nemohl snést, na to se neodvážil ani pomyslet. A tak ho napadla následující lest:

„Říše bohů je přece duchovní, není to nic jiného než pouhé představy! Soustředím se tedy hluboce po mnoho dní a nocí, a celou oběť vykonám jen ve své představě – s ohněm, bráhmany, obětníky i hudebníky, i se všemi dary, a to v míře nesčetné. Tím dostojím tradici svých předků, a kdyby mě za to mělo stihnout nějaké neštěstí, bude to zase nanejvýš v mé představě, a s tím už si samozřejmě hravě poradím. A kolik navíc ušetřím, to všechno budu moci rozdat chudým.“

Jak si usmyslel, tak i učinil, a od té doby měl klidný spánek a mohl se pilně věnovat svému královskému dvoru.

Bůh Indra samozřejmě o všem dobře věděl. Královou obětí byl sice potěšen, jeho péčí o říši také, tam Indra svou mocí zasahovat nemusel. I po duchovní stránce se mu král Lávana zamlouval, byl laskavý a spravedlivý, jen ta jeho úzkostlivost a lpění na pozemských věcech mu bránily pokročit. Rozhodl se tedy, že z nich krále vysvobodí, a to způsobem, jakým se on sám zachoval k němu – jakou karmu způsobil, taková mu náležela.

Jednoho dne se v paláci objevil neznámý muž, který si sebejistě razil cestu davem dvořanů přímo ke králi. Měl na sobě oranžové roucho svatého muže, přesto však nevypadal nijak skromně ani poníženě – naopak, jeho pohyby náležely člověku, který byl zvyklý poroučet.  Lehce se uklonil králi a oslovil ho:

„Mocný králi, ovládám siddhi, tajemné síly, kterými dokážu skrytě měnit běh světa. Byl jsem poslán, abych ti je předvedl k tvému užitku.“

„To snad nespěchá,“ namítal král, „ještě by se přitom mohlo něco přihodit… Omlouvám se, támhle se právě objevil nějaký kůň, co ten dělá tady v mém paláci!“

Neznámý muž se s pochopením usmál a pak už jen sledoval, jak se ke králi blíží nádherný vraný kůň ušlechtilého držení a jiskrného zraku, se zlatou uzdou a sedlem z nejjemnější bílé kůže.

Král Lávana mohl na koni oči nechat. „Zdá se mi to nebo ne? Takového jsem si přece vždycky přál…“ Vzal koně za uzdu, ano, přesně ta mu padla do ruky! Nedalo mu to a vyhoupl se do sedla. Bylo pevné a přitom měkké, že ho ani necítil. Kůň, jako by četl jeho myšlenky, vykročil vpřed lehkým klusem a za branami paláce přešel v cval. To byla jízda! Král dočista zapomněl na celý palác a jenom se oddával radosti z pohybu.

Obdělaná půda okolo královského města postupně přecházela v osamělé lesíky a ty nakonec v pustou krajinu. Kůň však pádil divočinou dál, navzdory všem pokusům nějak ho řídit. Lávana zahlédl, že se řítí k hluboké propasti a začal tušit, že kůň je ochoten do ní skočit.

„To musel způsobit ten kouzelník, a mně se to jistě jenom zdá… Ale čeho se přitom tak bojím? A jak to, že teď už nedokážu zastavit svého koně pouhou myšlenkou? To bude zřejmě to neštěstí, které mě mělo stihnout, ale já se z toho přece nějak dostanu!“

Když kůň doběhl k okraji propasti a chtěl se tam vrhnout mohutným skokem, král se z posledních sil zachytil větve trnitého stromu a zůstal na něm viset. Zpocený a rozedraný si bolestně uvědomoval, že z této pasti se vlastní silou nedostane.

Strávil tak na stromě celou noc, až k ránu zahlédl dívku z nízké kasty, jak nese misku obyčejné rýže.

„Pojď sem, dej mi trochu, a pomoz mi z toho stromu,“ volal na ni.

„Nic ti nedám,“ odpověděla dívka, „ale vypadáš statně, leda že by sis mě vzal za muže“, volala na něj se smíchem.

