google27eaa3905ca3fee3.html

Gregg Braden

Kvantová teorie potvrzuje, že naše myšlenky mají moc změnit svět. Abychom mohli dát síle tohoto zdroje volný průchod, musíme pochopit, jak funguje, a musíme mluvit jazykem, jemuž rozumí.

Prastaré znalosti, z kterých vychází tajemství Božského zdroje, byly zašifrovány v posvátných spisech, jež jsou uloženy v odlehlých egyptských, peruánských či tibetských starobylých chrámech a klášterech, ale také v zapomenutých textech, zcenzurovaných křesťanskou církví, kolem roku 350 n.l. Současná věda jejich odkaz potvrzuje.

Žehnání, je to technika, jak se vypořádat s obtížnostmi moderního světa. Jak se vyrovnat s utrpením a katastrofami, které nám denně předkládají média. Jak se zbavit příkoří, které v sobě nosíme. Provedeme to zpracováním všech negativních emocí, které v nás vyvolává určitá událost, tím ji ubereme sílu a postupně začne mizet z našeho života.

Pohodlně si lehneme, nebo se usadíme tak, jak je nám to příjemné. Několikrát se pomalu nadechneme a pomalu vydechneme. Vybavíme si situaci, které chceme požehnat, s co nejvíce detaily. Kdy a kde jsme to viděli, v jaké roční době, co vše jsme viděli v okolí, kdo tam byl, co jsme měli na sobě oblečeno, jaké tam byly barvy a vůně. To vše děláme proto, že musíme v sobě vyvolat co nejsilnější emoce. Když se nám podaří vyvolat potřebné emoce, přistoupíme k žehnání, až naše negativní emoce zmizí. Na celém procesu žehnání není důležité odříkat slova o žehnání jako ze slabikáře, ale nejdůležitější je, to vnitřně prožít a po procesu cítit vnitřní mír, lásku a zbavit se veškerých negativních emocí. Potom samozřejmě následuje úleva.

Nejstarší dochované moudré texty nám připomínají, že existuje jazyk, kterým lze hovořit k Božskému zdroji, je to jazyk beze slov. Je tak jednoduchý, že v podstatě jej používáme denně. Jedná se o jazyk lidských emocí.

Vědci se skutečně pokoušeli rozluštit tajuplnou otázku, zda jsme, či nejsme propojeni skrze inteligentní energetické pole. Například v buddhistických sútrách je říše krále boha Indry popisována jako místo, kde vzniká pavučina propojující celý vesmír. Také příběh o stvoření světa v podání indiánů kmene Hopi zase líčí, jak současný koloběh našeho světa začal kdysi dávno, když se Pavoučí babička vnořila do prázdnoty tohoto světa. Nejdříve upředla obrovskou pavučinu, jež všechno spojila, a její pomocí pak vytvořila místo pro život svých dětí. Všichni kdo věřili v univerzální, vše propojující energetické pole, od dob starých Řeků, kde mluvíme o éteru, byl tento éter označován jako pátý element světa, který doplňoval již poznané čtyři elementy, oheň, vzduch, vodu a zemi. Slovo éter bylo použito k popisu neviditelné látky prostupující celý vesmír, která umožňuje vnímat tělesné pocity. Éter byl považován za skutečnou látku, jejíž konzistence se nachází někde mezi hmotnou substancí a čistou energií.

Abychom mohli energii Božského zdroje čerpat, je důležité dokázat přijmout čtyři zlomové objevy.

1) Existuje energetické pole, které propojuje celý vesmír.

2) Toto pole slouží jako schránka, most a zrcadlo hodnot, které vnitřně uznáváme.

3) Toto pole je nelokální a holografické. Každá jeho část je propojená s další, a každý kousek odráží celek v menším měřítku.

4) S tímto polem komunikujeme prostřednictvím řeči emocí.

Objevení Božského zdroje je odhalené tajemství, že jsme spojeni s energetickým polem a lidské emoce mají bezprostřední vliv na DNA, které působí na látku, z níž je náš svět stvořen. Vztah mezi emocemi a DNA přesahují hranice času a prostoru. Výsledky jsou vždy stejné, bez ohledu na vzdálenost.

Dále musíme pochopit principy, které nám otevírají dveře ke tvoření zázraků.

