google27eaa3905ca3fee3.html

41Keď spoznáš pravú podstatu materiálneho sveta, zaženieš smútok; keď spoznáš pravú podstatu ducha, dospeješ k blaženosti.

Bhagavadgíta(13.1)

Boh od samého začiatku vytvoril poslanie pohlaví podľa svojho; ženu, aby sa starala a pracovala v domácnosti a muža na práce mimo domu.

Xenofón aténsky

Svet je vo svojej podstate ucelený, ale aj mnohotvárny a na to, aby sa vňom zachoval pohyb, potrebuje dva princípy: mužský a ženský. Práve vďaka vzájomnému pôsobeniu týchto dvoch energií existuje vo vesmíre život. Je veľmi dôležité pochopiť, že nie jednota a boj protikladov, ako tvrdí Heglova dialektika, ale jednota a harmonické spolupôsobenie dvoch princípov je základom života. Mužskému aženskému princípu vo vesmíre prináležia rozličné vlastnosti, keďže plnia rozdielne funkcie aúlohy, čo vôbec neznamená, že musia bojovať proti sebe. Boj medzi mužom aženou sa začína práve vtedy, keď zabudnú na svoju pravú podstatu. Mužský a ženský princíp tvoria dve polovice jednotného celku.

Preto bude správne, ak preformulujeme prvý zákon dialektiky takto: Zákon jednoty a harmonického spolupôsobenia rozličných prejavov celku. Opätovne zdôrazňujem – harmonického spolu-pôsobenia. Oba princípy, mužský aj ženský, majú presvet rovnakú hodnotu, sú obdarené rovnakou silou, ktorá sa však prejavuje rozdielne, lebo podstata týchto princípov nie je totožná.

Okrem toho majú muž a žena rozdielne psychofyziologické osobitosti a plnia vo vesmíre odlišné úlohy. Našou úlohou bude, aby sme sa zorientovali v mužskej prirodzenosti a uvedomili si, čím sa líši od ženskej. Takto sa dozvieme, ako sa má správať muž, aby malo jeho konanie blahodarný dopad na okolitý svet a na neho samotného.

Ako budeme k tomu pristupovať? Ak chceme spoznať nejaký jav, musíme ho preskúmať z rozličných strán ale aj v súčinnosti s inými javmi. V našom prípade to bude mužská energia, jej charakteristika, ukazovatele, príznaky a jej porovnanie s prejavom ženskej energie.

Náš proces poznávania začneme tým, že sa obrátime na uznávané sväté knihy. Vo Védach sa hovorí o tom, že základom celého vesmíru je jediné vedomie najvyššieho, neohraničené časom a priestorom, ktoré vytvára
ucelené materiálne pole. Vedomie nedisponuje kvalitatívnymi vlastnosťami, nemá začiatok a koniec. Vrhá svoje svetlo na pozorovaný svet, a iba vďaka nemu tento materiálny svet existuje. Keď vedomie najvyššieho myriadami svojich čiastočiek, iskričiek vstupuje do pokojnej hmoty, rozhýbe ju. Tak vzniká živá príroda a čas – jedna z hlavných energií Najvyššieho.

Z toho vyplýva, že celá príroda, všetka hmota, má svoj počiatok v najvyššom vedomí. Najvyššie vedomie sa prejavuje v prírodnom svetev podobe rozličných psychických a fyzických energií, ktoré sa vzájomne nekonečne prelínajú. Vedomie sa spája s prírodou a umožňuje,aby rástla a rozvíjala sa včase. Vo fyzickom svete sa to prejavuje tak, že mužská energia, ktorá je stelesnením najvyššieho ducha, sa upriamuje na ženskú energiu, matku prírodu, oplodňuje ju, aby vznikol nový život.