Král si pomyslel, že nemá jiného východiska. Navíc se mu to stejně všecko jenom zdá, takže to vlastně nemůže vadit, a tak se sňatkem souhlasil.

Dívka si ho odvedla do malé vesničky, ztracené uprostřed trní, suchého křoví a rozpukaných skal. Tam ho představila své staré matce a konala se chudičká svatba, které se zúčastnilo jen pár vesničanů v nuzných hadrech. Tím se začal jeho nový život hospodáře.

To by však nebyl Lávana, aby ani zde nepoužil své umění udržovat a zvelebovat. Přivedl do vesnice vodu ze vzdáleného potůčku, vypěstoval rýži, sehnal silné krávy a obehnal vesnici kamennou hradbou se čtyřmi  branami. Brzy se mu narodily dvě dcery a všichni si ho vážili jako zasloužilého hospodáře. Když se mu konečně narodil i syn, to už dávno zapomněl, že  se mu to všechno jenom zdá, tak pevně se vžil do svého nového života.

Léta hojnosti však utekla a přišel hladomor. Nad vesnicí bzučela hejna much a z obydlí se ozýval dětský pláč. Vesničané se postupně rozutíkali na všechny strany, až tam zbyli Lávana se svou rodinou sami. Hladové děti, vyhublé až na kost, kousaly do všeho, co jim padlo pod ruku, a křičely na Lávanu, aby jim dal najíst.

„Nemám ani drobeček a nevydržím poslouchat váš pláč, už jsem vám dal všechno, snězte si i mé tělo, když jinak nedáte!“ vykřikl, a začal snášet roští na velkou hranici. Tu pak zapálil a vrhl se do jejích plamenů, aby se pro ně jeho maso upeklo.

V ohni pocítil hroznou palčivou bolest a tou se konečně probudil v sále svého paláce, jak tam leží v mrákotách na zemi, a jak se nad ním sklánějí zvědaví dvořané:

„Byl to dozajista kejklíř, pane, podívejte, co s vámi provedl“

„To nebyl žádný kejklíř, namítal král, „toho bych poznal na první pohled, ten by za to chtěl peníze! Tenhle byl opravdu mistr tajemných sil, poslaný od samého Indry, a kdo ví, zda to nebyl on sám… Jsem mu za to nesmírně vděčný. Víc už pro mě udělat nemohl za to málo, co jsem dokázal já pro něj. To nebyl sen, to byla skutečnost jako každá jiná! Věřím, že ta vesnice skutečně existuje, půjdeme se tam podívat.“

A tak se celý královský průvod vydal z města směrem, který měl král dosud v živé paměti, až tam dorazili. Spatřili zbytky rozpadlých hradeb a mezi nimi několik chatrčí. Z jedné vyšla stará vrásčitá žena s pokroucenýma nohama a volala na krále:

„To jsi ty, Lávano, tak se ti přece jen podařilo od nás utéct, a já myslela, že jsi nadobro skončil v těch plamenech, tvé maso se tam už nenašlo. Žena ani děti ten hladomor nepřežily, jenom já, její stará matka, mě už smrt ani nechtěla. Býval jsi pilný, vida, tak králem ses nakonec stal…“

Lávana se rozplakal a starou ženu objal. Pak ji vzal k sobě do paláce a nikdy již nezapomněl na svůj další život, který mezitím prožil, a který se mu současně zdál i nezdál.  Jak se vraceli domů, vzpomínal, jak marně se snažil řídit jeho běh tam, kde působila jeho karma proti jeho vůli, a jak těžké, ba nemožné bylo probudit se tam, kde plně uvěřil v pravost svého snu.

Král Lávana vládl pak ještě dlouhá léta nejen laskavě a svědomitě, ale i velkoryse. Už mu nebylo zatěžko hodit do obětního ohně věc, na které lpěl, nebo nechat své poddané, aby si některé záležitosti zařizovali sami – sice ne tak dokonale, ale po svém. Zejména však se přestal bát o sebe, a přestože mu ještě nějaká karma zbývala, neměla již nad ním moci – byl za života osvobozený.

Podle Jóga Vásíštha převyprávěl Petr Pavlík

Zdroj: http://www.lampa.cz/pohadky.html

(Prečítané 471 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.