google27eaa3905ca3fee3.html

Visconti Tarot, či jinak také Visconti-Sforza Tarot, je mnoha tarotovými odborníky považován za nejstarší zachovaný tarotový karetní soubor. Pochází pravděpodobně z počátku anebo poloviny patnáctého století. Gertrude Moakley uvádí ve svém díle „Tarotové karty malované Bonifacem Bembo“ z roku 1966 svou teorii, že Velká arkána Viscontiho Tarotu jsou zobrazením typického středověkého karnevalového průvodu vedeného „Bagatinem“, Karnevalovým Králem, v jehož závěru kráčel Blázen. Toto procesí předznamenávalo ukončení karnevalových slavností a počátek postního období.

Visconti-Sforza Tarot je vzpomenut také v kronice italského města Cremona z roku 1484, i když v její originální latinské verzi uložené v knihovně Treccani v Milánu se tato zmínka nevyskytuje. Její autor Domenico Bordigallo označuje za výtvarného otce krásně iluminovaných obrázků Viscontiho Tarotu Antonia Cicognara, vynikajícího malíře a miniaturistu (někteří dnešní odborníci jej zase považují pouze za tvůrce šesti karet z celého souboru). Tarotový soubor byl určen kardinálovi svaté církve, biskupovi z Pavie, Monsignorovi Ascaniovi Maria Sforza, synovi Francesca Sforza a jeho choti Bianca Maria Visconti. Odtud pochází také  název těchto karet. Erby obou vznešených rodičovských rodů  kardinála Sforza a jejich heraldické motivy jsou viditelné na několika kartách popisovaného tarotového setu.

Zajímavé je, že příjmení rodu Sforzů vzniklo z přezdívky předchůdce Francesca Sforzy, Muzio Attendola, která znamená v překladu z italštiny „Síla“ (což je jedna z karet Velkých arkán). Užívat toto jméno jako označení rodu, jež se později stal jedním z nejvýznamnějších v Milánu, povolila jeho rodině neapolská královna Joanna II., a to až  po Muziově smrti v roce 1424.

Muzio Attendolo nebyl pouze zakladatelem jednoho z nemocnějších rodů v Itálii, ale  patřil také k velitelům žoldnéřů – nazývaných „condottieri“, podle smlouvy (condotta) na niž se dávali najmout. Jeho nemanželský syn, Francesco Sforza, který se v roku 1450 prohlásil milánským vévodou, byl rovněž „condottiere“.

Sňatkem Francesca Sforzy a jeho choti – mimochodem nelegitimní dcery Filippa Visconti  a jeho milenky Agnes del Maino – se v roce 1441 spojili rody Sforzů a Vicontiů, čímž se otevřela cesta k titulu dóžete milánského pro Francesca a jeho potomky. Mladičký pár pocházející z vysoce postavených rodin  byl zasnouben  již v roce 1432, když Biance bylo devět. V čase sňatku pak čtrnáct a ženichovi osmnáct.

Symboly, znaky

Z heraldických znaků rodu Viscontiů vyskytujících se na kartách Visconti-Sforza  bychom mohli uvést:

–  Vznášející se holubici s přímými paprsky vycházejícími z jejího těla a směřujícími dolů k ptačímu hnízdu se třemi mláďaty, která se vyskytuje na kartách Král, Královna a Páže holí. Vzhledem k stáří karet a poškození iluminace  je holubice na všech třech vzpomenutých kartách poměrně těžce rozeznatelná. Nejlépe ji můžeme rozpoznat na hrudi Krále holí. Na obrázcích  karetního souboru o šedesáti sedmi kartách uloženého v knihovně Yalské univerzity, patřícího k zachovaným souborům původního Viscontiho Tarotu,  zdobí motiv holubice rovněž všechny dvorní karty pentaklů.

– Motto „A bon Droyt“ („Vším právem“) vinoucí se na ozdobné stužce na kartách Eso, Dvojka, Trojka, Čtyřka a Pětka mečů, Eso, Dvojka, Trojka, Čtyřka a Pětka holí, Dvojka, Trojka, Čtyřka a Pětka pentaklů a nakonec Čtyřka kalichů. Podle mínění Gertrudy Moakley jej pro prvního milánského dóžete Giangaleazza Viscontiho (zvaného také despota milánský) navrhl Francesco  Petrarca, „otec humanizmu“, který jistý čas ze svého pestrého života strávil právě v Miláně.  Pozoruhodné je, že v letech 1352-74 napsal dílo s názvem I Triumfy (původní italský název nejenom pro karty Velkých arkán, ale pro Tarot obecně), v němž láska, ctnost, smrt, sláva   a pod. vystupují jako alegorické postavy. Za vlády otce vlasti Karla IV. navštívil Prahu.

