google27eaa3905ca3fee3.html

jezis-kristusTento článok má prispieť k poodhaleniu súčasného diania a fenoménu internet. Je v súlade s kresťanskou náukou, ku ktorej sa hlási asi 80 percent nášho obyvateľstva. Článok vychádza z piliera všetkých kresťanských cirkví, t.j. z Biblie – Nového Zákona. Má byť podnetom k samostatnému skúmaniu a hľadaniu širších súvislostí javov, ktoré nás obkolesujú.

Nepochopenie Kristových slov, a to nielen cirkvami, má v súčasnosti ten následok, že vôbec nevidíme spojitosť dnešnej doby, v ktorej momentálne žijeme, s textami Nového Zákona. A to je katastrofa, lebo dnešná doba je pre každého človeka osobne tak dôležitá, ako žiadna iná v minulosti. Kto si neotupil jemné vnímanie, môže to cítiť. V evanjeliách je nespočetné množstvo poukazov na posledný súd, žatvu, triedenie zŕn od pliev (je jedno ako sa to nazve) a výstrah, ale aj rád ako obstáť. Veľké množstvo poučení, ako nebyť medzi tými, ktorí zhynú. Je dosť nepochopiteľné, s akou ľahkovážnosťou chodíme okolo toho, akoby sa nás to vôbec netýkalo. Cirkev so svojou spiacou nemocou len prispieva k ešte väčším driemotám ľudského ducha. Práve cirkev, ktorá by v tom mala mať asi najjasnejšie. Žiaľ, realita je taká, že blúdi a vôbec nevie, čo sa v súčasnosti deje, nevie nájsť zmysel vecí dnešného diania. Zamýšľal sa niekto vážne, čo Pán Ježiš myslel tým posledným súdom?

36Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. (Evanjelium podľa Matúša 12. kap.)

49Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov. (Evanjelium podľa Matúša 12. kap.)

31Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy.32I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. (Evanjelium podľa Matúša 25. kap.)

27a dal Mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. 28Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú Jeho hlas, 29a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. (Evanjelium podľa Jána 5. kap.)

Možno po zverejnení Fatimského proroctva, uzavretého v trezoroch Vatikánu pred verejnosťou, by sa mnohým otvorili oči, ale to nie je podstatné, samotné evanjelia hovoria dosť jasnou rečou. Tiež Jánovo zjavenie, alebo ak chceme Jánova apokalypsa, hovorí práve o dnešnej dobe. V súčasnosti je len terminologicky zamenený pojem apokalypsa pojmami finančná, hospodárska a energetická kríza, klimatické zmeny, globálne otepľovanie, kríza a rozklad medziľudských vzťahov. Skôr ako budeme chcieť pochopiť samotný význam posledného (svetového) súdu je potrebné mať jasno v chápaní existencie človeka.

Podstata človeka

Syn Boží často a prísne nabádal k bieleniu rúcha. Na život bez hriechu a necností. Na pestovanie lásky k Bohu Otcovi a k blížnemu. Pritom by sa človek nemal zameriavať len na vonkajší prejav správania, ale mal by dbať aj na svoj vnútorný stav, na svoje myšlienky. Lebo nie je možné oddeliť viditeľný život, v ktorom dennodenne konáme od nášho myšlienkového, vnútorného, psychického sveta.

27Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 28Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. (Evanjelium podľa Matúša, 5.kap.)

8Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. (Evanjelium podľa Matúša, 5.kap.)

Vlastná podstata človeka nie je, ako si ateisti a materialisti myslia v tele, ale v duchu. Telo je len nástroj ducha, ktorý plní len tú funkciu, že sa naše ,,ja“ (duch) prostredníctvom neho môže tu na zemi vyvíjať, zdokonaľovať. Duch je vlastnou podstatou človeka. Telo je len najhutnejší obal, okrem neho má duch ešte jemnejšie obaly – dušu. To, čo cítime ako svedomie, lásku, úžasný cit pri umeleckom diele to je teda naše ,,ja“. To sme my! Naše obaly slúžia ako prostriedky pre naše zdokonaľovanie. Hriechom si samozrejme svoje obaly špiníme. Duša sa zašpiní závisťou, nenávisťou, lakotou a pod. Samozrejme, telesne to neskôr pocítime vo forme choroby. Každá nekalá myšlienka okamžite spôsobuje zhoršenie nášho duševného stavu, zanášame si dušu hriechom. Tie prírodné zákony, ktoré môžeme vidieť a pozorovať vo fyzickom svete (gravitácia a pod.), o ktorých nik nepochybuje, že pracujú neochvejne, exaktne, presne, tak tie isté zákony alebo zákonitosti pracujú aj v jemnejších rovinách.

