google27eaa3905ca3fee3.html

Teď se budeme věnovat účinkům virů parazitujících na našem vědomí. Charakterizujeme-li nejširší skupiny virů, můžeme tvrdit, že vir je bioprogram. Ba co víc, je to destruktivní program, schopný se velmi efektivně a rychle obnovovat.

Kopie viru nemusí odpovídat originálu, mohou měnit tvar v závislosti na podmínkách šíření. Paraziti vědomí restrukturalizují lidský mozek. To vše za účelem vytvořit si z něho nejlepší výživné prostředí pro přežití. Zjednodušeně řečeno, viry vědomí se dokonce nerozmnožují v běžném slova smyslu: tyto viry se obnovují putováním po plánech vědomí, pronikají do kolektivního podvědomí a zabírají stále více nových oblastí vhodných pro život. Každý druh psychických virů bojuje o přežití, není to však konkurenční boj: různé typy virů se navzájem podporují, často kráčejí bok po boku a rozdělují si mezi sebou sféry vlivu na kolektivní a individuální vědomí.

Viry mají vlastní evoluční dějiny, zcela odvislé od evoluce organismů, v nichž se reprodukují (reprodukcí se rozumí proces nárůstu jejich počtu). Během psychických katastrof (o nichž se zmíníme níže) se viry setkávají s lidským rozumem a začínají ho postupně ovládat. Představují vnitřní cizopasníky, kteří přinášejí při svém pronikání do vědomí nesčetné množství nových informací s destruktivním výkladem. Všeprostupující informace v podobě záznamu negativních impulzů se neustále rozmnožuje. To určuje rychlou evoluci virů jako samostatně se vyvíjející se formy života. Přesměrují životní proudy a vrhají sladěnou práci lidského vědomí do chaosu, a to jak na sociální bázi, tak i na buněčné.

Destruktivní působení virů

Ideje ovládající lidskou mysl se šíří pomocí nejrůznějších „dopravních“ prostředků, které jsou fyzickými projevy nositelů informace. Infikovaná informace oslabuje nebo zcela odpoutává pozornost jedince, velmi často bývá sexuálně přitažlivá nebo s nádechem nebezpečí. Lidé si nepřetržitě předávají nákazu mezi sebou, a to nejrůznějšími způsoby – slovní zásobou, písněmi, knihami a způsobem chování. Uvádím zde některé příklady kulturního působení na vnímání: stavba harmonické melodie či fráze, formování módy, stavba různých architektonických staveb. Dokonce i metafyzická sebereflexe závisí na kulturním dědictví, které je analogické vůči genu. Je to vnitřní představa o světě, a o tom, co ho zaplňuje.

Viry si postupně hledají cestu do lidského vědomí, vyhýbají se přitom všem antivirovým programům, které se někdy nazývají svědomí, vůle, intuice. K tomu, aby pronikl do mozkové kůry, musí mít určitý stupeň intenzity. Hranice, za kterou začne informace pronikat do kůry velkých mozkových hemisfér, se nazývá práh. Ovšem signály, kterým se nepodařilo překonat práh a proniknout do kůry, zcela nemizí. Naopak jsou vnímány a zpracovávají se na mimoprahové úrovni, vědomí však již nad tímto procesem nemá žádnou kontrolu. Tento druh vnímání umožňuje organismu odpovídat na přicházející signály takovým způsobem, jak by to organismus nedokázal, pokud by předtím nebyly přijaty a vyhodnoceny vědomím. Infikování viry vědomí způsobuje svého druhu alergii na kladné postoje. Při takové formě nesnášenlivosti nutí viry člověka reagovat zcela neadekvátně na jinak běžné situace. Někdy lze pozorovat schizoidní formy úplného úniku do světa fantazie a iluzí, formování mimořádně cenné, či dokonce paranoidní ideje, depresivní projevy autoagresivního charakteru, které mohou vést až k sebevraždě, výbuchy fanatismu. Zcela nakažené vědomí již nemůže existovat bez přítomnosti psychických virů. Tyto viry se živí negativní energií jiných lidí. Proto také poskytují svým nositelům podivuhodnou schopnost vytáčet ostatní lidi, vyvolávat vztek, podrážděnost, pocit viny a hněv.

