google27eaa3905ca3fee3.html

vastuJsem chutí vody, jsem září slunce
i svitem měsíce, jsem posvátnou slabikou
ÓM ve védách, jsem zvukem éteru a jsem
mužností v mužích; jsem libou vůní země,
jsem žárem ohně, jsem životem všech živých
tvorů a pokáním všech kajícníků. Věz, že
jsem i věčným semenem všeho žití.
Jsem chrabrostí chrabrých, proslulostí
proslulých a mezi vzdělanci jsem ostřím
jejich ducha a jsem moudrostí moudrých.

Bhagavadgíta, VII: 8,9,10

Slovo vastu, jež pochází z posvátných hinduistických textů, véd, znamená „obydlí“ nebo „místo“. Původně se vastu využívalo při plánování měst, chrámů, paláců, pevností a rezidencí indických horních vrstev. Dnes se však používá pro jakékoli obydlí od paláce po skromný byt, pro velké loftové byty, chaty u jezera či pro továrny nebo kancelářské budovy.

Teorie, jež podporují vastu a všechny ostatní indické nauky, jako jsou jóga nebo ájurvéda, vychází ze čtyřdílného souboru textů, véd (sanskrtské slovo véda znamená „vědění“ a je odvozeno ze slova ved, „vědět“, „znát“). Hinduismus se původně nazýval Sanatana Dharma, což znamená „věčná víra“. Každodenní plnění dharmy (povinnosti) udržuje člověka na cestě, jež vede k osvobození duše od opakujících se cyklů života a smrti. Praktikováním všech těchto védských disciplín se člověk může přiblížit probuzení svého skutečného Já a k tomu, aby si uvědomil, že vnitřní podstata neboli duše je součástí Nejvyšší Tvořivé Síly.

V tom nepřeberném množství védských textů jsou pro pochopení hinduismu a těchto disciplín zcela zásadní čtyři základní teorie vyjádřené v Upanišadách:

1. Zákon přírody udržuje ve vesmíru nepopiratelný pořádek a harmonii
2. Všechno, co existuje (myšleno skutečně všechno) je živé
3. Veškerá existence je propojená
4. Podstata všeho je součástí TOHO – Nejvyšší Tvořivé Síly

Poslední bod se dotýká ústředních pravd vyjádřených ve védských textech: Já jsem TO; kde „TO“ je část nedefinovatelné, nepostižitelné Nejvyšší Tvořivé Síly, ať už jí říkáte, jak chcete. Nejvyšší Tvořivá Síla leží nejen mimo tělo a mimo rozhled našeho omezeného vidění; Nejvyšší Tvořivá Síla spočívá rovněž uvnitř nás. Individuální podstata přebývající v těle – a tělo je jen hmota, jež se rodí a rozkládá – je částí neviditelné Nejvyšší Tvořivé Síly.

Tato mocná teorie, jež provází větu „Já jsem TO“, se odráží ve všech hinduistických naukách od vastu a jógy až po klasickou indickou hudbu a ájurvédu. Aldous Huxley ve své předmluvě k významnému hinduistickému dílu Bhagavadgítě popisuje tuto védskou teorii jako „jedno z nejjasnějších a nejzevrubnějších shrnutí věčné filozofie, jaké kdy bylo učiněno. Proto má přetrvávající hodnotu nejen pro Indy, ale pro celé lidstvo.“

Čtyři základní védské teorie

Zákon přírody

Základní védský přírodní zákon znamená přirozený řád a harmonii vesmíru. Nic, co stvořil člověk, by do tohoto řídicího principu nemělo zasahovat. Tady se do hry vkládá vastu. Ve stvoření neexistuje nic náhodného – žádná stvořená forma není konstruována a vytvořena náhodně. Všechno, co v přírodě existuje, má správné proporce a rytmus, který dává celému světu půvab a krásu.

Každý stvořený objekt nebo forma mají v záhadném schématu vesmíru svou funkci a své místo. Pokud jsou harmonie a pořádek vesmíru porušeny, znamená to chaos, disharmonii a absenci blaha pro veškerou existenci od hor a řek po každé stvoření až k těm nejmenším organismům.

Tento princip dokonalé harmonie a řádu ve vesmíru je základním pravidlem, jímž se řídí i vastu. Porušte zákon přírody v návrhu svého domu a budete mít něco, co postrádá harmonii – a často také něco, co není hezké ani z architektonického hlediska. Porušte zákon přírody uvnitř v domě nebo na pracovišti a pocítíte stejný nedostatek harmonie.

