google27eaa3905ca3fee3.html

Rod1Vo Velesovej knihe, jednom z posvätných odkazov Slovanov, sa dočítame: „A toto riekol Oru Svarog náš: A ako moje dielo som vás vlastnými rukami vytvoril. Anech bude vyjavené, že ste synovia Stvoriteľa a správajte sa ako synovia Stvoriteľa. A budete ako moje deti a Dažbog bude otcom vaším. Jeho musíte poslúchať a konať tak, ako vám káže: ako on hovorí, tak čiňte.“

To znamená, že všetci ušľachtilí, spravodliví ľudia sú deťmi slnka, nositelia duchovného svetla, ktorí svojím konaním osvetľujú okolitý svet a „zhmotňujú“ udalosti, ktoré sa majú stať! Každý z nás je čiastočkou veľkého celku, a teda maličkou podobou Najvyššieho Boha. V každom okamihu nášho bytia prebývame vo vesmíre a sme spojení s absolútnom, s Bohom. Sme priamym odrazom Stvoriteľa, preto disponujeme obrovskou magickou silou. Tá nám umožňuje vytvárať (materializovať) realitu, ktorá nás obklopuje. Vo Velesovej knihe sa hovorí, že ak budeme vedieť, na čom svet stojí, a pridržiavať sa zákonov duchovného sveta, každý spravodlivý dokáže tvoriť divy, tak ako čarodejníci, lebo všetci sa stanú čarodejníkmi. Aj súčasná veda (kvantová fyzika a teória torzných polí) dospela k tomu, čo naši predkovia vedeli od nepamäti: vesmír je ucelený a mnohotvárny organizmus – telo Boha, ktorého naši predkovia nazývali Bohom Najvyšším. Tento organizmus je taký obrovský, že obsiahne to, čo práve vzniká, aj to, čo sa blíži k zániku, preto existuje večne.

Tento obrovský supersystém žije a funguje harmonicky a je prestúpený duchom života, vesmírnou silou (energiou) tvorenia. Zdroj tejto energie – prvopočiatočné svetlo (energiu, ktorá zahrňuje všetky možné spektrá a úrovne), nazývali praotcovia svetlom Roda Najvyššieho. O tomto prvopočiatočnom svetle sa zmieňuje väčšina tradícií: Rigvéda, Biblia, Korán, Zákon Boha Roda atď. Základ tohto nekonečného spektra energií, silu, ktorá sa prejavuje ako podstata života, výživy, náplne a harmonizácie, nazývali naši predkovia živa.

Podľa slovanskej védickej tradície je prvopočiatočné svetlo duchom Najvyššieho a Živa jeho bezprostredne pôsobiacou podobou. Zamyslite sa nad tým: živa (život) ako jeden zo základných stavov okolitého sveta, počnúc kamienkom a končiac vesmírmi, tak predstavuje život vo všetkých jeho podobách a prejavoch.

Živa je teda prejavom Najvyššieho Ducha, jeho najvyššia životodarná podstata. Starí Slovania mali za to, že tento univerzálny duch života, prejavujúc sa v najvyššej podobe Boha (Rod, Rožanič), je stvoriteľom sveta a na úrovni jednotlivých vesmírov koná prostredníctvom Svaroga a Lady (Podľa starých Slovanov sa Najvyšší Boh Rod prejavuje v troch hlavných substanciách, ako Dyv – nekonečné more energií (neosobný aspekt), Svetlo Roda (univerzálny duch života, základ všetkého) a Rod – Rožanič (pričom Svarog je jeho mužská a Lada ženská podoba). Vytvára nekonečný počet vesmírov a prejavuje sa v menších podobách – ako bohovia, ľudia, duchovia atď.

Preto tradícia vníma Živu ako ďalšie meno Lady. V iných tradíciách sa tento univerzálny tok života nazýva Svätý Duch, ki, čchi, prána, pneuma atď. Neľakajte sa, ak budeme Boha alebo bohov porovnávať či stotožňovať s energiou. Priznajme si, že neexistuje žiadna „voľná“, „kozmická“ či „vesmírna“ energia, ktorá by k nám odkiaľsi prúdila! Každé živé telo má svoj vlastný energetický systém (biopole) a vesmír tiež. V škole nás učili, že energia ani nevzniká, ani nezaniká, to znamená, že všetko sa na niečo využije. Môžeme používať vedeckú terminológiu: jadrové, leptonové či torzné pole, energia; alebo tradičnú: duch, duchovia, Boh, bohovia.

Najdôležitejšie je, aby sme seba samých neobmedzovali obavami a predsudkami, lebo negatívne myšlienky a predstavy bránia človeku byť slobodným, a teda byť čarodejníkom.

