google27eaa3905ca3fee3.html

maxresdefault-1

To čo voláme éterickým svetom, je stále časťou fyzickej dimenzie. Éterický svet je svetom síl, ktoré majú tú istú podstatu ako fyzický svet. Tento svet je len jeho neviditeľným pokračovaním a pôsobiskom činnosti elementárnych bytostí.

Hrubohmotný fyzický svet spolu s éterickým tak môžeme rozdeliť na sedem stavov: pevné skupenstvo, kvapalné skupenstvo, plynné skupenstvo, tepelné skupenstvo = tepelný éter ( odrazový éter ), životný éter, svetelný éter, a chemický éter. Každý tento stav vykazuje iný stupeň vibrácií. Od najhrubších až po najjemnejšie. Prechod medzi jednotlivými fázami hmoty vzniká zahrievaním – zvyšovaním vibrácií.

Prejavy éterického sveta v prírode

Viditeľná príroda má dvojaké hranice, za ktorými sa vymyká zmyslovému vnímaniu. Smerom hore je to oblasť nadzmyslových éterických síl, ktoré sú zdrojom všetkého života na Zemi, možno povedať sféra nadprírody. Smerom dole sa rozprestiera oblasť podzmyslových fyzikálnych síl, ktorých podstata zostáva človeku skrytá, aj keď ich prakticky používa, napr. elektrina, magnetizmus, tepelná, atómová energia a pod. Tieto podzmyslové sily sú akýmsi neživotným zrkadlením éterických síl života z oblasti nadprírody. V našom dnešnom svete pôsobia štyri druhy éterických síl, ktoré súvisia so štyrmi stupňami vývoja Zeme:

  1. odrazový éter (tepelný éter), ktorý je podstatou termickej energie a všetkých tepelných javov, pochádza zo saturnského stavu Zeme, kedy táto bola ešte nehmotným tepelným útvarom. Zároveň je aj akašou v užšom zmysle ako pamäť prírody. Respektíve bytosti svetla-ohňa tiež.
  2. svetelný éter, ktorý vyvoláva fenomén svetla a ktorého fyzickým účinkom je plynný stav ( element vzduchu ), pochádza zo slnečného stavu Zeme, ktorá sa prejavovala ako žiariace plynné teleso.
  3. chemický éter, ktorý vyvoláva chemické procesy, zvukové javy a zhutnenie substancie až do tekutého stavu ( element vody ), ako pozostatok mesačného stavu Zeme, kedy Zem dosiahla hustotu tekutej látky.
  4. životný éter, ktorý spôsobuje dnešný minerálny stav Zeme a všetky pevné tvary na nej ( zemský element ).

Tieto éterické sily síce prenikajú cez každý živý organizmus, prúdia v ňom, oživujú ho a formujú, no nie sú však s jeho hmotnou substanciou spútané. Pokiaľ k tomuto upútaniu k hmote dochádza, vznikajú ich zrkadlové protipóly.

  1. tepelná energia, vznikajúca zo spútaných síl tepelného éteru.
  2. elektrina, rozpadnuté svetlo starého Slnka, kedysi čistý svetelný éter uchopený silami tiaže ( spolu s tepelným éterom ).
  3. magnetizmus, ustrnulý zvuk či tón starého Mesiaca, chemický éter, ktorý prepadol tiaži a je spútaný hmotou.
  4. pevné formy, a ich poriadok v prírode ako dôsledok tiažou zachyteného životného éteru, ktorého sily sa uplatňujú až na dnešnom vývojovom stupni Zeme.

Zvláštnym javom je rádioaktivita ako prirodzený rozpad substancie, ktorý vlastne súvisí s vekom Zeme. Tento proces samovoľného rozpadu, napr. u uránu tu nebol od začiatku, ale začal sa až v určitom štádiu hmotného vývoja Zeme, t.j. v čase, kedy tento vývoj prekročil svoj stred a obracia sa naspäť. Rádioaktívne látky sú výrazom skutočnosti, že Zem začína starnúť a pomaly sa rozpadať. Urýchľovaním tohoto procesu v atómovej fyzike ( bomba, elektrárne a pod. ) sa ničivo zasahuje do vzťahov síl, pričom sa zo zajatia tiaže prudko uvoľňujú sily, tepelného, svetelného a chemického éteru a deformujú sa aj účinky životného éteru, odtiaľ mutácie zasiahnutých organizmov, karcinómy a pod. je tu nebezpečenstvo zkázy pre celé ľudstvo. Využívanie atómovej energie patrí k vrcholom technických výmožeností, ktoré sú výrazom prenikania človeka do podprírody. Polarita tejto sféry k nadzmyslovým skutočnostiam nad prírodou sa prejavuje v tom, že človek v nej dosahuje len zvonka to, čo by mal dosiahnuť vnútorne smerom hore. V oblasti podprírody sa človek stretáva s duchom tiaže, Ahrimanom, ktorý chce človeka pripútať k ilúzii výlučne materiálnej existencie. Nad týmto duchom môžeme zvíťaziť jedine tak, že si ho uvedomíme a jeho svet, čiže vedu a techniku zapriahneme do služieb duchovna.

Prejavy éterického sveta v človeku

Druhým článkom ľudskej prirodzenosti, ktorý ma človek ešte spoločný so svetom rastlín a zvierat je telo éterické, tvorené z 5-tého stavu hmoty, zo životného éteru. Jasnovidcovi sa éterické telo javí tak, že má približne podobnú formu ako telo fyzické. Éterické telo je telo síl, ktoré má tvar paprskovitej hviezdy. Ak by sme si odmysleli telo fyzické, zostalo by nám toto telo ako telo síl, preniknuté silovými líniami, ktoré fyzické telo vybudovali. Éterické telo je u muža ženské a u ženy mužské. Éterické telo má svetelnú podobu, ktorá všade prečnieva fyzické telo. Väčšinou má bielo-modrastú farbu. Étericke telo je zdrojom životných síl človeka, jeho celkovej vitality. Pomocou meridianov rozvádza transformovanú životnú energiu čchi ( prána ) po celom tele a zabezpečuje tak zdravie fyzického tela.

