google27eaa3905ca3fee3.html

111099895_3646910_0kyp

O sexuálních zvyklostech staroslovanské společnosti v předkřesťanském období existuje málo dokladů. Jeden z takových nemnohých dokladů, týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků, uvádí slavný arabský myslitel, cestovatel a etnograf al-Mas’údí (zemřel roku 956): shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, zapudí ji slovy: „Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“.

Bylo to hluboko v „křesťanské“ éře, kdy české, ruské nebo polské ženy ve dnech slunovratu a rovnodennosti odcházely večer z domu, aby se účastnily svátků spojených s přírodními kulty či se oddávaly rituálům, jež církev považovala za ďábelské, neboť se konaly za doprovodu hudby, v maskách, kostýmech, s medovinou, omamnými látkami a především volným sexem. Účastníky za to čekaly výtky a obvinění od křesťanských kazatelů.

Aby mohla církev, ať už katolická nebo pravoslavná, tomuto jevu zabránit, musela slovanské svátky zakázat nebo je nahradit tak, aby jejich symbolika mohla být alespoň navenek označována jako křesťanská. (Ještě ve 13. století však polské zákony vyhrazovaly nižší tresty za sexuální násilí, k němuž došlo v lesích, než za znásilnění ve městě nebo na vesnici – jako by i církevní učenci nechtěně přiznávali přírodním místům jakousi „erotickou“ posvátnost.)

Ponecháme-li však stranou tyto erotické rituály a schůzky v přírodě, těšily se slovanské ženy v cizině vynikající pověsti. Za „naprosto věrné“ je v 6. století označil jak Mauricius Strategikon, tak i císař Leon (který však vychází ze Strategikona); podobně se vyjádřil sám sv. Bonifác v jednom dopise zaslaném někdy mezi lety 744–747 anglickému králi Aethibaldovi.

Věrnost, počestnost, úcta byly ostatně všeobecně platné a přirozené vlastnosti celé staroslovanské společnosti. Skutečnost, že užití těchto pojmů v oblasti slovanských manželských vztahů odporuje pojmům, jako je cizoložství a smilstvo, vyplývá pravděpodobně z faktu, že tyto pojmy byly tomuto typu společnosti neznámé a že představovaly pouze myšlenkové uchopení určitého způsobu bytí, který byl jinak pro církevního pozorovatele nepochopitelný.

Patriarchální požadavek muže na bezúhonnost nevěsty byl neznámý, dozvuky takovéhoto postoje jsou patrné i ve staletích, která následovala po raném středověku. Dokonce ještě nedávno říkávala ruská dívka matce: „Ně otdavaj, mamka, zamuž, ja ně gulivala s nim.“ Nebo manžel z Permu, který nalezl manželku neposkvrněnou, zvolal: „Daže v děvkach byla, nikto na těbja ne pozarilsja; odin toľko ja takoj durak i našëlsja“. (A dnes se cizinci, který s údivem zjišťuje, že česká dívka je velmi zkušená v milostných praktikách – přestože zde v podstatě neexistuje feminismus, a to ani ve velkých městech -, dostane nezřídka odpovědi: „Není důležité, co jsem dělala předtím, ale jak se budu chovat teď.“) Podobné postoje bohatě zachycuje i lidová slovesnost.

Na počátku byla také žena

Již byzantský historik Prokopios z Kaisareie (500–559) upozorňoval na velkou demokratičnost slovanské společnosti, zatímco císař Mauricius (539–602) hovořil dokonce o „anarchii“. Podle některých etnografických pojednání si žena ještě v 19. století udržovala významné postavení ve společenské struktuře. Vedle otce či hlavy velké slovanské rodiny zvolené z mužského společenství tu totiž najdeme i hlavu ženskou: domaćicu v Srbsku, domakinu v Bulharsku a chozjajku nebo bolšuku (bolšak, „hlava“) v Rusku. Domaćica nebo bolšuka bývá většinou manželka hlavy rodiny. V některých případech (ale pouze v Srbsku) bývá zvolena samostatně ženami a nepodléhá autoritě domaćina. Ve starých příslovích bývá ostatně zdůrazněna úloha ženy, především pokud jde o okolí domu. Ještě nedávno se například mezi Kašuby říkávalo: „Muž je hlavou rodiny a žena jejím krkem: krk otáčí hlavou podle svého“. Nesmíme zapomínat ani na ekonomický význam, jaký má žena ve východoslovanských zemích, kde je ochotna vykonávat tvrdé, namáhavé práce, které jinde bývají určeny výhradně mužům. (Bylo by chybou se domnívat, že to má „na svědomí“ sovětský režim: ženy, které prováděly těžké práce, tu existovaly i v dobách před Velkou říjnovou revolucí v roce 1917.)

K těm pravomocím domaćice, jež mají pravděpodobně své kořeny v dávné minulosti, patří rozhodování o sňatcích dětí. Prosby k matce, tetě nebo starší sestře, aby vybrala nejvhodnějšího ženicha či nevěstu, jsou doloženy prakticky ve všech částech slovanského světa. Fakt, že mužské osoby (otec, strýc z matčiny či otcovy strany, starší bratr) tento druh pravomoci nemají, by mohl být naopak vykládán jako jakási vyšší forma moci v rukou žen oproti mužům ve staroslovanské společnosti. Existují i doklady toho, že po domaćinově nebo bolšakově smrti zaujala jeho místo vdova, a to nikoli na krátkou dobu a nejen v řízení domácnosti, jak by bylo přípustné například v římském právu. Opačný případ, kdy by manžel nahradil domaćici nebo bolšuku, nepřicházel v úvahu (nebo o tom nejsou žádné zprávy).

Takováto forma demokracie byla především výsledkem magické úcty, jíž se těšila žena jakožto symbol plodnosti. Mimochodem ještě do nedávných časů byla za manželku považována pouze ta žena, která alespoň jednou porodila, tedy zplodila nový život. Žena nemohla zůstat neproduktivní, stejně jako pole … Slovanské ženě se tolerovalo, ba dokonce k tomu byla přímo vyzývána, aby v případě choroby, impotence nebo nepřítomnosti právoplatného manžela přijímala ve svém loži jiné muže …

180380Cizoložství, věrnost, „nemanželské“ děti a práva manželek

Promiskuitní chování obou pohlaví bylo ve slovanské společnosti běžné. Zprávy z 10. století už hovoří o feudálních křesťanských trestech za cizoložství a zároveň dokládají, jak obtížně se dala nalézt ona „ztracená harmonie“ s přírodou, kterou křesťanský svět zapovídal. Thietmar Merseburský (976–1018) například uvádí, že „ženě, která cizoložila, obřezali labia, uříznutou kůži pověsili na dveře domu, v němž bydlela, na postrach vstupujícím“. Podobné formy represe byly však již součástí urbanizovaného společenského prostředí, silně ovlivněného feudální křesťanskou kulturou, která právě v té době doznávala značného rozmachu. S christianizací však přichází i šíření písma, a tedy zpráv (někdy bezděčných) o zvycích prostého lidu. Existuje například nespočet církevních kázání proti znesvěcení manželského lože (fornicationes, adulteria).

Díky práci etnografů máme doklady také o tom, že u Slovanů manželské lože nikdy nepředstavovalo nepřekonatelnou hranici: třeba rolníci na Volze nechávali na pokoji muže, který se dopustil cizoložství s manželkou vojáka, protože „soldatka sčitajetsja vydělennoju ot seĺskogo obščestva“; žena se tedy mohla chovat tak, jak uznala za vhodné. V Polesí (oblast severozápadní Ukrajiny a jižního Běloruska v povodí Dněpru) mohla mít žena vojáka spoustu milenců, aniž jí to manžel po návratu vyčítal. V Polsku se připouštělo, že žena bude nepřítomnému manželovi nevěrná, a to se souhlasem jejích rodičů: „aby domácnost nepřišla nazmar“ („zeby gospodarka nie zmarniła“). Dálo se tak proto, že pro dobrý chod hospodářství byla mužská ruka považována za nutnou, a z obav do budoucna, kdyby snad měla rodina nedostatek synů. V Litvě se rodiče vdovy snažili dceru přemluvit, aby přivedla domů nového manžela (nadomnik); a pokud se zdráhala znovu provdat, podněcovali ji k soužití „na slovo“ („na wiare“). Děti narozené z tohoto svazku považovali za legitimní, to znamená, že měly právo dědit stejně jako děti ze svazku manželského (tedy jako děti jedné matky) i v případě, že šlo o majetek patřící prvnímu muži. Vdova měla naprostou volnost. „Hon na svobodné mládence“, který pořádaly vdovy ve Slavonii býval přirovnáván k vodám Sávy neustále zmítaným vlnami.

