google27eaa3905ca3fee3.html

Odpradávna na Zemi existovaly záhadné etnické skupiny, které si dokázaly po staletí uchovat cenná dědictví předků. Znalosti a historické artefakty, které nám zanechali mezi jinými Sumerové, Egypťané, Aztékové, Mayové, Dogoni atd., přitahují pozornost lidstva dodnes. Společným rysem těchto národů je fenomén náhlého objevení se a stejně rychlého zmizení ze Země.

Výrazným příkladem jsou Mayové. Zvláštní kapitolou jsou též Dogoni, o nichž se vědci shodují pouze v jednom: nikdo nemůže s jistotou říci, odkud se vzali. Někteří předpokládají, že se kmen Dogonů objevil “odnikud” a jiní si zase myslí, že pocházejí z egyptské civilizace. Svoje domněnky staví například na podobnosti některých mýtů, zejména uctívání Siria, vyjadřování pomocí egyptských termínů a umístění vesnic a okrsků ve dvojicích nazývaných “horní” a “dolní”, podobně jako u pradávných Egypťanů.

Kmen Dogonů žijící dnes v republice Mali je známý po celém světě. Dogoni, stejně jako kmen Bambara, ohromili vědecký svět i obyčejné lidi přesnými astronomickými znalostmi, které byly kmenem pečlivě předávány a uchovávány po stovky let! Informace, kterou Dogoni uchovali, byla ze začátku představiteli moderní vědy vnímána jen jako stará mytologie divokého kmene. Ale postupem času, kdy rozvoj technologií umožnil lidstvu nahlédnout hluboko do vesmíru, byli vědci ohromení tím, co zjistili. Ukázalo se, že Dogoni už od dávných časů (bez použití moderních zařízení) ovládají přesné znalosti o astrofyzice. Přesněji řečeno, znali strukturu galaxie, její spirální tvar, dokonce popis všech planet naší sluneční soustavy. Obdivuhodné byly jejich znalosti o satelitech jak Jupitera, tak i vzdálené hvězdy Sirius. O těchto objevech je v dnešní době napsáno hodně knih a článků a také natočeno mnoho filmů a pořadů.

Tento mírumilovný a záhadný kmen objevili v roce 1931 francouzští antropologové Marcel Griaule a Germaine Dieterlen. A tehdy začalo zkoumání života Dogonů. Vědci v tomto kmenu žili téměř 10 let a prý toho rozhodně nelitovali. To, co zde poznali a čemu se naučili, bylo tak neobvyklé a zajímavé, že se Francouzi vraceli do Mali ještě jednou v 50. letech, aby mohli pokračovat ve studiu zvyků, mýtů a tradic Dogonů.

Podle historických a archeologických artefaktů přišli Dogoni do náhorní plošiny Bandiagara, která je nyní také známá jako “země Dogonů”, na počátku XIII. století. Kmen po staletí uchovává a předává takové informace, které nelze získat ani za pomoci moderních přístrojů. Jejich znalosti popírají všechny naše představy o sobě jako jediných inteligentních bytostech ve vesmíru. Dogoni tvrdí, že znalosti jim byly předány v důsledku paleokontaktu se Siriem.

Francouzští antropologové popisují Dogony jako mírumilovné lidi, pohostinné a vstřícné, kteří mají svébytnou kulturu. Jejich sociální struktura je postavena na tradicích a funguje v rámci stanovených pravidel. To znamená, že nejsou bojovnou společností, žijí v míru mezi sebou i se svými sousedy, jsou přátelští, váží si hodnot rodiny a mají úctu ke starším. Kde se to všechno vzalo v “divoké” Africe?

Během deseti let aktivní práce francouzští vědci nahromadili mnoho zajímavých materiálů pro historiky a antropology. Dostávali také od domorodců dárky v podobě pracovních nástrojů nebo různých druhů sošek z kamene, kostí a dřeva. Jak se později ukázalo, mnohé z těchto předmětů byly staré přinejmenším 4000 let.