Éterické telo má vzťah hlavne k druhej čakre, prostredníctvom ktorej priamo ovplyvňuje sexualitu človeka Toto telo je tiež nositeľom pamäte a celkových analyticko-rozumových schopností. Éterické telo má človek spoločné so svetom rastlín. Sily, ktoré udržujú éterické telo pohromade nachádzame v nebeskom, čiže inšpirujúcom (mentálnom) svete. V tomto svete harmónie sfér, kde sa nachádza vedomie Ja rastlinného sveta, tam je tiež vedomie ja, ktoré preniká ľudské éterické telo žijúce v nás, bez toho aby sme to vedeli. Nevedomým prepracovaním éterického tela, vzniká duša rozumová, prostredníctvom ktorej sme schopní logicko- matematického abstraktného uvažovania, ale len v súvislostiach hmotného sveta. Vedomím prepracovaním éterického tela, hlavne duchovným pretváraním svojho egoizmu, svojich najhlbších zlých vlastností, svojho temperamentu, a vedomej kontroly myšlienok a slov vzniká druhý článok duchovného tela tzv. životný duch ( telo budhi ).

Étericke videnie

V priebehu evolúcie vyvinul človek schopnosť vidieť svet hmotný a kvapalný. Paprsky svetelného éteru sa odrážajú od predmetov, vnikajú do oka a vytvárajú obraz na sietnici. V súčasnosti dochádza k zmenám v atmosfére Zeme. Éter obklopujúci Zem sa zhusťuje a stáva sa jasnejším. Zároveň dochádza k odpovedajúcim zmenám nášho zraku, ktorý sa prispôsobuje novým podmienkam videnia. Budeme vidieť vlastný predmet, nielen jeho obraz na sietnici. Zvýši sa schopnosť nášho oka vidieť väčší rozsah vibrácií, čím sa stane éterická oblasť pre nás viditeľnou. Tento nástup éterického videnia umožní radu zmien v spôsobe myslenia a konania ľudí. Už teraz existuje rad liečiteľov, s rozšírením éterickým videním, ktorý dokážu diagnostikovať choroby pacientov na diaľku, bez toho aby pacienta osobne videli. Éterické videnie umožňuje vidieť skrz všetky predmety. Pritom je viac prenikavejšie a priehľadnejšie. Schopnosť rezonancie a jej ďalší rozvoj dovolí človeku vnímať pocity a myšlienky ostatných ľudí.

Pri éterickom vnímaní nebude možné nič skrývať, žiadnu minulosť, lebo v odrazovom éteri ( akaša) sú uchované všetky minulé udalosti. Nebude možné pravú skutočnosť utajiť klamstvom, pretvárkou, podvodom. Ďalší vývoj spoločnosti preto povedie k vynaloženiu veľkého úsilia v náprave všetkých smerov morálneho života. Éterické videnie dovolí vidieť a sledovať životné pochody vo vlastnom tele i telách ostatných, takže bude jednoduché vidieť rôzne onemocnenia. Stanovenie diagnózy tím bude uľahčené. Okrem hmotného tela bude možné vidieť telo éterické. Bude možné pozorovať vstup životného éteru zo Slnka do ľudského tela prostredníctvom sleziny. Slneční éter ( prána ) prúdi ďalej pozdĺž nervov, zároveň odoberá odpadové a toxické látky a pórami ich odvádza preč. Svojim prúdením do okolia zabraňuje éter prístupu mikróbov do nášho tela zvonka. Toto éterické prúdenie bude možné priebežne sledovať a ak sa vyskytnú prekážky ( nahromadenie odpadových látok v tele, a to jak hmotnými tak i duševnými stavmi ), bude možné uskutočniť účinné opatrenia ich odstráneniu.

Inými prostriedkami očisťovania je spánok alebo kúpeľ. Voda vstrebáva éter, ktorý môže byť nahradený čistým éterom. V tej dobe budeme tiež vidieť ako liečiteľ, ktorý prikladá svoje ruky na telo nemocného, odvádza nečistý éter a sám pritom môže zabrániť vstupu nečistoty do svojho tela. Pri videní pôsobenia éteru, bude možné postupne sa naučiť usmerňovať jeho prúdenie silou myšlienok. Táto schopnosť uľahčí proces uzdravovania.

Dnes sa iba zaoberáme rôznymi vplyvmi a účinkami, ktoré pôsobia na naše hmotné telo. Éterickým videním budeme pozorovať ako rôzne myšlienky, city, a činy pomáhajú alebo prekážajú rozvoju životného tela. To povedie k väčšiemu duševne duchovnému rozvoju. Budeme môcť tiež pozorovať stav smrti hmotného i životného tela. So schopnosťou éterického videnia sa nám otvoria k pozorovaniu a poznávaniu aj rôzne úrovne duchovných svetov a bytostí, ktoré spolupracujú pri rôznorodej tvorbe prírody a nám bude umožnené nadviazať s nimi bezprostrední kontakt a spoluprácu.

Podľa Sophie a iných zdrojov spracoval David Sulík

Viac tu: http://duchovna-veda.webnode.sk


Súvisiace články:


 

(Prečítané 300 krát, 1 dnes)

Comments are closed.