– Vše je propojeno, neboť vše existuje v rámci Božského zdroje. Co uděláme v jedné oblasti, má vliv i na oblasti jiné.

– Božský zdroj je holografický, to znamená, že kterákoliv část pole v sobě obsahuje vše, co se v původním poli nachází. Vědomí je holografické a proto i motlitba, kterou vyslovíme v obývacím pokoji, již existuje a je u našich drahých tam, kam byla namířena. Jinými slovy, nemusíme své motlitby nikam posílat, protože již všude jsou.

– Minulost, přítomnost a budoucnost jsou úzce propojeny. Zdroj je schránkou, jež uchovává čas, a zajišťuje tak spojitost mezi přítomnými přáními a budoucími prožitky.

Jestli opravdu dokážeme pochopit tyto souvislosti o našich vztazích s ostatními lidmi, o světě a o nás samých, pak události našeho života získají naprosto nový význam. Teprve potom dokážeme z Božího zdroje čerpat energii.

Začalo to v roce 1947 objevením svitků od Mrtvého moře, následoval model dvojité šroubovice DNA a miniaturizace mikročipů. Pro naše účely a objasnění zde uvedu tři pokusy, kde věda dokazuje spojitosti, které v esoterice jsou známi již od pradávna. Proč tyto důkazy má vědecký svět až nyní, protože dříve nebyla věda na takové úrovni, aby mohla tyto hodnoty měřit.

– Existuje druh energie, o níž jsme předtím z vědeckého hlediska nevěděli. Buňky, DNA ovlivňují látku právě touto energií. Pokus potvrdil, že máme přímý vliv na svět kolem nás, právě tak, jak nám sdělovaly posvátné staré knihy a duchovní texty.

– Když úspěšně transplantujeme žijící orgán do jiné osoby, budou tito dva jednotlivci určitým způsobem spojeni. To se stane vždy, například při podání ruky, kdy na nás ulpí stopa DNA v podobě kožních buněk, a naše se přenesou na druhou osobu.

Znamená to, že jsme s těmi, jichž se dotkneme spojeni po dobu, kdy žije DNA v buňkách, které jsme si dotykem předali. Pokud v dárcově těle probíhá emoce, tak DNA na tyto emoce v těle příjemce reaguje. Probíhá mezi nimi dosud neznámá forma energie a buňky DNA spolu prostřednictvím tohoto energetického pole komunikují. Vzdálenost nemá na výsledek žádný vliv. Tam venku je zdroj energie, která spojuje cokoliv se vším ostatním na světě. Právě toto spojovací pole je příčinou nečekaných výsledků při vědeckých pokusech. DNA našeho těla nám umožňuje přístup k energii spojující svět. Emoce je pak klíčem k napojení na toto pole a spojení s tímto polem představuje naší existenci. Budeme-li schopni se na tuto sílu napojit a změnit kvantový plán, z kterého vše pramení, což je toto energetické pole, můžeme ho použít. Když se zamyslíme, tak si musíme nutně položit otázku. Existuje tak vůbec nějaký problém, který nedokážeme řešit, nebo nemoc již nedokážeme léčit, nebo situace kterou nedokážeme zlepšit? Odpověď zní. Záleží to jenom na nás samotných, na našem přístupu a napojení na energetické pole.

Existují ještě tři další rysy, které Božský zdroj odlišují od každé jiné energie podobného druhu. Prvním je neustálá všudypřítomnost a skutečnost, že stále existuje. Na rozdíl od televizního či rozhlasového vysílání, které musí nejdříve vzniknout na jednom místě, aby mohlo být vysláno a přijato někde jinde, je toto polen všudypřítomné. Za druhé, toto pole vzniklo v okamžiku stvoření světa. Nikdo u toho samozřejmě nebyl, ale fyzikové se domnívají, že právě uvolněním obrovské energie v období velkého třesu, zaznamenalo počátek vesmíru jako takového. Třetí charakteristickou vlastností tohoto pole, pro nás možná nejužitečnější je, že disponuje inteligencí. Jinak řečeno, pole reaguje na lidské emoce. Starověké texty se nám pokoušeli toto velké tajemství sdělit. Dávní lidé vytesali pokyny, jak komunikovat s energií, která vše propojuje do zdí svatyní, na dnes již stářím sešlé pergameny. Předkové se nám snažili předat vědomosti o tom, jak uzdravit tělo a vdechnout život nejtajnějším přáním a nejodvážnějším snům. Teprve nyní, takřka pět tisíc let poté, co byly první rady zaznamenány, objevuje tento vztah mezi světem a námi znovu jazyk vědy. Když máme v sobě sílu, která není vázána na fyzikální zákony, poznáme, že toto spojení existuje. Kolikrát se vám stalo, že jsme šli někomu telefonovat a dotyčný již byl připraven na drátě apod.

