google27eaa3905ca3fee3.html

Kognitívna terapia

Najčastejšie používanou terapiou pri liečbe depresií, je kognitívna terapia. Vyvinul ju psychiater Aaron Beck, ktorý sa dlhodobo zaoberal depresiou. V podstate každý psychoterapeut zaoberajúci sa liečbou depresie použije pri liečbe depresie práve výsledky Beckovej práce. Podľa Beckovho výskumu, sú ľudia depresívni preto, lebo rozmýšľajú prevažne negatívnym spôsobom. Negativita patrí medzi príznaky depresie, ale podľa Becka je jej príčinou. Domnieva sa, že ľudia si zachovávajú svoje negatívne názory pretože myslia iracionálnym spôsobom, ktorý im bráni v tom, aby zmenili perspektívu. Súčasná kognitívna terapia je založená na predpoklade, že rôzne cesty ľudského myslenia, emócií a správania sú založené na myšlienkových pochodoch. Depresívny stav preto môže byť spôsobený nevhodnými myšlienkovými pochodmi. Buď to negatívnymi, alebo iracionálnymi. Myšlienkové pochody sa samozrejme dajú meniť. Účelom terapie je nájsť príčiny pacientovho spôsobu myslenia, a to hlavne o sebe samom, a pomáhať mu vyrovnať sa s jeho kritickými situáciami alternatívnym spôsobom myslenia. Terapeut zvyčajne najprv vyberie a analyzuje niektoré z pacientových problémov, ktoré môžu byť v oblasti myslenia, citov, správania sa alebo fyziologického charakteru. Každý problém je skúmaný z hľadiska neschopnosti konať a sociálnej izolácie, v rámci emočných porúch, z hľadiska bezmocnosti, životných porážok a sklamania.

Štúdie ukázali, že kognitívna terapia môže byť rovnako účinná pri potláčaní depresie ako antidepresíva. Aj keď niektorí pacienti budú neustále potrebovať aj lieky. Techniky kognitívnej terapie učia ľudí byť viac pozitívnymi a optimistickými, čo je potrebné. Pesimizmus a depresia sú totiž často spojené nádoby.

Psychoanalytická terapia

Existuje mnoho psychoanalytických teórií depresie. Klasická psychoanalytická teória depresie vidí jej zdroj v potlačenom hneve, ktorý sa premieňa na depresiu. Depresia sa často viaže na nejaký druh detských „bolestí“, napríklad na neprítomnosť matky, otca.. Ak je to tak, psychoanalytik bude v takzvanom psychodynamickom prístupe pomáhať pacientovi hľadať nevedomé korene depresie. Hľadanie zážitkov, ktoré mohli spôsobiť alebo napomáhať depresii sa začína analýzou detstva, vzťahu k rodičom a prechádza vývojom až po súčasnosť k pacientovmu osobnému, sociálnemu a pracovnému životu. Počas tohto procesu sa často podarí dospieť k potrebnému uvoľneniu nevedomých tlakov a oslobodeniu sa od nich.

Humanistická psychoterapia

Zakladateľom humanistickej psychoterapie je psychológ Abraham Maslow. Podľa neho je príčinou depresie nedostatok sebarealizácie, ktorý v človeku vyvoláva pocit, že svoj život žije nadarmo. Sebarealizácia je prirodzená tendencia človeka využiť čo najviac zo svojho potenciálu a talentu. Vzťahuje sa k ľudskej potrebe sebauplatnenia a považuje sa za jednu zo základných biologických a psychologických požiadaviek. Humanistická psychoterapia depresie, je založená na predpoklade, že človek sa usiluje o rast a dokonalosť v istej oblasti, ale pri svojom úsilí dosiahnuť tieto vytýčené ciele sa dostáva do blokov. Veľmi často ide napríklad o potrebu realizovať sa v určitej tvorivej činnosti. Psychoterapeut sa spolu s klientom snaží nájsť a analyzovať špecifickú potrebu sebarealizácie a pomáha mu odstraňovať prekážky, ktoré mu bránia jeho potreby realizovať. Cieľom je nájsť najvhodnejšiu cestu na dosiahnutie ambícií. Pri tom sa kladie dôraz na to, že dosiahnutie sebaaktualizácie je nie len psychologický, ale aj etický proces. Morálne hodnoty musia byť pri ceste k sebarealizácii rešpektované a je jedno, či ide o naplnenie v rámci osobného, alebo pracovného života.