–        Černá orlice na kartách Císařovny a Císaře spojuje Visconti Tarot s dějinami Českého království. Do emblému již vzpomenutého Giangaleazza (nebo-li Gian Galeazza) Viscontiho se dostala s blahosklonným svolením českého krále a císaře Svaté říše římské Václava IV. v roce 1395. Měla by symbolicky představovat  samotného císaře, Václava IV. Od Umberta Decembria – vyslance milánského dóžete Gian Galeazza na dvoře Václava IV. a osobního přítele Petrarcova i Boccaciova – pochází vzácný popis měst pražských z roku 1399.

–        Dóžecí koruna s větvičkami a výhonky, se kterou se můžeme potkat na kartách Císařovny, Císaře a na přikrývce Rytířova oře kalichových dvorních karet.

–        Emblém zvláštně ztvárněného slunce (bez ústředního kotouče) se dvěma typy paprsků: vlnovitými a přímými.  Vyskytuje se na kartách Velkých arkán Velekněz, Milenci, Vůz, Spravedlnost, Kolo štěstí, Poslední soud a z karet Malých arkán na Rytířovi a Pážeti holí, na  čtyřech dvorních kartách kalichů a na všech číselných kartách pentaklů (s výjimkou Esa pentaklů).

Z heraldických znaků rodu Sforzů uvedeme:

–        Lev částečně  viditelný v torzu na  štítě Krále mečů.

–        Tři vzájemně propletené prsteny zobrazené na kartách Velkých arkán Císařovna a Císař (V sumero-semitské kultuře byl trojitý prsten božským atributem a společně s korunou, žezlem a měsíčním srpkem symbolizoval královskou hodnost. Obecně znamená moc a pověřenou moc, důstojnost, svrchovanost, sílu a věčnost.).

–        Studna nebo fontána vyobrazená jako ústřední motiv karty Eso kalichů.  Předpokládá se, že Francesco Sforza zahrnul studnu do erbu svého rodu poté, co  v průběhu   vojenského tažení utonul jeho otec. Tatáž studna ve tvaru fontány se v karetním setu Viscontiho Tarotu zvaném Care-Yale (podle univerzitní knihovny v Yale, kde je uloženo zachovaných šedesát sedm karet, jak bylo již výše uvedeno) objevuje na kartě Královny, Rytířky (na této kartě je zobrazena ženská postava) a Pážete holí.

Klikni pro zvětšení

Varianty Visconti Tarotu

V různých knihovnách a muzeích západního světa je uloženo  jedenáct souborů Viscontiho Tarotu. Nejsou však všechny naprosto stejné. Vzhledem k jejich ruční výrobě a k individualitě autorů jsou mezi jednotlivými sety někdy značné rozdíly, především v uměleckém zpracování, v iluminaci a v symbolických detailech. Je dokázáno, že téměř všechny soubory Visconti-Sforza Tarotu pocházejí jednoznačně z poloviny patnáctého století. Některé nesou název Lombardský Tarot, protože vznikli v oblasti Itálie  spadající pod lombardskou provincii. Pro každou z jedenácti souprav Viscontiho Tarotu, zachovaných o různém počtu karet, se časem zavedlo  jiné jméno: kupříkladu Marzoli Tarot, Andrioletti Tarot, Biedak Tarot, Victoria a Albert Tarot, Guidhall Tarot, Rosenthal Tarot, Contessa di Mazzarino Tarot a pod. K některým z těchto karetních souborů je přirazeno více označení, což vyplynulo ze skutečnosti, že jejich jednotlivé karty nejsou uloženy pouze na jednom místě, a též z přisouzení výtvarného vyhotovení vícero autorům. A tak se stali známými pod názvy všech těch měst nebo míst, kde se jejich fragmenty nacházejí.

Nejvyšší zachovaný počet z jednoho souboru obsahuje tzv. Pierpont Morgan-Bergamo Visconti-Sforza Tarot, jehož jednotlivé karty jsou uschovány na různých místech: v Accademii Carrara v Bergamu v Itálii byste jich objevili šestadvacet, v Casa Colleoni taktéž  v Bergamu třináct a  v Pierpont Morgan knihovně v New Yorku pětatřicet. Takže celkové zachované množství čítá čtyřiasedmdesát karet. Nejméně karet, vždy po jedné, se zachovalo z Guidhall, Andrioletti, Marzoli a Biedak Tarotů.

