google27eaa3905ca3fee3.html

Podíl nevyužité DNA je vyšší u vyvinutějších živých bytostí. U rostlin není využito 75, u savců 90, a u lidí dokonce 97 %. Podle této informace nevyužívají rostliny, zvířata ani lidé svůj úplný potenciál. Člověk využívá nejmenší část svých dědičných vloh, i když má k dispozici nejvíc svobodné vůle. Proč si rostliny a zvířata ukrojí větší část než lidé, a tedy využijí větší část své DNA, to je zatím méně sledovaný fenomén. Mohlo by to souviset s tím, že zvířata a rostliny (ty ještě méně) mají menší stupeň volnosti k prosazení své vůle. Zvířata a rostliny jsou více začleněni do vesmírné harmonie než člověk. Jak vzniklo tvrzení o tom, že člověk nevyužívá 97 procent DNA, a jak je toto tvrzení spolehlivé? K tomuto výsledku došli vědci z oblasti genetiky a v dnešní době je tento výsledek uznáván. Skutečnost, že v DNA jsou velké části nevyužity, může být velmi jednoduše a názorně vysvětlena. Dvojitá šroubovice DNA je jakousi databankou, souborem všech našich vloh. Data jsou zakódována v sekvenci tripletů bází, které kódují aminokyseliny. Sekvence začíná počátečním prvkem a končí koncovým prvkem. Takováto sekvence představuje gen a dodává tělu informace pro tvorbu bílkoviny. Jak jsem již popsal, informace pro tvorbu bílkoviny nenačítá originální DNA, nýbrž její kopie, jež se nacházejí mimo buněčné jádro. Na této kopii DNA jsou kódovány stejné dědičné informace jako na originální dvojité šroubovici uvnitř buněčného jádra. Na kopii se však nacházejí kódy, které nelze jednoznačně přiřadit jedné konkrétní aminokyselině, a dále existují dlouhé úseky, na nichž nejsou vůbec žádné kódy.

Ještě zajímavější je skutečnost, že se tady vyskytují enzymy, jež se pohybují podél řetězce DNA a smažou všechny části, které sekvenci aminokyseliny jednoznačně nekódují. Vědec tedy najde řetězec s daty, jenž neobsahuje žádné informace. Poměr nepopsaných částí DNA k částem, které informace obsahují, činí konstantně 97 : 3. Neuvěřitelné: z celé informační paměti jsou využita pouze tři procenta! Tak marnotratné zacházení přírody se zdroji, to je stav, jenž jinak není nikde běžný. Vědci označují tyto prázdné části jako pozůstatky vývoje, které již nejsou potřebné, a bývají také nazývány junk DNA, jak jsem již zmiňoval. V ezoterické literatuře se stále více vyskytuje pojem dvanáct řetězců DNA, jež mají v blízké budoucnosti rozšířit potenciál a vědomí lidí, ale v materiální trojrozměrné dimenzi jej ještě nelze doložit. Existuje však několik odkazů, kterých bychom se měli držet.

Rozšíření dvojité šroubovice

Linus Pauling, jehož jsem již zmiňoval v souvislosti s objevením struktury DNA, sestavil konkurenční model DNA k modelu Watsona a Cricka. Jeho model se skládal ze tří řetězců. Odborný svět však Paulingovy poznatky a představy neuznával, což ho přimělo k tomu, aby své myšlenky dále nerozvíjel a dalšímu výzkumu struktury DNA se již nevěnoval. Byl snad na lepší cestě? Odkaz na existenci dalších řetězců DNA nám byl předán zcela jiným způsobem: 19. srpna 2001 se na obilném poli v bezprostřední blízkosti radiového teleskopu observatoře Chibolton objevil kruh v obilí, který se postaral o pozdvižení. Chibolton se nachází v Anglii přibližně třicet kilometrů východně od Stonehenge.