Biologická terapia

Keďže príčiny depresie môžu byť aj biologické a teda založené na chemických procesoch v mozgu, existuje aj liečba pomocou produktov farmaceutického priemyslu. Zistilo sa, že špecifické chemické látky v ľudskom mozgu, zvané neurotransmitery, hrajú dôležitú úlohu práve v regulácii nálad a emócií. Z neurotransmiterov sa najčastejšie spomína serotonín. Nižšia než normálna úroveň serotonínu spôsobuje, že človek sa okamžite môže cítiť negatívne naladený voči sebe samému a celému svetu okolo seba. To, ako presne sa táto nespokojnosť prejavuje a prečo niektorí ľudia reagujú na nedostatok serotonínu jedným a iný úplne iným spôsobom je predmetom neustáleho skúmania. Podporu pri liečení depresie, ktorá je spôsobená narušenou mozgovou biochémiou, prinášajú lieky – antidepresíva. Tieto zvyšujú tvorbu neurotransmitérov. Niektoré novovyvinuté lieky sa úspešne osvedčili v liečení klinickej depresie a majú menej negatívnych vedľajších účinkov ako ešte nedávno používané lieky a sú vykúpením pre tých, ktorí trpeli ťažkou, dlhodobou klinickou depresiou. Psychiatri však upozorňujú na to, že práve niektoré typy nálad a myslenia, môžu byť príčinou chemických zmien v mozgu a nie len ich následkom.

Krajným lekárskym prístupom je liečenie ťažkej chronickej depresie elektrokonvulzívnou terapiou, t.j. zavedením elektrického prúdu do frontálnych lalokov mozgu tzv.elektrošoky. Aj keď v súčasnosti technika tohto zákroku pokročila, otázka jeho bezpečnosti pre pacienta je aj naďalej predmetom diskusie v odborných kruhoch. Pre niektorých jedincov je to však jediná liečba, ktorá je účinná.

Mierne formy depresie je možné liečiť aj svojpomocne. Či už lekárskymi produktmi, ktoré sú v predaji bez lekárskeho predpisu, alebo zmenou myslenia a správania. Osobnostným rozvojom, pomocou liečiteľov, či takých techník ako sú rodinné konštelácie, Cesta… Riziko zlyhania je tu však veľké a prináša opäť skok dozadu. Jeden typ depresie, takzvaná sezónna afektívna porucha je spojený s ročným obdobím a vyskytuje sa najviac na jeseň a v zime. Lieči sa úspešne zvýšeným dodávaním zdrojov svetla, ktorého je hlavne v zime v niektorých oblastiach žalostne málo. Vynikajúce výsledky prináša aj natieranie sa olejom z ľubovníka. Pozor je fotosenzorický, pri styku so slnkom vzniknú na vašej pokožke hnedé škvrny.

Transpersonálna terapia

Transpersonálny prístup pridáva spirituálnu dimenziu ku klasickej psychoterapii. Jednou z liečebných metód používaných pri tejto terapii je meditácia. Ide o meditáciu špecialistom upravenú presne pre konkrétneho pacienta. Touto modernou formou dnes dosahujú terapeuti veľmi dobré výsledky pri liečbe.

Samoliečba

Ako som už spomínala, samoliečba je vhodná iba pri miernych depresiách. V prípade, že dlhodobo zažívate príznaky ťažkej depresie, prípadne sa vážne zaoberáte myšlienkami na samovraždu – vyhľadajte odborníka.

Dôležité je, nemyslieť si, že depresia vznikla vašou vinou, že je vadou charakteru. Treba pochopiť, že je to choroba. Hľadať jej príčiny je síce dôležité, ale niekedy to človek naozaj bez odbornej pomoci nedokáže a to si treba tiež priznať.

V prípade, že váš stav nie je vážny a nebráni vám v normálnom fungovaní môžete si vybrať niektorý z týchto postupov, alebo ich kombináciu.