Vypracování karet

Použitým materiálem zachovaných karet Visconti-Sforza Tarotu je lepenka. Zadní část většiny karetních souprav je v červeně zbarveném provedení – bez ozdob a ornamentů.

Jednotlivé karty téhož souboru mívají často nestejný, různorodý rozměr. Předpokládá se, že důvodem rozdílného formátu karet je běžný postup užívaný ve středověku: malíř nejdříve vyhotovil několik návrhů a zaslal je potenciálnímu zájemci o vyhotovení celé kompletní sady karet. Pokud dostal objednávku, pokračoval ve svém osobitém tvůrčím přístupu, ale rozměry dalších karet již byly nesourodé. Největší z nich se zachovala ve formátu 190x90cm, nejmenší 140x65cm.

Karty Velkých arkán

Velká arkána zobrazují nejenom nás samé v daném okamžiku jako celek, ale také různé části naší osobnosti, a rovněž nás samé v různých etapách našeho života. Především hovoří o našem postupování na spirituální stezce k svému vyššímu Já a k sjednocení s univerzálním Já. Jsou obrazem světa v jeho různých podobách a manifestacích, v různých dobách a projevech. Znázorňují v archetypech stav světa vnitřního i vnějšího.

My lidé vnímáme a prožíváme svět na jeho fyzicko-hmotné úrovni prostřednictvím čtyř živlů: vody, ohně, země a vzduchu. Sami sestáváme z těchto elementů, jako všechno, co nás obklopuje. S těmito živly jsme schopni do jisté míry aktivně zacházet a způsobovat skrze ně  změny kolem nás. A také je – žel – stejnou měrou i zneužívat. Nejlépe vyjadřuje tuto skutečnost karta Mág: symboly čtyř základních elementů leží před ním na stolečku a on coby archetyp člověka jako takového má nejenom možnosti a příležitost je využít, ale též se z jejich projevů poučit a dojít skrze ně k univerzálnímu poznání. Jsou to magické prostředky ztělesňující živly a jejich skrytý i zjevný potenciál.

Tarot je v jedné ze svých poloh založen právě na existenci čtyř elementů. Na každém z obrazů karet Velkých i Malých arkán jsme s nimi konfrontováni. Můžeme je dokonce použít jako pomoc při analýze a interpretaci jednotlivých karet. Proto je důležité vyjasnit si sami se sebou, s jakými elementárními energiemi se v Tarotu a jeho kartách potkáváme a jaké síly na nás jejich prostřednictvím působí.

Na tuto otázku je jednoduché odpovědět, pokud budeme mluvit o kartách Malých arkán. Každá z nich představuje určitý symbol, který zcela jednoznačně zastupuje jeden ze čtyř základních živlů a přírodních sil. Těžší je rozpoznat tyto energie na kartách Velkých arkán, jelikož jako zobrazení našich subjektivních zkušeností a našeho subjektivního poznání  nezrcadlí čtyři elementy tak jasně, jednoznačně a zřejmě jako na kartách Malých arkán, jejichž obrazy ztělesňují objektivní energie působící na náš materiální svět. Je sice pravdou, že i mezi kartami Velkých arkán najdeme takové, na nichž jsou elementy lehce rozeznatelné: patří k nim kupříkladu řada karet od I. (Mág) po IV. (Císař), kde Mág symbolizuje oheň, Velekněžka vodu, Císařovna zemi a Císař vzduch. Avšak mnohé z nich není lehké přesně a bez pochybností přiradit k některému ze čtyř živlů.

Na základě dlouholetých zkušeností uvádím tabulku, kde jsou u jednotlivých karet Velkých arkán uvedeny příslušné živly. Neberte ji však jako neměnitelný úzus: je na vás a na vašem přístupu k Tarotu, zda-li tato spojení přijmete či ne.

 • 0.                    Blázen                                                      všechny čtyři živly
 • I.                     Mág                                                          oheň
 • II.                   Velekněžka                                               voda
 • III.                  Císařovna                                                 země
 • IV.                  Císař                                                          vzduch
 • V.                    Velekněz                                                  pátý element: éter
 • VI.                   Zamilovaní                                              voda
 • VII.                 Vůz                                                            oheň
 • VIII.                Spravedlnost                                          vzduch
 • IX.                   Poustevník                                             země+vzduch
 • X.                    Kolo štěstí                                               vzduch
 • XI.                   Síla                                                           oheň
 • XII.                 Viselec                                                     voda+vzduch
 • XIII.                Smrt                                                        země+vzduch
 • XIV.                Pravá míra                                             voda
 • XV.                 Ďábel                                                       země
 • XVI.                Věž                                                          oheň
 • XVII.               Hvězda                                                  země+voda
 • XVIII.             Měsíc                                                     voda
 • XIX.                Slunce                                                    oheň
 • XX.                 Poslední soud                                        země+vzduch
 • XXI.                Svět                                                         všechny čtyři živly

