google27eaa3905ca3fee3.html

Jedním z mých klientů byl texaský podnikatel, který vlastní velkou úspěšnou oděvní firmu. Během své dovolené v Kalifornii mě  Steve navštívil na radu svého přítele. Když jsem probíral jeho případ, všiml jsem si, že byl muž napjatý a velmi ostražitý. Zatímco jeho prsty si hrály s klíčenkou, oči mu úzkostlivě slídily po mé kanceláři. Zeptal jsem se ho, jestli je nervózní, nebo se bojí hypnózy jako metody, a on mi řekl: „Ne, spíše se bojím toho, co odhalíte.“

Tento klient mi řekl, že jeho zaměstnanci jsou nároční a neloajální. Množství osobních stížností se pro něj už stalo nesnesitelným. Řešil to zpřísněním discipliny a propouštěním. Dozvěděl jsem se, že má za sebou dvě manželství a že byl popudlivý alkoholik. Nedávno podstoupil odvykací kúru, ale nedokončil ji, protože k němu „byli příliš kritičtí“.

Jak jsme si dále povídali, Steve mi vysvětlil, že jeho matka zmizela poté, co ho nechala na schůdcích kostela v Texasu – bylo to první týden po jeho narození. Po několika osamělých a nešťastných letech ho adoptoval starší pár. Steve dodal, že tito lidé byli posedlí disciplinou a zřejmě ho nikdy neuznávali jako osobnost. Domov opouštěl Steve jako teenager, kdy měl řadu konfliktů se zákonem, a jednou se dokonce pokusil o sebevraždu.

Zjistil jsem, že klientova osobnost je příliš asertivní a nedůvěřivá k jakékoli autoritě. Steveův hněv měl kořeny v pocitech izolace a opuštěnosti. Řekl mi, že cítil, jak ztrácí kontrolu nad svým životem, a měl tak silnou vůli, aby vyzkoušel cokoli a „našel sebe sama“. Souhlasil jsem s krátkodobým průzkumem jeho podvědomí za předpokladu, že později, až se vrátí domů, zváží návštěvu terapeuta,
který by mu poskytl další rady.

V průběhu odhalování tohoto případu uvidíme, jak si Steveova duše upevňovala při reakcích na fyzický život v lidském těle svoji identitu. Intenzita tohoto spojení je zvyšována v hypnóze, kdy moji klienti diskutují o motivech, které je vedly k výběru konkrétního života. Důvodem, proč jsem použil tento případ, je snaha ukázat, jak těžká může být bariéra při objevování vlastní identity, pokud ji představuje trauma z dětství. Duše, které se spojí s lidmi, u nichž se vyvinou duševní nesrovnalosti, se úmyslně vydávají na těžkou cestu. Ještě než jsem vzal svého klienta do duchovního světa, aby se dozvěděl, proč si jeho duše vybrala právě tento život, bylo nutné znovu oživit vzpomínky z raného dětství. V krátké ukázce, jíž tento případ začíná, klient znovu uvidí svou skutečnou matku. Je to jedna z nejbolestnějších scén, jakou jsem kdy komu umožnil.

Teď jsi dítětem v prvním týdnu svého života a tvoje matka tě vidí naposledy. Nezáleží na tom, že jsi úplně malé dítě, protože tvoje vnitřní dospělá mysl rozpoznává všechno, co se děje. Popiš mi přesně, co se odehrává.
(začíná se třást) Jsem zkroucený v košíku, ležím pod vybledlou modrou přikrývkou. Pokládají mne na nějaké schody a mně je zima…
Kde se nacházejí ty schody?
Před kostelem v Texasu.
Kdo tě na pokládá na schody toho kostelíka?
(zdá se být silnějším) Moje matka. Sklání se nade mnou a loučí se se mnou. (začíná plakat)
Co mi můžeš říci o důvodech, kvůli nimž tě matka opustila?
Je mladá a není vdaná za mého otce, protože on už je ženatý. Pláče, cítím, jak mi její slzy padají na tvář.
Podívej se na ni znovu, co vidíš?
(přidušeně) Záplavu černých vlasů, krásných černých vlasů. Natáhnu k ní ruku a dotknu se jejích úst. Políbí mě, jemně a něžně. Opravdu je pro ni velmi těžké mne opustit.
Říká ti něco před svým odchodem?
(jen obtížně vyslovuje) „Musím tě opustit, pro tvé vlastní dobro. Nemám peníze, abych se o tebe postarala. Moji rodiče nám nepomohou. Miluji tě. Pořád tě budu milovat. Navždy zůstaneš v mém srdci.“
Co se děje pak?
Bere do ruky těžké klepadlo, na kterém je vyobrazené zvíře, a zaklepe na dveře. Slyším někoho přicházet. Ona odchází.
Co ti říká tvoje vnitřní mysl o tom, co jsi právě viděl?
(Klient je téměř zcela pod vlivem emocí.) Ona mě chtěla! Nechtěla mne opustit! Ona mne milovala!