Zmena spôsobu myslenia

Ak si chceme pomôcť, tak v prvom rade musíme zmeniť spôsob myslenia. Nie je to síce jednoduché, ale dá sa to zvládnuť. Neexistuje jeden jediný postup alebo model, preto treba skúšať, čo konkrétne človeku uľaví. Tak ako sú rôzni ľudia, tak sú rôzne aj typy depresie. V každom prípade však ide o emotívne dozrievanie a vývoj k pozitívnemu mysleniu, čo je zväčša dlhodobý proces.

Snažte sa zmeniť svoje negatívne myšlienkové postupy. Prehodnocujte svoje myšlienkové pochody a pre všetko sa snažte hľadať cesty, ktoré vám pomôžu k pozitívnej interpretácii zážitkov. V prvom rade je potrebné prehodnotiť svoj názor na svet, ako miesto plné utrpenia a na seba samého ako bezmocnú obeť. Človek sa musí chápať a mať sa rád, taký aký je. Pozitívnemu mysleniu sa dá naučiť. Len je potrebné dívať sa na skúsenosti a zážitky ako na poučenie a na seba, ako na dokonalú súčasť dokonalého vesmíru. To neznamená, že sa zrazu uprostred svojich problémov budete, alebo musíte cítiť dobre. Ale bez toho, aby ste hrali naivnú hru radosti, snažte sa vytvárať zdravé – to znamená kladné životné postoje. Na pohár svojho života sa môžete rovnako dívať ako na poloprázdny, alebo ako na poloplný. A práve toto vyjadruje snahu hľadať lepší pohľad na svet. Je samozrejmé, že pokiaľ budete ku všetkému pristupovať negativisticky, s nevôľou a šomraním, ľudia sa vám budú skôr vyhýbať, ako by mali chuť vám pomáhať. Keď ľudia vidia človeka, ktorý sa napriek problémom snaží žiť s nasadením, mnohokrát mu sami od seba začnú pomáhať. Optimizmus netreba brať ako nerealistické očakávanie, ale skôr pozitívne interpretovanie okolitej reality. V podstate vám na pozitivizmus stačí viera, že všetko má nejakú príčinu a všetko sa raz zmení. Nie v okamihu, ale predsa a že sa môžete vlastnými silami, či myšlienkami aktívne ovplyvňovať realitu. Pesimizmus na strane druhej rodí pasivitu. Prakticky to znamená, že pesimistický človek omnoho ťažšie dosahuje svoje vysnívané ciele. Pesimista ťažšie dostane lepšie zamestnanie, nedokončí školu… Jeho vlastné myslenie mu v tom bráni. Čo následne podporuje jeho pesimizmus a vytvára stav, v ktorom jeho sebadôvera klesá a agresivita zväčša zameraná proti sebe stúpa. Zaoberá sa myšlienkami na nespravodlivosť, na to, že nie je dosť dobrý, že nemá už zmysel sa ďalej snažiť. Najlepšie je vzdať to. Pesimizmus rodí pasivitu a často aj depresiu. Namiesto takéhoto prístupu, môžete veci analyzovať, hľadať ich príčiny (nie mimo seba), a hľadať nový pohľad a novú cestu. Samozrejme pri takomto postupe je objektívne vnímať realitu a chápať, že máte zodpovednosť za svoje pocity a myslenie. Musíte sa však vyvarovať extrémneho čiernobieleho videnia sveta.

Sebarealizácia

Ak chcete predchádzať depresii je dobré nájsť si činnosť, o ktorej sa domnievate, že by mohla prispievať k vašej sebarealizácii. Mala by to byť činnosť, ktorá súvisí s uplatnením vášho potenciálu, alebo talentu. Nie je dôležité nakoľko spoločensky významná táto činnosť je. Dôležité je, koľko vám dokáže priniesť radosti a pocitu sebarealizácie. Či už ide o činnosť v dobročinných organizáciách, alebo nejakú formu pomoci potrebným, alebo len o záujmovú činnosť z oblasti zábavy, športu, umenia. O ochranu prírody, pestovanie kvetín, alebo len o vynaliezavú a chutnú prípravu pokrmov, či udržiavanie domácnosti. Čokoľvek, čo vám prináša radosť a pocit sebarealizácie je dobré. Čo môžete robiť s láskou. Do čoho vložíte svoje srdce a čo vás napĺňa radosťou.