Jinými slovy řečeno: lidový zvyk připouští, aby neužívané svatební lože bylo k dispozici manželce, podobně jako neobdělávané pole může zorat cizí člověk. Ani žena ani pole nesmějí zůstat ladem. Je to zvyk, jímž se vysvětluje „snochačestvo“ východních a jižních Slovanů – právo, jež si osobuje tchán: lehávat se snachou, není-li syn dostatečně zralý nebo není-li přítomen. Nejde přitom primárně o to, že by manželské pouto bylo nepevné, ani o chtíč, nýbrž o splnění požadavku plodnosti.

U Slovanů neexistuje princip legitimního potomstva, vždyť například ani v současných českých zákonech není zmíněna zkouška na DNA, ani očividně odlišná barva pleti dítěte nedává zákonitému otci právo neuznat potomka, kterého jeho manželka počala s jiným mužem. Tento problém unikl i Bronislawu Malinowskému, který ve svém jinak epochálním díle Sex and Repression in Savage Society napsal: „Neznám jediný příklad v antropologické literatuře, kdy by se nemanželským dětem dostávalo stejného společenského postavení jako legitimním dětem“. Malinowski se narodil v Krakově – stačilo, aby navštívil některou z blízkých vesnic v Haliči nebo ve Slezsku a vyhnul by se omylu, který zveřejnil v etnografických statích pojednávajících o vzdálených ostrovech v Tichém oceánu. Když se v okolí Chelmu proslechlo, že otěhotněla svobodná dívka, všichni se předháněli, kdo bude budoucímu dítěti kmotrem: neboť být kmotrem nemanželského dítěte, přináší štěstí. Je pravda, že na Ukrajině, v Karpatech a ve Slezsku se spěchalo, aby si těhotná dívka nasadila čepec vdané ženy (odtud výraz „pokryta“, jimž se označovala svobodná žena v podobné situaci), ale cílem tohoto aktu původně nebylo ji pokořit, nýbrž její stav zveřejnit a předejít vraždě dítěte, což by na vesnici přivolalo velké neštěstí. U Velkorusů na Sibiři narození dítěte před svatbou dívku nezneuctilo, zvlášť byl-li to syn. Dívky samy se chovaly shovívavě ke svým těhotným kamarádkám. V běloruské rodině byly nemanželské děti brány jako manželské. V Samarské gubernii se s nemanželskými dětmi, a těch bylo hodně, nakládalo vždy jako s ostatními.

Srovnávací studie dokládají, že takovéto zacházení s nemanželskými dětmi lze považovat za obecně slovanské, neboť existovalo ve všech oblastech slovanského světa. Ostatně pojetí legitimity potomků bylo přijato až po pokřesťanštění Slovanů a do obecného práva těchto národů pronikalo jen stěží. V Poljici zůstávala dívka s nemanželskými dětmi u otce, a pokud se k ní rodina chovala benevolentně, dostala svůj díl dědictví po otci a její děti dědili po ní. Na Ukrajině docházelo dokonce k takovému extrému, že nemanželské děti měly větší práva než děti manželské, protože dědily nejen po otci, ale i po matce.

Časem tyto obyčeje ustupovaly a křesťanský zvyk trestat se rozšířil i do těch nejzazších koutů slovanské civilizace. Rolníci ze slovansky hovořících zemí, jejichž dcery porodí před svatbou, už nejsou šťastní jako v dobách „přirozené“ kultury (chybně nazývané „pohanská“). Většinou je za to potrestají, ale jejich „provinění“ nenechají dopadnout na hlavu potomstva, i když například v civilní a církevní právní praxi českých zemí již od 13. století děti narozené z „nemanželského lože“ byly nazývány bastardy („pankarty“).

130612102506-midsummer-belarus-girls-water-horizontal-galleryRozvod býval tolerován.V Bulharsku se žena mohla rozvést, pokud byl manžel impotentní, homosexuální nebo když s ní špatně zacházel. Manžel se zase mohl rozvést, byla-li žena neplodná, stará nebo nemocná; tyto tři důvody platily však i v případě žádosti o rozvod ze strany manželky. Již ruský kníže Jaroslav v 11. století potíral zvyk zbavovat se těžce nemocných nebo slepých žen. Zřejmě se však tímto způsobem chovaly i ženy, neboť kníže prohlásil: „(…) takože i ženě něĺzja pustiti muža“. Manželka, jíž se dostávalo špatného zacházení, si obvykle chodila stěžovat k svému rodu a dokonce i k církevní instituci – alespoň v pravoslavném prostředí; podnět k rozvodu mohl vzejít z kterékoli strany a rozvedení mohli svobodně znovu vstupovat do dalšího manželství.

Aby však mohla manželka od svého muže utéci, musela mít podporu svého rodu. Obvykle se po čase s manželem usmířila a vrátila se k němu. Málokdy došlo k definitivnímu rozvodu. V každém případě se zdá, že se odjakživa častěji rozváděla žena, zvlášť pokud byli ještě naživu její rodiče nebo alespoň matka. Alarmující dojem, který obvykle vyvolává četba komentářů k dnešním statistikám rozvodovosti v zemích bývalé Varšavské smlouvy, je tedy neopodstatněný. Jde o dlouhodobý jev, který už v 19. století zaznamenal historik Aleksandr Dobrjakov v pojednání o ruské ženě v předmongolském období; povšiml si, že ruské ženy jsou nezávislé, manželství bývají nepevná a právě ženy často usilují o jejich zrušení.

Po celý středověk v srbských dynastiích a bosenských aristokratických rodinách platila domaćicina přísaha: domaćica pobírala plat a účastnila se porady hodnostářů. To byly výsady, jichž se nedostávalo slovanské ženě na pobřeží, kde působil vliv západního zákonodárství. Pokud historické a etnografické podklady souhlasí a potvrzují nadřazenost ženských práv ve slovanské společnosti, pak se nelze divit, že dnes zde není potřeba feminismu pociťována tak silně jako na Západě.

Západní feminismus posledních let hledá oporu v mytologii a není náhodou, že v kultu Wicca se stále častěji objevuje neolitická bohyně Velká Matka. U Slovanů neolitický kult Velké Matky časem slábl, ale nikdy zcela nevymizel. Sám termín rod znamená podle Maxe Vasmera cosi plného života, plodného, opravdového, a právě ze slova rod se odvozují významy „rodit“, „porod“ apod. Výraz rod má tedy blíže k ženským významům než k představám, jež přinesla vlastenecká ikonografie minulého století. Oleg Nikolajevič Trubačov upozornil, že vzhledem k tomu, že roždiť je typický ženský výraz, má v některých slovanských dialektech rod význam „rod ženy“. To se ovšem neomezuje jen na „některé slovanské dialekty“: v jedné lidové písni ze Slavonie se zpívá „nema roda dok ne rodi mama“. Existují ukrajinské tradice „rodu“, který utvářejí potomci společné pramatky. V Radomi v Polsku se věřilo, že každá matka trůní na nebesích s roztaženýma nohama a mezi nimi stojí v řadě všechny děti, které porodila na zemi. Tyto „děti“ porodily další děti – a tak se vytváří obrovitý trojúhelník (vrchol tvoří Matka) lidského pokolení, jehož základna není nikdy konečná, ledaže na konci světa.