Chiboltonský kruh v obilí vypadá jako odpověď inteligentních duchovních bytostí na otázky, jež naši vědci poslali před několika lety radiovou teleskopií do All. Podle mého názoru jsou tyto odpovědi originální a skutečné. V tomto kruhu v obilí nám cizí bytosti popisují své biologické složení, které má až na malé odchylky stejné prvky a strukturu jako naše tělo. Nápadná odchylka je v počtu řetězců DNA, jež byly schematicky znázorněny, ale jejich počet nebyl na obrázku v obilném poli až tak jednoznačný. V každém případě jich tam bylo více než jen dvojitá šroubovnice. Kanaďanka Aird Kishori ve své knize Die 13. Helix (Třináctý řetězec) vypráví o tom, jak Berrenda Fox z Avalon Wellness Centre v Mount Shasta v Kalifornii zkoumala tři děti, jejichž dědičná struktura údajně měla tři dvojité řetězce. Tyto děti byly vybaveny mimořádnými duševními schopnostmi a komunikovaly mezi sebou telepaticky.

Zde jasně vidíme, že na fyzické úrovni by větší potenciál DNA chtěl prorazit, i když na této fyzické úrovni ještě chybí doložitelná fakta o dalších řetězcích DNA. My se však na toto téma můžeme podívat z duchovní a ezoterické stránky. Člověk má v podstatě více než jen své tělo: je „nesmrtelnou“ duchovní bytostí a má „věčnou“ duši, přesto však existuje talent a schopnosti, které jsou vlastní pouze jednomu člověku. Kde jsou uloženy informace o životním plánu člověka nebo o jeho karmě? A kde jsou jeho vlastnosti jako radost ze života, pravdomluvnost a soucit? Sabine Skala v jedné knize sdělila zajímavé informace o DNA, jež obdržela od Galaktické federace. Tato federace a její funkce jsou nám již známé. Jejím úkolem zřejmě není jen péče o stávající planety, ale také se snaží podpořit nové planety, aby mohly být do federace přijaty. Podle informací Skaly je fyzicky přítomná pouze jedna z dvanácti dvojitých šroubovnic, přičemž ostatních jedenáct je na vyšších vibračních dimenzích. Pro další výzkum nepoužijeme metody přírodních věd, které zkoumají pouze fakta, jež lze zjistit našimi pěti smysly. Musíme použít zdroje, které mají přístup k vyšším dimenzím. Touto tematikou se zabývá více autorit, my se ale budeme koncentrovat převážně na Jelailu Starr a Lee Carrola. Jelaila je poslankyní planety Nibiru a Lee přenáší informace duchovní bytosti Kryon. Jelailu v Německu a v celé Evropě téměř nikdo nezná, přičemž Lee již řadu let cestuje po Evropě a plní sály tisíci nadšených posluchačů.

Dvanáct řetězců DNA podrobně

V duchovních dimenzích se klade větší důraz na to, co je společné a spojující, než na to, co je oddělující a rozdílné. V těchto dimenzích sídlí ostatní řetězce DNA, jež od sebe nejsou striktně odděleny, jak jsme zvyklí v našem trojrozměrném světě. Starr a Caroll sestavili definice, které se od sebe na první pohled liší, ale jejichž význam se přesto shoduje. Co mají tyto definice společné, můžeme při vynaložení většího úsilí rozpoznat. Mohlo by se použít i zcela nové názvosloví, jehož významový obsah by byl záměrně nadefinován tak, aby bylo možné pojmenovat chybějící dědičné vlohy. Pro nalezení slov by byla velmi vhodná židovská kabala a jako slovní spojení 72 Božích jmen. Tuto myšlenku jsem nevymyslel já, ale jiní autoři. Já zkouším jít jinou cestou. Z nejrůznějších definic, a to nejen od Jelaily Starr či Lee Carolla, se snažím nalézt společnou linii pro každý řetězec DNA a pak ji vhodně přeložit do svého jazyka. Tuto metodu velmi napadají kritikové, ale na druhé straně pomůže zájemcům o duchovno, již pracují na svém dalším vývoji. Číslo dvanáct odpovídá dvanácti dimenzím kosmického pole vědomí. Toto číslo přitom není až tak rozhodující, neboť každou úroveň lze libovolně rozčlenit – neexistuje tu přísné oddělení, jaké máme rádi v trojrozměrném světě. Stále více se prosazuje rozčlenění vyšších vibračních úrovní do dvanácti dimenzí. Někteří avantgardní vědci jako německý fyzik Burkhard Heim došli ke stejnému výsledku. Těchto dvanáct dimenzí můžeme rozčlenit také podle duchovních tradicí na fyzickou, emocionální, duševní a duchovní úroveň, z nichž každá může být dále rozdělena na spodní, střední a horní úroveň. Z toho vyplývá opět dvanáct dimenzí, kterým lze přiřadit dvanáct řetězců DNA. Dvanáct řetězců DNA Dvanáct řetězců DNA lze definovat takto:

