google27eaa3905ca3fee3.html

PROGRAM NA VYUŽITÍ PRÁNY

Cíl: Program využití prány je vytvořen pro obnovení harmonie ve světě a odstranění všech zdravotních problémů a hladovění.

Důvod: Protože známe způsob, jak dosáhnout našeho cíle, jsme schopni ovlivnit vývoj lidstva, aby bylo lepší a radostnější.

Místo: Ve všech zemích. Program je utvořen tak, aby se soustředil na země třetího světa. Má však všeobecný význam – odstranění veškerého hladomoru a zdravotních problémů ve všech státech světa.

Způsob: Program využití prány je holistický vzdělávací prostředek, jenž využívá politické a mediální prostředky a také neformální mezilidské kontakty. Časové období: Začíná teď a pokračuje až po dosažení cíle.

Výsledek: Globální jednota, harmonie, zdraví a mír, neboť dokážeme sami sebe naplnit mikrokosmickým proudem života.

Definice evoluce na http://www.wordig.com/definition/ Evolution. Pojem evoluce se obecně vztahuje na jakoukoliv změnu v čase. V kontextu vývoje lidstva znamená evoluce změnu v genetickém vybavení populace v průběhu křížení jedinců v rámci jednoho druhu. Od vzniku moderní genetiky ve 40. letech minulého století je evoluce přesněji specififikována jako změna četnosti alel od jedné generace k další. (Alela je jakákoli z četných forem stejného genu nacházející se v daném místě na chromozomu.)

Otázka: Co se rozumí pod pojmem radostný a skutečný vývoj?

Odpověď Jasmuheen: Mám na mysli evoluční proces, při kterém žijeme v harmonii s celým veškerenstvem – zvířaty, rostlinami, lidmi a dokonce i nerosty – aniž bychom ničili přírodní zdroje a rovnováhu. Toho lze dosáhnout tehdy, pokud si uvědomíme, že každá bytost je součástí celku. Existence každého člověka má vliv i na nás, neboť jsme propojeni. Například budeme- li kolektivně ignorovat bídu a utrpení a také naši schopnost zasadit se o základní lidská práva, až dvě třetiny lidské populace budou mít menší šanci pokročit ve svém vývoji. Měli bychom si uvědomit svoji vzájemnou provázanost a pracovat jako jeden celek. Pak postoupíme v našem vývoji dále. Bude to příjemná cesta, neboť spolupráce ve vzájemném souladu je znakem civilizovaného světa. Pro jednotlivce je ukazatelem skutečného vývoje duševní pohoda společně s dobrým zdravím a pocitem štěstí.

Otázka: Ve světě je mnoho bídy a utrpení. Může to program na využití prány změnit tak, aby byl vývoj každého člověka i celého lidstva radostný a skutečný?

Odpověď: Skrze naše učení můžeme inspirovat lidi ke zvýšení průtoku prány. To změní jejich osobní rezonanci a následně i reakci vesmíru. Program využití prány je cesta, jak zvládnout průtok energie uvnitř i vně nás samých, abychom mohli vytvářet život naplněný zdravím a štěstím pro všechny.

Otázka: Co je prána?

Odpověď: Nazývá se též mikropotrava života. Prána je živý vzduch neboli dech lidského těla. Tak ji zobrazuje hinduismus. Je také interpretována jako životodárná a život udržující síla pro individuálního jedince i pro celý vesmír. První zmínku o ní najdeme v Upanišádách, kde je popsána jako součást fyzického světa, jenž v těle udržuje život. Je však závislá na mysli. Je jí prodchnuté každé živé stvoření, ale prána není duše.

Otázka: Co přesně je pránická výživa, jak funguje, kde a kdy se zrodila?

Odpověď: Idea prány jakožto výživy existuje od počátku věků. Univerzální vědomí a jeho ákášické záznamy hovoří o časech, kdy vše živé bylo živeno pránou. Pránická výživa je schopnost přitahovat a absorbovat živiny, vitamíny a potravu, kterou člověk potřebuje, z univerzální životní síly. Ta se označuje jako kosmická energie nebo energie čchi. Člověk, který to praktikuje, nepotřebuje ke své výživě potraviny. Krom toho shledává, že prouděním prány ve svém těle není nasycen pouze fyzicky, ale také emočně, mentálně a duchovně. Je to způsobeno povahou pránické energie. Být živen tímto způsobem nám umožňuje skutečný a radostný vývoj.

Otázka: V západních zemích jsme začali uznávat pránu jako alternativní zdroj obživy pro fyzické tělo. Ale jakým způsobem nás může vyživovat na jiných úrovních?