Biologové hledí na život na této planetě jako na způsob existence biologického organismu, tak i metapsychologové – specialisté na práci s viry vědomí – považují mediální sféru (informační prostor, tvořený a zpracovávaný prostředky masové informace) za systém, kde samostatně žijí ideje, obrazy, představy, mýty a legendy. Mediální sféra vystupuje v podobě virtuálního lůna, kde se rodí nové myšlenkové formy, ideologické mutace a monstra pseudonáboženství. Rozum, mysl se stýká s mediální sférou  pokaždé, kdy přichází do kontaktu se současnými komunikačními systémy, jako je televize, internet, časopisy, videohry, CD, DVD a videokazety. Šíření virů prostřednictvím prostředků masové informace probíhá v prostředí mediální sféry stejnými cestami jako biologické šíření virů přes lidské tělo v davu. Jen místo putování po lidském organismu cestuje vir prostředků masové informace po informačních kanálech mediální sféry.

Vnucované politické náměty, které usilovně rozšiřují prostředky masové informace, pečlivě připravují půdu pro nové populace virů.  Politické komentáře pod rouškou obav o osud národa pouze vtahují nezpevněnou mysl do intrik mocných tohoto světa a infikují ji nebezpečnými chorobami.

Podle délky působení mohou být viry dočasné a dlouhodobé. První likvidují energetickou matrici během určitého ohraničeného časového úseku, ty druhé mohou paraziticky působit po celý lidský život. Oba dva druhy virů takto kódují paměť a deformují vnímání reality.

Mentální infekce může být aktivní, nebo statická. Je-li infekce utlumená, nečinná, pak hostitel, nositel psychické nákazy, ji nepředává ostatním lidem. Aktivní viry nutí nakaženého infikovat ostatní, takový člověk se pak mění na nebezpečného šiřitele psychoinfekce. Příznaky onemocnění jsou často patrné na první pohled. Vir požírá vědomí oběti a hledá nové místo, kde by mohl působit. Zdůrazňuji nutnost okamžitě přerušit jakékoliv kontakty s infikovanými osobami. Je to jeden z nejúčinnějších preventivních prostředků v boji s psychickými infekcemi a epidemiemi. Schopnost virů k maligní transformaci vědomí asociuje s existencí vnějších faktorů, oslabujících psychiku.

Příroda, předměty a živly, jež člověka obklopují, působí na jeho vědomí a podvědomí, vyvolávají tím určité vzpomínky, asociace, myšlenky a nutí k některým skutkům. Působením na lidské vědomí, vytvářejí předměty kolem sebe něco jako psychické pole, které ovlivňuje lidské motivy a skutky. Poněvadž je systém takovýchto předmětů organizován v čase a prostoru, je schopen formovat a řídit lidské chování a myšlení – to je princip mnoha psychotechnologií.

Takto přes organizaci předmětově věcně informačního prostředí lze směrovat myšlenky a formovat zájmy jedince. Existují velmi aktivní a samostatně se šířící elementy, které v současné psychologii dostaly pojmenování psychoviry nebo-li memy. Memy jsou snadno osvojitelné elementy informačního pole, které se otiskují v lidské mysli a napomáhají vzniku vlastních kopií. Typický příklad působení memů je móda.

Výchova člověka v sociálních institucích se zaměřuje na předávání základních memů chování. Člověk je pak předává dále svým dětem. Stabilita společnosti závisí na základních memech. Ne všechny memy jsou však příznivé. Často se stává, že začínají kontrolovat myšlení, rozptylují pozornost, odvádějí od hlavních cílů, dezorientují a vyvolávají stres či dokonce zoufalství. Psychické viry se mohou šířit zcela samostatně a přitom využívají svého nositele. Mohou měnit jeho chování a kontrolovat jeho vědomí.

Samozřejmě, že člověk má vlastní imunitní systém – zdravý rozum, svědomí, moudrost a cit pro míru. Bohužel tyto vlastnosti nefungují vždy. Existují totiž viry, které napadají dokonce i svědomí, a právě zde vám mohou pomoci speciální psychotechniky, jež pomohou omezit působení nevhodných memů.

