google27eaa3905ca3fee3.html

Během Theta léčení pracujeme se Stvořitelem všeho, co jest. Zkoumáme podvědomou a vědomou mysl. Každá tato část naší mysli je svým vlastním způsobem neuvěřitelně silná. Pracujete-li s podvědomou myslí, uvědomte si, že musíte používat slova, kterým podvědomí rozumí.

Podvědomá mysl například nerozumí významu slova „zkusit“. Nemůžete zkusit něco udělat. Nemůžete zkusit zvednout tužku. To nelze. Buď ji zvednete, nebo nezvednete. Řeknete-li svému příteli: „Zkusím tam dorazit,“ můžete mu rovnou říct, že tam nepřijdete. Jestliže řeknu svým dětem: „Ukliďte si v pokojích“ a ony mně na to odpoví: „Ano, zkusíme to!“ vím jistě, že je neuklidí. Jelikož podvědomí nechápe smysl slova „zkusit“, prostě předpokládá, že ať se jedná o cokoliv, nemusí se to udělat. Proto tyto techniky nezkoušejte, ale používejte je. Zcela odstraňte slovo „zkusit“. Místo toho řekněte: „Použiji tuto techniku. Udělám to.“ Řekněte to tak, že určitou věc uděláte. Jako Theta léčitel rozvinete schopnost zhmotňování pomocí síly mluveného slova a jasně zformulované myšlenky. Víra v to, že mluvený projev a myšlenky dokážou způsobit změny ve fyzickém světě, je tak stará jako lidské vnímání.

Theta léčení znásobuje účinek slov a především našich myšlenek. K tomu dochází z toho důvodu, že když jsme v thetě, nenapojujeme se pouze na svou vlastní Božskou podstatu, ale přímo na Boha, Stvořitele všeho, co jest. Proto je velmi důležité, abyste si neustále uvědomovali jakékoliv náhodné myšlenky nebo slovní vyjádření.

Příklady negativních myšlenek a mluveného slova jsou třeba:

  • „Potřebuji shodit pár kilo.“ (Když je shodíte, ztratíte je a budou vám chybět.)
  • „Nemohu si to dovolit.“ (Nikdy si nic nedopřejete ani nebudete prožívat hojnost, jelikož si ji nedovolíte.)
  • „Peníze jsou kořenem všeho zla.“ (Jsou-li peníze špatné, budete se vždy vyhýbat příležitostem, jak je vydělat.)

Slova, ať již nahlas vyřčená nebo vyjádřená v myšlence, mají neuvěřitelný účinek na náš každodenní život. Opakujete-li určitý výrok nebo myšlenku dostatečně dlouho, stává se realitou. Jestliže probíhají myšlenky v hluboké thetě, mohou se manifestovat okamžitě. K manifestaci dochází, především když se naše mysl nachází v čistém, meditativním stavu theta, který nás spojuje se Stvořitelem všeho, co jest. V dnešní době věda překvapivě opouští svoje temné období imperialismu a zabývá se silou myšlenky. Zamyslete se nad všemi myšlenkami a slovy, které používáte v rámci svého paradigmatu. Jak ovlivňují všechny úrovně vašeho bytí? Mohou vám zabraňovat ve vašem vývoji, aniž byste o tom věděli. Jelikož při Theta léčení rozvíjíte své intuitivní schopnosti, slova, myšlenky a systémy přesvědčení zesílí a změní váš každodenní život ať k dobrému, či špatnému.

BUNĚČNÁ KOMUNIKACE

V rámci výzkumu rostlin se síla myšlenky jasně ukázala. Jednou se vynikající výzkumník Cleve Backster rozhodl, že u rostliny dracény změří schopnost její reakce. Připojil ji na galvanickou část polygrafu, která snímá odpor kůže. Užasl, když získal podobnou odezvu jako u lidí. Během svých pozdějších pozorování zjistil, že snímané údaje vykazují bouřlivou reakci dracény, jež reagovala na jeho představu, že jí uškodí popálením. Její reakce nastala ihned, jakmile ho myšlenka napadla. Poté objevil, že reakci lze změřit také u jogurtových bakterií, řas, kvasnic a potravin. Ze slin Backster oddělil lidské bílé krvinky (leukocyty) a miliony jich umístil do zkumavky, kterou elektrodami připevnil na EEG. Dárce se pohyboval ve vzdálenosti více než 30 kilometrů, ale přesto buňky okamžitě reagovaly na jeho stres a vzrušení.