Ale to nejzajímavější teprve přijde. V zemi Dogonů je jeskyně, která vede až hluboko do hor a v níž se nacházejí nástěnné malby, staré více než 700 let. Dogony určený člověk, zasvěcený do tajů kmene, sedí u vchodu do jeskyně, aby ji chránil. Je to jeho celoživotní práce. O tohoto svatého člověka se lidé z kmene starají, dávají mu jídlo a pití, ale nikdo se jej nesmí dotknout ani se k němu přiblížit. Když zemře, jiný zasvěcený zaujme toto místo. Ale vrátíme se k nástěnným malbám v jeskyni. Dá se říct, že znázorňují příběh vzniku života na Zemi. Existuje další hypotéza, že Dogoni přišli na Zemi ze souhvězdí Sirius. V každém případě, se Siriem, touto nejjasnější hvězdou na obloze, jsou spojeny všechny legendy a mýty Dogonů. Přátelství francouzských vědců s Dogony vedlo k tomu, že Marcelovi Griaule bylo odhaleno tajemství, které následně ve vědeckém světě vyvolalo senzaci.

Dogoni namalovali francouzským vědcům přímo do písku mapu hvězdné oblohy, ve které ústřední místo zaujímala hvězda Sirius. Vedle ní byly dvě pro vědu ještě neznámé hvězdy. Dogoni je nazývali Po Tolo (Sirius B) a Emme Ya (Sirius C). Existenci Emme Ya v tu dobu vědci ještě zdaleka nepředpokládali. Šaman zdůraznil, že oběžná dráha Po Tolo kolem Siria je elipsovitá a hvězda oběhne svou orbitální dráhu jednou za 50 let.

Na hvězdné mapě byl též vyznačen Saturn a jeho prstence a také Jupiter s družicemi. Dogoni také prozradili, že používají čtyři kalendáře: kalendář Slunce, Měsíce, Venuše a Siria.

Toto je ale pouze část informace, kterou odhalili  Dogoni vědcům. Na skalních kresbách starých 700 let je jasně vyznačena oběžná dráha a periodicita rotace bílého trpaslíka To Polo (Sirius B), jehož existenci astronomové objevili až v roce 1862. Sirius B byl poprvé pozorován dalekohledem roku 1928 a pořídit jeho snímek se podařilo až v roce 1970.

Astronomové ověřili období oběhu Siria B kolem Siria A a zjistili, že to je skutečně 50,1 roků, tedy právě tolik, kolik tvrdí Dogoni. Jak mohl „primitivní“ kmen dojít k těmto podrobným informacím o hvězdě, jejíž parametry byli vědci schopni změřit až v tomto století, zůstává stále otázkou. Dogoni také přesně už v dávných dobách znali, jak vypadají planety v naší sluneční soustavě, když se k nim blížíte z vesmíru, což se ostatní lidstvo dozvědělo díky vědě až v nedávné době. Tito záhadní lidé měli poznatky o tom, že Slunce je opásáno spirálou z osmi závitů červené mědi a měsíc stejnou spirálou, ale z bílé mědi. Překvapivé je, že moderní fyzika ještě nedosáhla tak vysoké úrovně vědeckých poznatků v těchto otázkách. Dogoni měli také znalosti o červených a bílých krvinkách i o fyziologii lidského těla.

Pokud se týká Siria C (Emme Ya), existence této hvězdy není astronomy dosud  potvrzena, i když tato hypotéza existuje. Dogoni věří, že to je „Hvězda (slunce) Ženy“, která se v blízké době stane novým centrem světa.

Mytologie Dogonů adešifrování starověkých symbolů

Dogoni a jim blízký kmen Bambaru patří k několika málo národům, které si zachovaly prapůvodní znalosti s prakticky minimálním zkreslením a někdy dokonce ani neznali skutečný význam těchto informací, jež daleko předbíhají moderní vědu. V kosmologii Dogonů jsou také důležité znalosti o významné prvotní roli vibrací a spirálovitém pohybu při stvoření vesmíru.