Šíření psychických virů

Strategií šíření virů vědomí může být libovolný způsob, který podporuje infikování všech okolo. Psychický virus je charakterizován zvláštním kódem, který má v sobě. Tento kód není nic jiného než zápis myšlenky o vytvoření sobě podobných parazitických struktur. Vir nemůže realizovat tuto myšlenku mimo lidské vědomí. Chce-li vir realizovat vadnou ideu, musí přinutit vědomí pracovat pro sebe a postupně ho ovládnout. Vědomí je noosféra a informační pole pro psychické viry je živná půda pro jejich činnost. Kontaktem virů s vědomím často vzniká virtuální monstrum: informační vědomí.

Nejjednodušší způsob šíření mnoha virů vědomí jsou neslušné vtipy, klevety a pomluvy. Prostředky masové informace je rozšiřují s přímo děsivou rychlostí. Primitivní podbízivý humor podporuje šíření nebezpečné infekce vědomí a vyvolává ty nejpřízemnější emoce. Nekonečné trapné a ubohé příběhy ze života „hvězd“ z oblasti showbyznysu a politiků, které masově šíří pokleslé bulvární časopisy, to vše je mocný dopravní prostředek rozšiřování psychických virů. Ukazují všechny základní schopnosti virů, což je schopnost kopírování, podbízení se pokleslému vkusu, vymílání základních obranných valů organismu, které brání před mentální infekcí. Ba co víc, informace vložená do takové zprávy působí nejen na mravnost jedince, ale i na fyziologické procesy.

Viry, které pronikají do vědomí, způsobují výkyvy v práci organismu. Posílají totiž energetické proudy jiným směrem a rozptylují je. Zde je schéma činnosti psychických virů: adsorpce – viry pronikají do vědomí (každý druh virů je charakterizován svým individuálním stylem průniku) – transkripce (začátek realizace virové informace) – translace (proces převodu viru informace bezprostředně do vědomí) – sběr virových částic – z vědomí vychází nová populace virů s cílem dalšího šíření.

Je přirozené, že každý pociťuje bezprostředně existenci vlastního Já: „Já cítím, já myslím, já si přeji, já jdu, já mluvím, já věřím, já konám“, a tak dále. To se v psychologii obvykle nazývá egovědomím. Výzkumy mistrů vnitřní alchymie, které byly představovány po mnohá století, ukázali, že ego jako jakési virtuální pole je hlavní bránou, přes kterou pronikají psychické viry.

Co to jsou emoce – strachu, hněvu, hrdosti, štěstí, žárlivosti, lásky, smutku, pýchy, ambicioznosti. Emoce jsou provázeny zkratem určitých mozkových neurotransmiterů. Jak je možné zjistit, zda je emoce nakažena virem? V podstatě jakýkoliv silný emoční otřes svědčí o zasažení vědomí nebezpečnou mentální infekcí. Mnoho náboženských praktik hovoří o nutnosti pěstovat, rozvíjet specifickou emoční necitlivost, necitelnost, bezcitnost, emoční chlad. Člověk by měl zůstat vždy klidný, za žádných okolností se nenechat vyvést z rovnováhy. Kanál, po němž se šíří viry vědomí, se tak zablokuje.

Egyptští věštci se domnívali, že se lidé nachází na Zemi proto, aby vytvářeli a očišťovali emoce. Emoce mohou být zmítány mezi krajnostmi: jednou jsou přeplněny láskou a vzápětí plné jedu. Každodenní psychotechniky a meditace do značné míry pomáhají harmonizovat emoční pole a odstranit emoční vratkost, nestálost, rozkolísanost, která narušuje imunitní systém. Jedovaté emoce infikují vědomí, a narušují přitom jeho vnitřní harmonii. Posledním článkem v tomto řetězci je nemoc, jež materializuje viry vědomí ve fyzickém těle. Kladné emoce vyvolávají zrod pozitivních myšlenek, tvůrčích idejí a vedou k důležitým objevům a zjevením. Očista emočního pole je stejně tak nezbytná operace jako očista fyzického těla. Jestliže se emoční špína zažrala dostatečně hluboko, proces zbavování se nánosů může být i bolestivý. Rozvoj virů vědomí oslabuje imunitní systém jedince a vyvolává vznik nebezpečných emočních zvráceností.

