google27eaa3905ca3fee3.html

1. Pôda si zasluhuje zvláštnu ústavnú ochranu. Pôda nie je bežný tovar. Pôda je národným bohatstvom.

2. Pôda je podmienkou nášho prežitia. Zem a pôda sú spoločné životné prostredie. Preto ju možno spravovať a obhospodarovať len v súlade s prírodnou rovnováhou (ekosystémom). Na území SR nech je zakázané používanie prípravkov ohrozujúcich zdravie a prírodu, ako aj pestovanie geneticky modifikovaných plodín.

3. Vlastníctvo pôdy na území Slovenskej republiky je vyhradené občanom SR, združeniam občanov SR, ustanovizniam a štátu slovenských občanov – Slovenskej republike. Prenajatie pôdy je možné zmluvne dohodnúť len na dobu do 10  rokov.

4. Je potrebné zabezpečiť ochranu pred ovládnutím rozľahlých území sústredenou mocou. Preto je nutné stanoviť hornú hranicu rozlohy pôdy, ktorú môže vlastniť občan (fyzická osoba) – navrhujeme 300 ha a tiež stanoviť hornú hranicu, ktorú môže vlastniť združenie občanov, v závislosti na podobe združenia.

Poznámka: Žiadame, aby boli zrušené súčasné právne obmedzenia, ktoré zamedzujú slovenským občanom  pri kúpe pôdy o rozlohe nad pätinu hektára, ak nie sú podnikateľmi, ak nemajú odborné vzdelanie a inými nezmyselným obmedzeniami.

Žiadame, aby Národná rada SR tieto požiadavky premietla do pripravovanej novely Ústavy SR v nadväznosti s ďalšími potrebnými úpravami zákonov.  Ak sa tak nestane, žiadame v súlade so základnými zásadami demokratického štátu, aby bolo o týchto otázkach vyhlásené všeľudové hlasovanie občanov Slovenskej republiky.foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 268 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.