Keď teda Ježiš hovoril o bielení svojich šiat (duše), nehovoril o niečom, čo je len symbolické. Ide tu o reálne veci, o reálne deje, pracujúce neochvejne, exaktne. Každý človek je strojcom a pánom svojho osudu. Len na ňom záleží stav jeho duše, jeho vnútra. Preto sa v dnešnej dobe… súdi každý sám. ,,Ako vy chcete, tak sa vám stane“ – Ježišovo často opakované upozornenie. O ,,desatore“ počul už každý, preto každý človek rozozná čo je a čo nie je hriech. Osemdesiat percent nášho obyvateľstva sa hlási ku kresťanstvu, žiaľ nevidno to, lebo si asi myslíme, že navonok sa správať slušne stačí. Pritom svoje vnútro zanedbávame ako najväčší lajdáci. Zle hospodárime so zverenou hrivnou. Neuvedomujeme si však, na vlastnú škodu, že sme v dobe platenia účtov.

59Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier! (Evanjelium podľa Lukáša, 12. kap.)

Koľkí obstojíme?

Posledný súd

34Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednom lôžku; jeden bude vzatý, druhý ostane. 35Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá ostane. 36[Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý, druhý ostane.]. (Evanjelium podľa Lukáša, 17 kap.)

V súčasnosti prebiehajúci súd vplyvom zvýšeného toku svetla (nemyslí sa fyzické) pôsobí na psychiku jednotlivca a zosilňuje v ňom všetky jeho dobré a zlé vlastnosti bez možnosti úniku. To vyvoláva v človeku rôzne stavy, ako napríklad pocit zrýchleného času. Čím viac má človek v sebe zlých vlastností, tým to bude mať ťažšie. Ak sa bude chcieť zachrániť, ak nebude chcieť z toho zošalieť (tlak na psychiku bude narastať), čaká ho nutnosť vyvinutia veľkého množstva duševných a duchovných síl. Nech si čitateľ všimne zvýšený výskyt psychicky narušených jedincov, deprimovaných a depresívnych más.

12Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. (Evanjelium podľa Matúša,13.kap.)

Kto bude mať v sebe málo snahy pre realizáciu skutočných hodnôt, kto bude v sebe pestovať zlo a nízkosti akéhokoľvek druhu, aj to málo dobra, čo má ešte v sebe, ktoré mu ostalo, mu bude vzaté. Lebo tlak sily svetla tak posilní to zlé v ňom, že to dobré bude doslova pridusené. A samozrejme, platí to aj obrátene. Človek, ktorý sa snaží žiť podľa rád Ježiša, podľa desatora vo svojich každodenných prejavoch, bude v tomto snažení silou svetla posilnený a prejde mlynskými kameňmi apokalypsy. Ak teda Ježiš radil k bieleniu svojho rúcha, znamená to, že máme vyvinúť snahu k zušľachteniu svojho správania k blížnym, samozrejme aj v myšlienkovej rovine. Touto radou nám dal jasný kľúč k záchrane pred večným zatratením. Tu nikomu nepomôže modlikanie sa, chodenie do kostola, spoveď, pokiaľ sa človek nebude snažiť svoju vieru pretaviť do reálneho života dvadsaťštyri hodín denne. Niet inej cesty. Viera samotná nestačí, ani registrácia v cirkvi. V dnešnej dobe obstoja už len činy vychádzajúce z presvedčenia a poznania. Vyžaduje to napnutie všetkých síl, ktoré človeku ešte ostali. Táto cesta nie je pre lenivých, povrchných a zlovoľných.

Večné zatratenie

Varovali pred ním už proroci, vyslanci Boží, ktorí museli prísť po tom, ako sa ľudstvo odchýlilo zo správnej, Bohom určenej cesty. K tomu došlo po usadení egoizmu (semenisko všetkých necností) v ľuďoch. Keď sme ich povraždili, prenasledovali a vysmievali sa im, padli sme ešte hlbšie, musel prísť Syn Boží. Kto z veriacich raz plne precíti tú milosť, ktorá sa dostala tomuto nevďačnému ľudstvu? Ježišovi sa nepovodilo, žiaľ, inak. Zavraždili sme ho a my to paradoxne oslavujeme. Spása neprichádza skrz vraždu, ale skrz napĺňanie a žitie Jeho Slova, ktoré priniesol! Pochopíme to niekedy?