K tomu je třeba dodat, že u Kučů z Černé Hory se klan nebo bratstvo nazývá také trbu („lůno“). V Bosně se pro označení bratstva užívá termínu srce („děloha“). Například se říká: „Od mog srca pet kuca.“

Podobných příkladů by se dala najít celá řada. Jisté je, že čím víc postupujeme v čase nazpět, tím častěji se setkáme s matronymií: například v Jugoslávii se vyprávělo o bratstvu, které pocházelo z jedné „prababy“. A čím víc se blížíme k naší době, tyto významy mizejí, a to i v paměti těch nejstarších.

Zůstaneme-li ještě v jihoslovanských oblastech, není jistě pochyb o tom, že potkáme-li i dnes v Černé Hoře muže s prázdnýma rukama jedoucího na koni a ženu jdoucí pěšky s nákladem i několika desítek kilogramů, jde o zřejmý výraz ženské podřízenosti. Ale také v kulturách, kde bylo vyšší postavení ženy plně prokázáno, jako na Trobriandových ostrovech, nosí ženy náklady, aby mohli muži s volnýma rukama čelit nenadálému nebezpečí.

Zároveň je však jasné, že dnes jen málokdo bude považovat postavení ženy v takzvané slovanské společnosti za alespoň rovnocenné s mužem, pokud do těchto zemí zavítá a stane se tu svědkem scén, při nichž opilí Rusové nelidsky zacházejí se svými družkami, nebo toho, jak dnes v rodině vládne muž. V zásadě však jde o aplikaci kodexu, který možná vypadá jako výhodný pro muže, nemá však nic společného s tradičním pojetím, jehož radikální rozvrat vedl jen k vytvoření nerovnováhy, a to i v psychologii samotných mužů.

pic_K_U_Kupalo festival rituals (folk painting)

Předmanželský sexuální život a prosebné rituály

Abychom pochopili, proč nevěra nenarušovala vztah mezi manželi a nebyla ve slovanské komunitě odsuzována, pokud k ní docházelo v lesích a na polích a v určených časových obdobích, bude třeba zaměřit se podrobněji na předmanželský sexuální život u tradiční slovanské mládeže a především na zvyky dospívajících.

U žen se hranice dospívání vyznačuje dvěma hlavními mezníky – pubertou a těhotenstvím.

V jižním Rusku se poznala nedospělá dívka podle toho, že nenosila ponjavu – nešitou sukni přichycenou v pase látkovým páskem. Dívenky měly jen košili nebo vůbec nic. Ještě v 19. století nebylo nijak vzácné vidět v Černé Hoře mladé svobodné dívky, jak sedí s odhaleným poprsím u tkalcovského stavu nebo jak chodí na trh v košili (zvané opleče), jež ponechávala ňadra obnažená. Oblékání ponjavy doprovázela celá řada hříček, jimiž dívka naznačovala, jako by se vzpírala přejít do nového stavu.

Pokud šla v Jugoslávii dívka při tanci do „kola“, veřejně tím dávala na vědomí, že je již zralá a případně připravená pro manželství. Ve Slavonii dívka, která šla do „kola“, byla označovaná jako prava divojka. Existovaly tu i další symboly (především účes a pokrytá či nepokrytá hlava), jimiž se vdaná žena odlišovala od svobodné. (Lužickým Srbkám stačil „čěpc“, to znamená páska na čele, aby se odlišily).

Dívky si samy chystaly výbavu a jakmile dospěly, často se scházely. Nejenže společně pracovaly, ale mnohdy (zvláště když bývaly na takzvaných „přástkách“) spávaly též mimo domov ve společných místnostech. Zde občas přijímaly i mládence a předení pak na čas odložily. Není jisté, zda tento zvyk byl normou nebo zda byl jen za určitých okolností tolerován. Faktem zůstává, že návštěvy u dívek v době „přástek“ se konávaly především v předvečer náboženských svátků. V některých případech (například na Ukrajině) to bylo povinné a prokletí se sneslo na mládence a dívky, pokud se tohoto aktu neúčastnili: „Kogo nema v večerki, triašča to na život, na pečeni!“. Ze strany rodičů nebývaly k takovýmto setkáním zřejmě námitky především proto, že tento zvyk býval považován za starodávný, tedy za zvyk zavedený předky, který je proto nutné dodržovat. Zvláštností slovanské společnosti je to, že zde nenalezneme podobná místa, kde by se shromažďovali mladí muži, kteří nanejvýš (a ještě jen velmi zřídka) přispěli na výdaje za pohostinství, které většinou nesly na svých bedrech dívky.

Podle údajů řady významných etnografů, kteří se zvykem přástek zabývali, se zdá, že v 19. století už při návštěvách mládenců k pohlavnímu styku nedocházelo, jen se o něm mluvilo v hádankách a narážkách. Přástky bývaly v zásadě jen příležitostí seznámit se se svobodnými dívkami. Byly zaznamenány i protikladné situace, kdy na jedné straně ve vztazích mezi mladými lidmi převládala nevinnost a na druhé straně sexuální moment, pouze však ve smyslu magického zásahu do přírody. Takový typ protikladu se ve slovanské společnosti odrážel, a možná se dodnes odráží, ve studu z nahoty, kdy jsou například při křestních nebo svatebních obřadech ženy a muži obnažováni přede všemi, a přitom pro ženu by byla hanba ukázat se bez pokryté hlavy.

Sexuální akt byl u Slovanů spojován s půdou a míval magický význam. Pokud by se snad milování mladých venkovských párů na žitném snopu mohlo vykládat jako otázka pohodlí a nikoli jako prosebný rituál za úrodnost země, pak by nebylo jasné, proč tak činili i bojaři, knížata nebo sám panovník, kteří si mohli dovolit lože mnohem pohodlnější. Také car Michal III. Fjodorovič Romanov (1596–1645) si dal přichystat svatební lože na třiceti žitných snopech na znamení úcty k tradici, která spojuje pohlavní styk s úrodností půdy. Ostatně i ve zprávách relativně nedávných se hovoří o ruských nebo srbských vesnicích, kde docházelo k pohlavnímu styku (alespoň simulovaně) mezi mladými lidmi přímo na osetých polích. Někdy, aby se úrodnosti půdy „dodala síla“, se údajně užívalo i sémě kněze, který se „válel“ po polích s vybranou silnou, zdravou dívkou z vesnice.

Stejně jako bývá falus dáván do vztahu s rádlem i ženská nahota a vlhkost pomáhají polím. Jsou známy případy, kdy pole obcházely nahé dívky, aby ochránily jejich dary před přemírou slunečního žáru. V Polsku chodívali kdysi muži rozbíjet na pole nádoby, v nichž ženy přechovávaly barvy na barvení vlny, aby ženská moč, užívaná na přípravu zelené a modré, působila proti suchu.

Neexistuje žádné specifické údobí přechodu ze stavu svobodné ženy do stavu ženy vdané. Vdaná žena je ve skutečnosti ta, která porodí, dá potomstvo, je plodná, stejně jako „popowa swynja“, jak se říkávalo na tehdější Ukrajině. Čím bude mateřství silnější, tím bude žena přitažlivější – jak se zpívá v běloruské písni, v níž je mladík vyzýván, aby se podíval na obrovskou vaginu dívky, než si ji vezme za ženu (předpokládalo se tedy, že nebude panna): „Piriadoch moj miloj, ma mine gleduči, a ni tak na mine, jak na maju p***. A maja p*** sjami saž širiny“.