Archetypy Tarotu v jungiánském chápání

Velká Arkána

Karta:                                                 Archetyp:

 • 0          Blázen                                    Duch: zdroj, původce
 • 1          Mág                                          Syn
 • 2          Velekněžka                          Dcera
 • 3          Císařovna                             Matka
 • 4          Císař                                       Otec
 • 5          Velekněz                               Otec jako dárce zákonů a pravidel
 • 6          Milenci                                  Syn jako „sběratel“ zkušeností
 • 7          Vůz                                         Všudypřítomný otec
 • 8          Spravedlnost                      Trestající a odměňující Matka
 • 9          Poustevník                          Starý otec jako učitel
 • 10        Kolo štěstí                           Matka určující možné zkušenosti
 • 11        Síla                                          Dcera jako „sběratelka“ zkušeností
 • 12        Viselec                                   Sebeobětující se syn
 • 13        Smrt                                       Matka jako průchod branou
 • 14        Mírnost                                 Smířlivá a smiřující dcera
 • 15        Ďábel                                      Temný syn
 • 16        Věž                                           Otec jako Mstitel/Ochránce
 • 17        Hvězda                                   Panenská dcera
 • 18        Měsíc                                     Stará matka: smrtelná matka
 • 19        Slunce                                    Dítě
 • 20        Poslední soud                     Soudící syn
 • 21        Svět                                          Dcera ukrývající sebe sama

Popisy karet Velkých arkán

Karta Blázen (Visconti tarot)

0. Blázen

Popis karty:

Mladý bosonohý muž v bílém spodním prádle a tenké, obnošené košili drží v pravé ruce dlouhou, na konci  rozšířenou hůl. Nepůsobí ani trochu jako špacírka ulehčující dlouhé chození a putovaní, nýbrž jako příležitostná zbraň. Opírá si ji o rámě, jakoby nebyla vůbec lehká, spíše naopak. Na nechráněných nohou vidíme zbytky pod kolena srolovaných punčoch. Chodidla jsou však již zcela bosá: ve středověku symbol nouze a dokonce až otroctví. Blázen působí dojmem člověka majícího za sebou lepší časy:  na vetché vrchní blůze se dají rozeznat kromě roztřepených okrajů také pozůstatky zlatého lemování. V rozcuchaných, kadeřavých  plavých vlasech má zapíchnutá pírka. A v neoholené, zarostlé  tváři netečný výraz. Jeho bradu zdobí zvláštně rozdělený plavý vous.   Pozadí postavy Blázna tvoří – týká se to ostatně  všech karet Velkých arkán a dvorních karet arkán Malých  – pozlacený ornament s motivem slunce vyzařujícím vlnovité paprsky umístěný v kosočtvercových útvarech. Pravoúhlé orámování zlatého pozadí  je dekorováno tečkovanými kvítky. Zlato bylo ve středověku považováno za symbol božské podstaty a samotného Boha Otce, moudrosti, ale rovněž nezničitelnosti, vítězství, svrchovanosti, cti a pozemského bohatství.

V dáli za Bláznem se tyčí zelené a namodralé vrchy. V popředí pod travnatým povrchem se očividně skrývá rozeklaná propast.

Na cestě k pochopení obsahu této karty bychom neměli zapomínat, že Blázen měl ve středověku – když Visconti Tarot vznikl – poněkud odlišný význam a byl zcela jinak ponímán, jako je tomu v současnosti.

Význam karty u výkladu:

Člověk, jemuž vyjde tato karta, by se měl momentálně nejvíce ze všeho věnovat práci na sobě a na svém všestranném, to znamená i duchovním rozvoji. Může ho však také čekat putování, volnost, svoboda a neomezenost. Má k dispozici právě v tomto životním údobí široký výběr možností, někdy dokonce zcela nečekaných anebo nekonvenčních. Není nereálné, že podlehne volání nepoznaných dálav, anebo dostane nabídku související s pobytem mimo vlast. Nadchází snad i čas podobný dobrodružstvím z románu „Dva roky prázdnin“. Blázen rovněž přináší  dobrou správu o osvobození od starostí a trápení.