Zvládanie hnevu

Nesnažte sa v sebe trvalo dusiť pocit hnevu a nepriateľstva, pretože tento stav by sa mohol časom vyvinúť v depresiu. Je samozrejmé, že každý človek sa musí prispôsobovať spoločenským normám a morálke. Preto v dnešnej dobe nie je veľa spoločensky prijateľných ciest na vyjadrenie nepriateľstva. Samozrejme sa nikto nesmie vyvršovať z frustrácie na rodine, deťoch, či životnom partnerovi. Najlepšou cestou je prevencia hnevu a nepriateľských pocitov. Treba sa snažiť pochopiť, že realita často nezodpovedá potrebám jednotlivca a teda ani vašim potrebám. Ak človek dokáže neočakávať perfektnú realitu, tak sa najľahšie vyhne frustrácii a hnevu. A to platí aj o pohľade na seba samého.

Sociálny život

Depresia je často viazaná na sociálnu izoláciu a pocit osamelosti. To sa výrazne prejavuje najmä u starších ľudí, ktorí postupom času strácajú alebo obmedzujú spoločenské kontakty. Dobrým liekom na depresiu je tráviť čas s priateľmi, známymi, alebo ľuďmi s podobnými záujmami ako máte vy. Vyhľadávajte spoločnosť pozitívne, optimisticky naladených ľudí. Dobrá nálada je rovnako ako jarná chrípka nákazlivá.

Fyzická aktivita

Nejeden seriózny výskum ukázal, že cvičenie má veľmi dobrý vplyv na duševnú pohodu. Či už si vyberiete rýchlu chôdzu, beh, plávanie, jazdu na koni… Každá z týchto činností vám už po pár týždňoch pravidelného cvičenia prinesie úľavu od depresie. Fyzická aktivita podporuje produkciu endorfínov v mozgu. Endorfíny sú látky, ktoré telo produkuje napríklad aj pri zamilovanosti a ich dostatok v mozgu vám zabezpečí pohodu pri každej činnosti. Sú to tzv. hormóny radosti. Navyše športom, ktorý máte radi a je primeraný vášmu veku a zdravotnému stavu, získate aj pocit sebarealizácie a vylepšíte svoj zdravotný stav. V prípade, že by ste sa rozhodli pre jazdenie na koni, kontakt zo živým zvieraťom, ktoré vníma komunikáciu a reaguje na ňu je ďalším faktorom bojujúcim proti depresii. V tomto smere sú výbornými pomocníkmi pes a lebo mačka. Závisí to od vášho vkusu. Niekto dáva prednosť fretkám, či rybičkám. Dôležité je naozaj si ich obľúbiť. Pozor, ak nadobudnete pocit, že vaše zvieratko je viac ako ľudia vo vašom okolí, opäť sa nachádzate na šikmej ploche.

Spiritualita

Vedci dokázali, že jednou z ľudských potrieb je viera. Ľudia, ktorí veria, že v kozme, ktorého sú súčasťou existuje spirituálna sila, ktorá má síce v rôznych náboženstvách rôzne názvy, ale ovplyvňuje ľudstvo vo všetkých rovinách jeho existencie sú vo všeobecnosti šťastnejší a lepšie zvládajú svoje problémy. Spirituálne založený človek zvyčajne zaujme k životu iné postoje, ako človek ktorý vkladá všetko iba do svojho fyzického ja. Experimentálne bol dokonca preukázaný vplyv modlitby na uzdravovanie rôznych chorôb. Nie je dôležité, aké vyznávate náboženstvo, dôležité je len, aby bola vaša viera skutočná, nespochybniteľná. Aby nevznikala na báze strachu alebo túžby po vyliečení.

Slnečná terapia

Svetelný kúpeľ pomáha nielen proti sezónnej depresii v jeseni. To, že je slnko najlepší lekár je dávno známe príslovie a v prípade depresií a spleenov to platí dvojnásobne. Naordinujte si preto slnečný kúpeľ. Slnko podporuje tvorbu melatonínu a tým ovplyvňuje nervový systém a biorytmus. Samozrejme treba pri slnení dodržiavať všetky opatrenia proti spáleniu a dbať na fototyp svojej pokožky. Zvýšenie hladiny serotonínu spôsobuje v hypofýze tvorbu Crh a stimuluje tak nadobličkové žľazy. Tie zvýšia syntézu dopamínu a noradrenalínu, dvoch neurohormónov, ktoré sa viažu na stav pohody a túžby. V krajinách, kde je veľa slnečných dní a slnko je silné je preukázateľne omnoho menej prípadov depresií a samovrážd.