Dokážeme-li vyslat mikrovlnu, která projde ovzduším a umožní nám komunikovat prostřednictvím mobilních telefonů, je vysoce pravděpodobné, že náš mozek se chová podobně. Proto si musíme dávat pozor na všechny myšlenky v naší mysli. Naše životní zkušenosti budou na základě našich myšlenek pozitivní, nebo negativní, jelikož myšlenky mají reálnou podstatu. Pokud se nacházíme v hlubokém stavu theta, naše myšlenky a slova zesílí mocně svůj účinek. Řekne-li vám někdo třeba: „Cítíš se dobře? Nevypadáš v pořádku,“ záleží na vašem svobodném rozhodnutí, zda sugestivní myšlenku přijmete, nebo ji odmítnete. Přijmete-li ji, můžete onemocnět nebo být unavení, smutní, šťastní, plní energie a podobně, což záleží na druhu sugestivního prohlášení.

Podobně si uvědomujte a mějte se na pozoru před myšlenkami, které k vám směřují a které můžete přijmout za své. Jak se vaše intuice bude prohlubovat, začnete si je uvědomovat. Slova a myšlenky zesílí svůj účinek, jakmile se budete nacházet ve stavu theta. Zůstanete-li v theta vědomí, můžete cokoliv vytvořit a okamžitě změnit realitu.

MOZKOVÉ VLNY

Abyste lépe porozuměli stavu theta, musíte nejprve pochopit, jak fungují mozkové vlny. Existuje pět různých frekvencí mozkových vln: alfa, beta, theta, delta a gama. Jsou neustále v pohybu a mozek nepřetržitě vytváří vlny ve všech těchto frekvencích. Frekvence vašich mozkových vln řídí vše, co děláte a říkáte. Jedna z frekvencí bude při každé příležitosti dominantní.

BETA

Vaše mysl se nachází ve stavu beta vždy, když přemýšlíte, mluvíte a komunikujete. V tuto chvíli spočívá také v betě. Vlny beta se pohybují ve frekvenci v rozmezí 14–28 cyklů za sekundu. Beta je stav, ve kterém jste aktivní a ostražití.

ALFA

Alfa je mostem mezi betou a thetou. V alfě se vaše mozkové vlny pohybují ve frekvenci mezi 7–14 cykly za sekundu. Alfa frekvence je oblíbená, protože se při ní mysl nachází v uvolněném a meditativním stavu. Alfa vlny řídí denní snění a fantazírování a zažíváte při nich vědomé uvolnění a odpoutání. Lidé, kteří na této frekvenci správně nefungují, mají problémy s pamětí. Například jestliže jste si vědomi toho, že určitý sen nebo meditace byly velmi intenzivní, ale přitom si nemůžete vzpomenout na podrobnosti, nebylo vytvořeno dostatečné množství alfa frekvencí a chyběl most mezi podvědomou a vědomou myslí.

Abyste lépe pochopili stav alfa, zavřete oči a představte si západ slunce. Pozorujte zrakem své mysli, jak slunce dosedá na oceán a jak se u pobřeží vznášejí rackové. Takto může proběhnout příprava pro navození alfa stavu. Když jsme připojili reiki léčitele na elektroencefalograf, zjistili jsme, že využívají alfa mozkové vlny. U reiki přivádí léčitelé „zdroj“ do svých těl. Energie poté vychází jejich dlaněmi, čímž dotyčnou osobu léčí. Elektroencefalograf ukázal, že když energie zdroje vchází do léčitelova těla a do jeho dlaní, jejich mozek se nachází ve stavu alfa. Alfa je známá tím, že odnímá bolest a je užitečná při léčení.