Karta v pozici vzhůru nohama:

Pro některé lidi v znamení obrácené karty Blázen je typická roztěkaná mysl, rozhárané a nesoustředěné myšlenky, taktéž bezcílnost, toulavost. Charakterizuje je i neschopnost být pružnější, svázanost konvencemi, pravidly a morálkou. Blázen oznamuje příchod etapy, v níž budete muset snášet následky své nepromyšlenosti anebo  dobrodružné povahy. Karta Blázen vás varuje: přílišná pudovost a instinktivnost vás může přivést do těžkostí! Problémy s verbálním vyjadřováním,  infantilnost či paradoxní chování nejsou také zcela vyloučeny.

I. Mág 

Popis karty:

Mág sedí na bíle-červeném polštáři položeném na zdobené truhlici s ornamenty v bílé, červené a zlaté barvě. Před Mágem stojí prostý malý stolek. Na něm jsou rozmístěny symboly tří ze čtyř barev Malých arkán: kalich v podobě sklenice, namísto meče nůž a jako náhrada pentaklů dvě mince (anebo také dva malé krajíčky chleba). Svou kouzelnou hůlku – zastupující barvu holí a element ohně – drží Mág v ruce. Na stolečku po jeho pravé ruce leží nádoba překrytá bílou šatkou okrášlenou šedivou jednoduchou výšivkou. Mág je oděn v bohatém červeném šatu dominujícím svým zbarvením celé kartě. Okraj klobouku, rukávců a výstřihu vrchního pláště je lemován prostou, úzkou hermelínovou obrubou. Mágova chodidla spočívající na sytě zeleném trávníku jsou obuta v úzkých červených střevíčkách se zlatým a bílým lemováním. Košile a spodní část pokrývky hlavy má stejnou barvu jako trávník. Na obou se výrazně vyjímá zlatá výšivka.

Gertrude Moakley označuje právě tuto kartu za zobrazení Karnevalového Krále, jakožto vůdčí alegorie a první symbolické postavy středověkého karnevalového průvodu.

Význam karty u výkladu:

Pokud se u výkladu potkáte s kartou Mág, buď byste měli sami převzít  iniciativu, anebo jste tak již učinili. Pro chráněnce Mága jsou příznačné schopnosti a zručnost v různých oblastech, zvládání nejrozličnějších činností a aktivit na vysoké úrovni. V období platnosti vlivu Mága je nutné zachovat nejvyšší opatrnost, korektnost a diplomatický přístup. Zachování autonomie je pro lidi typu Mága nanejvýš potřebné pro klid jejich duše a vůbec pro spokojený život.

Karta v pozici vzhůru nohama:

Mág dolů hlavou naznačuje právě probíhající anebo nacházející období vratké životní pozice a  nejistého postavení na různých úrovních a v různých oblastech. Řešení pod jeho vládou mohou být často pouze náhradní, dočasná a s výsledkem nedlouhého trvání. Převrácený Mág věští klamavá zdání, uhýbání a kličkování. Narovnejte záda a nezneužívejte svou schopnost nadprůměrně zdatného verbálního vyjadřování!

Autorka textu: Judita Peschlová


Pokračování:


Tip redakcie Eugenika:

Johannes Fiebig, Evelin Bürgerová  – Tarot – Základy a výklady (kniha + karty)

Sada tarotových kariet Rider-Waite a dokonale komplexná príručka pre všetkých záujemcov o tarot, a najmä pre začiatočníkov. Kniha má štyri časti: 1. Vznik, význam a štruktúra tarotových kariet, čo je to Veľká a Malá arkána, rozdiel medzi Crowley Tarotom a Waite Tarotom. 2. Popis a hlbší význam jednotlivých kariet. 3. Návod, ako karty vykladať. 4. Až 122 konkrétnych možností výkladu!

Ukážka: Devítka mečů Mučivá úzkost, pochybnosti, obavy, tíživé, nutkavé negativní myšlenky, zoufalství. Nejhlubší krize před tím, než může nastat vytoužená změna. Horor a osvícení, štěstí probuzení. …Konečně pochopíte, co pro vás vaše vlastní myšlenky skutečně znamenají. A vaše vnitřní pohnutky zde získávají jasné, vědomé a mnohostranné vyjádření. Srdečně blahopřejeme! Do temnoty proniká světlo a vy chápete mnohé, co vám bylo předtím nejasné. I to je důvod k velké radosti. Přivykejte pomalu novému duchovnímu horizontu. Jděte ve svých myšlenkách dál, než jste byli zvyklí. Všimněte si souvislostí mezi rozličnými oblastmi vlastního života a vneste do vašich různorodých zkušeností duchovní řád.

Pôvodná cena: 16.50 EUR, Naša cena: 14.85 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.65 EUR


(Prečítané 2 064 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.