Pokud se ale budete tímto zákonem přírody řídit, naleznete harmonii a vnitřní mír a vytvoříte si mírumilovný domov pro duši.

Vše, co existuje, je živé

Védské texty říkají, že všechno ve vesmíru je živé. Všechno vibruje a pulzuje. To už nyní přijímá i kvantová fyzika. Ve védské filozofii existují dva pojmy, jež definují proces, který dává neviditelné energii formu: prakriti a puruša.

Prakriti a puruša
Prakriti je to, co vidíme. Je to podstata, jež tvoří všechnu hmotu a určuje její složení a povahu. Prakriti například určuje naši specifickou fyzickou, duševní a emocionální konstituci, což se pak projevuje v naší povaze a chování. Prakriti – aktivní síla – se spojuje s purušou, která je pasivní. Puruša představuje podstatu, jež oživuje veškerou hmotu. Je to duch, duše a energie, jež způsobuje, že hmota pulzuje nebo vibruje. A všechna hmota vibruje.

Jinými slovy, prakriti tvoří materiální aspekty našeho těla, zatímco puruša představuje neviditelného ducha nebo energii. Konečným cílem je osvobodit purušu ze sevření prakriti. Koneckonců naše tělo – prakriti – je svázáno časem, ale puruša nemá formu a je věčná. V jedné z Upanišad se o duši mluví jako o neti – to znamená „něco, co nelze popsat“.

Naši lidskou podobu, tělo neboli prakriti, dokážeme popsat, ale duši ne. Duše je energie / podstata / puruša obsažená ve hmotě / těle / prakriti. Dnes tuto védskou teorii o oživení hmoty (o jejích vibracích) a o vztahu mezi energií a hmotou podporují i důkazy z biologie a fyziky. Díky výzkumům geobiologové a fyzikové vědí, že květina, zeď i jediná buňka zobrazená pod mikroskopem – prostě úplně všechno – vibruje a vysílá signály na vlastní vlnové délce.

Védští učenci sice nepoužívali současnou terminologii vlnových délek a vibrací, ale z prastarých pravidel vastu je jasné, že tito duchovní vědci chápali podstatu neviditelných energií a definovali ji jako kosmickou energii. Tito duchovní vědci, a to včetně vastu architektů, mít také chápali to, že každá živá forma reaguje na tyto vibrace, které mohou na každou pulzující formu včetně lidského těla buď pozitivní, nebo negativní vliv.

My si těchto vibrací obvykle nejsme vědomi, pokud nejsou zesílené na naši slyšitelnou úroveň, jako je třeba hlasité skučení nebo ohlušující pískot, či pokud je nevidíme – třeba v podobě vlnky na hladině rybníka nebo jako chvějící se strunu klavíru. Vibrace nás však obklopují. Zkuste položit ruku na reproduktor hrajícího rádia a ucítíte zvukové vibrace.

Takováto pozorování jsou pro vastu zcela zásadní. Energie způsobuje, že všechno vibruje, takže je logické, že naše pozemky, domovy
i pracovní prostory – prostě všechna architektura – jsou plné vibrací… a stejně tak vibrujeme my. Jakýkoli prostor uspořádaný podle vastu má udržet, nebo dokonce ještě zesílit pozitivní vibrace a pokusit se zablokovat negativní vibrace. Cílem je to, aby vibrace budovy rezonovaly nebo harmonizovaly s okolním prostředím a s vibracemi obyvatel budovy. Všechno by spolu navzájem mělo souznít, všechno by se k sobě mělo hodit. Nic by nemělo být v protikladu. Takové prostředí podporuje naši duchovní pohodu, chrání naše fyzické i duševní zdraví, a jak někteří říkají, přináší bohatství.

Moc vibrací

To, že interakce mezi vibracemi mohou být pozitivní, ale i negativní, ukazují pokusy s květinami, při nichž květiny pozitivně reagovaly na klasickou hudbu. Pozitivní interakce květiny na vibrace tvořené hudbou podporovaly její růst. Nebo si vzpomeňte na to, že extrémně vysoký lidský hlas může rozbít sklo nebo poškodit sluch. Vibrace mohou bezpochyby tvořit a zachovávat, nebo ničit. Při použití vastu je pochopení tohoto principu rozhodující. Když se naše vlastní vibrace setkávají s nějakými vnějšími, měli bychom docílit toho, aby takové interakce byly harmonické, a tedy pro nás prospěšné.

