google27eaa3905ca3fee3.html

tumblr_n6k0oqkXHc1tabnnfo2_500

Letný dážď bubnoval na okenné sklá obyčajného vidieckeho autobusu. Sedemročný Vladislav sa spolu s rodičmi vracal zo vzdialeného mesta, Rostova nad Donom, k starým rodičom na Podolie Ukrajiny. V meste si nezvykli, a tak sa pobrali domov.

Autobus prišiel na zastávku. Dážď neutíchal. Cestujúci mrzuto vystupovali do lejaku; hrozilo, že premoknú do nitky. Vladislavov starý otec ich už čakal na zastávke. Plecnatý, vysoký, s dlhou sivou bradou, podobal sa na obra zo starých rozprávok. Cez plece mal prehodený obrovský čierny pršiplášť. Už aj mama a otec vystúpili, no malý Vladislav sa postavil vedľa vodiča, ako keby na niečo čakal.
„No čo, nechce sa ti vystupovať?“ spýtal sa vodič.
„Už len chvíľu, a prestane pršať,“ povedal chlapec, keď sa pozrel na oblohu.
„Ako by mohlo prestať?“ usmial sa vodič, hľadiac cez okno autobusu na čierne mračno nad nimi.
„Raz, dva, tri!“ sústredene povedal Vladislav, zádumčivo a zároveň pozorne pozerajúc na oblohu. Kvapky akoby vo vzduchu zamrzli; zdvihol sa vietor a dážď ustal.

Vodič od prekvapenia otvoril ústa, ale chlapec už vyskočil z autobusu, rovno dedovi do náručia. Ten sa usmial a mocne vnuka objal. „Ako si len vyrástol, Vladik… Ale dážď nebolo treba zastavovať, polia veľmi potrebujú vlahu! Len čo prídeš domov, na lejak už ani nepomyslíš. Každé počasie treba mať rád. A zastavovať alebo privolávať dážď možno iba v krajnom prípade, ak je na to závažný dôvod. Lebo bohovia majú na to svoj plán, tak ako na všetko!“

Vladislav sa pozrel na oblohu. Zvraštil čelo, akoby si na niečo spomenul, a starkého sa spýtal: „Dedko, a prečo dnes ľudia vravia o Bohu, a my veríme v bohov?“
„Nie, nerozumieš tomu: to my veríme v Boha, a oni veria v bohov.“

Chlapca táto zmena významu slov tak zarazila, že zostal stáť s otvorenými ústami. Starý otec pokračoval: „Najvyšší Boh – to je všetko viditeľné i neviditeľné, skutočné i neskutočné. Je natoľko všeobsiahly, že aj ten vesmír, ktorý vidíme, je iba jeho mizivou čiastočkou. Naši predkovia nazývali stvoriteľa vesmíru Rod Najvyšší. No nie všetci môžu vo svojom vedomí obsiahnuť Všemohúceho, ktorý riadi milióny vesmírov. Je taký ohromný, že sa prejavuje svojimi čiastočkami – rodnými bohmi. Práve tak, ako má človek rôzne orgány, no pritom je jednotným celkom, aj Najvyšší pozostáva z bohov a zároveň je jednotným celkom. Ľudia to často nechápu a uznávajú iba jednu čiastočku Boha, pričom iné zavrhujú. My však chápeme Boha vo všetkých jeho prejavoch. Mal by si myť hrdý na to, že máš také obsiahle chápanie sveta. Práve to nám pomáha byť čarodejníkmi, nie obyčajnými ľuďmi.“ Vladislav sa zamyslel a už sa na nič nepýtal.

Usporiadanie sveta podľa starých Slovanov

V posvätnom odkaze Slovanov, Velesovej knihe, sa na doske 25 píše: A toto riekol Oru Svarog náš: „A ako moje dielo som vás vlastnými rukami vytvoril. A nech bude vyjavené, že ste synovia Stvoriteľa, a správajte sa ako synovia Stvoriteľa. A budete ako moje deti a Dažbog bude otcom vaším. Jeho musíte poslúchať a konať tak, ako vám káže: ako on hovorí, tak čiňte.“

To znamená, že všetci spravodliví ľudia – Árijci, Slovania – sú deťmi Slnka, šíriteľmi duchovného svetla a spravodlivosti živého Boha, obrazom Roda Najvyššieho a prvopočiatočného slnka všetkých sĺnk – Alatyru, ktorý je základom všetkého, čo existuje. Uvedomujúc si túto veľkú svätosť, treba vedieť aj to, že každý z nás je malou podobou Najvyššieho Boha bohov, preto má v sebe mocné čarodejné sily, pomocou ktorým môžeme okolo seba utvárať svet tak, ako Nebeský otec Svarog a Veľká matka Lada stvorili v Dyve (prvotnom mori energie Najvyššieho) vesmír. Vo Velesovej knihe sa hovorí, že ak budeme dodržiavať zákony vesmíru (zákony duchovného sveta zvaného Prav), tak každý pravoslávny (oslavujúci Prav) bude mať schopnosť „robiť rôzne divy, lebo všetci budú môcť byť čarodejníkmi.“

Nakoniec aj súčasná veda prostredníctvom kvantovej fyziky a teórie torzných polí dospela k tomu, čo naši predkovia vedeli od nepamäti: Celý svet je ucelený a mnohotvárny organizmus (Rod Najvyšší), v ktorom pôsobia menšie sily – jeho prejavy (rodní bohovia – predĺženia a čiastočky Roda).

