Blog.Eugenika

Registrovať sa v tejto lokalite

Strength Indicator

Your password must be at least 15 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Tento Blog ponúka priestor pre čitateľov a pisateľov, ktorí chcú rozvíjať a prehlbovať témy duchovna, zdravého životného štýlu a alternatívnych spôsobov života. Nech teda slúži hodnotám, ktoré nám prinášajú nové pohľady na svet a väčšiu všímavosť k sebe, bytostiam okolo a celému vesmíru.


Bloger nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, neúplné alebo také, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb. V prípade konfliktných tém by mal bloger poskytnúť primeraný priestor všetkým stranám a ich argumentom.

Bloger nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho blogu nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

Bloger nesmie propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť. Preukazuje primeranú úctu iným národom, ich tradíciám, kultúre a morálke.
Pokiaľ je zdrojom informácie internetové médium, súčasťou citácie zdroja musí byť aj internetový odkaz na článok, z ktorého bloger čerpal.
Zakázané je publikovať texty, ktoré sú nevhodné pre mládež do 18 rokov (napr. pornografia, vulgarizmy, resp. ich náznaky)

V prípade porušenia Pravidiel prispievania má prevádzkovateľ v závislosti od miery a závažnosti prehrešku právo:
Upozorniť blogera na to, že porušil kódex, a vyzvať ho k náprave a neopakovaniu prehrešku, prip. stiahnuť text, ktorým bloger porušil Pravidlá prispievania.

Potvrdenie registracie vám príde e-mailom.


← Späť na Blog.Eugenika