Podle jejich mytologie je Bůh stvořitel, tvůrce světa, známý jako Amma. Jeden z kosmogonických mýtů Dogonů vypovídá, že svět je odvozen od slova „Amma“. Zvláštní náhodou je, že podobné mýty mají Indové, kteří říkají, že Vesmír vznikl vibrací posvátného zvuku „Om“. Ve starých védách je tento zvuk symbolem přiblížení se Duše ke světu Boha a označuje se speciálním znakem…

Samozřejmě že všechny tyto legendy vycházely ze stejných základních znalostí. Nyní se vraťme k mytologii Dogonů: svět vznikl od slova „Amma“ a kromě tohoto slova nebylo nic. První slovo poté dalo vzniknout nekonečně malému prvku vesmíru, jenž Dogoni nazývají „kize uzi“ (tento prvek je také známý jako zrno Po). Prostřednictvím vnitřní vibrace „kize uzi“ došlo k přeměně na „vejce světa.“ V bájesloví Dogonů má „Amma“ přívlastek „rotující vír“, přičemž pohyb rotace je spirálovitý. Později jsou popisovány výtvory „Amma“ včetně zmínky o sedmi světech, Slunci a Měsíci.

Po vytvoření zrna Po a za pomoci spirálovitého pohybu „neviditelný Amma“ stvořil znaky, které definují vše v tomto světě. Jedná se o dva „řídící znaky“, které patří k „Amma“ a osm „hlavních“. Dva „řídící“ znaky smí použít pouze ten, kdo se dle mytologie jmenuje Amma. Osm „hlavních znaků“ neboli tvořivých znaků při použití určité síly funguje obrazně řečeno jako přiložení klíče k zámku. Otevírá určité možnosti pro proces tvorby nebo zničení.

V této souvislosti je důležité upozornit zejména na znak AllatRa. Jeho původním zobrazením je prázdný kruh lemovaný v dolní části srpkem s růžky směřujícími nahoru. Jedná se o jeden z osmnácti původně nejstarších pracovních znaků. Název tohoto znaku  AllatRa vypovídá o kvalitě jeho síly. Na počátku lidstva, díky prvotním znalostem, jež byly dostupné pro každého, lidé věděli o Tom, kdo stvořil vše a označovali jeho projev zvukem Ra. Tvůrčí sílu Ra neboli božský ženský princip, Pramatku všech věcí, původně nazývali Allat. Odsud pochází mezi zasvěcenými do duchovních znalostí prapůvodní název znaku AllatRa, symbolu tvořivé síly patřící Tomu, kdo stvořil vše. Mimochodem, v dávných dobách informace o Prvotním zvuku lidé přiřazovali k posvátným znalostem o vesmírném řádu v kontextu se znalostí o fungování člověka, jako složitého a nestabilního subjektu tohoto světa. Bohužel, v současné době lidé zvuk Ra v nejlepším případě dávají do souvislosti výhradně s mýty ze starověkého Egypta a s bohem Ra.

Nicméně, znak AllatRa, jako původce tvořivé božské síly, lidé používali od nepaměti. Tento znak je stále aktivní a ovlivňuje viditelný i neviditelný svět. Má vliv na energetickou strukturu člověka nezávisle na jeho vědomí. Ale hlavní působení znaku je založeno na vlastním výběru člověka. Pokud si člověk vybere Duchovní princip (nachází se na duchovní vlně), tento znak ho ovlivňuje a přidává více duchovní síly. To znamená, že daný člověk s ním rezonuje a zvyšují se tak jeho tvůrčí a duševní síly. A pokud je člověk ovládán Materiální podstatou, znak se stává svým působením neutrálním. Člověka s negativním myšlením „podporují“ zcela jiné znaky, které aktivují Materiální princip. Znak AllatRa nejvíce projevuje svoji sílu (tvůrčí duchovní sílu) ve skupině lidí, která každý den pracuje na sobě a spojuje se ve společných duchovních praktikách (modlitba, meditace atd.).

Geliarové, ve středověku nazývaní „opravdoví bojovníci Světla Božího vojska“, se po staletí snažili zavést tento znak mezi lidstvo a tím poskytnout skutečnou pomoc novým generacím, které opravdu prahly jít po duchovní cestě.

Kruh je symbolem duše, ale také je jedním ze symbolů projevu duchovní Bytosti ze světa Boha. A symbolické označení srpku s růžky směřujícími nahoru je znakem člověka, jenž se duchovně osvobodil během svého života. Znak AllatRa byl také používán jako označení člověka přicházejícího z duchovního světa (jiného, vyššího) do hmotného, aby obnovil ztracené prapůvodní Znalosti.