1. Životní síla

Tento řetězec je dědičná vloha, jež nám dává sílu zvládnout fyzický život. Pouze tento řetězec je „vlastní“, hrubohmotně rozeznatelná DNA, kterou může věda zkoumat.

2. Životní cíl

V této vloze je popsán životní úkol či lekce, jež je možné se naučit v inkarnaci. Stále děláme stejné chyby a úspěchy střídají neúspěchy. Tím jsme nuceni svůj životní úkol neustále opakovat v dalších a dalších inkarnacích.

3. Tvůrčí síla

V této vloze je uložena naše síla a moc, díky níž se staráme nejen sami o sebe, ale jsme schopni také zplodit nový život nebo pomocí svého rozumu a schopností něco vybudovat.

4. Dobré zdraví

Tady začíná emocionální úroveň, na které se nachází vlohy, jež nám propůjčují schopnost kontrolovat naše pocity a život. Nejvýrazněji se tato schopnost projevuje v tom, zda můžeme vyléčit příčiny svých nemocí a skutečně se jednou provždy nemoci zbavit, či se jen spokojíme s ošetřením příznaků.

5. Radost ze života

Radost ze života vyplývá nejen z našeho daného citového rozpoložení, ale má také duchovní příčiny. Zakládá-li se radost ze života na duchovních příčinách, je trvalejší, kontrolovatelnější a intenzivnější.

6. Pravdomluvnost

Umět zacházet s pravdou je schopnost. Pokud se to zcela podaří, může následovat další krok, jenž vede do první duchovní úrovně.

7. Pořádek

Tímto začíná první ze tří duchovních úrovní. Pořádek vyžaduje přehled, nadhled a prozíravost, a tedy úhly pohledu, jejichž cílem je srozumitelnost.

8. Moudrost

O moudrosti lze mluvit tehdy, jestliže si člověk vypracoval inventář vědomostí a prakticky jej využívá.

9. Harmonie

Harmonie je nejvyšší forma vyjádření pořádku a moudrosti a otevírá dveře do duchovní úrovně.

10. Vědomí

Rozsáhlé duchovní schopnosti podmiňují také rozsáhlé vědomí. V některých tradicích je tato úroveň nazývána také kauzální úroveň. S vědomím člověk zvládne realitu – ta skrývá nebezpečí, že se každá myšlenka promění v realitu.

11. Spolucítění

Je-li tato úroveň dosažena, člověk již nemůže jen tak odvrátit oči, ale převezme zodpovědnost, avšak ve smyslu spolucítění, a ne soucitem, neboť soucit by vedl ke ztrátě síly a újmě.

12. Bezpodmínečná láska

Nejvyšší z dvanácti vloh lze na planetě Země dosáhnout velmi těžce, protože je do jisté míry ovlivněna zneužíváním a manipulací. To také nebylo původně v plánu. Pocit spolucítění by úplně stačil k tomu, aby byl cíl dosažen.

Pokud jste si pozorně přečetli strukturu svých vloh, možná vás napadlo, že to není nic nového a vše již znáte. To je správné a v pořádku, protože kdyby to všechno bylo pro vás nové, bylo by to špatně. Buďte rádi: máte již za sebou dlouhou cestu růstu a brzy dozrajete.

 

  Z knihy – Peter Ruppel – DNA po roce 2012

 

 

 

 

 

.

(Prečítané 1 140 krát, 1 dnes)

Comments are closed.