Odpověď: Proudí-li skrze nás čistá prána, její esence působí na náš tělesný systém. Během toho transformuje aspekty, které limitují náš biologický systém, a tím nám umožňuje přístup k našim přirozeným, ale obvykle nevyužívaným schopnostem. Aktivace těchto schopností nám přináší emocionální, mentální a duchovní nasycení.

Otázka: Jaké jsou ty zmíněné nevyužívané schopnosti?

Odpověď: Systém, na němž funguje lidský mozek, je komplexní. My využíváme pouze jeho omezenou část, to je nutné k přežití. Metafyzika nás učí zpřístupnit naše jasnozřivé, jasnoslyšné a jasnovnímavé schopnosti. Díky ní však můžeme využít i ty oblasti našeho mozku, jež jsou podle neuroteologie přizpůsobeny tak, že nás obdařují schopnostmi, o nichž se domníváme, že jsou nadpřirozené. Pro člověka, který rozšíří své vědomí a umožní mozku, aby fungoval na jiných vlnách, je po čase toto nadání naprosto přirozené.

Otázka: Proč by podle vás měl být vývoj lidstva efektivnější a radostnější díky tomu, že zaktivujeme tyto schopnosti?

Odpověď: V současnosti je 95 % všech zdrojů obživy na planetě ovládáno 5 % celé populace. Přitom asi polovina lidstva žije z méně než dvou dolarů na den. Tito lidé nemají přístup ke zdravé stravě, vzdělání, žijí v nedůstojných podmínkách. Je pro ně nesmírně obtížné vymanit se z chudoby. Probudíme- li v sobě zmíněné schopnosti, budeme moci využívat více potenciálu lásky a soucitu. Naše společné snažení pomůže zmenšit množství těch, jejichž hlavní motivací je touha po moci a bohatství. Ve vývoji každého živočišného druhu dojde k momentu, kdy musí tento problém řešit. V tomto okamžiku se právě nacházíme a tento proces je jen součástí vývoje lidského pokolení.

Otázka: Musí být člověk metafyzik, aby mohl využít sílu prány pro evoluční proces?

Odpověď: Ne, ale musíme se naučit vytvořit mentální obraz reality, jenž nám umožní, abychom byli otevření a dokázali vědomě pracovat s pránou. Podaří se nám to lépe, porozumíme-li vesmírným zákonům a zákonům stvoření. Tím nejdůležitějším je zde zákon rezonance: stejné věci se přitahují. Metafyzika není nic jiného než porozumění životu. Kromě toho budeme potřebovat nástroje k harmonizaci své vnitřní i vnější energie.

Otázka: Proč lze dosáhnout efektivnějšího vývoje právě zvýšeným průtokem prány?

Odpověď: Protože pránu tvoří různé aspekty matematických kódů, které také řídí hmotu v celém stvoření. Jakmile zvýšíme průtok prány naším tělem, tyto doposud nečinné kódy najednou začnou pracovat a nám se otevřou netušené perspektivy a porozumění. Pochopíme, co je cílem naší existence a jaké máme možnosti. Prána v nás stimuluje inteligenci. Necháme- li pránu, aby námi více proudila, objevíme dosud nepoznané perspektivy. Naše vědomí se rozšíří a tělo zaktivuje dvě nejdůležitější žlázy s vnitřní sekrecí – hypofýzu a epifýzu.

Otázka: Jsou různé druhy mozkových vln nějakým způsobem spojené s pozitivním vývojem lidstva?

Odpověď: Samozřejmě. Výzkumy ukázaly, že mozkové vlny alfa nás uvolňují a prospívají našemu zdraví. Naladit se na ně můžeme prostřednictvím jógy, meditace a pozitivním myšlením. Naše výzkumy prokázaly, že stabilizujeme-li mozek ve vlnových délkách theta, jsme schopni přitáhnout více prány, a to nás zbavuje mnoha lidských omezení.

Otázka: Jestliže z prány můžeme získat životně důležité prvky, proč už dávno všichni nežijeme pouze z ní?

Odpověď: Lidé západní civilizace zatím neznají a nedokáží ocenit všechny její atributy a přínos, který to pro nás bude mít, zvýšíme-li vědomě množství prány procházející naším tělem.

Otázka: Jaký má konkrétně prána vliv na radostnější vývoj?