V stredoveku sa večným zatratením strašil ľud. Nebolo to úprimné. Išlo o mocenskú hru predstaviteľov cirkví. V súčasnosti je to téma nemoderná, nehodí sa do ateizovaného spoločenského systému, kde sa bohom stal konzum. Nešťastné masy živočíchov, ponáhľajúcich sa… za čím vlastne… neuvedomujú si svoju osudovú situáciu, v ktorej každý sám za seba rozhoduje o svojom večnom bytí či nebytí. Buď, alebo. Za pár pozemských výhod zapatrošia večnosť. Zatratený ostane pri škrípaní zubov, ako sa píše v evanjeliách. Bude čakať dlhé obdobie na svoj koniec a za ťažkých múk napokon stratí navždy svoje vedomie.

Internet

Fenomén ,,internet“, ktorý si získal svet za tak krátku dobu je najmladším a najflexibilnejším médiom. Ešte pred pár rokmi bol sotva prístupný a dnes si bez neho nevieme predstaviť život. Novou Numerológiou Slovenov odšifrovaný kód www = 666 však dáva tušiť jeho nesmierne mocné pozadie, na ktoré treba dať veľký pozor! Nie je vôbec náhodou, že vhupol do našich životov práve v tomto období. Internet ako taký, nie je ani dobrý ani zlý. Je to len nástroj ako každý iný a je len na ľuďoch, ako ho využívajú. Internet je zrkadlom nášho duševného stavu, vizitkou našej zrelosti. Pre vnímavého človeka, ktorý pozorne sleduje život a dianie na zemi, nebude vôbec prekvapením zistenie, že cez internetovú sieť, spomedzi všetkých médií, sa najviac šíri zlo. Temno tak ovládlo túto sieť, že je prakticky nemožné sa mu pri surfovaní vyhnúť, nedostať sa s ním do stretu. Treba si uvedomiť, že človeku, ktorý to so sebou myslí úprimne, nemôže byť jedno čo vidí, na aké stránky chodí, a akým aktivitám prepožičiava svoju silu. Žijeme v prelomovej dobe, kedy padnúť na dno, zbaviť sa morálnych zásad, podľahnúť všakovakým zvodom je až príliš jednoduché. Už samotná ľahostajnosť, povrchnosť, vytvára tomu, aj u relatívne dobrého človeka, živnú pôdu. Ako už bolo spomínané je nevyhnutné začať s dobrým chcením, s bielením rúcha, striasaním sa svojich nerestí, sklonov a necností. Každý vie, aké je to náročné, kde sú jeho slabé miesta, v ktorých je veľmi zraniteľný. Všetci dobre vieme, aké ľahké je podľahnúť pokušeniu.

Vezmime si len jeden príklad. Niekto bojuje, alebo mal by bojovať so svojim sklonom k žiadostivosti. Pritom pre takého človeka je priam neuveriteľne ľahké dostať sa na stránky, kde sa to smilstvom len tak hemží. Odolať pokušeniu navštíviť takéto stránky si bude vyžadovať značné nasadenie psychických síl. Ešte nikdy v histórii ľudstva nebolo temno tak ľahko prístupné ako v súčasnosti! Žiaľ, väčšina ľudí dneška nemá síl a ani nechce odolať tak lákavej možnosti. Aj keby tento človek vedome také stránky nenavštevoval, skoro na každom kroku sa stretne s nejakou polonahou ženou, čo má zväčša reklamný charakter, ale aj s rôznymi ,,nevinnými“ upútavkami na ,,zábavné, vtipné, duchaplné“ stránky, ktorých je kvantum. V drvivej väčšine človek neodolá, preklikáva zo stránky na stránku, z odkazu na odkaz, živiac svoju žiadostivosť, ktorá naberá na sile. Toto mu už zväčša nestačí, chce viac a viac… A tak to ide ďalej. Chytil sa do siete, z ktorej sa nevie vymotať. Miesto toho, aby bielil rúcho si ho len zaťažuje, ešte viac špiní a premárňuje čas. Jeho zlé sklony sa doslova pasú na takýchto stránkach.