THETA

Stav theta je velmi hluboký stav uvolnění. Navozuje se při hypnóze a snění. V tomto stavu se mozkové vlny zpomalují na frekvenci 4–7 cyklů za sekundu. Duchovně vyspělí lidé hodiny meditují, aby tohoto stavu dosáhli, jelikož v něm mohou spočinout v naprostém klidu. Mozkové vlny theta patří do sféry podvědomí. Ovládají část naší mysli, která se nachází mezi vědomím a nevědomím. Ukrývají vzpomínky a pocity. Řídí naše postoje, přesvědčení a chování. Jsou kreativní, inspirující a doprovázejí je velmi duchovní vjemy a zážitky.

Ve stavu theta můžeme jednat, ale pohybujeme se pod úrovní vědomé mysli. Je to první stadium snu. Je to stav, ve kterém se nacházíme, když stojíme na vrcholu hory a jsme zcela pohlceni svým okolím. V této chvíli uvědomění zažíváme prožitek jasného „poznání“, že Bůh je skutečný. Prostě víme, že Bůh existuje. Ve stavu theta se obracíme s prosbou na Stvořitele všeho, co jest, aby dotyčného člověka okamžitě vyléčil. Když si při Theta léčení představíte, jak vystupujete korunní čakrou nad svou hlavu, bude elektroencefalogram ukazovat, že se váš mozek stále nachází v alfě. Bylo ale prokázáno, že jakmile pošlete řízenou myšlenkou vědomí korunní čakrou vzhůru, bude vědomí stoupat vzhůru a hledat Boha a v tuto chvíli elektroencefalograf ukáže, že se mozek automaticky přeladil do thety.

Co naši dávní předkové mínili tím, když prohlásili: „Obrať se vzhůru a požádej Boha?“ Stačí si představit, jak vaše vědomí stoupá nad vaši hlavu, prochází korunní čakrou a směřuje vzhůru, kde žádá Boha. Vaše mozkové vlny se okamžitě naladí do thety. K tomuto poznání jsem došla, když se mě lidé ptali, jak své čtení provádím. Sedím naproti člověku, držím ho za ruce a přitom si představuji, jak vycházím nad svůj prostor, modlím se k Bohu, aby mi dovolil podívat se, co dotyčný potřebuje, a Bůh mně svolení dá. Vše probíhá během thety.

DELTA

Mysl je v deltě, když se nacházíte v hlubokém spánku. V tomto stavu mozkové vlny snižují svoji frekvenci na 0–4 cykly za sekundu. Delta je také navozena, kdy intuitivně „víme“, kdo volá, když zazvoní telefon.

GAMA

Mozkové vlny gama převládají, zatímco se učíme a zpracováváme informace. Gama vlny stimulují uvolňování beta-endorfinů. Zdá se, že se účastní vyšší mentální aktivity včetně vnímání a uvědomění. V tomto stavu se vaše mozkové vlny pohybují v rozsahu 40 až 5 000 cyklů za sekundu. Domnívám se, že když se nacházíte v theta–gama stavu, je to nejpříhodnější chvíle pro okamžité vyléčení. Během zázraku okamžitého uzdravení se mohou mozkové vlny pohybovat v rozmezí čtyř cyklů za sekundu až 5 000 cyklů za sekundu. Zjistilo se, že v případě ohrožení se mozek opakovaně přepíná do stavu gama a theta. Ostatní vlny nejsou v tuto chvíli přítomny. Zdá se, že je to tedy přirozená reakce. Gama vlny mizí, je-li člověk pod narkózou. Nejspíš je jejich účast nutná, jestliže se rozličné příchozí smyslové podněty spojují, což má za následek to, že vnímáme jeden samostatný objekt. Aktivita neuronů ve zrakovém centru mozku ukazuje, že gama synchronizace propojuje ty části mozkové kůry, které jsou aktivovány stejným objektem, a ne ty, jež jsou aktivovány rozličnými objekty, z čehož vyplývá, že gama rytmus má sjednocující účinek. Například barva, tvar, pohyb a umístění objektu jsou ve zrakovém centru zpracovány odlišnými cestami, ale přitom se musí charakteristické vlastnosti objektu znovu spojit a vytvořit vnímání uceleného obrazu. Jedná se zde o problém spojení rozličných vzruchů (z tohoto důvodu si lidé mohou pamatovat, jak se během bezvědomí vznášeli) a zdá se, že rytmus gama přichází s jeho řešením. Ve skutečnosti je tento proces tak účinný, že si stěží uvědomujeme, že vůbec probíhá.