Označení AllatRa je aktivním (čistým) znakem jen v této podobě: prázdný kruh nad prázdným srpkem s růžky směřujícími nahoru. Pokud je ke kruhu či srpku přidán obrázek nebo symbol, znamená to, že přestává být čistým a působí jen informativním charakterem, jako například kniha, ze které se dozvíš všeobecnou informaci.

Rozdíl mezi čistým znakem a obyčejným symbolem spočívá v tom, že čistý (aktivní) znak můžeme v podstatě srovnat s prázdnou nádobou, kterou Pozorovatel ponoří do studny (aktivuje znak) a nabere vodu (sílu). Poté ji sám vypije (naplní se silou) nebo dá napít ostatním (obdarovává ostatní silou) nebo zalévá svoji zahradu (aktivuje geografické místo), které v budoucnu přinese odpovídající úrodu (duchovní aktivaci Osobností, které budou přebývat v těchto místech i ve vzdálené budoucnosti). Ale pokud nádoba spuštěná do studny není prázdná, ale už naplněná (informativní symbol, ale ne pracovní znak), pak to ztrácí smysl, protože naplněnou nádobou vodu nenabereš.

Znak AllatRa působí v dimenzích vyšších než šestá, a proto patří do řady těch unikátních čistých znaků, které jsou dostupné člověku v tomto světě…“

Pokračování…

překlad z knihy AllatRa od A.Novych  Mytologie Dogonů… (překlad knihy budeme postupně zveřejňovat na www.polahoda.cz)

Dogonská vesnice

Dogonský rituální tanec v maskách

Ceremoniál dogonských tanečníků


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Victoria LePage – Šambala 1. – Energetika Země – Kniha odkrýva pozadie legendy a predstavuje Šambhalu ako skutočné miesto. V prvej časti dvojdielnej knihy sa dozviete, ako súvisí Šambhala s tibetským budhizmom a tantrou, čo je 9-stupňová hora Meru, o ose sveta, magickom indiánskom kruhu, sile kundaliní, univerzálnom energetickom poli, astrálnom cestovaní, svetových cykloch, kálačakre a tajnom duchovnom spolku ľudstva.

Úryvok: Ačkoli má komplex pyramid v Gíze jistě významné okultní konotace, Šambala, ležící uprostřed euroasijského kontinentu, má pro plnění role, o níž Michell hovoří, daleko lepší předpoklady. Je opravdu těžké představit si místo, které by mohlo lépe plnit úlohu geografického centra a nejvyššího sídla vlády kulturního systému, jenž kdysi fungoval po celém světě a nakonec upadl v zapomnění. Je možné, že prostorové uspořádání Šambaly vychází ze stejných geometrických principů jako svatá místa v Rennes-le-Chateau, Glastonbury a na ostrově Bornholm – její tvar však nevychází z pětiúhelníku ani šestiúhelníku, ale z osmiúhelníku, tedy tvaru buddhistické mandaly. Osmiúhelník s devátým, středovým bodem, je zároveň ústředním prvkem mystických symbolů súfizmu. Je znakem či motivem, o němž Ernest Scott říká, že „se dotýká těch nejniternějším lidských tajemství“. Tento základní geometrický symbol, reprezentující celistvost, sílu a dokonalost, spojují súfisté se Šambalou. Je to archetyp univerzálního dosahu, a to jak v primitivní, tak ve vyspělé společnosti.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 5 564 krát, 1 dnes)
 

5 Responses to Jsou Dogoni zázrační géniové nebo pozůstatek mimozemské civilizace?

 1. marta píše:

  My sme asi tiež príbuzní Egypťanov, možno aj Dogonov. Veď u nás sú tiež dediny zoskupované v dvojiciach Horný – Dolný (Horná a Dolná Breznica, Horná a Dolná Ves, Horné a Dolné Trhovište…)

 2. Avolpelk Aknedz píše:

  TAK TO JSOU VĚCI …<3 <3 <3….

 3. Luděk Bari píše:

  je to zatvrzelost a lidská civilizovaná neznalost, naývat je primitívním kmenem

 4. Luděk Bari píše:

  je to zatvrzelost a lidská civilizovaná neznalost, naývat je primitívním kmenem