Ak porovnáme védsku tradíciu s inými náboženskými a filozofickými tradíciami, zistíme, že sú si veľmi podobné. Napríklad u našich slovanských predkov je stelesnením mužského duchovného princípu otec Svarog a ženského matka Lada. Ona je príroda, najvyššia harmónia. Svarog je duch. Aj včínskej filozofii je jin a jang stelesnením dvoch veľkých princípov vesmíru – mužského a ženského. A každý z nich má svoje charakteristické vlastnosti.

A tak na základe zámeru stvoriteľa muž, ktorý zosobňuje ducha, inklinuje k žene, ktorá je stelesnením hmoty a opačne. Prostredníctvom muža a ženy sa v materiálnom svete prejavuje život. Muž – duch organizuje hmotu, štruktúruje priestor osobitným spôsobom v súlade so svojim zámerom. Muž nadeľuje ženu – hmotu životom, lepšie povedané, samotným princípom života. Pričom ani jeden z nich nehrá v procese tvorby života dôležitejšiu rolu. Obidva princípy tvoria jeden nedeliteľný celok. Bez ducha, bez idey je hmota mŕtva, nemôže sa rozvíjať.

Muž je svojou podstatou tvorcom a potrebuje pole pôsobenia. Iba vtedy sa môže cítiť ako tvorca. Bez ženy, bez hmoty, bez prírody nie je muž úplný, plnohodnotný a dokonalý. Je to žena, matka, ktorá umožňuje mužovi stelesniť svoj zámer, svoje myšlienky vživote a ustáť na tomto svete.

Ako vidíme, muž a žena potrebujú jeden druhého, nemôžu žiť jeden bez druhého v priamom aj prenesenom zmysle slova, lebo bez spojenia týchto dvoch základných princípov vesmíru nemôže existovať život. Hmota pozýva ducha, aby na nej pracoval, aby sa pretvárala, aby znovu a znovu ožívala, rozvíjala sa a rástla. Preto príroda obdarovala ženu nežným a láskavým hlasom, jemnými spôsobmi, ladným pohybom, pružnosťou a osobitou krásou tvarov. Aby podnecovala muža k tvorbe.

Muž sa však nemusí ponáhľať, aby obrobil toto pole a zasial do neho semená ducha, lebo najprv jeho semeno musí dozrieť, a to v priamom aj prenesenom význame slova. Mládenec, teda budúci muž, musí získať fyzickú, mravnú a duchovnú silu, osvojiť si určité návyky správneho narábania s rozličnými živlami a silami tohto sveta, identifikovať sa so svojim poslaním. Musí vychovať a zoceliť svojho ducha.

Všetko toto je veľmi dôležité, lebo muž musí niesť veľkú zodpovednosť. Veď od toho v akom stave sa nachádza duch, od jeho osobnostného rastu, závisí idea, ktorá sa zosobní v hmote aj to, aký bude život na tomto svete ači vôbec bude. Preto sa muž musí vážne venovať svojmu rozvoju, mať správne ciele a nemrhať zbytočne svojou energiou.

Článok je úryvok z knihy:

Valerij Sinelnikov – Hľadanie prameňa svojej sily – Vlastnosti a život správneho muža

Obľúbený autor a učiteľ venuje túto svoju knihu predovšetkým mužom (ale aj ženám, ktoré chcú lepšie pochopiť osobitosti a odlišnosti oboch pohlaví). Sineľnikov rozoberá dôležité mužské i ženské vlastnosti a radí mužom, čo by u seba mali rozvíjať, ako by mali konať a prejavovať sa. Veľa priestoru vennuje úlohe muža v rodine, ako by sa mal správať k žene aj k deťom, pričom tiež pojednáva o špecifickách výchovy chlapcov a dievčat. Vysvetľuje, ako prebieha prirodzený vývoj a dozrievanie muža a ako by mal muž narábať so svojou sexuálnou silou.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.61 EUR, Zľava: 15.00 %, Ušetríte: 0.99 EUR


Súvisiace články:


Vitruvian_Man_copy2-499x671


 

(Prečítané 922 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.