Tento obrovský supersystém žije a funguje harmonicky a je prestúpený duchom života – živou, vesmírnou silou vedomia Roda Najvyššieho. Túto všadeprítomnú silu, to, čo iné tradície nazývajú Duch Svätý, prána alebo čchi, mudrci – praotcovia chápali ako svetlo Roda Najvyššieho. Toto svetlo Roda Najvyššieho je sila svetla, života a naplnenia, ktorá k nám prichádza z duchovného sveta zvaného Prav.

Svetlo Roda Najvyššieho (živa) je základom existencie hmoty vo všetkých jej formách a zároveň je toto svetlo duchovným prúdom, ktorí vedie ľudí k správnemu životu. Práve toto prvopočiatočné svetlo bolo základom stvorenia sveta, preto ho vo svojich posvätných spisoch opisujú mnohé tradície. V prípade obyčajných ľudí sa prúd tejto vesmírnej životnej sily – živy osobitne silno prejavuje v období sviatkov, kedy ho ľudia zreteľne pociťujú ako duchovný vzostup, radosť a šťastie. Zmienky o tejto univerzálnej sile nachádzame aj v mnohých slovanských povestiach: sú to dva symbolické pramene so živou a mŕtvou vodou, ktoré vyvierajú pod kameňom Alatyr v Irii.

Aj vo Velesovej knihe sa píše: Oslavujeme Svaroga, deda božieho, ktorý je prvopočiatkom božského rodu a pre každý rod je prameňom večným, ktorý večne tečie a nikdy nezamŕza. A túto živú vodu pijeme, až kým všetci neprejdeme k nemu. (doska 11). Z tejto sily sa nám dáva napiť matička Sláva, posielajúc k vojakom, ktorí padli za svoj rod v krutom boji, Perúnicu: A táto Perúnica letí k nám a roh nám podáva, naplnený živou vodou pre život večný. (Velesova kniha, doska 7D). Naši predkovia využívali túto silu každodenne: A umyjeme svoje telá a svoje duše v čistých vodách živých a pôjdeme pracovať každý deň s modlitbou na perách. (doska 26).

Pre lepšie pochopenie podstaty tejto energie energií môžeme živu (prvopočiatočné svetlo, svetlo Roda) stotožniť s prvými zábleskami Veľkého tresku v čase vzniku vesmíru. Táto sila (energia) nasycuje, živí a udržiava v pohybe, jednote a harmónii všetko živé. Vďaka jej existencii sú vyššie sily aj ľudia schopní vytvárať život, viditeľný i neviditeľný svet.

Živa prechádza všetkými úrovňami vesmíru, telami i dušami bohov, ľudí aj iných bytostí, pričom mení svoju kvalitu a vyžaruje z nich. Prvopočiatočné svetlo v čistej podobe vytvára (vyžaruje) iba Rod Najvyšší; jeho čiastočky — rodní bohovia, ktorí sa prejavujú prostredníctvom vesmírov, metagalaxií, galaxií, súhvezdí, Zeme, Mesiaca, Slnka atď., vyžarujú silu (energiu) už určitým spôsobom „spracovanú“.

Každý národ, ako prejav určitých božských síl na Zemi, považuje za „svoje“ (totemové) nejaké nebeské teleso: Venušu, Mesiac a pod. Nám, deťom a vnukom Dažboga, je dané, aby sme počúvali nášho otca Dažboga – životodarné Slnko, symbol svetla a spravodlivosti.

Učenie o podstate svetla Roda a rozličných podobách interakcie s ním nazývame rodosvit. Jeho šíriteľmi sú v súčasnosti najmä rody mudrcov a mágov Praslovanska (Podolie Ukrajiny).

Poslanie ľudí a národov

Ľudia ako prejavy Všemohúceho dostali takú štruktúra tela a vedomia, ktorá im umožňuje vytvárať vo fyzickom svete (zvanou Jav) ľubovoľné veci, nevyhnutné na naplnenie svojho životného poslania.

Každý národ má vlastné duchovné praktiky, ktoré sa nazývajú rôzne: čchi-kung, reiki, pránajáma a podobne a sú aj rôzne účinné (majú rôznu silu pôsobenia). Prirodzene, že človeku najviac vyhovuje jeho rodné učenie a duchovné praktiky jeho národa. Pre predkov Slovanov bol po stáročia takým učením rodosvit.