Poznámka: Kladu svou ruku na mužovo čelo a začínám sérii posthypnotických cvičení, jež končí následujícími instrukcemi: Steve, teď budeš moci vyvolat tuto podvědomou vzpomínku ve své vědomé mysli. Zachováš si tento obraz své matky až do konce života. Budeš vědět, co k tobě doopravdy cítila a že její energie je stále s tebou. Je ti to jasné?
Ano.
Teď se posuňme v čase o kus dál a ty mi pověz o svých nevlastních rodičích.
Nikdy se mnou nebyli spokojeni. Za všechno mi přisuzovali vinu. Rozkazovali mi a soudili mne.
(Pacientova tvář je vlhká od slz a potu.) Nevěděli, kým mám být, nejsem to skutečně já.
(zvyšuji hlas) Řekni mi, co je na tobě neskutečného?
Předstírání. (Přestává mluvit.)
Pokračuj!
Neumím se ovládat, pořád jsem nazlobený, k lidem se chovám hrubě, pociťuji beznaděj. 

Poznámka: Po dalších přípravách vedu klienta zpět do podvědomí a potom zase do nadvědomé mysli. Dobře, Steve, vraťme se nazpět do doby před tím, než ses narodil do tohoto života. Řekni mi, zda jsi žil v některém ze svých minulých životů s duší své biologické matky.
(dlouhá pauza) Ano, žil.
Existoval někdy nějaký život, který jsi prožil s touto duší na Zemi a v němž mezi vámi existovalo nějaké duševní či fyzické trápení nebo bolest?
(Po chvíli se klient chytá opěradel židle.) Ach, Bože! Ano, tak je to, samozřejmě že je to ona!
Pokus se uvolnit a nikam nespěchej. Chci, abys vstoupil do života, který vidíš ve své mysli, v nejdůležitějším okamžiku svého vztahu s touto duší. Budu počítat do tří: jedna, dva, tři!
(hluboký vzdech) Ach, Bože, je to stejná osoba! Jiné tělo, ale tehdy byla také mojí matkou.
Zůstaň u této pozemské scény. Je den, nebo noc?
(pauza) Je jasné denní světlo, žhne slunce a písek je horký.
Popiš, co se děje.
Stojím před svou svatyní před velkým davem lidí. Moje stráže stojí za mnou.
Jak se jmenuješ?
Haroum.
Co máš na sobě?
Dlouhou bílou róbu a sandály, v ruce držím žezlo se zlatými hady – je to symbol mé moci.
Kdo vlastně jsi, Haroume?
(hrdě) Jsem vysoce postavený kněží.

Poznámka: Dalšími dotazy jsme zjistili, že muž byl hlavou kmene, který se nacházel někde na Arabském poloostrově u Červeného moře okolo roku dva tisíce před Kristem. V té době byla tato oblast známá jako Sába. Také jsem se dozvěděl, že svatyně měla oválný tvar a byla postavena z hliněných cihel. Zasvěcena byla bohu Měsíce.
Co před tou svatyní děláš?
Soudím ženu. Je to moje matka. Klečí přede mnou. Když se na mě dívá, v očích jí vidím vinu a strach.
Jak mohou být v jejích očích najednou vina i strach?
Vina je v nich kvůli moci, která mne pohltila při tom, jak jsem každý den ovládal životy svých lidí. A strach má z toho, co se chystám udělat. Vytrhuje mě to ze soustředění, ale nedávám to na sobě znát.
Proč před tebou tvoje matka klečí?
Vloupala se do sýpky, ukradla tam potraviny a dala je poddaným. Mnoho z nich trpí v tomto ročním období hlady, ale jen já mohu nařídit výdej potravin, protože se musejí velmi pečlivě rozdělovat.
Jednala tvoje matka proti nějakým přídělovým zákonům? Šlo o otázku přežití?
Je to ještě horší: tím, že mne neposlechla, podkopala moji autoritu. Využívám přídělového systému jako prostředku k ovládání svých poddaných. Chci, aby vůči mně byli všichni loajální.
Co se svojí matkou uděláš?
(přesvědčivě) Porušila zákon. Mohl bych ji zachránit, ale nejde to – musí být potrestána pro výstrahu ostatním. Rozhoduji o tom, že bude popravena.
Jak se cítíš, když vyřkneš ortel smrti nad vlastní matkou?
Bylo to nezbytné. Byla mi trnem v oku. Vyvolávala mezi lidmi neklid. S ní se nedalo svobodně vládnout. Dokonce i teď je zpupná. Nařizuji její smrt.
Jsi později z popravy své matky smutný?

(hovoří velmi těžce) Na takové věci nesmím myslet, pokud si chci upevnit moc.