Terapia potravinami

Produkciu serotonínu môžeme podporiť okrem liekov, aj potravinami. Mozog syntetizuje serotonín z tryptofanu, aminokyseliny, ktorá sa dostáva do tela potravou. Vysoký obsah tryptofanu je v banánoch, avokáde a mliečnych výrobkoch. Ďalej tvorbu serotonínu podporuje jedenie týchto potravín: mäso (losos a morka), vajcia, celozrnné pečivo, slivky, jablká, marhule, paradajky, orechy, strukoviny a zelená listová zelenina.

Rozchodnica ružová je ďalší pomocník v boji proti depresii. Obsahuje účinné látky rosavín a salidroside, ktoré zvyšujú hladinu serotoninu v mozgu. Navyše má rozchodnica ružová pozitívne účinky na sexualitu, imunitný systém, pamäť a celkovú regeneráciu organizmu.

Je veľa ciest ktorými si môže človek s pomocou terapeuta, alebo sám pomôcť v boji s depresiou, dôležité je len neobviňovať sa a chápať, že depresia, je choroba ako hoc aká iná a nie je to hanba, ani osobné zlyhanie ak ňou vy, alebo niekto z vašich blízkych trpí. Je to len výzva, šanca, začiatok cesty za novým poznaním. Aj vtedy, keď sa po čase vracia do vášho života. Niektoré zbrane treba vyskúšať viac razy, kým nastane pochopenie.

Natália KrížováOdporúčame prečítať:

301-citit-se-dobre_1406615562_mediumDavid D. Burns – Cítit se dobře – Jak se dostat z pasti ničivých myšlenek

Úžasná kniha! Absolútne logicky vám vysvetlí, aké automatické negatívne myšlienky vás držia v pasci. Tento triezvy pohľad na vec vás každých pár strán rozosmeje, pretože vám ukáže absurditu vašich presvedčení. Je totiž naozaj absurdné myslieť si, že vy jediný/jediná ste výnimkou v celom vesmíre, ktorá nemá nádej byť šťastná, úspešná alebo normálna…

Autor – uznávaný terapeut a profesor psychiatrie – vám na konkrétnych príkladoch trpezlivo vysvetlí všetky možné variácie a scenáre myslenia, ktoré spôsobujú zlú náladu, depresiu, nechuť, nedostatok motivácie, neschopnosť riešiť problémy či iné negatívne stavy, ktoré vás v živote brzdia, obmedzujú a terorizujú. Vy sa nimi ale nemusíte dať terorizovať po zvyšok života!

Dr. Burns vám ukáže, ako konkrétne môžete začať svoje myslenie a podvedomé reakcie meniť. Robí to úplne prakticky: prostredníctvom ukážkových dialógov a vnútorných monológov, návodov, ako si svoje myšlienky zapisovať a naučiť sa ich objektívne hodnotiť (čiže naučiť sa rozoznávať čiernobiele myslenie; zhadzovanie sa; dojem, že vieme, čo si niekto iný naozaj myslí, pričom to tak vôbec nemusí byť; a iné), a rôznych duševných cvičení, ktoré sú zábavné a zaujímavé, pretože vám zreteľne ukážu iné uhly pohľadu na mnohé veci.

Kniha sa zaoberá širokou škálou tém a problémov: od „bežných“ depresií až po ťažkú depresiu a samovražedné sklony; nečinnosťou a nízkym sebavedomím; zvládaním perfekcionizmu; závislosťou na uznaní a láske; hnevom; pocitom viny; pestovaním zdravej sebaúcty; umením byť šťastní a spokojní, aj keď nie sme dokonalí, prípadne ak sme priemerní alebo občas robíme chyby; a tiež tým, ako sa vysporiadať so stresom a náporom každodenného života.