Všichni jsme propojení

Ve védských textech se říká, že všechno ve vesmíru je propojené – od nepojmenované hvězdy až po novorozence. Nic neexistuje odděleně.

V jistém smyslu to odpovídá teorii holismu; ale ve védských textech a ve vastu má tento koncept i duchovní rozměr. Vastu a védská filozofie spojují tento pocit jednoty se zákonem přírody říkajícím, že musíme respektovat a zachovávat vše kolem sebe. Je to jako s řetězem – pokud se rozbije jedno oko, rozpadne se celý řetěz. A pokud se rozbije řetěz, budeme tím trpět všichni.

PrintTi, kdo využívali vastu, vždy projevovali naprostý a neomezený respekt vůči veškeré hmotě. Pokud bylo ke stavbě budovy potřeba dřevo, každý vybraný strom byl posvěcen. Zvířata, žijící na stromě, prosili o to, aby se odstěhovala jinam, aby nedošla k úhoně. Sekery před použitím důkladně omyly. Jeden text týkající se vastu dokonce popisuje staré pravidlo, podle nějž měl každý poražený strom alespoň šest měsíců ležet pod přístřeškem, aby se vzpamatoval ze svých zranění. Teprve potom mohl být použit pro stavbu. I kamenům a jakémukoli organismu, jenž byl vyrušen odstraňováním kamenů ze stavby, se dostalo opatrného zacházení.

Védská filozofie i vastu říkají, že každá forma ve vesmíru není nic menšího než projev různých aspektů Nejvyššího Stvořitele. Náš respekt a úcta k veškeré existenci je jen posilována tím, že si uvědomujeme, že podstata všeho se pojí s Nejvyšší Tvořivou Silou. Je tedy logické, že bychom měli respektovat nejen své okolí a ctít krásu celého světa, ale měli bychom respektovat i sami sebe a chovat se k vnějšímu tělu a vnitřnímu Já s péčí a láskou. Naše duše neboli átman není žádná výjimka. Je důležité pochopit, že cílem hledání vnitřního míru, dokonce i když procházíme svým existenčním cyklem, je rozpoznat své pravé Já tak, aby se mohlo spojit s TÍM.

Podstata všeho je součástí TOHO

A jak se tento čtvrtý princip – podstata všeho je součástí TOHO – vztahuje k vastu? Základním cílem vastu při tvoření budov určených k osobnímu využití (na rozdíl od staveb chrámů, jež slouží bohům) je návrh dokonalého prostoru, který bude vyživovat a podporovat lidskou duši, jež je, jak znovu připomínám, součástí podstaty Nejvyšší Tvořivé Síly.


Text je z knihy:

Kathleen Cox – Vastu bydlení

Vastu je to isté, čo feng-šuej, ibaže na indický spôsob. Aj ono má za cieľ stavať budovy a zariaďovať ich tak, aby sa v nich ľudia cítili čo najlepšie, aby žili v harmónii s prírodnými aj duchovnými silami a aby sa ich energia obnovovala a osviežovala – a teda aby mohli byť v živote úspešní a šťastní. Táto kniha veľmi zrozumiteľne, prakticky a názorne učí základy a zásady umenia vastu, a to vo všetkých potrebných oblastiach: venuje sa jednotlivým miestnostiam v obytnom dome aj na pracovisku, a tiež záhradám či terasám. Množstvo ilustrácií, prehľadných tabuliek a zoznamov vám umožní urobiť doma alebo v práci niektoré zmeny a vyskúšať si účinky vastu na vlastnej koži!

Ukážka: Může nějakou dobu trvat, než budou vaše interiéry správně „naladěné“. Vastu po vás také žádá, abyste se upřeně zadívali na svět kolem sebe. Vezměte v úvahu zázrak všeho, co se nachází ve vesmíru, včetně zázraku uvnitř vás. Vidíte, že všechno je propojené a všechno spolu souvisí, a že veškerá existence těží ze stavu vzájemné harmonie a rovnováhy? A chápete, jak tento koncept logicky ústí do našeho fyzického prostoru? Pokud ano, pak se otevřete moudrosti vastu. Tato duchovní věda totiž může vytvořit mírumilovný domov pro vaši duši i duše těch, které milujete a s nimiž sdílíte prostor.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.99 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 317 krát, 1 dnes)

Comments are closed.