Svet je jednotný a mnohotvárny, preto sa treba naučiť prijímať jeho rozličné opisy (obrazy sveta), čo rozširuje naše možnosti a umožňuje v plnom rozsahu využívať svoju energiu. Vo vede napríklad dlho existovala hypotéza, že viditeľný svet sa skladá z častíc, avšak podľa súčasnej interpretácie nie je základom iba samotná častica, ale zároveň aj jej príslušná vlna. Analogicky – energia a stav psychiky, ktorá ju vníma, sú navzájom úzko prepojené a sú zároveň vo všeobecnom ponímaní jedno a to isté. Ak má človek energiu, cíti sa byť zdravý a šťastný. Platí to aj opačne: ak cíti, že jeho život je naplnený, má dostatok energie. A čo ak je energia život sám? Vari môže byť chorý nejaký orgán alebo človek, ak je plný života? Rozhodne nie!

A ďalej: energia a osobnosť (bytosť) je tiež jedno a to isté. Ukážeme si to na príklade človeka. Pokladáme sa za biologickú bytosť, pri hlbšom pohľade však zistíme, že každá bunka nášho tela pozostáva z molekúl a tie zas z atómov. Atómy pozostávajú z ešte menších častíc – protónov, neutrónov, elektrónov, ktoré tvoria ešte menšie časti – kvarky. To znamená, že aj my sme energia! Áno, môžeme vnímať seba samých ako telo, v skutočnosti sme však zhlukom energie v energetickom prázdne. Nepochopili ste? Tak si to vysvetlíme: vedecky je dokázané, že ak zväčšíme atómové jadro na veľkosť basketbalovej lopty, tak vzdialenosť medzi ním a prvým elektrónom na orbite bude približne tridsať kilometrov. Každý atóm, aj telo človeka ako celku, je energetický zhluk (alebo „zhluk zhlukov“), ktorý sa nachádza v nekonečnom mori jemnohmotnej energie, voľne prechádzajúcej cezeň. Táto energia je
živa. My sme teda neoddeliteľnou súčasťou Boha a táto jemnohmotná energia v slovanskom ponímaní sveta je živa!

0234679c31fe2f991440b433f802902dAkýkoľvek tok energie je možné jednoducho pociťovať a nazývať bezpríznakovo „energiou“. Je však lepšie, ak s touto energiou komunikujeme, uvedomujúc si, že ide o prejav živej bytosti najvyššej úrovne, Boha alebo bohov. Malé dieťa, keď je hladné, si myslí, že mlieko vzniká z ničoho nič. Časom však dospeje a pochopí, že nemá „akýsi vesmír“, ale celkom konkrétnu matku, ktorá ho po celý ten čas kŕmila. Nastal čas, aby sme aj my dospeli a  pochopili, kto sme, čo sme, kam sa uberáme, aké sily sa v nás nachádzajú, kto nám ich dáva či môže dať. Naši predkovia vždy vedeli, že živa je sila svetla, živenia (podpory života), oživenia a výživy, ktorá k nám prichádza z duchovného sveta (sveta Bohov), kde sa tvorí náš svet.

Pritom sa prejavuje ako duchovná sila, ktorá sa stará o rozvoj človeka a jeho smerovanie k harmonickému životu. (Vidno to najmä v období sviatkov. Ľudia sa vtedy vnútorne očisťujú a vnímajú túto silu výraznejšie.) Prejavuje sa ako emocionálna povznesenosť, radosť a šťastie.

V slove živa symbolizuje ži celkovú tvorivú silu života a va (vo) poukazuje na jeho plynutie a inkluzívnosť. Zmienky o tejto celkovej (univerzálnej), ucelenej a mnohotvárnej sile nachádzame aj v mnohých slovanských rozprávkach: jestvujú dva symbolické pramene so živou a mŕtvou vodou, ktoré vyvierajú pod kameňom Alatyr v Irii ( Irija je staroslovanské pomenovanie raja).

Aj vo Velesovej knihe sa píše: „Oslavujeme Svaroga, deda božieho, ktorý je prvopočiatkom božského rodu a pre každý rod prameňom večným, ktorý večne tečie a nikdy nezamŕza. A túto vodu živú pijeme, až kým neprejdeme k nemu.“ Z tejto sily sa nám dáva napiť matička Sláva, posielajúc Perúnicu k vojakom, ktorí padli za svoj rod v krutom boji: „A táto Perúnica letí k nám a roh nám podáva, naplnený vodou pre život večný“ (Velesova kniha).