Záverečná časť knihy je venovaná otázkam chemickej nerovnováhy mozgu, dedičnosti depresie a antidepresív. Dr. Burns objektívne uvádza a vysvetľuje pre aj proti užívania liekov; ako fungujú a kedy majú zmysel. Na rozdiel od mnohých iných psychiatrov však kladie jednoznačný dôraz na kognitívnu liečbu (bez liekov), čiže zmenu myslenia a pochopenie príčiny problémov (v súlade s návodmi uvedenými v knihe).

Ukážka: Každý váš špatný pocit je výsledkem vašeho deformovaného negativního myšlení. V rozvoji a trvání všech symptomů hrají hlavní roli vaše nelogické pesimistické postoje.

Intenzivní negativní myšlení vždy provází epizodu deprese nebo ostatně jakoukoli jinou bolestivou emoci. Vaše trudnomyslné myšlenky budou pravděpodobně úplně jiné než ty, jež vám hlavou běží, když jste v pohodě. Jedna mladá žena těsně před doktorátem to vyjádřila těmito slovy:

Vždy, když na mě přijde deprese, mám pocit, jako by mě náhle trefila nějaká vesmírná šleha, a vtom začnu věci vidět jinak. Tato změna kolikrát netrvá ani hodinu. Popadnou mě negativní a pesimistické myšlenky. Dívám-li se do minulosti, jsem přesvědčená, že vše, co jsem kdy udělala, nestálo za nic. Každé šťastné období mi připadá jako iluze. Moje úspěchy mi připadají opravdové asi jako falešná fasáda ke scéně z westernového filmu. Jsem si jistá, že mé skutečné já je bezcenné a neschopné. Nemohu se hnout z místa s prací, protože mě ochromují pochybnosti. Ale v klidu vydržet nedokážu, protože to utrpení je nesnesitelné.

Stejně jako ona zjistíte, že skutečnou příčinou vašich emocí, jimiž se sami odepisujete, jsou negativní myšlenky, které vám zaplavují mysl. To ony vás udržují v letargickém stavu a způsobují, že si připadáte neschopně. Vaše negativní myšlenky neboli kognice jsou nejčastěji přehlíženým symptomem deprese. A jelikož právě ony drží klíč k úlevě, jsou i symptomem nejdůležitějším.

Pokaždé, když vás kvůli něčemu přepadne deprese, snažte se identifikovat odpovídající negativní myšlenku, jež vás napadla těsně před počátkem deprese a během ní.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 39 185 krát, 1 dnes)

3 Responses to Depresia – najčastejšie používané liečebné postupy

 1. moja depresia je preč píše:

  Trpela som depresiou cele mesiace. Všade som sa vliekla z nohy na nohu a myseľ som zamestnávala takmer výlučne myšlienkami na smrť. Bežné úkony ako umývanie zubov sa mi zdali zbytočné a únavné. Posledné zvyšky energie som míňala na prestieranie, že som OK. Aj keď pozorní ľudia sa nedali oklamať. Neskôr som si pomohla bylinkovým čajom – ľubovníka bodkovaného. Kedysi sa v niektorých krajinách aj predpisoval pri miernych depresívnych stavoch (Nemecko). Jeho dlhodobé užívanie sa však neodporúča lebo vraj poškodzuje vnútorné orgány (chcela by som vedieť, čo s naším vnútrom robia antidepresíva), takže sa u mňa striedali veselé dni a pochmúrne dni. Z času na čas som sa snažila ľubovník vysadiť, ale vždy som sa k nemu musela vrátiť. Až po vyše roku nastala zmena k lepšiemu. Pri jednom z pokusov o vylúčenie ľubovníka z môjho každodenného života som si po niekoľkých týždňoch s úžasom uvedomila, že ho už nepotrebujem. Hľadala som, čo sa zmenilo v mojom spôsobe života a jedniná zmena,ktorú som našla, bolo, že som po rokoch odmietania začala konzumovať banány.

 2. Viera Valova píše:

  Prosim,mam syna postihnuteho schyzoafektivnou poruchou,berie lieky 3roky,viem mu nejako inak pomoct nez liekami,je z nich skoro dezorientovany,nechut do zivota,pomaly,dakujem za informacie. Valova V.

  • Nevšedko píše:

   Prosim poslite viac informacii o synovi. Kolko ma rokov, ako dlho je chory, ci sa to zhorsuje, zlepsuje atd.