Moderní překlady starých modliteb zaznamenaných v aramejštině, jazyce Essenů, tvůrců svitků od Mrtvého moře vysvětlují, proč jsou některá sdělení tak mlhavá. Z nových překladů původních novozákonních textů vyplývá, že ke slovům a záměrům jejich autorů se přistupovalo po staletí smírně a volně a mnohé bylo ztraceno v překladech. Nejhlubší moudrost učení praví, že pro dosažení soucitu se musíme k situaci postavit tak, aniž bychom očekávali správný či špatný výsledek. Jinými slovy, situaci musíme vnímat bez hodnocení a tak, aniž bychom do toho zapojili své ego. Aby se určitá kvantová možnost stala realitou, je zapotřebí víc, než je jen běžný stav vědomí. Musíme dojít ke změněnému stavu vědomí. Dostat se do tohoto bodu, jak uvádí aramejský překlad, souvisí s nutností „žádat bez skrytých pohnutek“. Ono velké tajemství, jak proměnit vědomí soustředěné na představy v realitu, spočívá v tom, že tak musíme učinit bez vnitřní závislosti na výsledku. Zdá se, že čím silnější je touha změnit život, tím prchavější se stává naše schopnost tak učinit. Je to proto, že do našeho přání prostupuje naše ego. Prosby, které pronášíme, musíme ve svém srdci vnímat tak, jako by se vše již stalo. Teprve potom se naše touhy mohou stát realitou.

Jak lze vyčíst ze starověkých duchovních textů, naším nejtěžším vězením se mohou stát neviditelné zdi nezákladnějších postojů a názorů, které zastáváme. Zároveň, však naše vnitřní přesvědčení se může stát nejmocnějším zdrojem svobody. Člověk může žít svobodně či nesvobodně, rozhodnutí je pouze na něm.

V rámci schránky Božského zdroje, je každá mysl jednotlivce součástí většího, jedinečného vědomí a prostřednictvím tohoto propojení máme všichni přímý přístup k úplnému obrazci. Zjistilo se, že lidé i živočichové ve skupině, přenášejí prožitek vědomí a jeho účinky je možno zaznamenat vně skupiny. Toto působení může být nevědomé i vědomé. Napadlo vás někdy, když dáte malému dítěti mobilní telefon, značku, kterou před tím nikdy nevidělo, že bude ihned bez problémů ho dobře ovládat. Nebo si dítě sedne k počítači a spustí hry, které před tím nikdy nehrálo a lehce bude plnit úkoly a najde vstup do další zóny tam, kde bychom ho jako starší generace ani nečekali.

Američtí vědci provedli pokus s přenášením vědomí s opicemi. Umístili sto opic jednoho druhu do izolovaného prostoru před vnějším okolím a tam je naučili úkony, které opice v přírodě běžně nedělají. Opice v přírodě od stejného druhu vzdálené sta kilometrů začaly provádět tyto úkony také, aniž by přišly s danými opicemi do kontaktu. Tyto příklady v přenosu vědomí nabíhají automaticky. Pokusy, které byly provedeny s určitou skupinou lidí, aby svým působením ovlivnili pozitivním způsobem násilí, trestnou činnost, nehodovost a teroristické události vykázaly, že v době působení došlo k jejich významnému omezení. Jakmile účastníci projektu ustali s praktikováním meditační techniky, statistiky se po čase opět vrátily. Tyto projekty potvrdily předchozí zjištění, když malá skupina lidí dosáhne vnitřního míru a harmonie, odrazí se to ve světě kolem nich.

To je důvod proč tradiční moudrost tolik zdůrazňuje význam, každého jednotlivce pro celek. V jednom z nejznámějších podobenství a síle výry použil Ježíš princip holografie, aby názorně ukázal, že pro otevření dveří vedoucích k větším možnostem stačí pouze nepatrně věřit. Řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řekněte této hoře, přejdi odtud tam a přejde, a nic vám nebude nemožné“.