1254903926_01K ztrátě panenství docházelo v době, kdy dívka začala nosit zástěru nebo změnila účes. Nebyl to však nijak zvlášť významný předěl v životě svobodné dívky, mezník, který by měl znamenat přechod z jednoho stavu do jiného. První křesťanští kronikáři považovali předmanželský sexuální styk mladých Slovanů za odsouzeníhodné chování. Známá je například pasáž z Povesti vremennych let (12. století), kde se praví, že Slované (Radimiči, Vjatiči a Severjané) – „žili v lese jako zvěř“, především proto, že „sňatky u nich nebyly, nýbrž jen místa ke hrám mezi vesnicemi; scházeli se ke hrám, k různým běsovským tancům a zpěvům, a odtud si každý unášel ženu, s kterou se kdo smluvil“. Dalo by se očekávat, že během staletí křesťanského represivního působení bylo takovéto „chlípné“ chování vymýceno. I když analýza dnešního sexuálního chování ve tzv. slovanských zemích může být plodem profanace, k níž došlo po rozšíření industriální, materialistické společnosti v globálním měřítku, faktem zůstává, že etnografické zprávy z 19. století dokládají přetrvávání předmanželských zvyků a nedostatečné uchycení jisté „cudnosti“. V roce 1900 se například polský etnograf Ernest Łuniński pohoršoval, když viděl huculské dívky, jak se procházejí po ulicích nahé, třebaže toto chování bylo známé, dokonce se o něm zmiňovali i autoři Ottova slovníku naučného. Łuniński nechápal, jak je možné, že ve společenství natolik vzdáleném od ostrovů v Tichém oceánu nebo od rovníkové Afriky a naopak tak geograficky blízkému jeho světu není nahota hříchem.

Z téže doby pocházejí i první statistická bádání, z nichž vyplývá, že navzdory katolickým konvencím například dvacet procent dívek ze západního Malopolska přicházelo o panenství ještě před svatbou. V Srbsku bývalo vzácné, aby dívka předstoupila před oltář nedotčená, i když už nešlo o styky mezi mládeží, ale s ženatými muži, jak je obvyklé i dnes. Valtazar Bogišić mimo jiné poukázal, že nezachovaná bezúhonnost nevěsty nepředstavovala překážku pro uzavření manželství ani v očích srbské církve, tím méně pak lidu; konstatoval také, že ve slovanských zemích nebývá svobodná matka nijak zavržena. Stejný postoj nacházíme v kraji okolo Chelmu, kde „svedení není považováno za zločin“. Goralové ve Slezsku považují sexuální vztahy mezi mladými za přirozené, třebaže má církev v kraji silný vliv. Za zvuku velikonočních zvonů navlékala například huculská dívka na šňůrku zástěry knoflíky, při každém úderu jeden: kolik bude knoflíků, tolikrát se bude moci spojit se svým milým, aniž by se musela bát následků – po každém styku knoflík stáhne … V Polesí nedaleko Mozyru bývalo vzácností, aby dívka před svatbou neměla milence. Nebylo jí to nikterak vytýkáno, naopak obvykle ta, která měla poměr s více muži, sehnala „lepší partii“.

V Kazaňské gubernii bývalo údajně velmi obtížné najít dívku starší sedmnácti let, která by byla panna. Na Sibiři bylo obvyklé (podle demografů z druhé poloviny 19. století), že dívka měla pohlavní styk už ve čtrnácti, a pokud jí to příroda umožnila – i ve dvanácti. Pravoslavná církev si byla vědoma, že u mládeže nemůže kontrolovat její sexuální tužby, a tak se ji snažila přesvědčit, aby brzy uzavřela sňatek, doufajíce, že sexuální aktivita bude provozována jen v manželském loži. Ale například v oblasti Vetlugy (v gubernii Nižnij Novgorod) dívky s vdavkami nespěchaly. V otcovském domě měly svobodu a provdaly se, až se zamilovaly, ledaže by z neopatrnosti měl jejich sexuální život (nikoli milostný) za následek těhotenství. Budoucí manžel neměl proti těmto „pokleskům“ námitky. Podle Michaila Pospelova nepřesahoval počet mladých panen tři desetiny procenta. Někteří etnografové se ostatně svobodného chování slovanské mládeže účastnili, jako Jan Witort, jenž studoval tzv. Ius primae noctis u národů na pobřeží Bílého moře a v Oněžském kraji.

V srbském Sremu přicházely dívky o panenství v nejútlejším věku. U nevěst v některých oblastech Makedonie nebyl na konci 19. století pojem panenství znám. Mezi Rusy a poruštěnými domorodci na Sibiři je obtížné nalézt nedotčené dívky: říkávalo se tu, že žena není jako chléb, který když sníš, je po něm – neboli žena se užitím „nespotřebovává“.

pic_K_U_Kupalo festival bonfire ritualsRočním obdobím, kdy se mladí lidé nejvíce oddávali milostným hrátkám, byl letní slunovrat, oslavovaný známými svátky, jako je Jarilo a Kupalo. Církev sice tyto svátky už odedávna zakazovala pro „obscénnosti“, k nimž při takových příležitostech docházelo, avšak lidové mínění považovalo účast na nich pro mladé za povinnou: „Bo jak ne prijdeš na Kupajla, to vyidi z tebe duša i para.“

Také v Srbsku se po „litija“ nebo „zadušna“ konaly noční tance, které poskytovaly mladým lidem vynikající příležitosti spočinout si v objetí.

Někdy mladý pár vstupoval do více či méně intimního vztahu izolovaně, kdy mladík přespával u dívky doma. Lidové písničky ve všech slovanských zemích vyprávějí jak o iniciativě ze strany dívek („Ty pridi-tka, dobryj molodyc, zanačuj, zanačuj u miane nočinku!“ ve Smolensku; „Perenaczuji muoj mileńki, choč nuoczku sa mnoj“(jde o polský přepis běloruštiny, snad by to mohlo vzhledem k pramenu a dobovým jazykovým zvyklostem zůstat) v Bělorusku; „Dojdi, diko, ma u koje doba, moja ti je otvorena soba“ ve Slavonii), tak i ze strany mládenců („Moja Kasieńko, otwór-ze! – Došć-em ci sie, Jasiu, došć naotwierzala, zadnej ja sa nocki nie porachowala“ v Polsku). Někdy otevře dveře mladému muži matka, která radí dceři, ať si užije, dokud je svobodná („Guljaj, Sašenko, poka voljuška svoja, ne pokrita golova. Pokraetsja golova, minuetsja gulba“ u Vjatičů).

Goralé ve Slezsku vyzývali mladé snoubence, ať jdou do předsíně, aby se lépe poznali, pokud tak neučinili už dříve. V noci spávali spolu, hlavně proto, aby měl mládenec možnost zkontrolovat, zda dívka není „nienormalnie rozwinieta“. Někdy tuto kontrolu prováděl kmotr, což znamenalo, že s dívkou strávil noc.

Italský badatel Evel Gasparini však podotýká, že předmanželská volnost předpokládala obezřetnost, aby nedošlo k otěhotnění, neboť Slované dbali o budoucnost dětí, aby měly otce, který by se o ně postaral; tento zvyk staví Gasparini do protikladu k zvyklostem východních Finů, kteří si naopak podobné problémy vůbec nepřipouštěli. Ale i v případě narození nemanželských dětí existovala i u Slovanů opatření, na jejichž základě jim společenství zajišťovalo přežití.

S těmito otázkami souvisí problematika užití antikoncepce (částečně se jí zabýval i Lubor Niederle). Odjakživa a zřejmě nejčastěji se praktikoval coitus interruptus. Když mužské sémě nemohlo sloužit k reprodukci, bylo pravděpodobně darováno Matce Zemi, která už věděla, jak je zužitkovat. Tím se vysvětluje i snaha mladých spojovat se spíše venku než doma na loži.

Pokud se týče koitálních poloh rozsáhlá studie americké badatelky Evy Levinové o církevních zpovědnících dokázala, že sexuální aktivita Slovanů v žádném případě nebyla omezena jen na „přirozenou“ tzv. misionářskou pozici, jak chtěli prosadit církevní představitelé. Naopak byly známy a rozsáhle praktikovány rozmanité sexuální polohy a projevy, včetně mimovaginálních. Hojně je zároveň doložen apotropaický obyčej obnažování genitálií, podobně jako řecké anasyrma, kde falus byl symbolem síly a vagina symbolem života.