Aby utváranie sveta prebiehalo harmonicky a nikomu neškodilo, musíme konať v súlade s Božími zákonmi — so zákonmi duchovného sveta Pravu. V dávnych časoch deti Slnka, Árijci– Slovania, žili v úplnej jednote s vyššími silami (rodnými bohmi) a plnili tak vôľu Všemohúceho; ako prví začali rozvíjať svoju duchovnú podstatu prostredníctvom lásky, spravodlivosti a nenásilia. Preto práve my sme dostali božskú úlohu (poslanie) priniesť iným národom védu – čiže poznatky o duchovnom svete a učiť ich žiť v mieri a harmónii, využívajúc svetlo Roda (rodosvit) len pre všeobecné blaho. Zapamätajte si: Pretváranie sily (energie) najvyššieho svetla do materiálnej podoby si vyžaduje, aby ľudia konali v súlade s tými istými zákonitosťami, podľa ktorých tvorí svet Všemohúci, teda podľa zákonov najvyššej duchovnej reality – duchovného sveta.

Spomedzi všetkých vtelených bytostí na planéte Zemi človek disponuje najvyšším stupňom vedomia. Práve vďaka tomuto vedomiu môže duša ovládať telo aj časť fyzického sveta – reality, ktorá dušu obklopuje.

Najväčší vplyv na fyzický svet majú duchovne rozvinutí ľudia, ktorých duša je schopná dosiahnuť zmenené stavy vedomia a povzniesť sa k výšinám duchovného sveta. Takíto ľudia sú duchovnými sprievodcami svetla Roda, sily Najvyššieho. Prinášajú ľuďom rodnú vieru10, v ktorej je vysvetlené poslanie a smer vývoja konkrétneho rodu (národa) i celého ľudstva. Slovansko-árijská védická tradícia obsahuje poznatky o vnútornej duchovnej podstate bytia bola a je určujúcim faktorom, ktorý vytvára jednotu celého nášho rodu. Tieto poznatky udržiavali mudrci, ľudia poslaní Bohom na to, aby poznávali a šírili pravdu a učili ľudí žiť v láske a spravodlivosti. Tí najmúdrejší spomedzi pravoslávnych mudrcov sa stávali veľmajstrami a dokonale ovládali učenie o aplikácii svetla rodu, čiže rodosvitu. Až dodnes sú ochrancami duchovného spojenia s Najvyšším Bohom, s nepretržitou kontinuitou pokolení, ktorá chráni vieru i vedu pravoslávia (nemá nič spoločné s pravoslávnou cirkvou (pozn. red.)).

A teraz trocha poodhalíme závoj tajomstva, aby sme vďačných potomkov naučili obrábať pole ich života, zasievať dobré zrnká karmy, nech môže dozrieť úroda blaha, šťastia a radosti, a nie bolesti, nešťastia a smrti.

Text je z knihy:

2_20160516164440

Vladimír Kurovski – Rodosvit – duchovné učenie Slovanov

Najnovšia kniha ruského autora nám predstavuje slovanstvo nie len z historického a nábožensko-kultúrneho kontextu, ale vôbec prvý krát sa naň pozrieme z úplne novej a jedinečnej perspektívy: ako na pôvodné slovanské duchovné učenie.

Autor dôkladne a zrozumiteľne vysvetľuje zákony a princípy, ktoré sú základom vesmíru a života na tomto svete. Odhaľuje podstatu duchovno-magickej sily človeka a ukazuje čitateľovi cestu na dosiahnutie harmónie, šťastia a radosti. Podrobne a prístupnou formou vysvetľuje podstatu duchovného svetonázoru, ku ktorému patrí aj teória karmy a reinkarnácie, ako ju chápali naši slovanskí predkovia. Zdôrazňuje, že každý národ má svoje vlastné chápanie Boha a že každý človek by sa mal riadiť tým svetonázorom a učením, aké dostal do vienka práve jeho národ alebo rod.

Jedinečnou vlastnosťou knihy je aj jej praktická stránka.  Teória sa tu vyvážene strieda s praktickými návodmi na rozmanité duchovné cvičenia, ktoré robievali slovanskí mudrci, a tak si vytvárali život v radosti, šťastí a sile. Vplyv rodu a rodových vzorcov, ktoré sú nám vedome aj nevedome odovzdávané našimi predkami, sa toto učenie snaží pomocou starodávnych metód karmického uzdravenia vyliečiť. Tým si môžeme zlepšiť vzťahy; spoznať, čo nás naozaj zaujíma, a nájsť tak zmysel a cieľ svojho života.
Aby uvedené myšlienky zapôsobili na čitateľa osobnejšie a čarovnejšie, knihou sa vinie takmer rozprávkový príbeh dvoch mladých ľudí zo súčasnosti, ktorí sa postupne dostali na cestu zasvätenia do starej rodovej múdrosti a naplnenia svojho duchovného poslania.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 795 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.