Ještě jeden příklad ekvivalentu „pohnutí horou“ představuje ženu středních let, která měla životu nebezpečný nádor v močovém měchýři. Západní lékaři jej diagnostikovali jako zhoubný a byli přesvědčeni, že jej nelze operovat. K uzdravení došlo v pekingské klinice, kde nepoužívají žádné medikamenty a je jednou z mnoha, kde uplatňují úspěšně netradiční léčebné metody. Na této klinice se místo toho, aby lidi jednoduše operovali a poslali domů, se klade důraz na osobní zodpovědnost za vlastní zdraví. Seznamují pacienty s novým, pro ně prospěšným životním stylem. Pravidla, kterým se tu nemocní učí, zahrnují nové stravovací návyky, jemné formy pohybu sloužící ke stimulaci životní síly čchi v těle a netradiční způsob dýchání. Díky zavedení těchto jednoduchých změn do životního stylu, pacientovo tělo zesílí a připraví se na možnost vyléčení. Při dodržení popsaných postupů nadejde okamžik, kdy již má smysl, aby podstoupil léčbu.

Žena s nádorem ležela na nemocničním lůžku, byla vzhůru a plně při vědomí, bez sedativ a anestetik. Za ní stáli tři lékaři v bílých pláštích a před ní seděl technik s ultrazvukem, na jehož obrazovce byl zobrazen nádor. Působení nebylo dlouhé, trvalo čtyři minuty. Podle západních kriterií se stalo něco, co lze považovat za zázrak, ale v holografickém kontextu Božského zdroje to dává dokonalý smysl. V pocitech lékařů došlo k vcítění a přesvědčení, že žena je již uzdravena. Věděli sice, že nádor až do zahájení jejich léčebné procedury existoval, rovněž si však uvědomovali, že jeho přítomnost je pouze jednou z mnoha existujících možností. Toho dne však nastavili kód pro jinou možnost a učinili tak v jazyce, který Božský zdroj rozpozná a na který reaguje v jazyce lidských emocí. Nastavili řídící energie na odstranění nádoru.

Při sledování lékařů došlo k vyslovování opakující se mantry, kterou lze volně přeložit jako „již hotovo, již hotovo“. Nejdříve to vypadalo, že se nic neděje. Najednou se nádor na obrazovce ultrazvuku začal chvět, zmizel z obrazu a zase se objevoval, jako by se zmítal mezi dvěma realitami. Během několika vteřin nádor vybledl a pak se z obrazovky ztratil úplně a byl prostě pryč  (video ZDE).

Počet lidí, který musíme splnit, na ovlivnění reality se vypočítá z celkového počtu lidí, na které chceme působit. Z tohoto počtu vezmeme jedno procento. Toto jedno procento dáme pod druhou odmocninu a máme počet lidí, které ovlivnění provedou. V případě uzdravení této ženy bylo v místnosti šest lidí, tři lékaři, technik, kameraman a pacientka. V tomto případě stačilo pouze 0,244 člověka na to, aby se fyzická realita obsažená ve vědomí skupiny promítla do ženina těla a stav se změnil. Například ve městě, pro spuštění toho účinku s milionem obyvatel je zapotřebí skupiny o 100 lidech. Nutno ještě dodat, že je zapotřebí k tomu také použít transcendentální meditaci, která působí na poli mysli a těla.

Gregg Braden

*

Přečtěte si:

Gregg Braden – Kódy vědomí – Poutavé vysvětlení, založené na moderním vědeckém výzkumu, jak naše myšlenky a přesvědčení ovlivňují naši skutečnost. Zároveň návod, jak se vymanit z pout starých, omezujících názorů. Impulzy našich myšlenek se šíří jako vlny na vodě a přinášejí nám buď zdraví, hojnost a spokojenost, anebo nemoci, nedostatek a utrpení. Myšlenky ale můžeme směrovat tak, aby nás vedly k tomu, co si zvolíme. V tomto vesmíru, kde se vše od atomů a buněk mění podle toho, čemu věříme, jsou naše možnosti omezeny pouze tím, jak o sobě smýšlíme.

*

*

Souvisejíci článek:

Gregg Braden – NOVÝ POHLED NA REALITU

*

(Prečítané 2 048 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.