Represivní zásahy proti tradičním zvykům

Typ morálky, který pochází z Předního východu a po Evropě se rozšířil prostřednictvím křesťanství, se postupně ujal též na venkově a v průběhu doby zasáhl i místa od nových center nejvzdálenější. Sexuální akt nebýval u mladých lidí v předkřesťanské době znakem hříchu. Setkáním různých mentalit se vytvořila situace, v níž se na jedné straně církvi nikdy nezdařilo do základu vymýtit afinitu k předmanželským stykům, na druhé straně se však do společnosti stále více vkrádal pocit hříchu a původní zvyky a obyčeje se narušily.

Od 18. století byly střety kultur stále ostřejší. Například do Volyňska a na Ukrajinu byly povolávány četnické hlídky, aby dohlížely na život vesnice a zabránily mladým se scházet. V Srbsku od roku 1833 hrozil kníže Miloš v různých dekretech za nevázaný sexuální život vězením a výpraskem. I když stát a církev dosáhly jen částečných úspěchů a ani těmi nejtvrdšími represáliemi se jim nepodařilo vymýtit staré zvyky, začala společenství sama provádět restrikce, neboť hrátky nabývaly povahy sexuálních a alkoholických orgií a už neměly žádnou společenskou ani rituální funkci. Kromě toho pod vlivem křesťanské ideologie stále více mladých lidí zakoušelo pocit hříchu, takže sexuální hrátky se pro ně staly pouze vyjádřením jejich transgrese.

Působením horlivé a vytrvalé církevní propagandy se i mezi Slovany stále výrazněji prosazoval zvyk, který vedl společnost (a tedy i ženicha) k tomu, aby vyhledával bezúhonnou nevěstu. Podobně jako v klasických patriarchálních společnostech i ve slovanském světě se rozšířily různé způsoby, jak ověřovat, zda nedošlo k defloraci. Ve slovanských zemích míval požadavek na nevěstinu bezúhonnost často účel „zachovat zdravé stádo“. Uvážíme-li, že stará slovanská společnost byla převážně zemědělská, pak je zřejmé, že tabu panenskosti je něco, co přišlo nepochybně zvnějšku a co se ve společnosti uchytilo také díky tomu, že se časem rozšířily kultury pasteveckého typu. Tak se i ve slovanských zemích setkáme s případy, nikoli však obecně platnými, kdy se panenství nevěsty dokazovalo zkoumáním prádla (osmotr belja). To odkazuje opět k proslulému vexillum castitatis, tedy k zakrvácenému prostěradlu či bílému plátnu, jež se po svatební noci ukazuje přátelům a rodičům, jak se dodnes děje v některých místech jižní Itálie a v arabském světě.

Není nám známo, že by byla provedena speciální bádání zaměřená na postupující zvyk trestat slovanské nevěsty, které nebyly panny. Například v Rusku pokud pop nemohl potvrdit panenství nevěsty, nutil ji, aby nazítří po svatbě třikrát obešla kostel po kolenou. V jiných slovanských zemích (zejména v Bulharsku a na Ukrajině) se však dospělo až k přemrštěnému nakládání s ženami, srovnatelnému pouze s některými africkými oblastmi – zřejmě vzhledem k příliš velké poddajnosti slovanské společnosti vůči tomu, co se násilím požaduje od prostých a čistých vztahů. Ale slovanské rodiny si dávaly dobrý pozor, aby takové důkazy neposkytly, vzhledem k tomu, že jen zřídkakdy se našla rodina s nedotčenou nevěstou. Podle Lubora Niederla například na Uherskobrodsku bylo na sklonku 19. století více než devadesát procent nevěst deflorováno před svatbou.

Církevního původu budou pravděpodobně i ona tabu, která se někdy vytvářela kolem menstruační krve, jíž se kdysi užívalo na přípravu magických nápojů lásky, a kolem samotné menstruující Slovanky. Na počátku 20. století poukazoval Oskar Kolberg, že se v Polsku často zakazovalo menstruující ženě vstoupit do kostela. Je také známo, že v Rusku nesměla menstruující žena péci pro muže chléb a že v Rusku a Srbsku se ženy v ony dny měly ukrývat před rodinnými příslušníky (nebo cizími lidmi) mužského pohlaví. Podobných příkladů a dokladů existuje mnoho.

thumbZávěr

Z toho, co bylo dosud řečeno, a po oproštění se od početných klišé, bohužel stále ještě kolujících i ve vědecké literatuře, lze snad nastínit, jak vypadala tradiční slovanská morálka: sexuální svoboda v době dospívání za účelem prozkoumání vlastního těla a schopností uspokojit partnera, ale i jako obecně přímluvný vztah sil mládí k přírodě; stálost manželského svazku, aby byl zajištěn zdravý růst potomstva, a aby se pak manželský pár začal sexuálně chovat usedleji a v zásadě méně promiskuitně. V každém případě znamenal koitus moment přemožení smrti.

Navzdory zákazům se obecně nikdy nepodařilo definitivně potlačit jádro tradiční kultury, která viděla v sexu důležitý moment pro dospívání mladých, třebaže magické konotace už nepřicházely v úvahu.

V určitých údobích a situacích se tolerovala jak polygynie, tak polyandrie. Jako poměrně známý příklad polygynie lze uvést harém kyjevského knížete Vladimira I. Svjatoslaviče (zemřel v roce 1015) (5 manželek a 200 až 300 souložnic v každém z hlavních měst Rusi) a franského kupce Sáma, tvůrce první slovanské říše na českém území v 30.–40. letech 7. století (12 „slovanských“ manželek). Dále lze uvést různé dekrety moskevských patriarchů, kteří od 16. století oficiálně prohlašovali, že nepovažují za cizoložství spojení ženatých mužů se svobodnými dívkami. V českých zemích však tato forma „concubinatu“ byla ve středověku omezena spíše jen na nejvyšší šlechtu. Jako příklad polyandrie připomeňme již zmíněný zvyk snochačestva. Dále lze přihlížet i k známé citaci Achmeda Ibn-Fadlána o zvyku slovanských žen, které po smrti svého pána nejprve souloží se všemi muži v komunitě a pak lehávají s šesti z jeho nejbližších příbuzných.

Zdá se tedy, jako by v základu sexuálního a společenského chování u Slovanů byly příkazy a obyčeje „neolitického“ typu, totiž uctívání plodnosti, a to na úkor nejednoznačného a většinou málo srozumitelného pojetí sexuální „věrnosti“, alespoň v předmanželském období. (Je známo, že patriarchální společnosti předpokládaly věrnost ženy vůči muži od jejího narození až do její smrti, nikoli omezeně na období, kdy byla svázána se svým partnerem.)

Jiný prvek, který nás vrací do „neolitu“ staré slovanské společnosti (a nejen slovanské), se týká porodních zvyků slovanských žen. K porodu přicházela žena většinou poté, co žila skryta v ústraní. To může vést k domněnce, že u slovanských žen podobně jako u žen pravěkých dlouho přetrvávala obava z přítomnosti zlých duchů, kteří by mohli porod narušit. Je známo, že porodní metody, dnes nazývané „aktivní“, kdy si žena během porodu vybírá polohu, která jí nejvíc vyhovuje, byly praktikovány odjakživa, navzdory odedávné a zvlášť dnes všemocné byrokracii a lékařské domýšlivosti.

Je příznačné, že na rozdíl od valné většiny moderních evropských zemí ztratily některé tzv. slovanské země teprve v posledních letech povědomí o tom, co bývaly jejich tradiční sexuální zvyky. Ještě v srpnu 1990, uprostřed debat o tom, zda má být v Jugoslávii povolena pornografie, bylo upozorněno, že by stačilo zeptat se vlastních babiček, co dělávaly, když byly mladé, na vesnických slavnostech – a přestali bychom se pohoršovat.