Odpověď: Za prvé – naši skutečnou podstatu tvoří čistá prána. Ta by neměla být znečištěná vlivem rozumu, ega a kulturních podmínek. Někdy však může být jejich působením oslabená a začne se méně projevovat na fyzické úrovni. Čím více však toho víme o naší pravé podstatě, tím šťastnější může náš život být. Prána je totiž jediná forma stravy, která nás nasytí na všech úrovních, a přitom vůbec nezáleží na tom, jaké vyznáváme náboženství a v jaké kultuře jsme vyrostli. Pránická energie je společná všem lidským bytostem, představuje naše vzájemné pouto a jakmile zvýšíme její průtok svým tělem, eliminujeme pocity osamocení, smutku, frustrace a strachu a náš život bude mnohem radostnější. Pránu můžeme také vnímat jako lásku, jež pulzuje uvnitř našeho těla. A tak dokáže-li člověk zvýšit její průtok, pocítí mnohem větší porozumění a lásku k sobě samému i k druhým lidem. Pránická energie léčí, proměňuje, zlepšuje naše intuitivní schopnosti a pomáhá nám zbavit se všech našich fyzických, emocionálních, mentálních i spirituálních zátěží. Každý náš den je naplněn nejen krásou a zázraky, ale i vděčností, milostí a pocitem vzájemnosti.

Otázka: Hovoříte hodně o zvýšení průtoku pránické energie naším tělem a o jejím očištění. Přináší to podle vás mnoho do života jednotlivce i celé civilizace a zároveň to pozitivně ovlivňuje vývoj lidstva. Co přesně máte na mysli?

Odpověď: Zvýšíme-li průtok prány svým tělem, změníme tím frekvenci svých buněk. Prána je totiž základní frekvence, jež oživuje všechny molekuly a atomová seskupení. Avšak naše buňky za celý život nashromáždí mentální a emoční stopy našich zážitků. Tak se stane, že se v niich usadí emoční a mentální zátěž, která brání volnému průchodu prány tělem. Z toho potom vzniká pocit nespokojenosti, v horším případě tělo i onemocní, přestane správně fungovat a člověk zemře. Zvýšíme-li průchod prány svou tělesnou soustavou, obnovíme frekvenci našich buněk a zároveň náš život získá na kvalitě i na délce.

Otázka: Proč by se měl člověk snažit zvýšit průchod prány svým tělem?

Odpověď: Jak jsem se již zmínila, odstraníme tak všechny nemoci – ať se projevují na kterékoli úrovni – fyzické, emoční, mentální či duchovní. Lidstvu to obecně přináší proměnu směrem k harmoničtější existenci a eliminaci veškerého znečištění této planety. Tím bude i náš vývoj efektivnější a radostnější. Tuto zkušenost učiní nejen každý jednotlivec, ale i celé lidstvo.

Článek z knihy: Jasmuheen – Využití prány


Knihy od Jasmuheen:

Jasmuheen – Pránická výživa – Žití ze světla – Kniha obsahuje pokyny k jednadvacetidennímu procesu pro přechod na pránickou výživu podle Charmaine Harley. Fascinující příběh, jakým způsobem se autorce podařilo opustit fyzickou stravu a přejít čistě na výživu ze Světla. Pránická výživa není půst. Jde o to přepnout se do stavu vědomí a vědění, že naši skutečnou obživu nám přináší kosmické světlo, které dává život všemu. Ačkoli dříve býval tento stav bytí vyhrazen či přisuzován jen světcům, díky procesu, který tato kniha popisuje, se dnes stává alternativou pro všechny, kdo hluboce touží po duchovním životě. Úspěch závisí na tom, zda člověk ví, že on sám je tvůrcem vlastní reality. Musí mistrovsky ovládat svou mysl a říkat si například „Očekávám, že mne živí prána, Boží síla“. A tak se stane, neboť univerzální pole nekonečné lásky a inteligence zrcadlí a podporuje jakékoli naše přesvědčení.

 +

Jasmuheen – Život bez jídla – „Všude na světě mi lidé neustále pokládají otázky proč a kdy. Proč jsem se rozhodla žít z prány a zvolila si ji jako zdroj výživy a kdy jsem s tím začala? Nebylo to tak, že bych se rozhodla, že přestanu jíst. Tato schopnost či dar prostě přišel jako přirozený vedlejší produkt duchovního zasvěcení, kterým jsem prošla v roce 1993. Následující stránky popisují můj osobní příběh a zkušenosti. Lidé mají právo na to, aby byli skeptičtí a kritičtí a aby nevěřili…“


Všetky publikácie od Jasmuheen nájdete v

E-SHOPE EUGENIKA – www.eugenika.sk + www.eugenika.cz


 Súvisiace články: (Prečítané 3 751 krát, 1 dnes)

3 Responses to Jasmuheen – Radostný a skutečný vývoj

  1. Knihy píše:

    Zdravim…

    memate prosim nekdo knihy od Jasmuheen nikde se to neda sehnat.. nevadilo by ani PDF, naopak.

    DIK!