V tomto okamžiku si Steveova mysl připomněla dvě citově velmi bolestivé události – dobrovolné oddělení matky a syna. Steve objevil karmické spojení sebe a matky, takže zjistil, že když ho matka v dětství opustila, nešlo o pouhý izolovaný historický fakt. Abychom mohli začít s léč-bou, museli jsme jít dále.

Dalším stupněm našeho společného sezení bylo odkrytí identity Steveovy duše. Abych to mohl provést, vzal jsem ho do duchovního světa. Každého ze svých klientů jsem se snažil přemístit do nejvhodnější duchovní oblasti, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Ve třináctém případě jsem jsme se zabývali místem orientace, v tomto případě odhalíme období po Steveově návratu z místa výběru života. Chci, aby právě v tomto prostředí Steve viděl důvod, proč si vybral své současné tělo a zároveň role pro ostatní zúčastněné duše jeho nynějšího života.

Pod jakým jménem jsi znám v duchovním světě?
Sumus.
Dobře, Sume. Teď jsme zpátky v duchovním světě a já chci, abychom šli do období, jež následovalo přímo po tvém počátečním seznámení se se Stevem. Co tě při pohledu na něj napadá?
Je to takový rozzlobený muž. Zlobí se, že ho jeho matka pohodila na schodech. A ti paličatí lidé, kteří posléze převezmou jeho výchovu… Ani nevím, jestli vůbec chci takovéto tělo!
Rozumím ti, ale rozhodnutí teď ponechejme stranou, dokud se neozřejmí další skutečnosti. Řekni mi, co vlastně děláš, jakmile opustíš místo výběru života?
Někdy chci být chvíli sám. Obvykle netrpělivě čekám na názory svých přátel na životy, které sleduji – obzvlášť v takovémto těžkém případu.
Určitě sis ale mohl vybrat z více těl?

(kývá hlavou) Ale tohle je to pravé, které bych si měl vzít – jenže je to těžké rozhodnutí.
Řekni mi, Sume, když jsi se skupinou svých přátel, mluvíte o možnosti, že by ses s některým z nich spojil v bu-doucím životě?
Častěji se tak jako tak spojíme, než abychom se minuli. Tito blízcí přátelé budou v mém příštím životě přítomni stejně jako já v jejich. To není předmětem našeho povídání. Všichni se bavíme o svých budoucích životech. Chci poznat do detailů jejich postoje. Víš, my všichni navzájem se velmi dobře známe – známe své silné i slabé stránky, úspěchy i neúspěchy, to, nač si máme dávat pozor a mnoho dalších věcí.
Probíral jsi s nimi nějaké detaily o osobě, kterou bys měl být ve svém budoucím životě, ještě předtím, než jsi doopravdy šel na místo výběru života? …

Text je z knihy:

Michael Newton – Osudy duší

Jedna zo série úžasných kníh M. Newtona, ktorý veľmi podrobne popisuje celý cyklus a zmysel záhadnej existencie ľudských bytostí, ako aj univerzálne zákony, na ktorých to všetko stojí a podľa ktorých sa odvíjajú naše pozemské drámy.

V Osudoch duší sa vysvetľuje, aký je rozdiel medzi rôzne vyspelými dušami (duše začiatočníkov, stredne pokročilé duše, pokročilé duše); ako si duša vyberá pozemský život a nové telo; ako či skôr podľa čoho si človek hľadá partnerov pre nový život; ako prebieha znovuzrodenie (reinkarnácia) a ako pritom duša vstupuje do dieťaťa. Ďalšie témy, ktoré sa tu rozoberajú: smrť malých detí; smrť v budúcom živote; fyzické poškodenie tela; potrat a duša; prečo Boh dopúšťa existenciu zla?

Všetky informácie na tieto témy sú odvodené z neuveriteľne detailných regresných hypnotických sedení, ktorým sa podrobili autorovi klienti. Text knihy je spestrený a zdokumentovaný úryvkami zo záznamov 10 takýchto sedení. Zovšeobecnené vysvetlenia, týkajúce sa jednotlivých tém, sú tým pádom názorne ilustrované konkrétnymi zážitkami osôb, ktoré podstúpili takúto hypnózu a dokázali si teda spomenúť na veci, ktoré si inak v bežnom živote neuvedomujeme. Dá sa to povedať aj naopak: autor závery a poznatky, ktoré v knihe uvádza, vyvodil z množstva pozoruhodne podobných zážitkov, ktoré mali rôzni ľudia počas regresnej hypnózy. Boli to zážitky z minulých životov aj zo stavu medzi životmi. Vznikol tak pozoruhodne podrobný a jasný obraz toho, ako je to vlastne s celým týmto naším životom…

Pôvodná cena: 8.31 EUR, Naša cena: 7.65 EUR, Zľava: 8.00 %


Súvisiace články:


foto: https://www.maxpixel.net


 

(Prečítané 497 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.