Fakt, že moderní svět přináší anomálie, bylo jasné už starým Slovanům. Jejich představa světa, spojená s cykličností doby, v níž sex představoval jednu z hlavních epifanií obrody, byla naprosto „lhostejná“ k jakémukoli pokroku, který mohl zaručit takzvaně „lepší“ životní podmínky.

51b8864ad5de


Literatura (citovaná, použitá, doporučená)

 • Adalberg, Samuel (1889–1894): Ksiega przyslów. Warszawa: Emil Skiwski.
 • Afanasjev, Alexandr Nikolajevič (1998): Zakázané pohádky. Z ruského originálu Zavetnyje skazki vydaného nakladatelstvím A O Bojanyč v Sankt-Peterburgu 1994 vybrala, přeložila a předmluvu napsala Marcela Pittermannová, doslov napsal Miroslav Červenka. Obálka a kresby Boris Jirků. Praha: Volvox Globator.
 • Beranová, Magdalena (1980): Zemědělství starých Slovanů. Praha: Academia.
 • Bogišić, Valtazar (1874): Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena. Zagreb: Akademia Znanosti i umjetnosti.
 • Čajkanović, Veselin, ed. (1934): Vukova graća. Rasprave i graća, Srpski etnografski sbornik, roč. 50, s. 9–93. Beograd: Slovo.
 • Černý, Adolf (1891): Za pieśnia luzycka, notatki z wędrówek po Luzycach. Wisla, roč. 5, s. 317–418.
 • Di Nola, Alfonso Maria (1984): Antropologia religiosa. Roma: Newton Compton.
 • Dobrjakov, Aleksandr (1864): Russkaja ženščina v do-mongoľskij period. S. Petersburg: Bezobrazov.
 • Dobrovoľskij, V. N. (1903): Smolenskij etnografičeskij sbornik. Zapiski geografičeskago obščestva po Otdeleniju etnografii, roč. 27, č. 4.
 • Gasparini, Evel (1973): Il matriarcato slavo. Firenze: Sansoni.
 • Charvát, Petr (1999): František Ženíšek, Oldřich a Božena aneb O udánlivém mnohoženství u starých Čechů a Moravanů. In: Petrbok, Václav, ed., Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, s. 67–74.
 • Jakuškin, Jevgenij Ivanovič (1896): Obyčnoje pravo II. Jaroslav: Tipo-litografičeskaja Gubernskaja Zemskaja uprava.
 • Jastrzębowski, Szczęsny (1891): Przyszynek do wierzeń ludu o zyciu pozagrobowem, legienda o „Matusinej dusy“. Wisla, roč. 5, s. 865–871.
 • Jefimenko, Petr Savić (1869): O Jarile, jazyčeskom božestve russkich Slavjan. Zapiski geografičeskago obščestva po Otdeleniju etnografii, roč. 2, s. 77–112.
 • Jeleńska, Elena (1891): Wieś Komarowicze w powiecie mozyrskim. Wisla, roč. 5, s. 290–331.
 • Kon, Igor Semjonovič (1997): Seksuaľnaja kuľtura v Rossii: Klubnička na berjozke. Moskva: O. G. I.
 • Korobka, Nikolaj Ivanovič (1895): Vostočnaja Volyn’. Živaja starina, roč. 5, č. 1, s. 28–45.
 • Kovalevskij, Andrej Petrovič (1956): Kniga Achmeda Ibn-Fadlana o jego putěšestvii na Voľgu v 921–922 gg. Charkov: Izdatěľstvo gosudarstvennogo universiteta im. A. M. Gorkogo.
 • Križnik, Kašpar (1906): Jež. Narodna pripovijetka iz Motnika u Krańskoj. Zbornik za narodni život i običaje, roč. 11, s.302–304.
 • Lang, Milan (1912): Samobor. Zbornik za narodni život i običaje, roč. 17, s. 1–150.
 • Levin, Eve (1989): Sex and Society in the World of the Ortodox Slavs, 900–1700. Ithaca (New York), London: Cornell University Press.
 • Lovretić, Josip (1899): Otok. Zbornik za narodni život i običaje, roč. 4, s. 46–110.
 • Malinovski, Bronislaw (1927): Sex and Repression in Savage Society. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Malinovski, Bronislaw (1929): The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Mathauserová, Světlana, ed. (1984): Povídky ze staré Rusi. Praha: Odeon.
 • Neumann, Stanislav Kostka (1925–1926): Dějiny lásky. Populární obrazy z dějin snubnosti, manželství a prostituce od pravěku až po dobu nejnovější. Podle výsledků bádání moderního a z vědeckých děl nejspolehlivějších sest. a zprac. Hynek Záruba a Jiří Votoček. 5 svazků – Díl 1. (Láska primitivní), 1925, 359 s., 17 obr. Díl 2. (Láska antická), 1925, 395 s., 18 obr. Díl 3. (Láska středověká), 1925, 509 s., 22 obr. Díl 4. (Láska východní), 1925, 491 s., 22 obr. Díl 5. (Láska novodobá), 1926, 602 s., 26 obr. Praha: Šotek.
 • Neumann, Stanislav Kostka (1931–1932): Dějiny ženy: Populární sociologické, etnologické a kulturně-historické kapitoly. 4 svazky – Díl 1. (Žena přírodní), 1931, 542 s., 210 obr. Díl 2. (Žena starověká), 1932, 452 s., 172 obr. Díl 3. (Žena středověká a renesanční), 1932, 349 s., 140 obr. Díl 4. (Žena novodobá a moderní), 1932, 512 s., 196 obr. Praha: Melantrich.
 • Niederle, Lubor (1911): Život starých Slovanů, oddíl kulturní I. Praha: Bursík & Kohout.
 • Niederle, Lubor (1917): Život starých Slovanů, II, I. Praha: Bursík & Kohout.
 • Petráň, Josef (1985): Kultura každodenního života od 13. do konce 15. století (IV/1–9). In: Petráň, Josef, ed., Dějiny hmotné kultury I/1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 233–427.
 • Podskalsky, Gerard (1982): Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’. München: Beck.
 • Puškareva, Natalia Lvovna (1997): Častnaja žizń russkoj ženščiny: Nevesta, žena, ljubovnica (X–načala XIX vv.). Moskva: Ladomir.
 • Radić, Ante (1897): Recenze: V. T. Baldžijeva: Studija o našem zenidbenom pravu. Zbornik za narodni život i običaje, roč. 2, s. 476–480.
 • Rajković, Ðorde (1869): Srpske narodne pesme (ženske). Novy Sad: Matica Srbska.
 • Schnaider, Jósef (1899): Z kraju Huculów. 3. Kalendarz huculski. Lud, roč. 5, s. 207–220.
 • Siewiński, Antoni (1904): Opis wesela w Liskach. Lud, roč. 10, s. 59–74.
 • Toporkov, Andrej Lvovič (1995): Erotika v russkom foĺklore. Moskva: Ladomir.
 • Trawińska-Kwaśniewska, Maria (1957): Sytuacja spoleczna kobiety wiejskiej w ziemi krakowskiej w latach 1880–1914. Prace i materialiy etnograficzne, roč. 10, č. 2, s. 129–205.
 • Trubačev, Oleg Nikolajevič (1959): Istorija slavjanskich terminov rodstva i nekotorych drevnejšich terminov obščestvennogo stroja. Moskva: Izdatěľstvo Akademii nauk SSSR.
 • Uspenskij, Boris A. (1983): Mifologičeskij aspekt russkoj ekspressivnoj frazeologii (Staťja pervaja). Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, roč. 39, s. 39–69.
 • Vasmer, Max (1955): Russisches etymologisches Wörterbuch, II. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
 • Volkov, Fjodor (1895): Svadebnyje obrjady v Bolgarii. Etnografičeskoje obozrenije, roč. 27, č. 4, s. 1–156.
 • Witort, Jan (1899): Ślady ustroju matky archalnego na Litwie. Wisla, roč. 13, s. 505–511.
 • Zelenin, Dmitrij (1911): Obydennyja polotenca i obydennyje chramy. Živaja starina, roč. 20, č. 1, s.1–20.