MOZKOVÉ VLNY A LÉČENÍ

Vědci zjistili, že určité mozkové frekvence (především se jedná o frekvence alfa, theta a theta–gama) mohou mít následující účinek:

  • Zmírňují stres a dlouhodobě významně redukují pocity úzkosti
  • Navozují fyzické uvolnění a mentální jasnost
  • Synchronizují obě mozkové hemisféry
  • Aktivují živé, spontánní představy mysli a kreativní obrazové myšlení
  • Snižují bolest, navozují stavy euforie a stimulují uvolňování endorfinů

Časopis American Journal of Psychiatry publikoval závěry z nedávné studie, která dokazovala, že zvýšená aktivita vln theta v mozku souvisí s uzdravením se ze symptomů rozsáhlé deprese, jež není medikamentózně léčena. Tato studie neuvádí žádné statisticky významně odlišné údaje mezi reakcí na léčbu pomocí antidepresiv a léčbu placebem. Nicméně pacienti, kteří reagovali na medikamentózní léčbu, vykazovali sníženou aktivitu vln theta, zatímco pacienti, kteří reagovali na placebo, měli zvýšenou úroveň vln theta. Někteří pacienti nereagovali na žádnou léčbu a zároveň nevykazovali význačné změny v aktivaci vln theta. Zvýšená aktivita vln theta tudíž souvisí pouze se zlepšením symptomů u pacientů, kteří dostávali placebo – léčbu bez léků. Předpokládá se, že léčba placebem je účinná zčásti z toho důvodu, že pacient předpokládá, že se jeho zdravotní stav zlepší. Během dvojitě slepých klinických zkoušek ani pacienti, ani jejich doktoři až do samotného závěru nevědí, kdo dostává léky a kdo placebo. Pacienti, kteří dostávají placebo, se často domnívají, že dostávají účinné léky, a také věří, že léčba zabere. Při reakci na placebo lze v mozku pozorovat zvýšenou aktivitu vln theta, jež může zobrazovat fyziologický mechanismus přirozeného (bez braní léků) zotavení se z depresí.

Text je úryvek z knihy:

Vianna Stibal – Theta léčení – Theta liečenie je samoliečebná metóda, na ktorú vám postačí táto kniha. Je veľmi účinná. Autorka sa s jej pomocou sama vyliečila z rakoviny a bola svedkom  mnohých uzdravení svojich klientov. Podrobná a dôkladná kniha vás oboznámi s celkovou filozofiou uzdravovania sa, vysvetlí, čo je to stav theta, a naučí, ako sa doň dostať a napojiť sa na univerzálnu liečivú, tvorivú božskú energiu.

Ukážka z knihy: Udělala jsem to tak, jak mi Stvořitel poradil. Vyšla jsem vzhůru nad svůj prostor ke Stvořiteli všeho co jest a nařídila jsem, ať jsou všechny programy duše Pláču ve svém nitru vyjmuty, zrušeny a nahrazeny programem Prožívám radost. Když léčení skončilo, zažila jsem hluboko ve svém srdci a duši hluboký pocit míru. Cítila jsem, jak tento pocit přináší změnu, prostupuje celým mým tělem a vychází ven. Na úrovni duše se nenachází mnoho pocitů, myšlenek a přesvědčení. Avšak ty, které se dostaly až sem, velmi silně ovlivňují váš život. Jak budete lépe tuto úroveň chápat, dozvíte se, jak všechny čtyři úrovně uvést do synchronicity, abyste mohli přesvědčení okamžitě odstranit a nahradit. Během čtení nebo léčení budete moci pracovat na všech čtyřech úrovních současně.

Pôvodná cena: 12.50 EUR, Naša cena: 11.25 EURZľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.25 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 8 952 krát, 1 dnes)

Comments are closed.