Naši predkovia používali živu každodenne, aby si doplnili svoje duchovné a fyzické sily. „A umyjeme svoje telá a svoje duše v čistých vodách živých a pôjdeme pracovať každý deň s modlitbou na perách.“ (Velesova kniha)
Základ védickej múdrosti Slovanov – Zákon Boha Roda – hovorí o poznaní sveta: „Všetko viditeľné aj neviditeľné zo svetla pochádza a cez svetlo k duchovnému svetu smeruje. Takto Rod Najvyšší duchom svojím nás oživuje a silu nám dáva, aby sme konali spravodlivo.“

Pre lepšie pochopenie podstaty tejto energie všetkých energií môžeme prvopočiatočné svetlo stotožniť s prvými zábleskami Veľkého tresku v čase vzniku vesmíru. Táto sila (energia) nasycuje a živí všetko živé a udržuje to v pohybe, jednote a poriadku (harmónii). Vďaka jej existencii (funguje ako určitá výživa) sú vyššie sily aj ľudia schopné utvárať zjavný, materiálny svet.

Prechádzajúc všetkými stupňami vytvárania sveta, tiel a duší bohov, ľudí či iných stvorení, mení svoju kvalitu a vyžaruje z nich. Prvotné svetlo (živu) v čistej podobe vytvára (vyžaruje) „srdce Najvyššieho“ – centrum všetkých vesmírov (kameň Alatyr)

Prejavuje sa aj prostredníctvom Najvyšších Božských síl, ako sú galaxie, metagalaxie, vesmíry, slnko, súhvezdia, Zem, Mesiac. Aj tie vyžarujú určitým spôsobom spracovanú silu (energiu). Tvoríme s nimi duchovnú jednotu, a preto je nám Slovanom – Árijcom dané, aby sme počúvali nášho otca Dažboga (Dažbog je Boh Slnka. U starých Árijcov a Slovanov je to jeden z bohov (podôb Najvyššieho), ktorý je ich praotcom. Považuje sa za viditeľné stelesnenie Najvyššieho, symbol čistoty a spravodlivosti, zodpovednosti a dôslednosti pri plnení svojho poslania.) – životodarné Slnko, symbol svetla a spravodlivosti.

Slovanské védické učenie o podstate svetla Roda Najvyššieho, jeho životodarnej sile a rozličných podobách aj interakcii s ním nazývame Rodosvet. Jeho nositeľmi sú v súčasnosti najmä rody vedomcov a šamanov „Praslovanska“ (Podolie Ukrajiny).

Článok je úryvok z knihy:

Vladimír a Lada Kurovskí – Živa – Životná sila Slovanov

Staroslovanské učenie o životnej energii, liečení, duchovnom raste a šťastnom živote.
Ukrajinskí autori oboznamujú čitateľa so staroslovanským duchovným učením. Za jeho základ je považovaná univerzálna energia života a tvorenia, zvaná živa. S pomocou živy sa dá liečiť (seba aj druhých), riešiť ľubovoľné problémy a želaným spôsobom formovať svoj život. Kniha obsahuje bohaté množstvo teoretických poznatkov aj praktických cvičení a postupov. Otvorí sa vám tak cesta k zdraviu, šťastiu a radosti v súlade s tradíciou našich predkov.

Ukážka:
Predpokladom pre uzdravenie je zbaviť sa negatívnych myšlienok. Aplikovanie živy pomáha a urýchľuje priebeh tohto procesu. Treba však pamätať, že živa je stelesnením Najvyššieho ducha a nemôže konať v rozpore s vôľou človeka. Pomôže pri uzdravení a riešení problémov, je však na nás, aby sme pochopili, že sme nekonali správne a preukázali vôľu zmeniť sa k lepšiemu. Pritom treba očistiť astrálne, mentálne a karmické telo. Aplikovanie živy automaticky očisťuje jemnohmotné obaly, čo sa následne prejaví ako fyzické uzdravenie alebo zmena situácie, v ktorej sa nachádzame. Ešte lepšie je však vedome pretvoriť a zmeniť naše vnútorné obrazy a tým urýchliť uzdravenie a harmonizáciu života. Navyše práca so živou podporuje upevňovanie duchovného tela – tela nesmrteľnosti, v ktorom duša prebýva v najvyšších božských sférach. Preto interakcia so živou pomáha človeku dospieť k svätosti či nirváne, bez ohľadu na pomenovanie v rozličných duchovných tradíciách.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 510 krát, 1 dnes)
 

One Response to Živa – univerzálna sila života

  1. Svarog je ten istý, čo v kresťanskej terminológii znamená Syn človeka – Imanuel, ktorý sa tesne pred posledným súdom narodil na konci 19. storočia ako Abd-ru-schin.