Autor: Giuseppe Maiello

Zdroj: http://civilizace.mysteria.cz/


Žiarislavove rozprávanie o milostnej kultúre Slovákov a Slovenov –  TU


Súvisiace články:


Tip redakcie vydavateľstva Eugenika:

Peter Weleslaw Kuzmišín – Bohovia starých Slovanov318-bohovia-starych-slovanov_1442578040_medium

Jedinečné dielo! Slovami autora:
Svarog, Perún, Veles – kto by nepoznal tieto staré slovanské božstvá? To som si myslel pôvodne i ja predtým, než som začal pracovať na tejto knihe. Prišiel som však na to, že väčšina z nás vie o božstvách našich predkov veľmi málo. Poznáme rôzne staroveké  mýty: grécke, rímske… poznáme množstvo božstiev indických či tibetských, ba aj o Ódinovi alebo Thórovi toho vieme viac, ako o našich pôvodných slovanských božstvách. A tak som sa podujal na napísanie tejto knihy, ktorá nemá byť vedeckou publikáciou, ale skôr takou slovanskou Odyseou. Nájdete tu staré, takmer zabudnuté legendy, ako aj opisy bohov a démonov slovanského panteónu. Dozviete sa, ako asi naši predkovia svojich bohov vzývali, ako sa k nim modlili aj čo im obetovali.

Pri písaní som čerpal informácie z rôznych zdrojov. Nielen zo slovenských či českých, ale aj z poľských, a v neposlednom rade ruských a ukrajinských.“

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %


(Prečítané 107 110 krát, 1 dnes)
 

18 Responses to Sexuální život starých Slovanů

 1. Marek píše:

  – Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. (prikázanie slovanského boha Ramchata)
  – Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie na ochranu svojho domu, na ochranu svojej Zeme a Viery svojej. (prikázanie slovanského boha Ramchata)
  – Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. (prikázanie slovanského boha Svaroga)
  – Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Roda zahubíte… (prikázanie slovanského boha Peruna)
  – Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho… (prikázanie slovanského boha Peruna)
  – Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. (prikázanie slovanskej bohyne Lady)

  … ak teda takéto prikázania mali Slovania, tak nemohli mať zaužívané spôsoby života, o akých píšete.

  na záver si dovolím citovať z jednej prastarej knihy Slovanov: „…. Ale to jsou lživé řeči, protože tak tomu skutečne není! Naše obyčeje bývaly jiné. Ale ten, kdo chce zvítězit nad druhými, hovoří o nich spatně, a ten, kdo se proti tomu nebrání, je hlupák, protože pak to začnou říkat i jiní.“ (velesova kniha)

  • Nevšedko píše:

   Marek, autor článku cituje viac ako 40 kníh a nezávislých prameňov. Ja myslím, že to má istú výpovednú hodnotu. Vy na to reagujete s pohľadu Vášho vierovyznania. Vaše „evanjelium“ je Velesova kniha a „desatorom“ sú pre Vás prikázania slovanských bohov. Je to tiež zaujímavý a hodnotný pohľad na svet, akurát mám pocit, že s ľuďmi Vášho typu sa dá komunikovať iba na takej úrovni ako s ortodoxnými kresťanmi, židmi, hinduistami atď. Toto sa píše v Biblii, Védach, Koráne, to je zákon, alfa omega, a oponent môže citovať xy zdrojov, všetko márne, lebo kdesi sa kedysi našli popísané drevené tabuľky a všetko ostatné je balast. A ináč dosť dobre nechápem prečo sa chcete vymedzovať článku. Mne to príde nádherné, ak naši predkovia žili slobodne aj na úrovni sexuality. Určite mi je to sympatickejšie ako nejaké cirkevné mravokárstvo, ktoré tu týralo náš ľud posledných 1000 rokov. Ak totiž nemáme slobodu na úrovni pohlavného života, ak nie sme slobodní v tom najzákladnejšom, potom ostávajú krásne slová o duchovných védách iba slovami. Mimochodom, odkiaľ máte tie prikázania slovanských bohov?

   • Miro píše:

    Prečítali ste všetky tie uvádzané zdroje?
    Viete o pohnútkach ktoré viedli kohokoľvek či už pri spísaní véd do dnešnej podoby, alebo uvedených zdrojov?
    Netrúfam si hodnotiť ani jedno ani druhé, hladajte v sebe a uvidéte, ako sa veci časom menia, aj tie morálne v nás…

 2. Инка Рус-а-лиенка píše:

  Človek,ktorý odsúdi Védy ich zrejme ani nečítal, inak by pochopil, že je to hodnotný zdroj informácií a že princíp, ktorý vo Védach opisujú platí do dnes a je nemenný a bude platiť navždy.
  Ak niekto verí, že sme tancovali s besmi, naše úctyhodné matky behali nahé a v háreme, tak asi verí „vedcom/vedkyniam“, ktorí tak sami konajú…. A to nie sú ľudia ktorích chcem nasledovať.
  To, že bola sexualita prirodzenejšia chápem ale nad týmto článkom by sa pobavila aj moja praprastarká, ktorá ešte žije…

  • Nevšedko píše:

   Je pre mňa vždy a zase prekvapujúce ako rozdielne si ľudia vysvetľujú jeden a ten istý napísaný text. Prosím Vás pekne, kto tu kde odsudzuje Védy??? Kto tu píše o tancoch s besmi??? Veď ten článok práve demaskuje tie zakorenené názory, že starý Slovania boli zvrhlíci, oddávajúci sa v jednom kuse hromadným sexuálnym rituálom. Naopak, tento článok práve objektívne hodnotí prirodzenosť našich predkov. Čo je, pre boha živého, neslušného na milovaní? Odkiaľ sa tu berú tie puritánske názory? Mám pocit, že síce mnohí ľudia tu chcú veľmi hlboko rozjímať o Védách a Árijcoch, ale v ich mysliach je stále prítomné dedičstvo kresťanského dogmatizmu. Priatelia, nestavajme si ďalšie totemy a fetiše. Naši predkovia boli tiež z mäsa a kostí, mali svoje chyby i neresti, práve tak ako mali svoju gráciu. A mali, zdá sa, aj omnoho prirodzenejší postoj k milostnému životu ako mnohí dnešní „moderní“ internetoví diskutéri.

 3. Petr H. píše:

  Autor citoval převážně od autorů z posledních cca 100 let. Věda nemá ani páru, co se dělo před tisíci lety na územích, z nichž nemáme žádné autentické a jejich kronikáři zaznamenané dějiny (až na pár vyjímek, které jsou automaticky házeny do koše jako kacířské či podvrhnuté, ikdyby se jednalo o co chtělo). Jediné zdroje, jsou od jejich nepřátel a ti, jak je známo, se snaží vše špatné jim přiznat i s přídavky a vše dobré zamlčet nebo překroutit ve vlastní prospěch. Kde jsou knihy, ze kterých například čerpal Mauro Orbini a další? Tam by bylo teprve počteníčko…

 4. Traidenis píše:

  Skvělý článek. Autor si dal práci a věcně vyložil to, co bylo dosud nalézáno ve střípcich nebo záměrně zamlčováno a potlačováno křesťanskou teologií.

  Slovanské védy a Velesova kniha jsou podvrhy. První bylo vytvořeno k tomu, aby odvedlo zájem lidí o rodové tradice předků obloukem zpět k pravoslaví, jak nám tu krásně předvádí její zastánci, projevující křesťanskou prudérnost.
  Velesova kniha zase v prostředí sovětského exilu za účelem podpory vlastenectví, protože pravoslaví tou dobou kolaborovalo se Stalinem a nedalo se na odpor proti němu použít bez hrozby diskreditace. Miroljubov si tak zafantazíroval a knihu, o kterou mimo SSSR nikdo nejevil valný zájem, je v posledních letech „objevována“ českými a slovenskými kryptokřesťany, aby měli čím vábit nové ovečky a sami sobě vyplnili svoje šedivé životy něčím exotičtějším než církevní prostředí, v kterém vyrůstali, a které je silně formovalo. Cílem této scény je nyní podpořit sílící kremelský státní fašismus pod pláštěm slovanské vzájemnosti, která ovšem ve skutečnosti skrývá pravoslavný byzantinismus nejhoršího kalibru. S tradicemi našich slovanských předkřesťanských předků to nemá téměř nic společného, snad kromě názvu a několika málo prvků nekonfliktních s křesťanskou teologií.