Kresťanské chápanie internetu poodhaľuje jeho zvodcovský charakter nebezpečný hlavne pre ľudí bez uvedomelej zodpovednosti voči Bohu, pre slabých, ľahostajných a povrchných jedincov ako aj pre ľudí bez morálnych zábran. Pre ľudí duchovných je v prvomrade cvičiskom ostražitosti a bdelosti. Internet je fenomén, v ktorom človek môže do sýta vyživovať náruživosti akéhokoľvek druhu. Internetom padli posledné etické zábrany tohto ľudstva. Orchester temnôt nahodil svoje siete s návnadami a láka do pasce nevedomého človeka v tomto jemu osudovom čase. Spútaný, ťažký svojimi sklonmi a náruživosťami, ktoré aj skrz internet pestuje, doslova chová ako zvieratko, smeruje do pekiel.

Internet a deti

V prípade ak sa človek v čase detstva ponoril do bahna, ktoré mu otupilo jemné cítenie, v zrelom veku mu prinesie vždy ťažké následky. Môžeme tušiť s akým potenciálom prídu súčasné deti vychovávané novodobou výchovnou pomôckou, internetom, do dospelosti. Deťom nepatria do rúk zápalky, cigarety… ale v porovnaní s internetom sú to len bezvýznamné hračky. Benevolencia v tomto smere je spôsobená dvomi významnými aspektmi.

Kompetentní, hlavne rodičia a školstvo, vôbec nepochopili aké nebezpečenstvo internet pre vývoj dieťaťa predstavuje (nejaké nainštalované filtre a ochrana sú bezvýznamné). Keďže mnohé stránky sú tak ohavné, že normálny človek si to ani nie je schopný predstaviť, nemôžeme sa tomu čudovať. V školstve pracujú hlavne tí normálni, avšak nebdelí. Zodpovední za deti zaspali dobu. Ich romantické predstavy o surfovaní a naivita nahráva temnu. Doplácajú na to deti. Práve tí, čo majú vychovávať mladého človeka, ho pokojne nechajú surfovať v rozbúrených vlnách, škodlivých dobrým mravom, láske a ušľachtilosti.

Hodnotový systém si dieťa do podvedomia berie z videného, zo všetkého čo ho obklopuje. Ono ešte nemá schopnosť rozlišovania. V podvedomí to ostáva po celý život. U mládeži je to podobné, len s tým, že ona bytostne potrebuje okolo seba vzory, aby si vyvinula schopnosť rozlišovania, ktoré sa v čase dospievania nezadržateľne derie na povrch. Žiaľ Internet ponúka viac tých negatívnych vzorov. Preto je súčasná mládež taká, aká je. Prečo psychológovia nebubnujú na poplach?

Druhým aspektom je ateizované školstvo, ktoré v prvom rade hľadí na vedomosti. Žiak má byť, okrem iného, zručný pri práci na počítači, na internete. Charakter však nevychováva. Súčasné školstvo nedbá na výchovu mladého človeka, nerešpektuje mravný a etický zákon, a teda ani žiaka ako samostatne duchovnú osobnosť. Toto školstvo chápe žiaka ako výkonnú jednotku trhu s hlavnou úlohou spraviť z neho konzumenta – živočícha. Týmto porušuje základné ľudské práva a slobody človeka a osemdesiat percent vlažných kresťanov na Slovensku tomu pritakáva.

Keď si zoberieme fakt, že sa teraz nachádzame v čase Posledného súdu, v ktorom máme preukázať akými sme a tým sa zaradiť buď na stranu blažených alebo na stranu zavrhnutých, tak aký základ pre to najdôležitejšie rozhodnutie v bytí človeka dávame našim deťom, keď sme výchovu zverili internetu? Aký je to základ pre nich? A aký je to základ pre zodpovedných za dieťa? Ak niekomu bola zverená výchova dieťaťa, bude sa pred Bohom za túto výchovu zodpovedať.

Kto by chcel ísť hlbšie k poznaniu, ten môže navštíviť tieto stránky so živým Slovom: http://www.svatygral.sk/sk/abdruschin-vo-svetle-pravdy

Autor článku: Martin Hruštínec, www.jupitera.sk


(Prečítané 486 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

3 Responses to Kresťanský pohľad na internet v súvislosti so svetovým dianím

  1. Roman píše:

    Zajímavé,ža autor článku který brojí proti internetu tento publikuje na internetu…Poslední soud je “ na spadnutí“ už 2000 let.

  2. čitateľ PG píše:

    Autor článku pomerne obšírne podáva zneužívanie internetu, mal by si teraz uvedomiť čomu on slúži, že tak lacno podhadzuje pod nohy vedenie PG davom k rozšliapaniu