Viry často infikují organismus během spánku. Spící člověk je málo chráněný před napadením cizorodých entit, polí, které způsobují  rozpad matrice vědomí. Během spánku se individuální vědomí prolíná s kolektivním podvědomím, podobnému inferiorní supersíti, oslabují se systémy vědomé kontroly a toho využívají viry. Probuzení lze přirovnat k natažení dat do počítače, který ráno začíná pracovat se stejnou pamětí a programovým zabezpečením, které měl před usnutím.

Jenže do paměti v průběhu „spícího režimu“ mohly proniknout nebezpečné viry. Naštěstí jsou k dispozici prostředky, které pomohou lokalizovat viry vědomí a bojovat s nimi. Je třeba poznamenat, že rozpoznat tyto entity je velmi obtížné, neboť podobně jako počítačové viry mohou putovat po celé síti. Mentální síť, neboli sféru rozumu, pojmenovávali různí badatelé různě: je to jak oblast celosvětového rozumu, tak i svět eidosů, informační pole, noosféra. Infikované vědomí jednoho člověka posílá nakaženou zprávu po celosvětové síti.

Uniknout před infekcí je velmi snadné: jakmile dostanete nakažený soubor, jednoduše byste ho neměli otevírat a číst. Tím spíš není rozumné „stahovat“ ze sféry rozumu destruktivní programy a zkoušet je na sobě. K takovým programům lze přičíst všechny činnosti, které si berou za cíl zhoršit stav duchovna a způsobují duchovní, fyzickou a morální úpadek. Tím, že vytváříme vhodnou půdu pro šíření infikovaného programu (a taková půda se dobře hnojí pocity závisti, viny, agrese, bezstarostnosti, žárlivosti a tak dále), jsme připraveni spustit a splnit program sebedestrukce.

Text je z knihy:

Sun Light – Viry vědomí a jak se jim bránit

Toto je naozaj pozoruhodná kniha!
Vírusy vedomia – čo to môže byť?! Autor zavádza tento pojem a prirovnáva vírusy vedomia k počítačovým vírusom. Dokážu totiž meniť ľudské správanie bez toho, aby to dotyčný vôbec tušil. Prenikajú do najhlbších vrstiev nevedomia. Niektoré sa šíria na genetickej úrovni. Jedná sa skrátka o negatívne vplyvy, ktoré napádajú psychiku.

Dá sa však nad nimi zvíťaziť. Preto táto kniha prináša najmä množstvo praktických metód, ktoré si kladú za cieľ takéto vírusy aj negatívne následky ich pôsobenia zneškodniť a začať žiť šťastný, zdravý, úspešný, prosperujúci život. 

Jednotlivé kapitoly podrobne a pútavo opisujú rôzne typy vírusov vedomia, princípy ich šírenia a príznaky ich pôsobenia. Súčasne sa k týmto informáciám a vysvetleniam pripájajú rady a inšpirácie, ako sa brániť voči šíreniu a pôsobeniu konkrétneho vírusu.

Nájdete tu podrobnejšie pojednania a návody, ako si očisťovať a pretvárať vedomie alebo preprogramovať podvedomie; aké existujú psychotechniky, ktoré ničia vírusy; a k dispozícii dostanete aj desať antivírusových afirmácií.

Na záver autor zhŕňa, aké prostredie či oblasti predstavujú zvýšené riziko nákazy, a varuje pred morálnym úpadkom človeka.

Úryvok: Viry si postupně hledají cestu do lidského vědomí, vyhýbají se přitom všem antivirovým programům, které se někdy nazývají svědomí, vůle, intuice. K tomu, aby pronikl do mozkové kůry, musí mít určitý stupeň intenzity. Hranice, za kterou začne informace pronikat do kůry velkých mozkových hemisfér, se nazývá práh. Ovšem signály, kterým se nepodařilo překonat práh a proniknout do kůry, zcela nemizí. Naopak jsou vnímány a zpracovávají se na mimoprahové úrovni, vědomí však již nad tímto procesem nemá žádnou kontrolu. Tento druh vnímání umožňuje organismu odpovídat na přicházející signály takovým způsobem, jak by to organismus nedokázal, pokud by předtím nebyly přijaty a vyhodnoceny vědomím. Infikování viry vědomí způsobuje svého druhu alergii na kladné postoje. Při takové formě nesnášenlivosti nutí viry člověka reagovat zcela neadekvátně na jinak běžné situace. 

Pôvodná cena: 5.90 EUR, Naša cena: 5.31 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 609 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.