  • jana píše:

   podvrhy su skreslene informacie v tomto clanku, snaziace sa pospinit nasich predkov, akoby prave cirkev katolicka priniesla zboznost citov a pravu lasku k slovanom, a dovtedy tu zili nasi predkovia bakchalie. OPAK je pravdou, staci sa pozriet na vychadzajuce ,,pramene — napisal akysi kronikar arab, a zoznam dolu vymenovanej literatury ma len dodat autetickost informacii … ale nikde nie je menovite pisane strana ta a ta, vzrok ten a ten… jednoznacne neseriozne. Pozrime sa na tých svetuskarov, cirkevnikov, co sa snazia pospinit nasich predkov a zlikvidovali a prepisali cele nase dejiny do HIS TORIE podla TORY… precitajte si ,, dejiny kralovstva uhorskeho od pociatku zigmundovych od Jonasa Zaborskeho,, ako cirkev katolicka podporovala smilstvo aristokratov – vynutene pravo prvej noci – ako cudzie panstvo znasilnovalo dcery svojich poddanych s pozehnanim cirkvi, ako predavala cirkev urady, a chlipna psychopaticka inkvizicia vrazdila a mucila zeny , a pozrite sa na ,,zbozny,,zivot niektorych papezov – borgiovcov, a chlipnikov v sutanach….. nevynimajuc minulych i dnesnych pedofilov v misionarskych skolach …..nasi predkovia mali svoje OBRADY a zili zivot daleko prirodzenesi a Bohu milsi, lebo zili v PRAVDE. Uz ked sa pozrieme preco prave Rim si vybrala cirkev katolicka za svoje sidlo,staroveky Rim bol mestom mocivojenskej zlata zhyralosti, zvrhlosti, obzerstva a homosexualita v nom prekvitala – o ziadnej posvetnosti sa nedá vraviet

 5. David píše:

  Byl bych opatrný, suma sumárum to vypadá věrohodně, problém ale je, že většina těch svědectví starších je dílem vzdálených pozorovatelů, kdy nutně působí snaha vzdálené a ne-naše vylíčit skutečně jako cizí, případně uvěřit všemu, co se mi o těch „barbarech“ řekne.

  • Traidenis píše:

   Pozor. Je třeba odlišit starší a mladší zprávy. Staršími rozumím křesťanské kronikáře, kteří doložitelně některé informace ohýbali dle svého. Ale pokud čtu zprávy mladších autorů (typicky etnologové 19. století, u nás třeba Němcová nebo Baar) o tom, že mladé nevdané ženy v Haliči chodí nahé, je to záznam z terénu, očité svědectví, a není-li to od nějakého kněze, není zpravidla snaha dotyčný fenomén nějak desinterpretovat a vydávat jej např. za činnost ďábla, jak by to udělal ten křesťanský kronikář ve středověku.
   Oproti fantasmagoriím ufoslovanů, kteří hlásají stáří svých výmyslů na tisíce let (používají přitom byzantský letopočet, vydávajíc ho za „slovanský“, což je také velmi pikantní), jsou však i ti kronikáři serióznější, byť spoustu věcí zakrývají nebo ohýbají, ale stále nějak zachází s fakty, kdežto ufoslované píší fantasy, přimíchávají pravoslavnou teologii a směs pojmů z různých východních či západních nauk bez hlavy a paty, s cílem zakrýt podstatu toho čím lidi balamutí, to celé obléknou do zbytků slovanského lidového folklóru nekonfliktních s křesťanstvím, a výslednou směs vydávají za historii a „tisíciletou tradici“. Lidé, kteří tuto oblast nestudují a nedají si pozor, pak ve své důvěřivosti sednou těmto podvodníkům na lep, a pravoslavná fantasy se pak stává předmětem jejich nezdolné víry.

 6. Eve píše:

  Nevíte prosím, kdo je autorem?

 7. Yuhů píše:

  Autorem je Giuseppe Maiello.

  Úplně nechápu morálku zdejšího serveru, že bez ostychu publikují práce bez uvedení autora.

 8. buster píše:

  bez autora…chaoticky použitá citovaná literatúra…totálne manipulačný-kresťanský článok…

 9. poi píše:

  podnětný článek. Děkuju:)

 10. em píše:

  🙂 Je to pekna snaha povedat svetu o volnosti, slovanskej, zial I napriek mnohym citovanym zdrojom, musim provedat, ze je to
  nezmysel. Pravda o slovanoch je este vyssie, nez su tu spominane slovanske zakony v podani ich bohov.
  Skutocni Slovania brali vztah dvoch – muza a zeny, za nedotknutelny. Ich hierarchia hodnot zivota je unikatna a nie je ju mozne porovnavat s ziadnou inou kulturou. Necitujte ak sa citite byt slovanmi, sami hladajte. Najdete a to co najdete, prevysi ocakavanie. Potom povedzte, som Slovan.

 11. jana píše:

  este chcem dodat, manipulativne vytrhnute z kontextu, fotka zenskeho poprsia ako dokaz frivolneho obliekania nasich predkov… no koment, ak by dotycny zdokumentoval vsetky slovanske kroje, bol by to pocin sirokeho spektra a dokaz vysokeho umeleckeho citenia, vynimocnej rucnej zrucnosti, trpezlivosti nasho ludu predovsetkym nasich zien, ktore s láskou vlastnorucne toto oblecenie vytvarali pre svojich blízkych, udrziavali ho v cistote bez technologickeho popkroku, bez elektriny, bez bieliacich praskov na pranie a farebna pestrost i pestrost vzorov – kazda dedina mala svoju vynimocnost – nema vo svete obdoby. Rovnako si udrziavali obydlia v cistote, kazdu jar sa pred sviatkom slnovratu obydlia bielili vápnom a pred kazdym slnovratom sa mimoriadne usilie venovalo ocisteniu obydlia i ludí fyzickému i duchovnému. Len slepý clovek toto nechce viediet, alebo ten, co je zmanipulovaný a pomýlený, alebo ten, co nenávidí Slovanov a chce pospinit a posliapat ich korene. Ten co písal tento clánok, alebo nevie co ciní svojimi blábolmi, alebo to robí úmyselne. V oboch prípadoch by sa mohol radsej venovat radsej BOHUMILEJ cinnosti, ako sa snazit svoju vlastnu spinu rozhadzovat na druhých. Mozno sa dotycny vzhliadol len vo vlastnom zrkadle a popisuje iba to, co vidi v tom zrkadle.

  • Nevšedko píše:

   Zaujimave komenty Jana, len neviem ci ste citala cely clanok, alebo iba jeho casti, lebo ak by sme to brali ako celok, tak autor pise skor o slobode a prirodnom vnimani sexuality u Slovanov, nez o nejakej animalnosti. A prave krestanske a feudalne sposoby trestania „hriechov“ su tu uvedene ako primitivne a barbarske. Sexaulitu nasi predkovia podla clanku vnimali velmi prirodzene a to sa tyka aj práv v rodine, kde bola na tu dobu nevidana miera demokracie, atd, a pod. Ja vnimam tento clanok ako velmi zaujimavy a etnologicky objektivny exkurz do temy, o ktorej sa velmi malo pise v kontexte nasich predkov. Na tomto blogu o.i. najdete mnoho clankov, ktore nasich predkov opisuju vo velmi pozitivnych farbach. Vid aj linky na suvisiace clanky pod tymto clankom